Byla Ik-793-121/2012
Dėl neišmokėtos pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijos Puzinskaitės, Ernesto Spruogio, Nijolės Žalnieriūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjui V. S., atsakovų atstovui Audriui Boreišiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. S. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento, ir Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentui dėl neišmokėtos pensijos dalies priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas V. S. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento (toliau - Departamentas) atsisakymą, pateiktą Departamento 2011-02-18 rašte Nr. (75)-18-259, dėl pareiškėjo 2-jų prašymų patenkinimo, kuriuos Departamentas atsisakė išspręsti ikiteisminio ginčo tvarka, prieštaraujančiu Konstitucijos 23 straipsniui ir Konstitucinio Teismo (toliau -KT) 2003-07-04 bei 2008-12-24 išaiškinimams ir panaikinti jį, kaip prieštaraujantį Konstitucijai ir konstituciniams teisinės valstybės principams; 2) priteisti Departamentui išmokėti pareiškėjo 4081,85 Lt pareigūno pensijos (toliau - pensija, valstybinė pensija) dalį, neteisėtai nusavintą pagal Valstybinių pensijų įstatymo (toliau - VPĮ) 3 str. 3 dalies pakeitimą atgaline data; 3) įpareigoti Departamentą mokėti paskirto ir jau mokėto 1,5 dydžio vidutinio šalies ūkio mėnesinio darbo užmokesčio pensiją, ribojant ją tik 2009 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo Nr. XI-537 (toliau - Laikinasis įstatymas) 4 str. 1 dalies nuostatomis numatytu koeficientu - 0,8; 4) įpareigoti Lietuvos valstybei atstovaujantį Departamentą kreiptis į Vyriausybę su prašymu sukurti pensijų neišmokėtos dalies kompensavimo mechanizmą, kuris pradėtų veikti nuo 2012 m. sausio 1 d. kartu su apribotu valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų kompensavimo mechanizmu; 5) priteisti iš Lietuvos valstybės (Vyriausybės), atstovaujamos Departamento, 1000 Lt neturtinę žalą; 5) priteisti iš atsakovo visas teismo išlaidas, susijusias su administracine byla.

4Pareiškėjo teigimu, KT daug kartų yra pasisakęs pensijų mažinimo klausimais, pripažindamas valdžios institucijų siekius mažinti pensijas įvairiausioms socialinėms ir pareigybinėms grupėms, veiksmais, nesuderinamais su teisinės valstybės konstitucinėmis normomis ir teisinės valstybės principų hierarchija. Pareiškėjo manymu, Departamentas ignoruoja Konstitucijos 7 str. 1 dalies nuostatas. Departamento 2011-02-18 atsakymas Nr. (75)-18-259 prieštarauja Konstitucijai bei KT sprendimams, garantuojantiems šalies pensininkams teisę į orią ir garbingą senatvę pensinio aprūpinimo pagrindu.

5Departamento veiksmai savavališkai sumuojant pareiškėjo abi pensijas ir tik tada taikant joms Laikinojo įstatymo numatytą skaičiavimo metodiką bei atgaline data jo pensijos paskaičiavimui taikant 1,3 koeficiento, lėmė ryškų ir neadekvatų pareiškėjo ir jo šeimos pajamų sumažinimą, jo teisėtai uždirbto ir užtarnauto turto dalies nusavinimą be nusavintų pajamų kompensavimo mechanizmo. Tai pažeidė ir toliau žeidžia pareiškėjo ir jo artimųjų teisėtus lūkesčius į šeimos, kurioje auga mažametė dukra, gerovę, konstitucinius socialinio solidarumo principus bei diskriminuoja pareiškėją pagal amžių ir socialinę padėtį (jis yra nedirbantis pensininkas). Todėl, Departamentas, atsisakydamas spęsti ginčą ikiteismine tvarka ir toliau be jokio kompensavimo mechanizmo nusavindamas pareiškėjui teisėtai nustatytų ir mokėtų pensinių pajamų dalį, daro jam ir jo šeimai ne tik piniginę, bet ir neturtinę (moralinę) žalą. Atsižvelgus į tai, kad dėl neteisėtų ir antikonstitucinių Departamento veiksmų pareiškėjas ir jo šeima patyrė nepriteklių ir finansinius sunkumus, pasižymėjusius pareiškėjo sveikatos pablogėjimu bei jo asmeninių ir jo šeimos teisėtų lūkesčių į šeimos gerovę praradimu 2010 - 2011 metais, prašo priteisti neturtinę žalą (b.l.40-41).

6Atsakovas ir atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Departamentas atsiliepimu prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepimas grindžiamas šiais motyvais:

71) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo (toliau -PKVPĮ) nuostatomis, 2003 m. vasario 13 d. pareiškėjui buvo paskirta 2173,38 Lt dydžio pensija. Nuo 2009 m. gruodžio mėn. pareiškėjas įgijo teisę gauti senatvės pensiją, kurios dydis 935, 57 Lt.

8Pareiškėjas 2010 m. lapkričio 16 d. kreipėsi į Departamentą paaiškinti 2010 m. sausio mėn. laikinai paskirtos pensijos paskaičiavimą ir 2010 m. rugpjūčio mėn. pensijos sumažinimo priežastį. Departamentas, išnagrinėjęs šį pareiškėjo prašymą, 2010 m. lapkričio 30 d. raštu Nr. (66)-18-222-139 pateikė išsamų atsakymą. Pareiškėjas 2011 m. vasario 14 d. pakartotinai kreipėsi į Departamentą su prašymu spręsti ginčą dėl neteisėtai sumažintos pensijos grąžinimo ikiteismine tvarka. Departamentas, išnagrinėjęs minėtą prašymą, 2011 m. vasario 18 d. raštu Nr. (75)-l8-259 pakartotinai informavo pareiškėją, kad Departamentas, skaičiuodamas ir mokėdamas pensiją, vadovaujasi VPĮ bei Laikinojo įstatymo nuostatomis. Tad Departamentas nepažeidė jokių teisės aktų, reglamentuojančių pensijos skaičiavimą ir mokėjimą, todėl pareiškėjo skunde išdėstyti reikalavimai dėl išmokėjimo tariamai jam neišmokėtos (nemokamos) pensijos dalies yra nepagrįsti. Be to, Departamentas tinkamai informavo pareiškėją, kokiu teisiniu pagrindu buvo paskaičiuota (perskaičiuota) ir jam mokama pensija.

92) Seimas Laikinojo įstatymo preambulėje pažymėjo, jog Lietuvos Respublikoje yra itin sunki ekonominė, finansinė padėtis ir dėl to iškyla būtinybė Laikinuoju įstatymu laikinai mažinti paskirtas ir mokamas pensijas. Kaip žinia, tokiu tikslu teisės aktuose įtvirtintos pensijų mažinimo nuostatos, neprieštarauja Konstitucijai (KT 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas). Be to, KT 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime pažymėjo, jog visi teisinių santykių subjektai privalo vykdyti įstatymus tol, kol jie nėra pakeisti arba panaikinti arba nėra KT įstatymo nustatyta tvarka pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai. Laikinasis įstatymas įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d. ir galioja iki šiol (b.l.44-47).

10Pareiškėjas, bylą nagrinėjant teisme, kai kuriuos pirminio skundo reikalavimus patikslino ir prašo: 1) įpareigoti VSD, kaip Valstybę atstovaujančią instituciją, nedelsiant, įstatymų nustatyta tvarka ir laiku pervesti į pareiškėjo sąskaitą AB „Swebankas“ nusavintą 9 497, 04 Lt sumą; 2) įpareigoti Lietuvos valstybei atstovaujantį Departamentą kreiptis į Vyriausybę su prašymu sukurti pensijų neišmokėtos dalies kompensavimo mechanizmą, kuris pradėtų veikti 2013 metais ir sugrąžintų pareiškėjui visą per 2010-2012 metų laikotarpį nusavintą 15 648,48 Lt sumą (b.l.76-79).

11Palaikė skundo ir jo papildymo argumentus, paaiškino, jog jo skaičiavimų lentelė yra teisinga, bet jis neprieštarautų, jei teismas priteistų Departamento pažymoje nurodytą nepriemoką.

12Atsakovų atstovas skundą pripažino iš dalies – sutiko, kad pareiškėjo pensijos nepriemoka, susidariusi dėl VPĮ 3 str. 3 dalyje numatyto ribojimo, kuri yra 11 945,70 Lt, turėtų būti priteista.

13Skundas tenkintinas iš dalies.

14 Faktinės bylos aplinkybės.

15Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad Departamento generalinio direktoriaus pavaduotojas patvirtino 2003-03-05 išvadą Nr.(05-02)-18-34, kuria nustatyta, kad V. S. nuo 2003-02-13 turi teisę gauti 2173,38 Lt (54,58 proc. nuo 3982 Lt darbo užmokesčio) pensiją (b.l.48).

16Departamente 2011-02-14 buvo gautas pareiškėjo prašymas „Spręsti ginčą dėl neteisėtai sumažintos valstybinės pareigūno pensijos grąžinimo ikiteisminio ginčo tvarka“, kuriuo prašoma, atsižvelgiant į tai, kad nėra sukurtas nusavintų pensijų kompensavimo mechanizmas, laikyti visus pagal Laikinąjį įstatymą atliktus jo pensijos apribojimus ir nusavinimus neteisėtais; perskaičiuoti ir grąžinti visą neteisėtai nuo 2010-01-01 nusavintą jo pensijos dalį, kuri turėtų būti skaičiuojama su 1,5 šalies ūkio metų pusmečio darbo užmokesčio vidurkio koeficientu (b.l.9-10).

17Departamentas, išnagrinėjęs šį prašymą, 2011-02-18 raštu Nr.(75)-18-259 informavo pareiškėją, kad Departamentas, skaičiuodamas ir mokėdamas jam pensiją, vadovaujasi Laikinojo įstatymo nuostatomis, todėl jo prašymas nebus tenkinamas (b.l.2).

18Departamento 202-11-02 pateikta Pažyma dėl pensijos mokėjimo V. S. tvirtina, jog pareiškėjui per laikotarpį nuo 2010 m. sausio iki 2010 m. gruodžio mėnesių dėl ribojimo, numatyto Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 dalyje, neišmokėta 4754,10 Lt, per laikotarpį nuo 2011m. sausio iki 2011 m. gruodžio mėnesius – 4613,70 Lt, per laikotarpį nuo 2012 m. sausio iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio įskaitytinai – 2577,90 Lt, pareiškėjui per laikotarpį nuo 2010 m. sausio iki 2010m. gruodžio mėnesių dėl ribojimo, numatyto Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalyje, neišmokėta 4224,58 Lt, per 2011 m. sausio - 2011 m. gruodžio mėnesius – 4274,61 Lt, per laikotarpį nuo 2012 m. sausio iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio įskaitytinai – 2961,83. Iš viso pareiškėjui dėl ribojimo, numatyto Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 dalyje, neišmokėta 11 945,70 Lt, dėl ribojimo, numatyto Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalyje, iš viso neišmokėta 11 461,02 Lt (b.l. 74-75).

19Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei išvados.

201994 m. gruodžio 22 d. Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 1 str. 3 dalyje (1995-07-04 įstatymo Nr. I-1012, 2002-07-02 įstatymo Nr. IX-1013, 2006-12-12 įstatymo Nr. X-978 redakcija) nustatyta, kad inter alia pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos pagal specialius įstatymus.

212005 m. gegužės 19 d. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. X-212 4 str. 1 punkte nustatyta, kad pagal šį įstatymą skiriamos šios pareigūnų ir karių valstybinės pensijos: 1) už tarnybą; 2) netekto darbingumo; 3) našlių ir našlaičių. Pareiškėjas gauna valstybinę pareigūno pensiją už tarnybą.

22Iš aukščiau cituotos Pažymos matyti, jog pareiškėjui valstybinė pareigūno pensija laikotarpiu nuo 2010 m. sausio iki 2012 m. rugpjūčio mėnesio įskaitytinai buvo mažinama dėl ribojimų, nustatytų 2009 m. gruodžio 9 d. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinuoju įstatymu bei Valstybinių pensijų įstatymu.

23Laikinojo įstatymo 1 str. 2 d. 1 punkte nustatyta, kad šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas inter alia pagal Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymą bei Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą.

24VPĮ 3 str. 3 dalyje (1995-07-04 įstatymo Nr. I-1012, 1997-11-04 įstatymo Nr. VIII-493, 1999-11-04 įstatymo Nr. VIII-1390, 2001-02-20 įstatymo Nr. IX-185, 2002-07-02 įstatymo Nr. IX-1013, 2006-12-12 įstatymo Nr. X-978, 2009-12-08 įstatymo Nr. XI-531 redakcija) nustatyta, kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko valstybinę pensiją mokanti institucija.

25Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalyje nustatyta, kad paskirtos ir Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Laikinojo įstatymo 1 priede nustatyta koeficiento, taikomo apskaičiuojant valstybinių pensijų, rentų ir kompensacijų dalį, apskaičiavimo formulė K = 0,95, kai P < = 70 Lt; K = 1 – {0,05 + [(0,1 – 0,05): (200 – 70)] x (P – 70)}, kai 70 < = P < = 200 Lt; K = 1 – {0,1 + [(0,15 – 0,1): (800 – 200)] x (P – 200)}, kai 200 < = P < = 800 Lt; K = 1 – {0,15 + [(0,2 – 0,15): (1 800 – 800)] x (P – 800)}, kai 800 < = P < = 1 800 Lt; K = 0,8, kai P > = 1 800 (K – koeficientas; P – išmokos (išmokų sumos) dydis).

26KT 2012-02-06 priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuriuo inter alia pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai;

27pripažino, kad Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalis (2010 m. vasario 11 d. redakcija; 2010 m. spalio 26 d. redakcija) tiek, kiek joje nustatytas sumažintų valstybinių pensijų mokėjimas jų gavėjams, kurie po pensijos paskyrimo turi pajamų, nuo kurių skaičiuojamos ir mokamos privalomosios valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos, prieštaravo Konstitucijos 48 str. 1 dalies nuostatai „Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą“.

28pripažino, kad Laikinojo įstatymo 16 str. 4 dalis tiek, kiek įstatymu nėra nustatyti sumažintų valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų esminiai kompensavimo elementai, neprieštarauja Konstitucijai;

29nutraukė bylos dalį pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo - prašymus ištirti, ar Laikinojo įstatymo 16 str. 4 dalis tiek, kiek joje nenustatytas pareigūnų ir karių sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 48, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui;

30Laikinasis įstatymas tiek, kiek jame nenustatytas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Konstitucijos 23 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui;

31Laikinojo įstatymo 16 straipsnis tiek, kiek jame nenustatytas sumažintų valstybinių pensijų kompensavimas, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

32Dėl Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalies tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, atitikties Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui, KT pasisakė, kad Laikinasis įstatymas buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos krizės nulemtą valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą; jame buvo nustatyta socialinių išmokų perskaičiavimo tvarka, suponuojanti inter alia paskirtų socialinių išmokų laikiną sumažinimą. Pažymėtina ir tai, kad pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalį perskaičiuojant asmeniui paskirtą valstybinę pensiją, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendrą sumą tiek tais atvejais, kai ši išmoka (išmokų suma) apribota Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 dalyje nustatyta tvarka, tiek tais atvejais, kai ji neapribota, atsižvelgiant į minėtų tam asmeniui paskirtų išmokų dydį, gauta išmoka (išmokų suma) pagal nustatytą formulę gali būti mažinama ne daugiau nei 20 procentų. Pagal Konstituciją, inter alia jos 23, 29, 52 straipsnius, konstitucinį teisinės valstybės principą, susidarius ypatingai situacijai (inter alia dėl ekonomikos krizės) mažinant valstybines pensijas įstatymų leidėjui pareiga numatyti susidariusių praradimų kompensavimo asmenims, kuriems valstybinė pensija buvo paskirta ir mokama, mechanizmą atsiranda tuomet, kai valstybinė pensija mažinama dideliu mastu. Atsižvelgiant į tai, kad asmeniui paskirta valstybinė pensija, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendra suma pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalį sumažinta ne daugiau nei 20 procentų, nėra pagrindo konstatuoti, kad dėl šioje dalyje nustatyto teisinio reguliavimo valstybinės pensijos sumažintos dideliu mastu. Tai konstatavus, nėra pagrindo teigti, kad Laikinajame įstatyme nenustačius mechanizmo, pagal kurį būtų kompensuojami praradimai tiems asmenims, kuriems dėl ginčijamoje šio įstatymo 4 str. 1 dalyje nustatyto valstybinės pensijos, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendros sumos perskaičiavimo (sumažinimo) sumažėjo iki tokio perskaičiavimo (sumažinimo) paskirtos valstybinės pensijos, nukrypta nuo iš Konstitucijos 23, 29, 52 straipsnių, konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų.

33KT 2012-02-06 nutarimu pripažino, kad VPĮ 3 str. 3 dalis (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija; 2010 m. lapkričio 12 d. redakcija) tiek, kiek ji apima šio įstatymo 1 str. 1 dalies 1–4 punktuose (minėta, jog pareiškėjas gauna valstybinę pensiją numatytą VPĮ 1 str. 1d. 3 punkte) nustatytas valstybines pensijas, prieštaravo Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui. KT pasisakė, kad KT 2010 m. birželio 29 d. nutarimu VPĮ 3 str. 3 dalies (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) nuostata „Kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės <…> pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio“ tiek, kiek formuluotė „kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos“ apima šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytas teisėjų valstybines pensijas, yra pripažinta prieštaraujančia Konstitucijos 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui; šis KT nutarimas „Valstybės žiniose“ buvo paskelbtas ir įsigaliojo 2010 m. lapkričio 16 d. Įsigaliojus KT 2010 m. birželio 29 d. nutarimui, VPĮ 3 str. 3 dalyje (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) nustatyto teisinio reguliavimo tiek, kiek jis pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai, teisinė galia yra panaikinta; šis teisinis reguliavimas yra visam laikui pašalintas iš Lietuvos teisės sistemos taip, kad jis nebegalės būti taikomas. Seimas 2010 m. lapkričio 12 d. priėmė Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymą (įsigaliojusį 2010 m. lapkričio 27 d., t.y. jau po Konstitucinio Teismo 2010 m. birželio 29 d. nutarimo oficialaus paskelbimo ir įsigaliojimo), kuriuo VPĮ 3 str. 3 dalį (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) išdėstė nauja redakcija; joje nustatytas teisinis reguliavimas pakito tik tuo, kad vietoj žodžių „Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės“ įrašyti žodžiai „Lietuvos statistikos departamentas“. Pagal VPĮ 3 str. 3 dalį (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) valstybinių pensijų sumažinimas nustatytas ne visiems šių pensijų gavėjams. Tiems asmenims, kuriems iki tokio sumažinimo paskirta valstybinė pensija bei šios pensijos ir kitų tam pačiam asmeniui paskirtų pensijų bendra suma viršijo užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydį, valstybinės pensijos sumažinimas nustatytas, o tiems asmenims, kuriems iki tokio sumažinimo paskirta valstybinė pensija bei šios pensijos ir kitų tam pačiam asmeniui paskirtų pensijų bendra suma minėto dydžio neviršijo, valstybinės pensijos sumažinimas nenustatytas. Pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalį nustatytas vienodas valstybinių pensijų perskaičiavimas tiek asmenims, kurių valstybinė pensija bei šios pensijos ir kitų tam pačiam asmeniui paskirtų pensijų bendra suma viršijo užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Lietuvos statistikos departamento (iki 2010 m. lapkričio 27 d. – Statistikos departamento prie Vyriausybės) paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydį, ir todėl pagal VPĮ 3 str. 3 dalyje (2009 m. gruodžio 8 d., 2010 m. lapkričio 12 d. redakcijos) nustatytą teisinį reguliavimą valstybinės pensijos turėjo būti atitinkamai sumažintos, tiek asmenims, kuriems paskirta valstybinė pensija bei šios pensijos ir kitų tam pačiam asmeniui paskirtų pensijų bendra suma minėto dydžio neviršijo, todėl pagal VPĮ 3 str. 3 dalyje (2009 m. gruodžio 8 d., 2010 m. lapkričio 12 d. redakcijos) nustatytą teisinį reguliavimą valstybinės pensijos neturėjo būti mažinamos. Taigi VPĮ 3 str. 3 dalyje (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija) nustatytas valstybinių pensijų mažinimas dėl itin sunkios ekonominės, finansinės padėties valstybėje susidarius ypatingai situacijai buvo netolygus, nes juo pažeistos iki itin sunkios ekonominės, finansinės padėties susidarymo valstybėje nustatytos valstybinių pensijų dydžių proporcijos.

34Įvertinusi pasakytą, kolegija sprendžia, kad pareiškėjui atlygintina valstybinės pareigūno pensijos nepriemoka, susidariusi dėl antikonstituciniu pripažinto reglamentavimo, buvusio VPĮ 3 str. 3 dalyje, t.y. 11 945,70 Lt. Pensijos ribojimus, darytus pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalį, pripažinti neteisėtais pagrindo nėra, o Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalis pareiškėjui taikyta nebuvo.

35Dėl tinkamo atsakovo reikalavimo priteisti pensijos nepriemoką dalyje.

36LVAT 2012 m. liepos 23 d. nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A-552-2747-12 pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama inter alia priteisti iš Nacionalinės teismų administracijos 2813,19 lt neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos, o iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos LR Vyriausybės, - priteisti 154 873,58 Lt neišmokėtos teisėjų valstybinės pensijos bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo teismo sprendimo įsigaliojimo iki visiško jo įvykdymo. LVAT konstatavo, kad pareiškėjai teisėjų valstybinės pensijos dalis - 154 873,58 lt - buvo neišmokėta ne dėl Nacionalinės teismų administracijos kaltės, nes pastaroji institucija teisėtai taikė iki 2010 m. lapkričio 16 d. galiojusias Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo normas, kurios vėliau įsigaliojusiu Konstitucinio teismo nutarimu buvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai. Šios teisėjų valstybinės pensijos dalies neišmokėjimas pareiškėjai buvo sąlygotas tuo, kad Lietuvos valstybė, o konkrečiai Lietuvos Respublikos Seimas, netinkamai reglamentavo teisėjų valstybinės pensijos mokėjimo klausimus, o vėliau, po 2010 m. balandžio 29 d. Konstitucinio teismo nutarimo priėmimo, laiku neužpildė susidariusios teisės spragos. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė šią neišmokėtą teisėjų valstybinės pensijos dalį iš Lietuvos valstybės, o ne iš Nacionalinės teismų administracijos.

37Nagrinėjamoje byloje situacija yra analogiška – pareiškėju pensijos dalis buvo neišmokėta ne dėl atsakovo – Departamento – kaltės, bet dėl pasikeitusio teisinio reguliavimo.

38Dėl reikalavimo panaikinti Departamento atsisakymą išmokėti pensijos nepriemoką, pateiktą Departamento 2011-02-18 rašte Nr. (75)-18-259, kaip prieštaraujantį Konstitucijai ir konstituciniams teisinės valstybės principams pagrįstumo.

39Minėta, jog pareiškėjas 2011-02-14 prašymu reikalavo grąžinti visą neteisėtai nuo 2010-01-01 nusavintą jo pensijos dalį, o Departamentas skundžiamu 2011-02-18 raštu Nr.(75)-18-259 atsisakė šį prašymą tenkinti, todėl raštas gali būti nagrinėjimo teisme objektas. Įvertinusi skundžiamo rašto turinį ir jo atitikimą tuo metu galiojusiam reglamentavimui, kolegija sprendžia, jog teisinio pagrindo jį naikinti nėra, nes Departamentas privalėjo veikti taip, kaip tuo metu numatė įstatymai.

40Dėl reikalavimo priteisti neturtinę žalą pagrįstumo.

41Pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovų Departamento ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Departamento, 1000 Lt neturtinę žalą.

422006 m. birželio 27 d. Viešojo administravimo įstatymo Nr. X-736 (VAĮ) 42 straipsnyje nustatyta, kad turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka.

43CK 6.271 str. 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. <...> CK 6.271 str. 4 dalyje nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti.

44LVAT 2009 m. lapkričio mėn. 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-556-1241-09 išaiškino, kad viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui. Todėl teismas, spręsdamas dėl reikalavimo atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, turi visapusiškai ištirti ir įvertinti aplinkybes, kurios gali pagrįsti arba paneigti paminėtų sąlygų, būtinų valstybės ir savivaldybės civilinei atsakomybei atsirasti, buvimą arba nebuvimą, bei nurodyti konkrečius motyvus bei argumentus, kurių pagrindu padaro vienokią ar kitokią išvadą (administracinė byla Nr. A-6-1286/2006).

45Departamentas, iki KT nepripažino aptartų teisės normų antikonstitucinėmis, privalėjo jas vykdyti ir pareigūnams pensijas apskaičiuoti ir išmokėti pagal teisės aktų reikalavimus.

46Tad šiuo atveju nėra nustatyta civilinės atsakomybės sąlyga – neteisėti valdžios institucijų veiksmai. Be to, pareiškėjui pensijos dėl netinkamų, neteisėtų įstatymų praradimai yra teisingai atlyginami.

47Dėl reikalavimo įpareigoti Lietuvos valstybei atstovaujantį Departamentą kreiptis į Vyriausybę su prašymu sukurti pensijų neišmokėtos dalies kompensavimo mechanizmą, kuris pradėtų veikti 2013 metais ir sugrąžintų pareiškėjui visą per 2010-2012 metų laikotarpį nusavintą 15 648,48 Lt sumą.

48Šis reikalavimas yra nepagrįstas, nes susijęs su įpareigojimu Departamentui atlikti jam nepriskirtas funkcijas.

49Dėl prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas.

50Šis prašymas tenkinamas, nes į bylą pateiktas 2010-11-24 mokėjimo kvitas (b.l. 36) patvirtina, jog pareiškėjas be pagrindo sumokėjo 100 Lt žyminį mokestį, nors administraciniais ginčai dėl pensijų pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 40 str. 1 d. 2 punktą žyminiu mokesčiu nėra apmokestinami. Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigotina šį žyminį mokestį grąžinti (ABTĮ 42 str. 1d. 1p.).

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 4 p., 127 str., kolegija

Nutarė

52pareiškėjo V. S. skundą patenkinti iš dalies.

53Priteisti V. S. iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 11 945,70 Lt dydžio valstybinės pareigūno pensijos nepriemoką. Likusią skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

54Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos grąžinti V. S. (a.k. ( - ) 100 Lt žyminio mokesčio.

55Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas V. S. kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) pripažinti Lietuvos... 4. Pareiškėjo teigimu, KT daug kartų yra pasisakęs pensijų mažinimo... 5. Departamento veiksmai savavališkai sumuojant pareiškėjo abi pensijas ir tik... 6. Atsakovas ir atsakovės Lietuvos valstybės atstovas Departamentas atsiliepimu... 7. 1) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių... 8. Pareiškėjas 2010 m. lapkričio 16 d. kreipėsi į Departamentą paaiškinti... 9. 2) Seimas Laikinojo įstatymo preambulėje pažymėjo, jog Lietuvos... 10. Pareiškėjas, bylą nagrinėjant teisme, kai kuriuos pirminio skundo... 11. Palaikė skundo ir jo papildymo argumentus, paaiškino, jog jo skaičiavimų... 12. Atsakovų atstovas skundą pripažino iš dalies – sutiko, kad pareiškėjo... 13. Skundas tenkintinas iš dalies.... 14. Faktinės bylos aplinkybės.... 15. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad Departamento generalinio... 16. Departamente 2011-02-14 buvo gautas pareiškėjo prašymas „Spręsti ginčą... 17. Departamentas, išnagrinėjęs šį prašymą, 2011-02-18 raštu Nr.(75)-18-259... 18. Departamento 202-11-02 pateikta Pažyma dėl pensijos mokėjimo V. S. tvirtina,... 19. Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei... 20. 1994 m. gruodžio 22 d. Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 1 str. 3... 21. 2005 m. gegužės 19 d. Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo... 22. Iš aukščiau cituotos Pažymos matyti, jog pareiškėjui valstybinė... 23. Laikinojo įstatymo 1 str. 2 d. 1 punkte nustatyta, kad šis įstatymas... 24. VPĮ 3 str. 3 dalyje (1995-07-04 įstatymo Nr. I-1012, 1997-11-04 įstatymo Nr.... 25. Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalyje nustatyta, kad paskirtos ir Lietuvos... 26. KT 2012-02-06 priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų... 27. pripažino, kad Laikinojo įstatymo 5 str. 1 dalis (2010 m. vasario 11 d.... 28. pripažino, kad Laikinojo įstatymo 16 str. 4 dalis tiek, kiek įstatymu nėra... 29. nutraukė bylos dalį pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio... 30. Laikinasis įstatymas tiek, kiek jame nenustatytas sumažintų valstybinių... 31. Laikinojo įstatymo 16 straipsnis tiek, kiek jame nenustatytas sumažintų... 32. Dėl Laikinojo įstatymo 4 str. 1 dalies tiek, kiek joje nustatytas... 33. KT 2012-02-06 nutarimu pripažino, kad VPĮ 3 str. 3 dalis (2009 m. gruodžio 8... 34. Įvertinusi pasakytą, kolegija sprendžia, kad pareiškėjui atlygintina... 35. Dėl tinkamo atsakovo reikalavimo priteisti pensijos nepriemoką dalyje.... 36. LVAT 2012 m. liepos 23 d. nagrinėtoje administracinėje byloje Nr.... 37. Nagrinėjamoje byloje situacija yra analogiška – pareiškėju pensijos dalis... 38. Dėl reikalavimo panaikinti Departamento atsisakymą išmokėti pensijos... 39. Minėta, jog pareiškėjas 2011-02-14 prašymu reikalavo grąžinti visą... 40. Dėl reikalavimo priteisti neturtinę žalą pagrįstumo.... 41. Pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovų Departamento ir Lietuvos... 42. 2006 m. birželio 27 d. Viešojo administravimo įstatymo Nr. X-736 (VAĮ) 42... 43. CK 6.271 str. 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės... 44. LVAT 2009 m. lapkričio mėn. 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.... 45. Departamentas, iki KT nepripažino aptartų teisės normų... 46. Tad šiuo atveju nėra nustatyta civilinės atsakomybės sąlyga – neteisėti... 47. Dėl reikalavimo įpareigoti Lietuvos valstybei atstovaujantį Departamentą... 48. Šis reikalavimas yra nepagrįstas, nes susijęs su įpareigojimu Departamentui... 49. Dėl prašymo atlyginti bylinėjimosi išlaidas.... 50. Šis prašymas tenkinamas, nes į bylą pateiktas 2010-11-24 mokėjimo kvitas... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 52. pareiškėjo V. S. skundą patenkinti iš dalies.... 53. Priteisti V. S. iš Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 54. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos... 55. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...