Byla AS-63-183-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romos Sabinos Alimienės (pranešėja) ir Audriaus Bakavecko, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubo „Amūras“ skundą atsakovui Marijampolės apskrities viršininko administracijai (teisių perėmėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos), tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentui, Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklai, Lietuvos kariuomenei dėl įsakymų panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubas „Amūras“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-17 „Dėl sprendimo „Dėl leidimo naudoti žūklės plotus“ panaikinimo“.

5Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 2 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

6Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. lapkričio 19 d. sprendimu Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubo „Amūras“ apeliacinį skundą patenkino, Kauno apygardos administracinio teismo 2009 m. spalio 2 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą, Marijampolės apskrities viršininko 2009 m. sausio 15 d. įsakymą Nr. V-17 „Dėl sprendimo „Dėl leidimo naudoti žūklės plotus“ panaikinimo“ panaikino, iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubo „Amūras“ naudai priteisti 50 Lt teismo išlaidų.

7Pareiškėjas 2010 m. gruodžio 1 d. Kauno apygardos administraciniam teismui išsiuntė paštu prašymą dėl išlaidų atlyginimo, kuriuo prašė priteisti iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos jo naudai 3 007,50 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu.

8Pareiškėjas nurodė, kad patirtas išlaidas sudaro 100 Lt žyminio mokesčio išlaidos, 1 600 Lt išlaidos už procesinių dokumentų parengimą ir 400 Lt išlaidos už atstovavimą pirmosios instancijos teisme, 907,50 Lt išlaidos už procesinių dokumentų surašymą ir atstovavimą apeliacinės instancijos teisme.

9II.

10Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi prašymą patenkino iš dalies, priteisė iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjo generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubas „Amūras“ naudai 1 740 Lt su bylos nagrinėjimu susijusių išlaidų.

11Teismas nustatė, jog pareiškėjas Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubas „Amūras“ 2009 m. sausio 26 d. sudarė atstovavimo sutartį su advokatu L. M.. Iš prašymo ir byloje esančių dokumentų matyti, kad advokatui L. M. pareiškėjas sumokėjo 2 000 Lt. Pareikėjo atstovas advokatas L. M. dalyvavo 2009 m. birželio 23 d. teismo posėdyje, trukusiame 30 min., 2009 m. rugsėjo 22 d. teismo posėdyje, trukusiame 1 val. 30 min. Išvardinti teismo posėdžiai susumavus truko 2 val., todėl teismas laikė, jog už atstovavimą teismo posėdžiuose maksimali priteistina suma gali sudaryti 240 Lt (800 Lt (tuo metu buvusi patvirtinta minimali mėnesinė alga) x 0,15 (koeficientas) x 2 (valandų skaičius)). Prašyme nurodyta, jog atstovavimas Kauno apygardos administraciniame teisme sudaro 400 Lt, kadangi šios išlaidos viršija Rekomendacijose numatytą maksimalią sumą, teismo vertinimu, už advokato atstovavimą teismo posėdžiuose pareiškėjui priteistina 240 Lt suma. Taip pat nustatyta, kad advokatas L. M. parengė skundą Kauno apygardos administraciniam teismui. Už skundo parengimą priteistinas maksimalus užmokesčio advokatui dydis yra 3 MMA (Rekomendacijų 8.2 p.), t. y. 2 400 Lt (3 x 800 Lt). Prašoma priteisti už skundo parengimą suma yra 1 600 Lt, tačiau iš byloje esančio 2009 m. birželio 17 d. pinigų priėmimo kvito Nr. 407374 matyti, jog už dokumento surašymą pareiškėjas advokatui L. M. sumokėjo 1 400 Lt. 2009 m. birželio 17 d. pinigų priėmimo kvite Nr. 407375 nurodytas mokestis už atstovavimą, patarimą, kitas teisines paslaugas. Todėl, teismo nuomone, už skundo parengimą prašoma priteisti 1 600 Lt suma laikytina nepagrįsta ir už skundo surašymą iš atsakovo priteistina 1 400 Lt suma. Pareiškėjas paduodamas skundą teismui sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį. Šią sumą teismas taip pat priteisė iš atsakovo (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 str. 2 d.). Pažymėjo, kad apeliacinės instancijos teisme turėtų išlaidų atlyginimo klausimą sprendžia apeliacinės instancijos teismas. Nustatytų teisinių ir faktinių aplinkybių pagrindu, vadovaudamasis Rekomendacijų 2, 7, 8.2, 8.18 punktais bei atsižvelgęs į maksimalų galimai priteistinos sumos dydį teismas pareiškėjo generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubas „Amūras“ atstovo advokato A. J. prašomą priteisti 2 100 Lt (3007,50 Lt – 907,50 Lt (išlaidos turėtos apeliacinės instancijos teisme) sumą laikė nepagrįsta ir už advokato pagalbą pareiškėjui generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų klubui „Amūras“ iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priteisė 1 740 Lt.

