Byla Iv-1111-189/2011
Dėl įsakymo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo: Lietuvos kariuomenė)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška, sekretoriaujant Daliai Kalantienei, dalyvaujant pareiškėjui Remigijui Įzokaičiui, pareiškėjo atstovui Laimonui Jakui, atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos atstovui Sergejui Montvilai, trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos kariuomenės atstovui Andriui Ūsui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal R. Į. skundą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo (trečiasis suinteresuotas asmuo: Lietuvos kariuomenė).

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas skundu ( t. I b. l. 1-2) ir patikslintu skundu (t. I b. l. 28-29) kreipėsi į teismą prašydamas:

41) panaikinti Krašto apsaugos ministrės 2010-11-08 įsakymą Nr. P-1376 „Dėl drausminės nuobaudos j. srž. R. Į. skyrimo ir jo išleidimo į atsargą“;

52) grąžinti Remigijų Įzokaitį į profesinę karo tarnybą, į Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono Štabo ir aprūpinimo kuopos Štabo būrio ABC apsaugos skyriaus ABC užterštumo prognozavimo techniko pareigas;

63) priteisti iš Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos už priverstinę pravaikštą nuo 2010-10-22 tarnybinį atlyginimą, maistpinigius ir butpinigius už visą priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką.

7Paaiškino, kad 2010-10-08 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos (toliau – LR KAM) ministrės įsakymu (t. I b.l. 3) „Dėl drausminės nuobaudos j. srž. R. Į. skyrimo ir jo išleidimo į atsargą“ Nr. P-1376 (toliau – Įsakymas) buvo nuspręsta 2010-10-22 nutraukti profesinės karo tarnybos sutartį ir atleisti iš profesinės karo tarnybos (toliau - PKT) į atsargą. Profesinės karo tarnybos sutartis (t. I b.l. 41-42) buvo nutraukta vadovaujantis 2010-09-06 tarnybinio patikrinimo išvada (t. I b.l. 4-12) Nr. 2TP-26 „Dėl Birutės bataliono karių buvimo neblaiviais stovykloje“ (toliau - Išvada). Išvadoje buvo pasiūlyta drausminė nuobauda pagal Lietuvos Respublikos Kariuomenės drausmės statuto (toliau – LR KDS) 75 str. pažeidimą - atleidimas iš profesinės karo tarnybos.

8Nurodė, jog LR KDS 75 str. yra priskiriamas prie šiurkščių drausmės pažeidimų. LR KDS 5 str. 3 d. nurodo, kad šiurkštus drausmės pažeidimas: tai karių drausmę pažeidžianti veika (veikimas ar neveikimas), kuria padaroma esminė žala krašto apsaugos sistemos institucijoms arba nustatytai karo tarnybos tvarkai. Nesant šio požymio, negali būti karių drausmės pažeidimas kvalifikuojamas kaip šiurkštus.

9Pažymėjo, jog išvadoje nėra nustatyta kaltės forma, veikos tikslai ir motyvai (KDS 23 str. 4 p.), drausmės pažeidimo sąlygos ir priežastys (KDS 23 str. 7 p.), drausmės pažeidimo pasekmės, padarytos žalos dydis (KDS 23 str. 8 p.). Priimant Išvadą buvo remiamasi Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 22 str. nuostatomis, tačiau nebuvo tiriama aplinkybė, ar karys buvau karinėje teritorijoje ir ar buvo informuotas, jog yra karinėje teritorijoje. Iki 2010-06-10 nebuvo supažindintas nei su pratybų įsakymais, nei su poligono ribomis, nei su poligono vidaus tvarkos taisyklėmis, jokio instruktažo vadovybė neatliko, tik buvo pasakyta, kad vyksta į Ruklą. Apie tai, jog randasi poligone (karinėje teritorijoje) sužino jau tik po pratybų, kada buvo pradėtas tarnybinis patikrinimas.

10Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas palaikė skunde išdėstytus motyvus (t. III b.l. 1).

11Atsakovas savo atsiliepime į skundą (t I b.l 35-38) pareiškėjo skundą prašo atmesti kaip nepagrįstą.

12Paaiškino, kad pareiškėjui skundžiamu Įsakymu drausminė nuobauda - atleidimas iš tarnybos paskirta vadovaujantis LR KDS 52 str. 6 p., 75 str. 2 d. ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38 str. 2 d. 4 p. bei atsižvelgiant į 2010-09-06 išvadą Nr. 2 TP-26. Išvadoje nustatyta, kad pareiškėjas, dalyvaudamas karinėse pratybose, būdamas karinėje teritorijoje, vartojo alkoholinius gėrimus, kas yra uždrausta įstatymu. Šie pareiškėjo veiksmai vertintini kaip kario pareigų - laikytis įstatymų reikalavimų, neatlikimas (LR KDS 75 str. 1 d.). To paties straipsnio 2 d. numatyta, kad už tą pačią veiką, padarytą sunkinančiomis aplinkybėmis, profesinės karo tarnybos karys atleidžiamas iš tarnybos. Viena iš atsakomybę sunkinančių aplinkybių yra atvejis, kai šiurkštus drausmės pažeidimas per metus padarytas pakartotinai (42 str. 1 d. 5 p.). Pareiškėjui prieš tai paskutinė drausminė nuobauda buvo paskirta 2010-03-02 (pareiškėjas taip pat buvo nubaustas pagal LR KDS 75 str. 1 d. - Tarnybos pareigų neatlikimas), todėl yra pagrindas teigti, jog šiurkštus drausmės pažeidimas per metus padarytas pakartotinai. Pareiškėjo drausmės pažeidimas vertintinas kaip padarytas sunkinančiomis aplinkybėmis.

13Tarnybinio patikrinimo metu nustatytos įvykio faktinės aplinkybės įrodo, kad pareiškėjas neginčijo alkoholio vartojimo fakto pratybų vietoje. Todėl pareiškėjo teiginiai, kad jis nežinojo karinio poligono ribų yra nepagrįsti. Nurodė, kad dar 2010 m. birželio mėn. su kariais buvo organizuojamas prevencinio pobūdžio pokalbis dėl alkoholio vartojimo tarnybos metu. Tokia aplinkybė nurodyta ir 2010-09-06 Išvadoje. Todėl pareiškėjas turėjo žinoti, kad tarnybos metu vartoti alkoholį draudžiama.

14Atkreipė dėmesį, kad 2010-11-29 patikslinto skundo reikalavimas grąžinti pareiškėją į iki atleidimo užimtas pareigas neatitinka teisės aktų nuostatų. Karo tarnybos įstatymo 48 str. 3 d. numato, kad jeigu teismas nustato, kad asmuo yra atleistas iš profesinės karo tarnybos ar kario savanorio tarnybos be šio įstatymo numatyto pagrindo, teismas gali jį grąžinti į profesinę karo tarnybą ar kario savanorio tarnybą. Šiuo atveju Teismo grąžintas į profesinę karo tarnybą asmuo skiriamas į pareigas ar į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą karo tarnybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

15Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus (t. III b.l. 1).

16Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė atsiliepime (t. II b.l. 141-144) prašė pareiškėjo skundą atmesti, nurodydami, jog priešingai nei teigia pareiškėjas, tarnybinį patikrinimą atliekantis karininkas neturi teisinio pagrindo aiškintis, ar pareiškėjo drausmės pažeidimas laikytinas šiurkščiu, nes veikas, kurios laikytinos šiurkščiais drausmės pažeidimais, nustatyta įstatymu.

17Nesutiko su pareiškėjo argumentais, jog tarnybinį patikrinimą atlikęs karininkas nepagrįstai neatsižvelgė į Karių materialinės atsakomybės įstatymo nuostatas. Pažymėjo, jog šio įstatymo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kuomet kariai materialinę žalą padaro krašto apsaugos sistemos institucijoms. Pareiškėjas šiuo atveju nusižengė karo tarnybos tvarkai neatlikdamas pareigų, kurias privalėjo atlikti, todėl tarnybinį patikrinimą atlikęs karininkas neturėjo teisinės pareigos nustatinėti materialinės žalos dydžio ir vadovautis Karių materialinės atsakomybės įstatymo nuostatomis. Taip pat nesutiko su pareiškėjo argumentais, kad jis vartodamas alkoholinius gėrimus, nežinojo ir nebuvo informuotas, kad yra karinėje teritorijoje. Tuo pačiu dėl pareiškėjo teiginio, jog įstatymu nėra nustatyta, kas konkrečiai yra karinė teritorija. Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin., 1998, Nr. 49-1325) (toliau vadinama – KASOKTĮ) 2 str. 8 d. numato, kad karinė teritorija - tai krašto apsaugos sistemos institucijų valdoma ar jų naudojama teritorija (lauko teritorija, pastatas ar patalpa), <... suprantamu būdu pažymėta vietovė, kurioje kariuomenė atlieka karinius mokymus ir pratybas...>. Ši nuostata nurodo, kad kariuomenė karinius mokymus ir pratybas atlikinėja krašto apsaugos sistemos institucijų valdomose ar jų naudojamose karinėse teritorijose. Taip pat karinio poligono bei karinio mokymo teritorijos sąvoka ir jos paskirtis patvirtinta Vyriausybės 2000-05-12 nutarime Nr. 545. Kad pareiškėjas žinojo, jog yra Gaižiūnų poligone (t.y. karinėje teritorijoje) ir sąmoningai vartojo alkoholinius gėrimus, patvirtina Tarnybinio patikrinimo išvada, kurioje nustatyta, kad pareiškėjas buvo instruktuotas dėl saugaus elgesio kelionės į Gaižiūnų poligoną metu. Be to, tarnybinio patikrinimo metu pats pareiškėjas 2010-08-27 paaiškinimo papildyme nurodė, kad prieš išvykdamas į pratybas buvo instruktuotas dėl saugaus elgesio kolonos kelionės metu į Gaižiūnu poligoną. Mano, jog Krašto apsaugos ministro 2010-10-08 įsakymas Nr. P-1376 yra teisėtas.

18Skundas atmestinas.

191. Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas turi įrodyti aplinkybes, kurios nurodytos kaip skundo pagrindas, t.y. faktus, patvirtinančius ginčijamo teisinio santykio buvimą, ir faktus, liudijančius, kad pareiškėjo teisė arba įstatymu saugomas interesas pažeisti. Savo ruožtu atsakovas turi įrodyti faktus, patvirtinančius jo prieštaravimus skundui. Ginčo šalių nurodytos aplinkybės patvirtinamos tiesioginiais rašytiniais įrodymais, t.y. faktiniais duomenimis, betarpiškai patvirtinančiais arba paneigiančiais turinčių bylai reikšmės aplinkybių buvimą ar nebuvimą (LR ABTĮ IX skirsnis, tame tarpe 57 str., 58 str.).

20Negali būti įrodymo šaltinis tik asmens pareiškimas ar atsakovo paaiškinimas, adresuotas teismui, nors jame ir yra tam tikrų žinių apie kurią nors bylai turinčią reikšmės aplinkybę (t.y. pareiškėjas skunde ir atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodytas aplinkybes turi pagrįsti rašytiniais įrodymais bei, esant būtinybei, nurodyti ABTĮ 58 str. – neįrodinėtinos aplinkybės ir faktai).

21Pareiškėjas skunde, patikslintame skunde išdėstytais motyvais ir prie jo pridedamais dokumentais (b.l. 1, 28) ir bylos medžiaga neįrodė reikalavimų pagrįstumo.

22Atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos kariuomenės atsiliepimų į pareiškėjo skundus argumentacija adekvati tiesioginiams su ginčų susijusiems įrodymams bei aptariamiems teisės aktams.

232. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrės 2010-10-08 įsakymas Nr. P-1376 (t. I b.l. 40) „Dėl drausminės nuobaudos j.srž. R. Į.skyrimo ir jo išleidimo į atsargą“ pagrįstas.

243. Pareiškėjas j. srž. R.Į. buvo karo tarnybos karys (t. I b.l. 41, profesinės karo tarnybos sutartis), kuris įsipareigojo sutarties laikotarpiu tarnauti profesinėje karo tarnyboje Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo, statutų ir kitų teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka bei vykdyti visas kario pareigas.

254. Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono Štabo ir aprūpinimo kuopos (toliau - ŠAK) Štabo būrio ABC apsaugos skyriaus ABC užterštumo prognozavimo techniko (toliau - užterštumo prognozavimo technikas) pareiginiai nuostatai pažymi, jog užterštumo prognozavimo technikas turi žinoti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ir kovinių statutų reikalavimus bei savo veikloje jais vadovautis ir atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, savo pareigų tinkamą vykdymą (t. I b.l. 59). Pareiškėjas j. srž. R.Į. su nuostatais susipažino ir tai patvirtino parašu.

265. Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vado 2010-03-02 įsakymu „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“ j.srž. R.Į. Lietuvos kariuomenės drausmės statuto 40 str., 75 str. 1 d. (Tarnybos pareigų neatlikimas), 201-02-12 tarnybinio dėl netinkamo pareigų vykdymo išvada Nr. 2TP-9 pagrindu skirta drausminė nuobauda – 10 proc. tarnybinio atlyginimo sumažinimas trijų mėnesių laikotarpiui (t. I b. 73-76).

276. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrės 2010-10-08 įsakymu Nr. P-1376 (t. I b.l. 40) „Dėl drausminės nuobaudos j.srž. R. Į. skyrimo ir jo išleidimo į atsargą“ Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono Štabo ir aprūpinimo kuopos Štabo būrio ABC apsaugos skyriaus ABC užterštumo prognozavimo technikui, j. srž. R.Į., Lietuvos Respublikos kariuomenės drausmės statuto (Žin., 1999, Nr. 51-1635; 2006, Nr. 17-603) 52 str. 6 p., 75 str. 2 d., Lietuvos Respublikos krašte apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (Žin. 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr.64-2069; 2000, Nr.42-1194; 2002, Nr. 95-4084; 2004, Nr. 169-6215) 38 str. 2 d. 4 p., Lietuvos kariuomenės Motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės Birutės motorizuotojo pėstininkų bataliono vado patvirtintos 2010-09-06 tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 2TP-26 pagrindu skirta drausminė nuobauda – atleidimas iš profesinės karo tarnybos (t I b.l. 40, 109).

287. Tarnybinio patikrinimo 2010-09-06 išvadoje Nr. 2TP-26 nustatyta, jog vadovaujantis Birutės MPB vado 2010-05-10 įsakymu Nr. V-220 „Dėl TMU OP SPE padalinių integravimosi pratybų „Ankstyvas griaustinis-2010“ specifikacijos patvirtinimo“ ir Birutės MPB vado 2010-05-21 įsakymu Nr. V-246 „Dėl TMU OP SPE padalinių integravimosi pratybų „Ankstyvas griaustinis-2010“ 2010 m. birželio 9-13 dienomis, Gaižiūnų poligone, Rukloje vyko lauko taktinės pratybos, kuriose dalyvavo Birutės MPB ir kiti Lietuvos kariuomenės padaliniai.

292010-06-10 d. apie 00.20 val. Gaižiūnų poligone įkurtoje lauko stovykloje, buvo pastebėti galimai neblaivūs Birutės MPB Štabo ir aprūpinimo kuopos Štabo būrio (toliau - Birutės MPB ŠAK Štabo būrio) kariai.

30Aptariamo pažeidimo faktinės aplinkybės patvirtinamos išvadoje nurodytų karininkų paaiškinimais, vadų įsakymais, patvirtintomis taisyklėmis, kovinio rengimo aptarimo protokolais planais, stovyklos schema (t. I b.l. 66-67, 69-72).

318. Karo policijos patrulis (srž. A. M. ir gr. B. P.), MPB „Geležinis Vilkas“ štabo patalpose, alkotesteriu Drager Alcotest 7410 Nr. ARSL-0052, (patikra galioja iki 2010 m. birželio 22 d., patikros sertifikato Nr. ( - )) įtariamiems kariams nustatė girtumą.

32Patikrinimo metu (Gaižiūnų poligone Rukloje, pratybų metu) 2010-06-10 Štabo būrio ABC apsaugos skyriaus ABC užterštumo prognozavimo technikui j. srž. R. Į. nustatytas girtumas – 1.00 promilės etilo alkoholio (t. I b.l. 109, 118, 128,131).

33R.Į. girtumo nustatymo procedūras ir rezultatus neginčija.

349. R.Į. teigia, jog alų gėrė ne tarnybos metu ir ne poligone ar karinėje teritorijoje, kadangi vieną butelį alaus išgėrė apie 23.50 val., pasibaigus dienos pratyboms ir laisvu nuo tarnybos laiku (t. I b.l. 1; iš pareiškėjo skundo).

35Tuo pačiu teigia, jog jis su padaliniu buvo apsistoję miške, stovyklavietės palapinėje, kurioje gėrė alų, o ne dalinyje ar jo karinėje teritorijoje ir todėl niekaip negalėjo žinoti, kad tai poligonas (karinė teritorija). Todėl, jo nuomone, Alkoholio kontrolės įstatymo 22 str. nuostatos negali būti taikomos (t. I b.l. 1; iš pareiškėjo skundo).

3610. Teisės pažeidimo protokole R.Į. nusižengimo vietos neginčijo ir šio protokolo paaiškinime gailėjosi dėl įvykio, neteigė, kad pažeidimo vieta ne poligonas, ne karinė teritorija. (t.y. neteigė, kad asmens palapinė, kurioje gėrė alų, buvo pastatyta ne poligone; protokolas surašytas 2010-06-10 po neblaivumo nustatymo procedūros; t. I b.l. 128).

3711. R.Į. 2010-08-27 paaiškinime papildomai nurodo, jog prieš išvykimą į pratybas buvo instruktuoti dėl kolonos saugaus elgesio kelionės metu į Gaižiūnų poligoną ir priešgaisrinės saugos klausimais. Apie pratybas pranešė kuopos vadas, pranešė, jog kariai išvyksta 2010-06-09 ir po 1.5 val. bus Gaižiūnų poligone.

3812. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2 str. 8 d. (toliau KASOKTĮ) numatyta, jog karinė teritorija – krašto apsaugos sistemos institucijų valdoma ar jų naudojama teritorija (lauko teritorija, pastatas ar patalpa), kitokia aptverta ar kitu suprantamu būdu pažymėta teritorija, priskirta ir (ar) naudojama krašto apsaugos sistemos institucijų reikmėms, taip pat suprantamu būdu pažymėta vietovė, kurioje kariuomenė atlieka karinius mokymus ir pratybas, sprogmenų kenksmingumo pašalinimo, gelbėjimo ar kitus valstybės saugumo ir gynybos reikmėmis skirtus darbus šių pratybų, mokymų ar darbų metu.

39Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų valdymo ir naudojimo nuostatų 1 p., 2 p. (patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 545; šiame dokumente aptariamas poligonas pavadintas – Ruklos-Gaižiūnų karinis poligonas) apibrėžia, jog karinis poligonas – Krašto apsaugos ministerijai valdymo teise suteiktas žemės sklypas, kuriame įrengiama stacionarinė kovinio mokymo ir pratybų infrastruktūra, statomi gynybinės infrastruktūros objektai, vyksta kovinio šaudymo ir sunkiosios kovinės ginkluotės ir technikos naudojimo pratybos.

40Karinio mokymo teritorija – žemės sklypas, kuris Lietuvos Respublikos Vyriausybės suteiktas Lietuvos kariuomenei neterminuotai naudotis karių ir karinių vienetų mokymui ir pratyboms, nekeičiant miškų ūkio paskirties žemės pagrindinės tikslinės naudojimo paskirties. Įstatymas ir nutarimas apibrėžia poligonų, karinių teritorijų sąvokas, poligonų ribas ir tame tarpe Ruklos-Gaižiūno karinio poligono.

4113. Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų valdymo ir naudojimo nuostatų reikalavimų pažeidimo, aptariamu ginčo laikotarpiu, pagal bylos medžiagą nenustatyta.

42Aptariamų pratybų lauko stovyklos buvimo vieta nurodyta Birutės bataliono vado 2010-05-21 įsakymo Nr. V-246 C priede, konkretus stovyklos infrastruktūros išdėstymas nurodytas šio įsakymo I priedo 2 priedėlyje „Stovyklos schema“. Štabo aprūpinimo kuopos vado kpt. G. N. nurodymu, Štabo aprūpinimo kuopos kariams, atvykus į Ruklos - Gaižiūnų poligone įrengtą lauko stovyklą, 2010-06-09 S4 skyriaus personalas konkretizavo ŠAK kuopai skirtų gyvenamųjų palapinių numerius. Pagal šiuos numerius minėtose palapinėse buvo apgyvendinami kariai (taip pat pareiškėjas).

43Iš lauko stovyklos išdėstymo schemos matyti, jog ši stovykla bei stovyklos palapinės nustatyta tvarka buvo išsidėstę karinėje teritorijoje. Iš to seka, jog pareiškėjas, žinodamas apie atvykimo į Ruklos - Gaižiūnų poligoną tikslą, gyvenimo sąlygas ir pan., tiksliai žinojo apie palapinės, kurioje buvo apgyvendintas kartu su kitais kariais, paskirtį.

4414. Įtikinamais rašytiniais įrodymais nepagrįsta, jog pagal schemą įrengta palapinių stovyklavietė (t. I b.l. 66), kurioje karinių pratybų metu buvo apgyvendintas visas pareiškėjo būrys, yra ne Ruklos-Gaižiūno karinio poligono teritorijoje.

45Pareiškėjo teiginiai dėl karinio poligono ribų žymėjimo, dėl neblaivumo aplinkybių bei nežinojimo, jog yra kariniame poligone ar įrodymais pagrįstų aplinkybių neigimas, yra neadekvatūs byloje esantiems įrodymams ir yra tik subjektyvūs pastarojo teiginiai.

4615. Pareiškėjas žinojo, jog yra Ruklos - Gaižiūnų poligone (t. y. karinėje teritorijoje) ir sąmoningai vartojo alkoholinius gėrimus ir patvirtina Tarnybinio patikrinimo išvada, kurioje nustatyta, kad pareiškėjas buvo instruktuotas dėl saugaus elgesio kelionės į Ruklos - Gaižiūnų poligoną metu. Tarnybinio patikrinimo metu pats pareiškėjas 2010-08-27 paaiškinimo papildyme nurodė, kad prieš išvykdamas į pratybas buvo instruktuotas dėl saugaus elgesio kolonos kelionės metu į Ruklos- Gaižiūnų poligoną.

4716. Karo tarnybos statuto 14 p. pažymėta, jog kariai, prieš vykdydami gautą įsakymą, privalo patikslinti įsakymo vykdymo aplinkybes, jeigu jiems kyla abejonių, kad įsakymas gali būti netinkamai suprastas ir įvykdytas. Jei paaiškėja aplinkybės, dėl kurių vado (viršininko) duotas įsakymas gali būti neįvykdytas laiku ar tinkamai, karys privalo nedelsdamas apie tai pranešti įsakymą davusiam vadui (viršininkui). Jei pareiškėjas (t.y. būdamas rūpestingas ir atidus karys) nebuvo įsitikinęs, kokios paskirties teritorijoje yra ir nenorėdamas nusižengti teisės aktų reikalavimams, bet kada galėjo (t.y. turėjo teisinę pareigą) to paklausti savo tiesioginių vadų, atsakingų už tinkamą karinių pratybų pravedimą.

4817. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 22 str. 1 d. 1 p. nustatyta, jog Lietuvos Respublikoje vartoti alkoholinius gėrimus draudžiama laisvės atėmimo, karinėse ir sukarintos tarnybos, policijos ir kitose statutinėse, sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigose ir jų teritorijose.

49Tarnybinio patikrinimo metu (2010-09-06 tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 2TP-26) nustatyta ir įrodymais patvirtinta, jog pareiškėjas, dalyvaudamas karinėse pratybose, būdamas karinėje teritorijoje, vartojo alkoholinius gėrimus. Pareiškėjo veiksmai vertintini kaip kario pareigų - laikytis įstatymų reikalavimų, neatlikimas (Kariuomenės drausmės statuto 75 str. 1 d.).

50Prieš tai, 2010-03-02, pareiškėjui buvo paskirta drausminė nuobauda (t.y. nubaustas pagal Kariuomenės drausmės statuto 75 str. 1 d. - Tarnybos pareigų neatlikimas), todėl paskesnis asmens nusižengimas pagrįstai pripažintas kaip šiurkštus drausmės pažeidimas pakartotinai padarytas per metus, todėl 2010-09-06 tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 2TP-26 pareiškėjo atžvilgiu aptariamas drausmės pažeidimas vertintinas kaip padarytas sunkinančiomis aplinkybėmis (Kariuomenės drausmės statuto 75 str. 2 d.).

51Kariuomenės drausmės statuto 75 str. 2 d. pagal įrodymus pareiškėjo atžvilgiu taikytas teisingai ir atitinka šio statuto II dalies I skyriaus nuostatas.

5218. Nepatenkinus pagrindinio pareiškėjo reikalavimo dėl Krašto apsaugos ministrės 2010-11-08 įsakymo Nr. P-1376 „Dėl drausminės nuobaudos j. srž. R. Į. skyrimo ir jo išleidimo į atsargą“ panaikinimo, netenkinami kiti pareiškėjo išvestiniai reikalavimai.

53Skundo motyvais pareiškėjo reikalavimai nepagrįsti.

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

55atmesti pareiškėjo R. Į. skundą kaip nepagrįstą.

56Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Bronius Januška,... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas skundu ( t. I b. l. 1-2) ir patikslintu skundu (t. I b. l. 28-29)... 4. 1) panaikinti Krašto apsaugos ministrės 2010-11-08 įsakymą Nr. P-1376... 5. 2) grąžinti Remigijų Įzokaitį į profesinę karo tarnybą, į Lietuvos... 6. 3) priteisti iš Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos už... 7. Paaiškino, kad 2010-10-08 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos (toliau – LR... 8. Nurodė, jog LR KDS 75 str. yra priskiriamas prie šiurkščių drausmės... 9. Pažymėjo, jog išvadoje nėra nustatyta kaltės forma, veikos tikslai ir... 10. Teismo posėdžio metu pareiškėjas ir jo atstovas palaikė skunde... 11. Atsakovas savo atsiliepime į skundą (t I b.l 35-38) pareiškėjo skundą... 12. Paaiškino, kad pareiškėjui skundžiamu Įsakymu drausminė nuobauda -... 13. Tarnybinio patikrinimo metu nustatytos įvykio faktinės aplinkybės įrodo,... 14. Atkreipė dėmesį, kad 2010-11-29 patikslinto skundo reikalavimas grąžinti... 15. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas palaikė atsiliepime išdėstytus... 16. Tretysis suinteresuotas asmuo Lietuvos kariuomenė atsiliepime (t. II b.l.... 17. Nesutiko su pareiškėjo argumentais, jog tarnybinį patikrinimą atlikęs... 18. Skundas atmestinas.... 19. 1. Pagal bendrą įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, pareiškėjas... 20. Negali būti įrodymo šaltinis tik asmens pareiškimas ar atsakovo... 21. Pareiškėjas skunde, patikslintame skunde išdėstytais motyvais ir prie jo... 22. Atsakovo Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, trečiojo... 23. 2. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrės 2010-10-08 įsakymas Nr.... 24. 3. Pareiškėjas j. srž. R.Į. buvo karo tarnybos karys (t. I b.l. 41,... 25. 4. Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis... 26. 5. Lietuvos kariuomenės motorizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis... 27. 6. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministrės 2010-10-08 įsakymu Nr.... 28. 7. Tarnybinio patikrinimo 2010-09-06 išvadoje Nr. 2TP-26 nustatyta, jog... 29. 2010-06-10 d. apie 00.20 val. Gaižiūnų poligone įkurtoje lauko stovykloje,... 30. Aptariamo pažeidimo faktinės aplinkybės patvirtinamos išvadoje nurodytų... 31. 8. Karo policijos patrulis (srž. A. M. ir gr. B. P.), MPB „Geležinis... 32. Patikrinimo metu (Gaižiūnų poligone Rukloje, pratybų metu) 2010-06-10... 33. R.Į. girtumo nustatymo procedūras ir rezultatus neginčija.... 34. 9. R.Į. teigia, jog alų gėrė ne tarnybos metu ir ne poligone ar karinėje... 35. Tuo pačiu teigia, jog jis su padaliniu buvo apsistoję miške, stovyklavietės... 36. 10. Teisės pažeidimo protokole R.Į. nusižengimo vietos neginčijo ir šio... 37. 11. R.Į. 2010-08-27 paaiškinime papildomai nurodo, jog prieš išvykimą į... 38. 12. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo... 39. Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų valdymo... 40. Karinio mokymo teritorija – žemės sklypas, kuris Lietuvos Respublikos... 41. 13. Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų... 42. Aptariamų pratybų lauko stovyklos buvimo vieta nurodyta Birutės bataliono... 43. Iš lauko stovyklos išdėstymo schemos matyti, jog ši stovykla bei stovyklos... 44. 14. Įtikinamais rašytiniais įrodymais nepagrįsta, jog pagal schemą... 45. Pareiškėjo teiginiai dėl karinio poligono ribų žymėjimo, dėl neblaivumo... 46. 15. Pareiškėjas žinojo, jog yra Ruklos - Gaižiūnų poligone (t. y.... 47. 16. Karo tarnybos statuto 14 p. pažymėta, jog kariai, prieš vykdydami gautą... 48. 17. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 22 str. 1 d. 1 p.... 49. Tarnybinio patikrinimo metu (2010-09-06 tarnybinio patikrinimo išvadą Nr.... 50. Prieš tai, 2010-03-02, pareiškėjui buvo paskirta drausminė nuobauda (t.y.... 51. Kariuomenės drausmės statuto 75 str. 2 d. pagal įrodymus pareiškėjo... 52. 18. Nepatenkinus pagrindinio pareiškėjo reikalavimo dėl Krašto apsaugos... 53. Skundo motyvais pareiškėjo reikalavimai nepagrįsti.... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 55. atmesti pareiškėjo R. Į. skundą kaip nepagrįstą.... 56. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...