Byla 2-1186-368/2013
Dėl supaprastinto atviro konkurso tiekėjų kvalifikacinio reikalavimo pripažinimo negaliojančiu

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau UAB) „Sanitex“ ieškinį atsakovui Linkuvos socialinės globos namams, tretiesiems asmenims akcinei bendrovei (toliau AB) „Žemaitijos pienas“, UAB „Molupis ir ko“, UAB „Grūstė“, UAB „Pontem“, UAB „Citma“, UAB „Davida“ dėl supaprastinto atviro konkurso tiekėjų kvalifikacinio reikalavimo pripažinimo negaliojančiu,

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovė UAB „Sanitex“ prašo pripažinti atsakovo 2013-10-01 paskelbto supaprastinto atvirojo konkurso „Maisto produktai 2013–2014 metams“ tiekėjų kvalifikacinį reikalavimą Nr. 3.1.9 negaliojančiu (1 tomas, 2–6 b. l.). Teigia, kad atsakovas pažeisdamas VPĮ 37 straipsnio 1 dalies nuostatą, konkurso medžiagoje nurodė kvalifikacinį reikalavimą, jog tiekėjas privalo pateikti standarto ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 atitikties sertifikato arba lygiaverčių kitų tarptautinių dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu. Tvirtina, kad atsakovas nepagrįstai neatsižvelgė į Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodines rekomendacijas ir nustatė tiekėjams sąlygas, prieštaraujančias Viešųjų pirkimo įstatymo (toliau VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems principams. Mano, kad ISO standartas yra formalus reikalavimas.

4Atsakovas Linkuvos socialinės globos namai prašo ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas (1 tomas, 102–107 b. l.). Nurodo, kad ieškovė praleido terminą ieškiniui pateikti. Pažymi, kad ieškovė pripažino, jog sutiko su visais pirkimo reikalavimais. Atkreipia dėmesį į tai, kad VPĮ suteikė teisę reikalauti, jog kandidatas pateiktų sertifikatą, patvirtinantį, jog jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos standartų, tačiau ieškovė nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad atitinka pirkimo sąlygose keliamų reikalavimų.

5Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ prašo ieškinį atmesti (2 tomas, 2–5 b. l.). Pabrėžia, kad ieškovė klaidingai mano, kad atsakovas nenumatė galimybės tiekėjams pateikti lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus. Pasak trečiojo asmens, atsakovas, rengdamas viešąjį konkursą, visiems tiekėjams taikė vienodas konkurso sąlygas ir nepažeidė VPĮ principų.

6Ieškinys atmestinas.

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

8Byloje nustatyta, kad atsakovas Linkuvos socialinės globos namai organizavo supaprastintą atvirą konkursą „Maisto produktai 2013–2014 metams“ (1 tomas, 9–25, 189 b. l.).

92013-10-07 ieškovė pateikė atsakovui pretenziją dėl tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų, prašydama, be kita ko, panaikinti tiekėjų kvalifikacinį reikalavimą Nr. 3.1.9 (1 tomas, 166–168 b. l.).

102013-10-08 atsakovas nusprendė ieškovės pretenziją tenkinti iš dalies, tačiau atmetė ieškovės reikalavimą dėl tiekėjų kvalifikacinio reikalavimo Nr. 3.1.9 panaikinimo (1 tomas, 162–163 b. l.).

112013-10-15 atsakovas nurodė ieškovei iki 2013-10-17 pateikti duomenis, kad ji yra įdiegusi RVASVT sistemą, ir duomenis, jog ši sistema yra lygiavertė ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 sertifikatui (1 tomas, 146 b. l.).

122013-10-18 atsakovo viešųjų pirkimo komisija nutarė papildomai prašyti dokumento, įrodančio ISO 9001:2008 lygiavertiškumą (1 tomas, 133–134 b. l.).

132013-10-17 raštu ieškovė informavo atsakovą, kad įmonėje yra įdiegta ir veikia kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001:2008 standartą (1 tomas, 129–130 b. l.).

142013-10-21 raštu ieškovė informavo, kad bendrovėje yra įdegta RVASVT sistema ir jos bei kitų kokybės vadybos priemonių visuma yra lygiavertė ISO 9001:2008 vadybos kokybės sistemai (1 tomas, 131 b. l.).

