Byla I-3701-629/2015
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mildos Vainienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Violetos Petkevičienės, Donato Vansevičiaus, dalyvaujant pareiškėjai A. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos A. K. skundą atsakovui Kūno Kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2A. K. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1–3), patikslintu skundu (b. l. 96–99, 116–119) kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir atsakovas, Departamentas) generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-524 (toliau – ir 2013 m. gruodžio 13 d. Įsakymas) 2.7 p., Departamento Vyriausiosios trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2014 m. vasario 25 d. protokolinio sprendimo Nr. TK-1 (toliau – ir 2014 m. vasario 25 d. Sprendimas) 4 p. ir įpareigoti atsakovą suteikti pareiškėjai nacionalinę kvalifikacinę sporto trenerio kategoriją (toliau – ir Kategorija) 4 m., t. y. nuo 2013 m. spalio 29 d. iki 2017 m. spalio 29 d.

3Nurodė, kad 2013 m. spalio 29 d. Departamento generalinis direktorius patvirtino nacionalinę kvalifikacinę sporto trenerio kategoriją pareiškėjai 2 m. 8 mėn. 10 d. laikotarpiui, nors vadovaujantis Departamento generalinio direktoriaus 1995 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 94 patvirtintų nuostatų „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų“ (toliau – ir Nuostatai) 3.9 p., tokia kategorija yra suteikiama 4 m. Pažymėjo, kad 2013 m. gruodžio 13 d. Departamento generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-524 2.7 p. buvo nurodyta, kad Kategorija pareiškėjai suteikiama iki 2017 m. liepos 7 d. Anot pareiškėjos, tokiu būdu, suteikiant Kategoriją trumpesniam nei 4 m. laikotarpiui, t. y. 3 m. 8 mėn. 10 d., buvo pažeistos Nuostatuose įtvirtintos taisyklės ir pareiškėjos teisė gauti darbo užmokesčio priedą visą 4 m. laikotarpį. Nesutikdama su 2013 m. gruodžio 13 d. Įsakymo 2.7 p., pareiškėja 2014 m. sausio 12 d. raštu kreipėsi į Departamento generalinį direktorių, prašydama ištaisyti, jos manymu, padarytus pažeidimus nustatant Kategorijos galiojimo terminą. Pareiškėja 2014 m. kovo 10 d. buvo informuota, kad 2014 m. vasario 6 d. Vyriausiosios trenerių kvalifikacinių kategorijų komisijos posėdyje bendru sprendimu buvo netenkintas pareiškėjos prašymas suteikti jai nacionalinę kvalifikacinę trenerio kategoriją 4 metams. Komisija Kategorijos suteikimo pradžią susiejo su sportininkų rezultatų pasiekimo diena ir atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjos auklėtiniai sportinius rezultatus pasiekė 2013 m. liepos 7 d., padarė išvadą, jog Kategorijos laikotarpis buvo nustatytas teisingai. Pareiškėja pažymėjo, kad darbo užmokesčio priedas už suteiktą Kategoriją galėjo būti skiriamas ir mokamas treneriui tik nuo Departamento generalinio direktoriaus įsakymo dienos, o ne nuo trenerių treniruojamų sportininkų rezultatų pasiekimo dienos. Atkreipė dėmesį, jog šią aplinkybę patvirtina ir Nuostatų 4.7 p. bei pareiškėjos buvusio darbdavio Vilniaus vandens sporto mokyklos direktoriaus atsisakymas pagal pareiškėjos A. K. 2013 m. kovo 25 d. prašymą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 13 d. Įsakymo 2.7 p., perskaičiuoti jai darbo užmokestį laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 7 d. iki 2013 m. spalio 28 d. Nurodė, kad nei 2013 m. gruodžio 13 d. Įsakymas, nei Komisijos 2014 m. vasario 25 d. Sprendimas nenurodo pareiškėjai suteiktos kategorijos galiojimo termino pradžios. Taip pat atkreipė dėmesį, kad jos treniruojamų sportininkų rezultatai buvo pasiekti Baltijos šalių žaidynėse, kurios vyko 2013 m. liepos 5–7 d. užsienyje. Po šių žaidynių pareiškėja dalyvavo rengiant rinktinę Europos jaunių olimpiniam festivaliui. Šis festivalis 2013 m. liepos 16–19 d. taip pat vyko ne Lietuvoje. Laikotarpiu nuo 2013 m. liepos 22 d. iki 2013 m. rugsėjo 2 d. pareiškėjai buvo suteiktos kasmetinės atostogos. Pastebėjo, kad jokiame teisės akte nėra įtvirtinti dokumentų pateikimo terminai, būtini tokios Kategorijos suteikimui, o pati pareiškėja pagal nustatytą tvarką su prašymu tarpininkauti suteikiant jai nacionalinę kvalifikacinę sporto trenerio kategoriją į savo darbdavį, t. y. Vilniaus vandens sporto mokyklos direktorių, kreipėsi 2013 m. rugsėjo 5 d.

4Atsakovas atsiliepimuose prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 52–54, 126–130).

5Atsakovas paaiškino, kad 2013 m. spalio 10 d. gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento tarpininkavimo raštą Nr. A51-103221 (2.10.1.10-KS4) dėl nacionalinės kvalifikacinės sporto trenerio kategorijos suteikimo plaukimo trenerei A. K.. 2013 m. spalio 29 d. Departamento generalinis direktorius, atsižvelgdamas į Vyriausiosios trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos siūlymą, patvirtino nacionalinę kvalifikacinę sporto trenerio kategoriją A. K. iki 2016 m. liepos 7 d. Nurodė, kad pareiškėjos 2013 m. lapkričio 25 d. prašymo pagrindu buvo pastebėta posėdžio sekretoriaus padaryta techninė klaida, t. y., jog pareiškėjai A. K. klaidingai nurodytas suteiktos nacionalinės kvalifikacinės sporto trenerio kategorijos galiojimo terminas ir vietoj 2017 m. liepos 7 d. buvo nurodyta 2016 m. liepos 7 d. Pastebėta klaida buvo ištaisyta 2013 m. gruodžio 13 d. Įsakymo 2.7 p.

6Taip pat nurodė, kad 2013 m. lapkričio 25 d. raštu A. K. kreipėsi į Departamento generalinį direktorių su prašymu peržiūrėti jai suteiktos nacionalinės kategorijos galiojimo terminą ir suteikti kategoriją 4 m. laikotarpiui. Pastarąjį prašymą Departamentas persiuntė nagrinėti Vyriausiajai trenerių kvalifikacinių kategorijų komisijai, apie tai raštu informuodamas pareiškėją. 2014 m. vasario 6 d. Komisijos posėdyje pareiškėjos prašymą buvo atsisakyta tenkinti vadovaujantis Nuostatų 2.1.1 ir 2.1.4 p., kad sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo tikslai yra skatinti Lietuvos sporto trenerius nuolat tobulinti savo profesinį meistriškumą ir įvertinti sporto trenerių profesinio pasirengimo lygį bei pedagoginę veiklą, didinti sporto trenerių atsakomybę už darbo rezultatus.

7Atsakovas pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad trenerio auklėtinių pasiekimai sporto varžybose atspindi trenerio profesinį meistriškumą, treneriui už Nuostatų 3.4 punkte nurodytus sporto rodiklius suteikiama atitinkama kvalifikacinė kategorija, kuri galioja nustatytą laiką, t. y. nuo sąlygos, už kurią suteikiama kategorija įvykdymo dienos – nuo sportininko rezultato pasiekimo dienos. Priešingu atveju, įmanoma situacija, kai laikant sportininko pasiektą laimėjimą tam tikrame rezerve, treneriui atitinkama kategorija 2014 m. būtų suteikiama 4 m. (nacionalinė trenerio kategorija) ar 8 m. (tarptautinė kategorija) už sportininko 2000-aisiais ar ankstesniais metais pasiektą laimėjimą, o tai prieštarautų Nuostatų tikslui – skatinti Lietuvos sporto trenerius nuolat tobulinti savo profesinį meistriškumą. Taip pat atsakovas pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, kad trenerių kvalifikacinės kategorijos yra reikšmingos apskaičiuojant trenerio darbo užmokestį, t. y. už atitinkamą kvalifikacinę kategoriją mokant priedą prie atlyginimo, tai tokio priedo mokėjimas 2014–2018 m. už rezultatą, pasiektą pvz. 2004 metais – neatspindėtų trenerio esamos kvalifikacijos. Anot atsakovo, tokiu būdu taip pat būtų iškreipiama ir suteiktos Kategorijos pagrindu mokamo darbo užmokesčio priedo paskirtis – už aukštą kvalifikaciją atliekant darbo sutartyje numatytas funkcijas. Taip pat atkreipė dėmesį, kad pati pareiškėja dėl jai priklausančios kvalifikacinės kategorijos suteikimo jos auklėtinių pasiekto sportinio laimėjimo pagrindu nepagrįstai ilgai (beveik 2 mėnesius) delsė nustatyta tvarka nesikreipdama į savo darbdavį.

8Teismo posėdyje pareiškėja prašė skundą tenkinti jame išdėstytais motyvais.

9Teismo posėdyje atsakovo atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 141).

10Skundas tenkintinas iš dalies.

11Byloje ginčas keliamas dėl pareiškėjai suteiktos nacionalinės kvalifikacinės sporto trenerio kategorijos galiojimo termino.

12Nustatyta, kad pareiškėjai 2013 m. spalio 29 d. Departamento generalinio direktoriaus įsakymo Nr. V-471 2.8 p. buvo patvirtinta nacionalinė kvalifikacinė sporto trenerio kategorija iki 2016 m. liepos 7 d. (b. l. 8–9, 81–82). Įsakymas priimtas atsižvelgiant į Vyriausiosios trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos, sudarytos Departamento generalinio direktoriaus 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. V-421 „Dėl Vyriausiosios trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos sudarymo“, siūlymą, išdėstytą 2013 m. spalio 25 d. posėdžio protokole Nr. KSP-5 (b. l. 73–74, 75, 76, 77, 83).

132013 m. lapkričio 25 d. raštu A. K. kreipėsi į Departamento generalinį direktorių su prašymu peržiūrėti jai suteiktos nacionalinės kategorijos galiojimo terminą ir suteikti kategoriją 4 m. laikotarpiui. Pastarąjį prašymą Departamentas persiuntė nagrinėti Vyriausiajai trenerių kvalifikacinių kategorijų komisijai ir apie tai raštu informavo pareiškėją. 2014 m. vasario 6 d. Komisijos posėdyje pareiškėjos prašymą buvo atsisakyta tenkinti vadovaujantis Nuostatų 2.1.1 ir 2.1.4 p., kad sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo tikslai yra skatinti Lietuvos sporto trenerius nuolat tobulinti savo profesinį meistriškumą ir įvertinti sporto trenerių profesinio pasirengimo lygį bei pedagoginę veiklą, didinti sporto trenerių atsakomybę už darbo rezultatus.

142013 m. lapkričio 25 d. raštu A. K. kreipėsi į Departamento generalinį direktorių, klausdama, kodėl Kategorija jai suteikta tik 2 metams 8 mėnesiams ir 10 dienų (b. l. 10).

15Departamento generalinis direktorius pareiškėjos 2013 m. lapkričio 25 d. rašto pagrindu, pastebėjęs padarytą techninę klaidą, t. y., jog pareiškėjai A. K. klaidingai nurodytas suteiktos nacionalinės kvalifikacinės sporto trenerio kategorijos galiojimo terminas, vietoj 2017 m. liepos 7 d. nurodyta 2016 m. liepos 7 d., minėtą klaidą 2013 m. gruodžio 13 d. Įsakymo 2.7 p. ištaisė (b. l. 15). Priimdamas nurodytą sprendimą taip pat rėmėsi Komisijos 2013 m. gruodžio 12 d. posėdžio protokolu Nr. KSP-6 (b. l. 79).

162014 m. sausio 12 d. raštu A. K. kreipėsi į Departamento generalinį direktorių su prašymu peržiūrėti jai suteiktos nacionalinės kategorijos galiojimo terminą ir suteikti kategoriją 4 m. laikotarpiui (b. l. 16–17). Pastarąjį prašymą Departamentas persiuntė nagrinėti Vyriausiajai trenerių kvalifikacinių kategorijų komisijai ir apie tai raštu informavo pareiškėją (b. l. 18). 2014 m. vasario 25 d. Komisijos protokolinio sprendimo Nr. TK-1 4 p. pareiškėjos prašymą buvo atsisakyta tenkinti vadovaujantis Nuostatų 2.1.1 ir 2.1.4 p., kad sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo tikslai yra skatinti Lietuvos sporto trenerius nuolat tobulinti savo profesinį meistriškumą ir įvertinti sporto trenerių profesinio pasirengimo lygį bei pedagoginę veiklą, didinti sporto trenerių atsakomybę už darbo rezultatus (b. l. 80).

17Pagal Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 28 str. 3 d., kvalifikacinės kategorijos treneriams yra suteikiamos Kūno kultūros ir sporto departamento nustatyta tvarka. Tokia tvarka nustatyta Departamento generalinio direktoriaus 1995 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 94 „Dėl sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų nuostatų“ patvirtintais Lietuvos Respublikos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo nuostatais. Nagrinėjamu atveju aktuali Nuostatų redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. sausio 16 d.

18Pagal Nuostatų 2.1 p. Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo tikslai: 1) skatinti Lietuvos sporto trenerius nuolat tobulinti savo profesinį meistriškumą, siekiant įgyvendinti Lietuvos sportui keliamus uždavinius; 2) įgyvendinti socialinį teisingumą, kad sporto trenerių atlyginimas už darbą priklausytų nuo darbo rezultatų; 3) didinti sporto trenerių atsakomybę už darbo rezultatus; 4) įvertinti sporto trenerių profesinio pasirengimo lygį ir pedagoginę veiklą.

19Vadovaujantis Nuostatų 3.4 p. nacionalinio sporto trenerio (trenerio metodininko) kategorija suteikiama treneriams, kurie įvairiais būdais tobulinasi, kuria savo darbo metodikas, diegia metodines ir pedagogines naujoves, perteikia patirtį kitiems treneriams, rašo straipsnius pedagoginėmis, metodinėmis, dalyko ar mokslinės veiklos temomis, skaito paskaitas tobulinimosi renginiuose, konferencijose, dalyvauja formuojant rajono sporto tradicijas. Be to, ši kategorija suteikiama, jeigu trenerio auklėtiniai pasiekė tam tikrus sporto rodiklius.

20Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2 pareiškėjos auklėtiniai, kuriuos ji treniruoja nuo 2005 ir 2009 m., dalyvavo VIII Baltijos jūros šalių jaunių žaidynėse 2013 m. liepos 5–7 d. ir abu užėmė I vietą 100 m krūtine rungtyje (b. l. 112). Pagal Nuostatų 3.4 p. pateiktos rodiklių lentelės 12 eilutę minėti rezultatai suteikia teisę į nacionalinio sporto trenerio kategorijos suteikimą.

21Pagal Nuostatų 3.9 p. nacionalinio sporto trenerio kategorija suteikiama ketveriems metams. Šią kategoriją suteikia Vyriausioji trenerių kategorijų suteikimo komisija (Nuostatų 4.3 p.). Vadovaujantis Nuostatų 4.7 p. visais atvejais trenerių kategorijų suteikimo komisijos suteikta kategorija įsigalioja tik nuo tos dienos, kai tai patvirtina atitinkamos įstaigos, kuri patvirtino komisiją, vadovas savo įsakymu.

22Sistemiškai vertinant minėtą teisinį reglamentavimą bei atsižvelgiant į Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų suteikimo tikslus, sutiktina su atsakovo pozicija, kad kategorijos suteikimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo sportininko laimėjimo, kurio pagrindu gali būti suteikta kategorija, pasiekimo dienos. Pažymėtina, kad toks Kategorijos skaičiavimo pradžios atskaitos taškas nuo 2015 m. vasario 19 d. įtvirtintas ir pačių Nuostatų 3.9 p. Taigi darytina išvada, kad 2013 m. gruodžio 13 d. Įsakyme atsakovas tinkamai nurodė datą, iki kurios galios pareiškėjai suteikta Kategorija. Tačiau tuo pačiu pažymėtina, kad atsižvelgiant į tai, jog Kategorija įsigalioja tik nuo Departamento direktoriaus įsakymo priėmimo, tokiame įsakyme nenurodant viso Kategorijos galiojimo laikotarpio, t. y. ne tik Kategorijos galiojimo pabaigos, bet ir įsigaliojimo pradžios datos, yra pažeidžiamas Nuostatų 3.9 p., kas konstatuotina ir nagrinėjamu atveju, kai 2013 m. gruodžio 13 d. Įsakymu Kategorija pareiškėjai faktiškai suteikta 3 metams 8 mėnesiams 10 dienų, o ne 4 metams.

23Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Departamento generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 13 d. Įsakymo 2.7 p. bei Komisijos 2014 m. vasario 25 d. Sprendimo 4 p., kuriuo atsisakyta suteikti pareiškėjai Kategoriją 4 metams, naikintini (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.) ir atsakovas įpareigojamas priimti naują įsakymą dėl nacionalinės kvalifikacinės sporto trenerio kategorijos suteikimo pareiškėjai 4 metams, nurodant jame visą Kategorijos galiojimo laikotarpį. Tačiau teismas taip pat pažymi, kad pareiškėjos reikalavimas Kategoriją skaičiuoti nuo 2013 m. spalio 29 d. iki 2017 m. spalio 29 d., atsižvelgiant į anksčiau nurodytą reglamentavimą, negali būti tenkintas, nes, kaip minėta, Kategorijos suteikimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo sportininko laimėjimo, kurio pagrindu ši kategorija suteikiama, pasiekimo dienos, t. y. nuo 2013 m. liepos 7 d.

24Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos skundas tenkintinas iš dalies.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1, 2, 4 p., 101 str. 8 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

26Pareiškėjos A. K. skundą tenkinti iš dalies.

27Panaikinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-524 2.7 p. ir Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vyriausiosios trenerių kvalifikacinių kategorijų suteikimo komisijos 2014 m. vasario 25 d. protokolinio sprendimo Nr. TK-1 4 p.

28Įpareigoti atsakovą Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti naują įsakymą dėl nacionalinės kvalifikacinės sporto trenerio kategorijos suteikimo pareiškėjai A. K. 4 metams, nurodant jame visą nacionalinės kvalifikacinės sporto trenerio kategorijos galiojimo laikotarpį.

29Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

30Šis sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. A. K. (toliau – ir pareiškėja) su skundu (b. l. 1–3),... 3. Nurodė, kad 2013 m. spalio 29 d. Departamento generalinis direktorius... 4. Atsakovas atsiliepimuose prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą (b. l.... 5. Atsakovas paaiškino, kad 2013 m. spalio 10 d. gavo Vilniaus miesto... 6. Taip pat nurodė, kad 2013 m. lapkričio 25 d. raštu A. K.... 7. Atsakovas pažymėjo, jog atsižvelgiant į tai, kad trenerio auklėtinių... 8. Teismo posėdyje pareiškėja prašė skundą tenkinti jame išdėstytais... 9. Teismo posėdyje atsakovo atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio datą,... 10. Skundas tenkintinas iš dalies.... 11. Byloje ginčas keliamas dėl pareiškėjai suteiktos nacionalinės... 12. Nustatyta, kad pareiškėjai 2013 m. spalio 29 d. Departamento generalinio... 13. 2013 m. lapkričio 25 d. raštu A. K. kreipėsi į... 14. 2013 m. lapkričio 25 d. raštu A. K. kreipėsi į... 15. Departamento generalinis direktorius pareiškėjos 2013 m. lapkričio 25 d.... 16. 2014 m. sausio 12 d. raštu A. K.... 17. Pagal Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 28 str. 3 d.,... 18. Pagal Nuostatų 2.1 p. Lietuvos sporto trenerių kvalifikacijos kategorijų... 19. Vadovaujantis Nuostatų 3.4 p. nacionalinio sporto trenerio (trenerio... 20. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2 pareiškėjos auklėtiniai, kuriuos ji... 21. Pagal Nuostatų 3.9 p. nacionalinio sporto trenerio kategorija suteikiama... 22. Sistemiškai vertinant minėtą teisinį reglamentavimą bei atsižvelgiant į... 23. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Departamento generalinio direktoriaus... 24. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos skundas... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 26. Pareiškėjos A. K. skundą tenkinti iš dalies.... 27. Panaikinti Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos... 28. Įpareigoti atsakovą Kūno kultūros ir sporto departamentą prie Lietuvos... 29. Kitą skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.... 30. Šis sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...