12III.

13Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį pakeisti, sumažinant priteistiną bylinėjimosi išlaidų dydį.

14Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nurodo, kad nagrinėjama byla nelaikytina maksimaliai sudėtinga, joje nagrinėtos aplinkybės aiškios ir nereikalaujančios didelių laiko ir pastangų sąnaudų jas analizuojant, nėra didelė byloje pateiktų dokumentų apimtis, ruošiantis bylai nereikėjo specialių žinių ir pan. Mano, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pareiškėjui, neanalizavo bylos aplinkybių pagal minėtus kriterijus ir nepagrįstai priteisė maksimalią sumą už skundo surašymą bei advokato atstovavimą teisme.

15Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV.

18Atskirasis skundas atmestinas.

19Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas ABTĮ 44 straipsnyje nustatyta tvarka. ABTĮ 44 straipsnio 1 dalis nustato, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalis numato, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį; kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas.

20Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip numatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Toks dydis patvirtintas Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos). Šios Rekomendacijos, vadovaujantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi ir CPK 98 straipsnio 2 dalimi, yra taikomos ir sprendžiant dėl atstovavimo išlaidų atlyginimo administracinėse bylose. Rekomendacijų 8 punkte yra nustatyti rekomenduojami priteistini maksimalūs užmokesčio dydžiai už atitinkamas (konkrečiai įvardytas) advokato teisinių paslaugų rūšis. Be to, pagal Rekomendacijų 2 punktą, nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgtina į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, kitas svarbias aplinkybes.

21Atsakovas atskirajame skunde neneigia, kad pareiškėjas turi teisę į patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, tačiau iš esmės nesutinka su ta Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 10 d. nutarties dalimi, kuria pareiškėjui priteista iš atsakovo 1 400 Lt už skundo parengimą ir 240 Lt už atstovavimą teisme. Atsakovas sutinka, kad už šias teisines paslaugas priteistos sumos neviršija Rekomendacijose įtvirtintų maksimalių dydžių, tačiau mano, kad šios priteistos sumos yra nepagrįstai didelės. Pasak atsakovo, teismas neanalizavo bylos aplinkybių pagal šio klausimo sprendimui svarbius kriterijus (Rekomendacijų 2 p.).

22Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kuria remdamasis Kauno apygardos administracinis teismas priėmė 2011 m. sausio 10 d. nutartį, sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kuriais remdamasis teismas priteisė pareiškėjui iš atsakovo pagrįstas ir realias, neviršijančios Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių bylinėjimosi išlaidos. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties, pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį be kita ko rėmėsi ir Rekomendacijų 2 punktu. Nutartis dėl išlaidų priteisimo yra motyvuota. Atsakovas atskirajame skunde konkrečiai nenurodė, kokių būtent aplinkybių šiuo konkrečiu atveju neįvertino pirmosios instancijos teismas, spręsdamas teismo išlaidų klausimą.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes bei taikė teisės aktų reikalavimus ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, kurią keisti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

26Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Divizijos generolo S. Raštikio puskarininkių mokyklos žvejų... 5. Kauno apygardos administracinis teismas 2009 m. spalio 2 d. sprendimu... 6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. lapkričio 19 d.... 7. Pareiškėjas 2010 m. gruodžio 1 d. Kauno apygardos administraciniam teismui... 8. Pareiškėjas nurodė, kad patirtas išlaidas sudaro 100 Lt žyminio mokesčio... 9. II.... 10. Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 10 d. nutartimi... 11. Teismas nustatė, jog pareiškėjas Divizijos generolo S. Raštikio... 12. III.... 13. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atskiruoju skundu... 14. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos nurodo, kad... 15. Pareiškėjas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti.... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV.... 18. Atskirasis skundas atmestinas.... 19. Proceso šalių išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas ABTĮ 44... 20. Remiantis ABTĮ 44 straipsnio 6 dalimi, proceso šalis, kurios naudai priimtas... 21. Atsakovas atskirajame skunde neneigia, kad pareiškėjas turi teisę į... 22. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kuria remdamasis Kauno... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 25. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 26. Kauno apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 10 d. nutartį palikti... 27. Nutartis neskundžiama....