152013-10-22 viešųjų pirkimo komisija atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų (minimalių kvalifikacinių reikalavimų), ir apie tai informavo ieškovę (1 tomas, 124–128 b. l.).

162013-10-31 ieškovė pretenzija informavo atsakovą, kad pateikė teismui ieškinį dėl konkurso sąlygų (1 tomas, 114 b. l.)

17Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

18Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių santykių – dėl ieškovės UAB „Sanitex“ atitikties nustatytiems pirkimo sąlygų reikalavimams.

19Pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalį tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui: 1) per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos; 2) per 10 dienų nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtą sprendimą dienos, jeigu šiame įstatyme nėra reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus.

20Teismas, įvertindamas tai, kad 2013-10-08 atsakovas atmetė ieškovės pretenzijos reikalavimą dėl tiekėjų kvalifikacinio reikalavimo Nr. 3.1.9 panaikinimo, o ieškinys teismui išsiųstas 2013-10-24 (2 tomas, 28 b. l.), taip pat, įvertindamas viešojo pirkimų dalyvių lygiateisiškumo principą, ir siekdamas neriboti tiekėjams teisės apginti galbūt pažeistas jų teises, sprendžia, jog nėra kliūčių įvertinti ieškovės nurodytas aplinkybes dėl konkurso.

21Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant viešųjų pirkimų institutą nurodyta, kad VPĮ siekiama tinkamos kokybės prekių ir paslaugų, reikalingų valstybės ir savivaldybių darniai ir tinkamai veiklai, racionaliam valstybės biudžeto lėšų naudojimui užtikrinti, konkurencijai ir rinkos plėtrai skatinti, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principus įgyvendinančioms priemonėms garantuoti, atsižvelgiant į kovos prieš korupciją teisės aktų tikslus ir uždavinius; VPĮ ir kituose teisės aktuose yra nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinami pirmiau nurodyti viešųjų pirkimų tikslai; viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl VPĮ viešiesiems pirkimams nustatyti specialūs reikalavimai, o šio įstatymo nuostatos aiškintinos ir taikytinos taip, kad būtų apgintas viešasis interesas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).

22Pagal VPĮ 37 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija (toliau PO) gali reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. PO turi pripažinti lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Ji taip pat priima kitus kandidatų ar dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.

23Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą PO pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Minėta VPĮ nuostata atkartota konkurso sąlygų 49.1 punkte (1 tomas, 35 b. l.).

24Pažymėtina, kad pirkimo objektas – maisto produktai (sąlygų 10 p.).

25Iš pirkimų dokumentų matyti, kad atsakovas nustatė tiekėjui kvalifikacinį reikalavimą – pateikti standarto ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 atitikties sertifikato arba lygiaverčių kitų tarptautinių dokumentų kopijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu („ Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai“, 3.1.9 punktas).

26Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą, pagal kurį PO galėjo reikalauti, kad pirkimo dalyvis pateiktu nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, jog jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų (VPĮ 37 str. 1 d.), sprendžia, jog atsakovas galėjo nustatyti ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą tiekėjams (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-271/2007).Teismo vertinimu, šis reikalavimas, įvertinant pirkimo svarbą ir objektą, buvo nustatytas, siekiant įvertinti tiekėjo pajėgumą ir pasiruošimą tinkamai įvykdyti ketinamus prisiimti įsipareigojimus pagal viešojo pirkimo sutartį, kurie, be kita ko, apima profesinį pajėgumą.

27Teismo vertinimu, ieškovės teiginiai dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, įvertinant jų rekomendacinį pobūdį ir leidimą PO nustatyti kitokius kvalifikacijos kriterijus ar jų reikšmes (Rekomendacijų 4 p.), yra deklaratyvūs ir šios bylos kontekste nereikšmingi. Pažymėtina, kad kvalifikacijos reikalavimus PO, nepažeisdama VPĮ normas, pasirenka savo nuožiūra.

28Teismas nesutinka su ieškovės teiginiais, kad atsakovas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus principus. Pagal VPĮ 3 straipsnio 1 dalį PO užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Ieškovė nepateikė teismui įrodymų, kad PO nustatė tiekėjams skirtingus reikalavimus, ar kad vertindama tiekėjų pasiūlymus, sudarė nevienodas sąlygas konkuruoti dėl viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir pan.

29Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė neturi ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standarto, taip pat nepateikė atsakovui kitų kompetentingų nepriklausomų įstaigų išduoto sertifikato, kitų tarptautinių dokumentų, patvirtinančių, jog ji laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų.

30VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją, PO privalo nepažeisdama viešųjų pirkimų principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos duomenis papildyti arba paaiškinti per protingą terminą. Minėta, kad atmesti tiekėjo pasiūlymą (VPĮ 39 str. 2 d. 1 p.) galima tik tada, kai pateikti duomenys aiškiai rodo, jog tiekėjo kvalifikacija neatitinka keliamų reikalavimų arba tiekėjas nepašalino jam nurodytų perkančiosios organizacijos trūkumų.

31Atsakovas prašė ieškovės pagrįsti nurodytas aplinkybes, kad kokybės vadybos priemonių sistema yra lygiavertė ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 sertifikatui (1 tomas, 133–134, 146 b. l.).

32Pagal kasacinio teismo nuosekliai suformuotą praktiką tiekėjų, kurie neatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, pasiūlymai toliau nevertinami (VPĮ 32 str. 6 d.) ar kitaip į juos neatsižvelgiama, net jei paaiškėtų, kad tokių tiekėjų siūloma kaina mažesnė už laimėjusiojo ar net mažiausia. Tiekėjams nustačiusi tam tikrus kvalifikacijos reikalavimus, nepaisant to, kad tiekėjo veikla, kuriai vykdyti šie yra būtini, viešojo pirkimo sutartyje sudarytų labai nedidelę visos sutarties vertės dalį, perkančioji organizacija viešojo pirkimo laimėtoju turi išrinkti tą tiekėją, kuris visiškai juos atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2008). Net ir nedidelė neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Tik toks griežtas kvalifikacijos reikalavimų vertinimas įgalina užtikrinti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi.

33Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiekėjai, tarp jų ir ieškovė, pateikė savo pasiūlymus (1 tomas, 158–160 b. l.), o pasiūlymuose nurodyta, jog, teikdami pasiūlymus, tiekėjai sutiko su visomis nustatytomis pirkimo sąlygomis (1 tomas, 37–45 b. l.).

34Pažymėtina, kad teismas negali konstatuoti PO veiksmų vertinant tiekėjo kvalifikaciją neteisėtumo, jei tiekėjo pateikti kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai neleidžia daryti vienareikšmiškos išvados dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties konkurso sąlygose nustatytiems reikalavimams.

35ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standartas yra Tarptautinės standartizacijos standartas, o šį standartą turinti įmonė yra sertifikuota pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka aukštesnius vadybos reikalavimus. Taigi įmonė, turinti šį standartą, vertinama kaip atitinkanti aukštesnius kokybės vadybos reikalavimus.

36Ieškovė savo veiklos atitiktį ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standartui, be kita ko, grindė RVASVT (rizikos veiksmų analizės ir svarbių valdymo taškų) sistema.

37Atsakovas sprendė, kad ieškovės įdiegta savikontrolės sistema pagal esamas Higienos praktikos taisykles, nėra lygiavertė kokybės vadybos sistemos standartui.

38Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad RVASVT sistema nėra lygiavertė LST EN ISO 9001:2001 (nuo 2009 m. gegužės 31 d. – LST EN ISO 9001:2008) standartui, kadangi standartas užtikrina kokybės vadybą daug platesniu aspektu nei RVASVT sistema ir leidžia organizacijai savo kokybės vadybą suderinti su kitos vadybos reikalavimais arba jas apjungti. Todėl RVASVT sistema, užtikrinanti tik maisto saugą, nustatant ir valdant maisto saugos rizikas, nėra lygiavertė LST EN ISO 9001:2001 (LST EN ISO 9001:2008) standartui (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-972/2010).

39RVASVT sistema yra metodas, padedantis nustatyti maisto saugos rizikas išvengti maisto saugos pavojų ir neatitikties teisės normų reikalavimams. RVASVT sistemos įdiegimas patvirtina, kad maisto produktai pagaminti įgyvendinant saugius procesus, kad buvo imtasi visų apsaugos priemonių siekiant garantuoti saugų maistą. RVASVT sistema yra specifinė vadybos sistema – rizikos vadyba, užtikrinanti maisto saugą.

40LST EN ISO 9001:2008 standartas (iki 2009 m. gegužės 31 d. – LST EN ISO 9001:2001) ,,Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ įregistruotas Lietuvos standartizacijos departamente ir turi Lietuvos standarto statusą. Tai yra tarptautinis standartas, kuriame nustatyti kokybės vadybos sistemoms keliami reikalavimai, kai organizacija siekia įrodyti sugebėjimą nuolat tiekti produktą, atitinkantį kliento ir atitinkamų teisės aktų reikalavimus.

41Kitos ieškovės nurodytos priemonės, jos teigimu, gerinančios teikiamų paslaugų kokybę (klientų aptarnavimo telefonu centras, klientų aptarnavimo padaliniai, savitarnos svetainė, centrinis logistikos sandėlis, duomenų analizavimo programa), teismo vertinimu, priešingai nei LST EN ISO 9001:2008 standartas, nepatvirtina, jog ieškovė yra vertinama kaip atitinkanti aukštesnius kokybės vadybos reikalavimus, kadangi tokių duomenų byloje nėra.

42Ieškovės įdiegtų priemonių visuma, jos teigimu, padedanti įmonės vadovams stebėti įmonės veiklą, inicijuoti reikiamus pokyčius ir planuoti veiklos rezultatus negali būti prilyginama nepriklausomos įstaigos išduotam sertifikatui ar lygiaverčiam dokumentui, patvirtinančiam atitiktį standartui. Teismo vertinimu, vien įmonės tvirtinimai, kad ji yra įdiegusi kokybės vadybos sistemą, atitinkančią ISO standartą, nesant sertifikuotos įstaigos išduoto sertifikato atitikties dėl aukštesnių vadybos reikalavimų, nepatvirtina įmonės deklaruojamų aplinkybių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. gegužės 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-934/2011).

43Taigi kokybės vadybos sistemos įdiegimas pagal numatytą arba lygiavertį standartą turi būti patvirtintas pateikiant atitinkamo sertifikato kopiją, o ne išvardijant priemones, kurios, ieškovės manymu, padeda pasiekti kokybės palaikymo tikslus. Be to, kaip minėta, kokybės vadybos sistemos įdiegimas turi būti patvirtintas kompetentingos sertifikavimo organizacijos, atlikus ne tik vidinį, bet ir išorinį įmonės veiklos auditą pagal atitinkamą procedūrą ir sąlygas (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-272/2009).

44Teismas, įvertindamas tai, kad ieškovė nepateikė atsakovui duomenų, kad kompetentingos sertifikuotos įstaigos buvo atlikta detali ieškovės kokybės vadybos sistemos analizė, atmeta ieškovės ieškinį, kaip nepagrįstą.

45Ieškinį atmetus, tenkintinas atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išvadų priteisimo. Tačiau teismas, atsižvelgdamas į atsakovo atstovo pateikto išlaidų apskaičiavimo turinį ir įvertindamas teisinį reglamentavimą, pagal kurį bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str. 1 d.), sprendžia, kad atsakovo atstovo pagalbos išlaidų dydis teisme mažintinas nuo 1815 Lt iki 1015 Lt, t. y. teismas priteisia atsakovui tik išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu (200 Lt susipažinimo su ieškiniu ir 815 Lt atsiliepimo į ieškinį paruošimo išlaidas) (CPK 93, 98 str.). Kitos išlaidos nebuvo patirtos šioje byloje ir jos susijusios su atsakovo konkurso organizavimu (pretenzijų nagrinėjimo išlaidos).

46Iš ieškovės taip pat priteistinos 44,87 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93, 96 str.).

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268–270, 279 straipsniais, 4239 straipsniu,

Nutarė

48Ieškinį atmesti.

49Priteisti iš ieškovės UAB „Sanitex“ (j. a. k. 110443493) atsakovui Linkuvos socialinės globos namams (j. a. k. 190794554) 1015,00 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti, taip pat 44,87 Lt proceso išlaidas valstybei.

50Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovė UAB „Sanitex“ prašo pripažinti atsakovo 2013-10-01 paskelbto... 4. Atsakovas Linkuvos socialinės globos namai prašo ieškinį atmesti ir... 5. Trečiasis asmuo UAB „Grūstė“ prašo ieškinį atmesti (2 tomas, 2–5 b.... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 8. Byloje nustatyta, kad atsakovas Linkuvos socialinės globos namai organizavo... 9. 2013-10-07 ieškovė pateikė atsakovui pretenziją dėl tiekėjų... 10. 2013-10-08 atsakovas nusprendė ieškovės pretenziją tenkinti iš dalies,... 11. 2013-10-15 atsakovas nurodė ieškovei iki 2013-10-17 pateikti duomenis, kad ji... 12. 2013-10-18 atsakovo viešųjų pirkimo komisija nutarė papildomai prašyti... 13. 2013-10-17 raštu ieškovė informavo atsakovą, kad įmonėje yra įdiegta ir... 14. 2013-10-21 raštu ieškovė informavo, kad bendrovėje yra įdegta RVASVT... 15. 2013-10-22 viešųjų pirkimo komisija atmetė ieškovės pasiūlymą, kaip... 16. 2013-10-31 ieškovė pretenzija informavo atsakovą, kad pateikė teismui... 17. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 18. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas iš viešųjų pirkimų teisinių... 19. Pagal VPĮ 94 straipsnio 1 dalį tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją... 20. Teismas, įvertindamas tai, kad 2013-10-08 atsakovas atmetė ieškovės... 21. Nuosekliai suformuotoje kasacinio teismo praktikoje aiškinant ir taikant... 22. Pagal VPĮ 37 straipsnio 1 dalį perkančioji organizacija (toliau PO) gali... 23. Pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą PO pasiūlymą turi atmesti, jeigu... 24. Pažymėtina, kad pirkimo objektas – maisto produktai (sąlygų 10 p.).... 25. Iš pirkimų dokumentų matyti, kad atsakovas nustatė tiekėjui kvalifikacinį... 26. Teismas, atsižvelgdamas į prieš tai minėtą teisinį reglamentavimą, pagal... 27. Teismo vertinimu, ieškovės teiginiai dėl Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo... 28. Teismas nesutinka su ieškovės teiginiais, kad atsakovas pažeidė VPĮ 3... 29. Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė neturi ISO 9001:2008/LST EN ISO... 30. VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė... 31. Atsakovas prašė ieškovės pagrįsti nurodytas aplinkybes, kad kokybės... 32. Pagal kasacinio teismo nuosekliai suformuotą praktiką tiekėjų, kurie... 33. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tiekėjai, tarp jų ir ieškovė, pateikė... 34. Pažymėtina, kad teismas negali konstatuoti PO veiksmų vertinant tiekėjo... 35. ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standartas yra Tarptautinės... 36. Ieškovė savo veiklos atitiktį ISO 9001:2008/LST EN ISO 9001:2008 standartui,... 37. Atsakovas sprendė, kad ieškovės įdiegta savikontrolės sistema pagal esamas... 38. Pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad RVASVT sistema... 39. RVASVT sistema yra metodas, padedantis nustatyti maisto saugos rizikas... 40. LST EN ISO 9001:2008 standartas (iki 2009 m. gegužės 31 d. – LST EN ISO... 41. Kitos ieškovės nurodytos priemonės, jos teigimu, gerinančios teikiamų... 42. Ieškovės įdiegtų priemonių visuma, jos teigimu, padedanti įmonės... 43. Taigi kokybės vadybos sistemos įdiegimas pagal numatytą arba lygiavertį... 44. Teismas, įvertindamas tai, kad ieškovė nepateikė atsakovui duomenų, kad... 45. Ieškinį atmetus, tenkintinas atsakovo prašymas dėl bylinėjimosi išvadų... 46. Iš ieškovės taip pat priteistinos 44,87 Lt išlaidos, susijusios su... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 48. Ieškinį atmesti.... 49. Priteisti iš ieškovės UAB „Sanitex“ (j. a. k. 110443493) atsakovui... 50. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...