Byla I-98-621/2009

1Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjas Žanas Kubeckas, susipažinęs su pareiškėjo V. D. skundu dėl Šiaulių ekspertinio skyriaus Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto teismo eksperto R.Obrikio specialisto išvados Nr.T-A 145/09 (04) panaikinimo, pakartotinio tyrimo skyrimo ir pakartotinio etilo alkoholio nustatymo kraujyje tame pačiame kraujo mėginyje, paimtame 2009 m. sausio 25 d. 2 val. 25 min., pažymėtame kaip V. D. kraujas, pavedimo atlikti tyrimą Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus ekspertiniam skyriui,

Nustatė

22009 m. vasario 4 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme buvo gautas V. D. skundas dėl Šiaulių ekspertinio skyriaus Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto teismo eksperto R.Obrikio specialisto išvados Nr.T-A 145/09 (04) panaikinimo, pakartotinio tyrimo skyrimo ir pakartotinio etilo alkoholio nustatymo kraujyje tame pačiame kraujo mėginyje, paimtame 2009 m. sausio 25 d. 2 val. 25 min., pažymėtame kaip V. D. kraujas, pavedimo atlikti tyrimą Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus ekspertiniam skyriui.

3Pareiškėjo skundas atsisakytinas priimti, nes skundas nenagrinėtinas teismų.

4Administracinių bylų teisenos paskirtis - ginčų dėl viešojo ir vidinio administravimo subjektų priimtų administracinių aktų ar neveikimo (pareigų nevykdymo) nagrinėjimas. Administraciniai teismai nagrinėja bylas, kylančias iš teisinių santykių, kurių ratas apibrėžtas Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnyje, tačiau kiekvienu atveju tam, kad ginčas būtų nagrinėjamas administraciniuose teismuose, jis turi atitikti tam tikrus įstatyminius kriterijus, be kito, jo objektu turi būti teisines pasekmes suinteresuotam asmeniui sukeliantis administracinis aktas (plačiąja prasme).

5Teismas konstatuoja, kad ginčijama specialisto išvada jokių teisinių pasekmių pareiškėjui V. D. nesukelia, šioje išvadoje nėra aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės ir pareigos, taigi skundžiama išvada neatitinka individualaus teisės akto sąvokos (pagal ABTĮ 2 straipsnio 14 dalį individualus teisės aktas yra vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei, kuriame suformuluojama privaloma elgesio taisyklė, nustatanti visuomeninio santykio dalyviams teises ir pareigas), todėl toks dokumentas negali būti ginčijamas teisme.

6Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (2007 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1236 redakcija) 90 str. 1 d. nurodo, jog atlikęs pavestą objektų tyrimą, specialistas pateikia išvadą. Pažymėtina, jog specialisto išvada teismui nėra privaloma. Ji turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, t. y. specialisto išvada vertinama pagal tokias pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės. Specialisto išvados duomenys gali būti atmetami kaip įrodymai tada, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams, todėl, kad specialisto išvados duomenys neturi išankstinės galios.

7Teismas, remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

8Pareiškėjo V. D. skundą dėl Šiaulių ekspertinio skyriaus Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto teismo eksperto R.Obrikio specialisto išvados Nr.T-A 145/09 (04) panaikinimo, pakartotinio tyrimo skyrimo ir pakartotinio etilo alkoholio nustatymo kraujyje tame pačiame kraujo mėginyje, paimtame 2009 m. sausio 25 d. 2 val. 25 min., pažymėtame kaip V. D. kraujas, pavedimo atlikti tyrimą Mykolo Riomerio universiteto Teismo medicinos instituto Vilniaus ekspertiniam skyriui atsisakyti priimti, nes skundas nenagrinėtinas teismų.

9Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir prie jo esančius dokumentus grąžinti pareiškėjui V. D..

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per šį teismą, paduodant atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai