Byla II-1113-473/2009
Dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui V. J., institucijos surašiusios nutarimą Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros atstovams Indrei Bernotaitei ir Algirdui Cibulskui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens V. J. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo pakeitimo,

Nustatė

2V. J. 2009-06-18 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas už tai, kad būdama atsakinga už įmonės „Šviesos studija“ aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi, įmonė 2008 m. į rinką teikė apmokestinamus gaminius, būdama neįsiregistravusi Gamintojų ir importuotojų sąvade ir tuo pažeidė LR atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d., 2 d., LR aplinkos ministro 2006-12-28 įsakymo Nr. D1-619 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimosi taisyklių patvirtinimo 3.2, 3.2.1, 3.2.1 p.

3Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-06-29 nutarimu (b. l. 4, 5) administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, vadovaujantis LR ATPK 30 str., 302 str., 286 str., 287 str., už LR atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d., 2 d., LR aplinkos ministro 2006-12-28 įsakymo Nr. D1-619 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimosi taisyklių patvirtinimo 3.2, 3.2.1, 3.2.2 p., numatytą LR administracinių pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 5124 str. 5 d., buvo skirta 2250 Lt administracinė nuobauda.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 2 – 3), prašydamas pakeisti 2009-06-29 nutarimą, perkvalifikuojant padarytą pažeidimą į LR ATPK 5123 str., paskiriant švelnesnę nuobaudą. Nurodo, kad 2009-04-21 Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui buvo pateikta paraiška registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade bei Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade, tik nepilnai užpildyti duomenys. Po pateikimo buvo susiskambinta su atsakingais darbuotojais dėl informacijos pateikimo, tačiau atsakymo, kad pateikta informacija yra nepilna, gauta nebuvo. Kai gavo laišką iš Vilniaus m. agentūros, kad įmonė nėra pateikusi Anketos dėl registravimosi į Gamintojų ir importuotojų sąvadą, vėl buvo kreiptasi į Vilniaus RAAD, siekiant išsiaiškinti, kokia informacija yra neužpildyta ir po to, 2009-06-15 buvo leista pildyti duomenis apie apmokestinamuosius gaminius už 2008 m. į Gamintojų ir importuotojų sąvadą. Už kilusius nesklandumus nuoširdžiai gailisi. Nurodė, kad įmonė yra įsiregistravusi į sąvadą kaip importuotojas, išleidžiantis į vidaus rinką Elektros ir elektroninę įrangą nuo 2007 m. Įmonė 2008 m. į rinką išleido 0,005 tonų apmokestinamųjų gaminių, todėl padarytą pažeidimą prašo perkvalifikuoti į LR ATPK 5123 str.

5Institucijos, surašiusios nutarimą, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros atstovai Indrė Bernotaitė ir Algirdas Cibulskas teismo posėdyje nurodė, kad nesutinka dėl baudos sumažinimo, nes nėra jokio pagrindo baudai sumažinti, švelninančių aplinkybių nustatyta nebuvo. Be to, nėra jokio pagrindo perkvalifikuoti padarytą administracinį teisės pažeidimą. Visa informacija turėjo būti pateikta iki kovo mėn. 1d., tačiau tai buvo padaryta daug vėliau ir ne pilna informacija (b. l. 31, 32).

6Skundas tenkintinas iš dalies.

7Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis ar neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 straipsnis). ATPK 297 straipsnyje nustatyta, jog teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Kartu teismas, nagrinėjantis skundą, turi patikrinti: ar nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ar ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, taip pat ar buvo laikomasi nustatytos administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos. Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas siejamas su administracine atsakomybe.

8Kaip minėta, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros pareigūnas 2009-06-29 nutarimu dėl administracinio teisės pažeidimo Nr. AM053993, vadovaudamasis LR ATPK 5124 str. 5 d. skyrė administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui 2500 Lt baudą, už LR atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d., 2 d., LR aplinkos ministro 2006-12-28 įsakymo Nr. D1-619 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimosi taisyklių patvirtinimo 3.2, 3.2.1, 3.2.1 p. nuostatų pažeidimus.

9LR ATPK 5124 str. 5 d. numato, kad apmokestinamųjų gaminių tiekimas rinkai neįsiregistravus Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade užtraukia baudą pareigūnams nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų. Ši teisės norma pagal savo pobūdį yra blanketinė, t.y. elgesio taisyklė numatyta kitame teisės akte.

10LR atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d. numato, kad gamintojai ir importuotojai turi registruotis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Pagal 2 dalį, registruodamiesi gamintojai ir (ar) importuotojai privalo pateikti: 1) įmonės rekvizitus; 2) informaciją apie išleidžiamas į Lietuvos Respublikos vidaus rinką alyvas, transporto priemones, apmokestinamuosius gaminius ir šių bei kitų gaminių pakuotes bei jų kiekius (tonomis); 3) kitą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytą informaciją.

11LR aplinkos ministro 2006-12-28 įsakymo Nr. D1-619 „Dėl gamintojų ir importuotojų registravimosi taisyklių patvirtinimo 3.2 ir 3.2.1 punktai numato, kad apmokestinamųjų gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai, išleidžiantys į Lietuvos Respublikos vidaus rinką apmokestinamuosius gaminius, turi registruotis iki kiekvienų metų kovo 1 dienos. Pagal 3.2.2 punktą, turi vykdyti išleidžiamų į Lietuvos Respublikos vidaus rinką apmokestinamųjų gaminių apskaitą ir registruodamiesi pateikti informaciją apie praėjusiais kalendoriniais metais į Lietuvos Respublikos vidaus rinką išleistus šiuos gaminius Taisyklėse nustatyta tvarka.

12Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prisipažįsta padaręs pažeidimą ir dėl padarymo nuoširdžiai gailisi. Be prisipažinimo jo kaltė įrodyta administracinio teisės pažeidimo byloje esančiais įrodymais. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens veiksmai yra teisingai kvalifikuoti ir administracinėn atsakomybėn jis yra patrauktas pagrįstai.

13Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašo pakeisti skundžiamą nutarimą, perkvalifikuoti administracinį teisės pažeidimą pagal LR ATPK 5123 str. ir sumažinti baudą 100 – 200 Lt. V. J. nurodė, kad dirba buhaltere jau 9 metus, anksčiau administracine tvarka bausta nebuvo, pažeidimą padarė pirmą kartą. Ji pateikė Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui Paraišką registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade bei Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade anketą, tik nepilnai užpildė duomenis, tačiau atsakymo, kad informacija yra ne pilna ir kad ją reikia tikslinti ji negavo. Įmonėje informaciją ji teikė nuo 2007 m., ankščiau pretenzijų nebuvo, tačiau 2008 m. atsirado naujovė, pasikeitė informacijos pateikimo turinys, todėl ji nežinojo kaip atlikti šį darbą. Jai paskirta 2500 Lt piniginė bauda yra pernelyg didelė, kadangi įmonė yra labai maža, jos negali įtraukti net į asociaciją, be to, ji augina du vaikus, jo vidutinis atlyginimas yra 1600 Lt per mėnesį (b. l. 31). Pateikė įrodymus apie gaunamą atlyginimą, LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento atliekų tvarkymo kontrolės skyriaus 2009-08-31 atsakymą į V. J. 2009-08-28 paklausimą, 2009-04-21 Paraišką registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvado elektroninio registravimo aplikacijos (Era) vartotoju, Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade anketą (b. l. 12, 13, 25, 26). Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens pateikti įrodymai patvirtina, kad jos atlyginimas šiuo metu sudaro 1600 Lt per mėnesį, 2009-04-21 pateikė paraišką registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade, užpildė Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade anketą, kreipėsi į Atliekų tvarkymo kontrolės skyrių dėl pateiktos paraiškos tinkamumo.

14Teismas daro išvadą, kad padaryto pažeidimo perkvalifikuoti pagal LR ATPK 5123 str. pagrindo nėra, nes administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal LR ATPK 5124 str. 5 d. ir atitinka minėto straipsnio dispoziciją.

15LR ATPK 20 straipsnyje, reglamentuojančiame administracinės nuobaudos tikslus, pabrėžiama, kad administracinė nuobauda – atsakomybės priemonė, skiriama už administracinio teisės pažeidimo padarymą, siekiant asmenį nubausti bei auklėti. LR ATPK 30 straipsnio 2 dalis numato, kad skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei ATPK 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

16Pagal LR APK 301 straipsnį, organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas kodekso 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į šio kodekso 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

17Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo pateikė įrodymus, kurių pagrindu atsiranda prielaidos taikyti LR ATPK 301 straipsnį ir paskirti švelnesnę, nei numatyta įstatyme, nuobaudą. Atsižvelgiant į pažeidėjo asmenybę, pažeidimo pavojingumo laipsnį, į tai, kad asmuo gailisi, pripažįsta padaręs pažeidimą, taip pat į pažeidėjo šeimyninę bei materialinę padėtį, teismas mano, kad yra galimybė sušvelninti jam paskirtą nuobaudą.

18Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, administracinėn atsakomybėn patraukto asmens skundas tenkintinas. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-06-29 nutarimas keistinas, sumažinant paskirtą piniginę baudą nuo 2250 iki 300 Lt.

19Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 123 straipsniu, 124 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

20V. J. skundą patenkinti iš dalies.

21Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-06-29 nutarimą Nr. AM 053993 sumažinant 2250 Lt baudą iki 300 Lt.

22Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Violeta Balčytienė,... 2. V. J. 2009-06-18 buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas... 3. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo kreipėsi į teismą su skundu... 5. Institucijos, surašiusios nutarimą, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 6. Skundas tenkintinas iš dalies.... 7. Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei kaltas (tyčinis... 8. Kaip minėta, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto... 9. LR ATPK 5124 str. 5 d. numato, kad apmokestinamųjų gaminių tiekimas rinkai... 10. LR atliekų tvarkymo įstatymo 342 str. 1 d. numato, kad gamintojai ir... 11. LR aplinkos ministro 2006-12-28 įsakymo Nr. D1-619 „Dėl gamintojų ir... 12. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prisipažįsta padaręs... 13. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo prašo pakeisti skundžiamą... 14. Teismas daro išvadą, kad padaryto pažeidimo perkvalifikuoti pagal LR ATPK... 15. LR ATPK 20 straipsnyje, reglamentuojančiame administracinės nuobaudos... 16. Pagal LR APK 301 straipsnį, organas (pareigūnas), nagrinėjantis... 17. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo pateikė įrodymus, kurių... 18. Esant šioms faktinėms ir teisinėms aplinkybėms, administracinėn... 19. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 20. V. J. skundą patenkinti iš dalies.... 21. Pakeisti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto... 22. Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos...