Byla Ik-2526-142/2010
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ernesto Spruogio, Liudmilos Zaborovskos ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Vaidai Laukavičiūtei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Albertui Kručkauskui, atsakovo atstovams Gvidui Dargužui, Rolandui Mockui, trečiojo suinteresuoto asmens VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros atstovui D. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Loktusa“ skundą dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus atsakovui Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai, ir

Nustatė

2pareiškėjas UAB „Loktusa“ (toliau - ir pareiškėjas) padavė teismui skundą, kuriame keliami reikalavimai: 1) panaikinti 2010 05 27 Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą Nr. (24.16-03)-5K-1010223-5K-1010223)-6K-1005009 ir 2) įpareigoti grąžinti paraišką pakartotiniam finansinės atitikties vertinimui.

3Skunde paaiškina, kad pareiškėjas teikė paraišką Nr. VR3-1.3-ŪM-06-K-02-090 dėl projekto „Užsienio ir vietos turistų pritraukimas, jų viešnagės laiko trukmės ilginimas, vystant inovatyvių, kompleksinių apgyvendinimo paslaugų kartu su sveikatinimo ir ligų prevencijos centrui infrastruktūrą“ finansavimo (toliau – paraiška) pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ (toliau – priemonė). Paraiškos administracinės atitikties vertinimas buvo atliktas 2010 03 10. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji buvo teikiama projekto tinkamumo finansuoti pagal priemonę vertinimo etapui. Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – ir LVPA, ir Agentūra) 2010 04 06 raštu Nr. R-4-4644(13.2.3) informavo, kad paraiška pripažinta netinkama finansuoti. Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo LVPA sprendimu, 2010 04 19 pateikė skundą Finansų ministerijai, kuri 2010 05 27 raštu Nr. (24.16-03)-5K-1010223-5K-5K-1010223-6K-1005009 (toliau – sprendimas) informavo pareiškėją apie sprendimą pripažinti pareiškėjo skundą nepagrįstu. Pareiškėjas skundžia šį sprendimą teismui.

4Remiasi ūkio ministro 2009 04 30 įsakymu Nr. 4-195, kuriuo patvirtintas priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas). Paaiškina, kad Aprašo nuostatos yra privalomos pareiškėjams ir institucijoms, kurios atliks vertinimą ir atranką. LVPA nustatė pareiškėjui dokumentų pateikimo terminą, kuris yra trumpesnis už minimalų 1 diena. LVPA papildomų dokumentų pateikimui privalėjo suteikti realų terminą, atsižvelgdama į prašomų dokumentų apimtį ir pan. Dėl to pareiškėjas neteko galimybės realiai įgyvendinti savo teisę pateikti išsamius paaiškinimus ir juos pagrindžiančius dokumentus. Tai turėjo esminės reikšmės tolimesniam projekto vertinimui. Nurodo, kad LVPA raštas turėjo esminių trūkumų – jame nenurodyti parengusio raštą asmens kontaktiniai duomenys. Kadangi pareiškėjui kilo neaiškumų dėl prašomų pateikti dokumentų, pareiškėjas kreipėsi į LVPA, o projektų vertinimo skyriaus vedėja atsisakė duoti vertintojo telefono numerį ir rekomendavo parašyti elektroninį laišką su savo kontaktais. Tačiau kontakto nebuvo ir pareiškėjas nežinojo, ar teikia būtent tuos dokumentus, kurie reikalingi.

5Dėl paraiškos atitikimo Aprašo 2 priedo 8.1.1. punkto reikalavimams paaiškina, kad pasinaudojo galimybe LVPA vertinimą skųsti Finansų ministerijai. Remiasi Aprašo 67 punktu. Pažymi, kad detalaus ir baigtinio dokumentų, kurie būtų laikomi pakankamais įrodymais dėl paraiškos pripažinimo tinkama finansuoti, sąrašo nei Apraše, nei Taisyklėse nėra pateikta, todėl vertinant dokumentus turėtų būti remiamasi civilinius santykius reglamentuojančių teisės normų ir bendrųjų teisės principų nuostatomis.

6Paaiškina, kad pagal pateiktą paraišką pareiškėjo nuosavų lėšų indėlis 4 152 012,00 LTL. Paraiškoje buvo nurodyta, kad projektas finansuojamas nuosavomis lėšomis ir banko paskola. LVPA buvo pateiktas AB SEB banko raštas Nr. 04-0964, kuriuo SEB bankas įsipareigojo svarstyti galimybę pareiškėjui suteikti kreditą, kurio suma iki 6 milijonų litų. Pareiškėjas per 4 dienas buvo įpareigotas pateikti dokumentus „įrodančius įmonės pajėgumą skirti konkrečią pinigų sumą, kaip to reikalaujama Aprašo 2 priedo 8.1.1. punkte“. Motyvų, kodėl netinka banko raštas, nebuvo nurodyta, su paraiškos vertintoju nebuvo galimybės susisiekti. Pažymi, kad jokiuose teisės aktuose nenumatyta, kad paraišką teikiantis asmuo jau paraiškos teikimo dieną savo sąskaitoje turi turėti visą projektui įgyvendinti reikalingą sumą. Pareiškėjas paaiškina, kad mano, jog privalėjo pateikti tik pajamų gavimo šaltinį patvirtinančius dokumentus, o tokį dokumentą pareiškėjas pateikė. Pareiškėjas buvo priverstas ieškoti alternatyvių finansavimo šaltinių. Dėl to remiantis Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. 1 d. 5 p. 2010 02 23 buvo sudaryta Paskolos sutartis tarp UAB „Loktusa“ ir UAB „Septyni meškiukai“. Ši paskolos sutartis ir papildoma informacija buvo pateikta LVPA. Tačiau LVPA nusprendė, kad paskolos davėjas nėra finansiškai pajėgus suteikti tokio dydžio paskolą (4 700 000,00 LTL), o dėl to paraiška pripažinta netinkama finansuoti. Tokią išvadą patvirtino ir Finansų ministerija. Pareiškėjas mano, kad nurodyti sprendimai yra neteisėti, paremti vien tik niekuo nepagrįstomis prielaidomis.

7Paaiškina, kad Finansų ministerijos sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nes nenurodoma, kokių teisės aktų pagrindu pareiškėjas privalėjo pateikti dar ir kitus dokumentus. Dėl to toks reikalavimas laikytinas pertekliniu ir neteisėtu.

8Mano, kad Finansų ministerija neturėjo įgaliojimų vertinti pateiktą paskolos sutartį. Civiliniame kodekse įtvirtintas sutarčių laisvės principas (CK 6.156 straipsnis). Be to, remiasi ir CK 1.189 straipsniu, nustatančiu, kad sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią. Paskolos davėjas turėjo teisę sudaryti tokią paskolos sutartį, nes paskolos davėjo įstatinis kapitalas 5 745 252,00 LTL. Remiasi 1993 07 15 įstatymo Nr. I-226 „Dėl ūkinių subjektų piniginių lėšų skolinimo fiziniams bei juridiniams asmenims“ 1 straipsniu. Finansų ministerija paskolos davėją finansiškai nepajėgiu vykdyti prisiimtus įsipareigojimus pripažino nepagrįstai. Bendrovės direktorius galėjo pasirašyti tokią sutartį (CK 2.83 str. 1 d.). Mano, kad tiek LVPA, tiek Finansų ministerija netinkamai vertino paraiškos atitikimą finansavimo kriterijams, pažeidė Aprašo 2 priedo 8 punkto nuostatas, nes nėra pateiktas baigtinis dokumentų sąrašas, LVPA ir Finansų ministerija neturėjo jokio teisinio pagrindo savarankiškai susikurti neaiškius reikalavimus. Tuo pažeistas teisėtumo principas, nes viešojo administravimo subjektai savo sprendimus turi pagrįsti teisės normų reikalavimais. Mano, kad būtina atsižvelgti į bendruosius teisės principus. Šiuo atveju ypatingai svarbus yra teisinio apibrėžtumo principas, kuris reiškia, kad institucija turi veikti savo kompetencijos ribose.

9Pasisako ir dėl įgyvendinančios institucijos teisės atmesti paraišką kaip netinkamą finansavimui. Remiasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443, 60 punktu. Konstatuoja, kad sprendimas atmesti paraišką yra ultima ratio. Sprendimas pažeidžia ir proporcingumo principą.

10Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį tenkinti. Pažymėjo, kad atsakovo sprendimas pažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą principą, kadangi kitiems paraišką pateikusiems asmenims akivaizdžiai buvo sudarytos palankesnės sąlygos papildomiems dokumentams pateikti ir po to jiems buvo skirta parama.

11Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 125-129) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Nurodo, kad pareiškėjas rėmėsi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 12 19 nutarimu Nr. 1443 (toliau – ir Taisyklės), ir priemonės VP3-1.3-ŪM-06-K „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto ūkio ministro 2009 04 30 įsakymu Nr. 4-195 nuostatomis dėl termino pateikti papildomus duomenis ir dokumentus.

13Aprašas, kuriuo remiantis buvo vertinama paraiška Nr. Nr. VR3-1.3-ŪM-06-K-02- 090 dėl projekto „Užsienio ir vietos turistų pritraukimas, jų viešnagės laiko trukmės ilginimas, vystant inovatyvių, kompleksinių apgyvendinimo paslaugų kartu su sveikatinimo ir ligų prevencijos centrui infrastruktūrą“ finansavimo (toliau – paraiška, projektas), buvo patvirtintas dar 2009 04 30, t. y. žymiai anksčiau negu buvo prašoma papildomų duomenų ir dokumentų. Vadinasi, pareiškėjas turėjo visas sąlygas ir galimybes susipažinti su Apraše išdėstytais reikalavimais bei prašomais pateikti dokumentais. LVPA rašte dėl projekto patikslinimo buvo prašoma pateikti projektą patikslinančius dokumentus iki 2010 03 02, tačiau pareiškėjas dokumentus pateikė tik 2010 03 04. LVPA dėl to jokių pretenzijų nereiškė ir toliau vertino projektą. Dėl to mano, kad pareiškėjo argumentai dėl per trumpo termino yra nepagrįsti. Nesutinka su pareiškėjo teiginiais ir dėl to, kad rašte nebuvo nurodyti projektą vertinusio asmens kontaktai. Agentūros rašte buvo nurodytas projektą vertinusio asmens vardas, pavardė, jo el. pašto adresas.

14Dėl AB SEB banko rašto paaiškina, kad 2009 10 15 banko rašte Nr. 04-0964 nurodyta, kad bankas svarstys galimybę suteikti pareiškėjui 6 mln. Lt kreditą projekto finansavimui. Nurodyta, kad finansavimas projektui galės būti suteiktas patvirtinus ES paramą pareiškėjui, pateikus banko reikalaujamą informaciją ir dokumentaciją, banko kredito komitetui priėmus galutinį sprendimą dėl kredito suteikimo ir jo sąlygų ir sudarius kredito sutartį bei pareiškėjui užtikrinus kredito grąžinimą bankui priimtino turto įkeitimu. Bankas realiai nebuvo svarstęs pareiškėjo projekto finansavimo galimybių. Raštu tik informuojama, kad bus svarstoma projekto kreditavimo galimybė. Toks banko raštas pagal Aprašo 2 priedo 8.1.1. punktą negalėjo būti pripažintas pareiškėjo nuosavą indėlį į projekto finansavimą užtikrinančiu dokumentu. Kadangi pareiškėjas paraiškoje buvo nurodęs, kad projektas bus finansuojamas ir iš nuosavų lėšų, LVPA raštu dėl projekto patikslinimo paprašė pateikti dokumentus, įrodančius įmonės pajėgumą prisidėti nuosavu įnašu prie projekto įgyvendinimo, kad galėtų atlikti tinkamą paraiškos vertinimą.

15Pareiškėjas su 2010 03 04 raštu Nr. 100304 pateikė projektą patikslinančius dokumentus, tarp jų ir savo bei UAB „Septyni meškiukai“ finansinės atskaitomybės dokumentus bei 2010 02 23 paskolos sutartį, kuria UAB „Septyni meškiukai“ pareiškėjui įsipareigojo paskolinti 4,7 mln. Lt (toliau – paskolos sutartis).

16Pagal pateiktus dokumentus buvo nustatyta, kad tiek pareiškėjas, tiek UAB „Septyni meškiukai“ neturi finansinių galimybių finansuoti 10 102 370 Lt vertės projekto (t. y. prisidėti 5 950 358 Lt nuosavu įnašu į projekto tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų finansavimą).

17Pažymi, kad nei LVPA, nei ministerija neginčijo UAB „Septyni meškiukai“ teisės suteikti pareiškėjui paskolą. LVPA, vadovaudamasi Aprašo 2 priedo 8.1.1. punkto reikalavimais, tik vertino projekto finansavimo šaltinių pagrįstumą ir nustatė, kad pareiškėjo pateikta informacija ir dokumentai patvirtina, jog projekto finansavimo šaltiniai neatitinka Aprašo 2 priedo 8.1.1. punkto reikalavimų. LVPA padarė išvadą, kad projektas neturi aiškaus finansavimo paketo, nurodyti finansavimo šaltiniai nėra apibrėžti, aiškūs ir užtikrinti, kaip reikalaujama Aprašo 2 priedo 8 punkte. Finansų ministerija patvirtino LVPA išvadą ir konstatavo, kad projekto vertinimas buvo atliktas laikantis ES struktūrinės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir vertinimo procedūrų reikalavimų.

18Dėl pareiškėjo argumentų, kad teisės aktai nenustato baigtinio dokumentų sąrašo, paaiškina, kad vadovaujantis Aprašo 2 priedo 8.1.1. punktu, vertinant pareiškėjo įnašo atitikimą nustatytiems reikalavimams, vertinama, ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis lėšomis.

19Mano, kad Aprašo 2 priedo 8.1.1. punkte pateikta reikalaujama informacija yra pakankamai aiški ir suprantamai pateikta. Aprašas LVPA nustatė pareigą įvertinti projektų finansavimo šaltinių apibrėžtumą, aiškumą ir užtikrintumą. LVPA argumentai buvo išdėstyti 2010 04 06 rašte Nr. R4-4644(13.2.3) „Dėl paraiškos Nr. VR3-1.3-ŪM-06-K-02- 090 atmetimo“, paminėti 2010 05 27 Finansų ministerijos sprendime.

20Dėl pareiškėjo argumentų, kad skundžiamu sprendimu pažeisti teisės principai, pažymi, kad projekto finansavimo šaltinių apibrėžtumas, aiškumas ir užtikrintumas yra vienas pagrindinių projekto vertinimo kriterijų. Esant neužtikrintiems projekto finansavimo šaltiniams, kyla grėsmė dėl projekto tęstinumo užtikrinimo, projekto tikslų, uždavinių pasiekimo ir ES struktūrinės paramos lėšų praradimo, todėl pareiškėjo skunde nurodyti argumentai dėl pažeistų teisės principų yra nepagrįsti.

21Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimą ir prašė skundo netenkinti. Paaiškino, kad kitų asmenų, kuriems buvo suteikti didesni terminai dokumentams pateikti, situacija buvo kitokia, kadangi jau pateikdami paraišką jie nurodė, kad nori didinti įstatinį kapitalą, todėl prieš tenkinant jų paraišką jiems buvo duota galimybė galutinai baigti šią procedūrą.

22Trečiasis suinteresuotas asmuo Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra atsiliepime į skundą (t. I, b. l. 39-44) paaiškina, kad su skundu nesutinka.

23Dėl dokumentų pateikimo termino nurodo tuo pačius argumentus kaip ir Finansų ministerija. Tie patys argumentai nurodomi ir dėl motyvų, kodėl pareiškėjo pirminis dokumentas dėl nuosavo finansavimo pripažintas netinkamu patvirtinti finansavimo šaltinį bei kodėl 2010 03 04 raštu pareiškėjo papildomi dokumentai pripažinti netinkamais patvirtinti, kad pareiškėjas turi finansinių galimybių finansuoti projektą. Remiasi Agentūros ir pačios projektų vertinimo sistemos tikslu – užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos projektų administravimą. Paaiškina, kad Agentūrai Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2007 10 17 nutarimu Nr. 1139, 13 punkte, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose LR Vyriausybės 2007 12 19 nutarimu Nr. 1443, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede, patvirtintame LR Vyriausybės 2008 07 23 nutarimu Nr. 787, ir kituose Europos Sąjungos striktūrinės paramos administravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta funkcija ne tik vertinti ES struktūrinę paramą pretenduojančius gauti projektus, bet ir užtikrinti tinkamą jų administravimą ir priežiūrą, todėl atidus ir atsakingas projektų vertinimas yra Agentūros pareiga.

24Atkreipia dėmesį į faktą, kad pagal priemonę „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ paskelbtame konkurse teikti paraiškas buvo gautos 102 paraiškos ES struktūrinei paramai gauti, o prašoma finansavimo suma buvo 471,7 mln. Lt, kai numatyta pagal kvietimą paskirstyti suma tesiekė 144 mln. Lt. Pareiškėjai turėjo pateikti tinkamas paraiškas, užtikrinti projektų finansavimo šaltinius ir vykdyti kitus teisės aktų nustatytus reikalavimus. Mano, kad vadovaujantis taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2007 12 19 nutarimu Nr. 1443, 79 punktu buvo priimtas pagrįstas sprendimas projektą atmesti – buvo atsižvelgta į tai, kad Agentūra kreipėsi į pareiškėją dėl projekto patikslinimo, sudarė galimybę koreguoti nustatytus trūkumus, po patikslinimo projektas neatitiko Aprašo nustatytų reikalavimų.

25Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.

26Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimą ir prašė skundo netenkinti. Papildomai paaiškino, kad atsakovo sprendimo teisingumą patvirtino ir tai, kad susipažinus su viešojo registro duomenimis paaiškėjo, kad nei pareiškėjas, nei UAB „Septyni meškiukai“ teisės aktuose nustatytais terminais neteikia registrui finansinės atskaitomybės dokumentų. Paaiškino, kad šios aplinkybės sprendimo priėmimo metu dar negalėjo įrašyti į sprendimą, nes tuo metu dar nebuvo suėję finansinės atskaitomybės teikimo terminai.

27Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepimo į skundą neteikė, atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta tinkamai.

28Skundas netenkinamas.

29Ginčo dalykas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 05 27 sprendimo, išdėstyto rašte Nr. ((24.16-03)-5K-1010223-5K-5K-1010223)-6K-1005009 (t. I, b. l. 18-21), teisėtumas ir pagrįstumas. Pareiškėjas reikalauja panaikinti šį sprendimą ir įpareigoti atsakovą priimti kitokį sprendimą – grąžinti paraišką pakartotiniam finansinės atitikties vertinimui.

30Ginčijamu sprendimu atsakovas išnagrinėjo pareiškėjo 2010 04 19 skundą dėl paraiškos Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-090 vertinimo (t. I, b. l. 169) ir pripažino skundą nepagrįstu.

31Pareiškėjo skundas Finansų ministerijai pateiktas dėl to, kad Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra 2010 04 06 priėmė sprendimą, kad pareiškėjo pateikta paraiška Nr. VP3-1.3-ŪM-06-K-02-090 dėl projekto „Užsienio ir vietos turistų pritraukimas, jų viešnagės laiko trukmės ilginimas, vystant inovatyvių, kompleksinių apgyvendinimo paslaugų kartu su sveikatinimo centru infrastruktūrą“ (toliau – projektas) finansavimo atmetama.

32Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Vyriausybės 2007 12 19 nutarimu Nr. 1443 patvirtintos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, taip pat ūkio ministro 2009 04 30 įsakymu Nr. 4-195 patvirtintas priemonės VP3-1.3-ŪM-06-K „Turizmo paslaugų (produktų) įvairovės plėtra ir turizmo paslaugų kokybės gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas.

33Pareiškėjo skundo argumentai, juos apibendrinus, yra tokie: 1) prašant pareiškėją pateikti papildomą informaciją pažeistos Taisyklių nuostatos, nes naujos informacijos pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, o pareiškėjui suteiktos tik 4 darbo dienos; 2) prašant informacijos pažeisti LVPA įstatai, įpareigojantys teikti asmenims kokybiškas paslaugas ir informaciją; 3) pareiškėjas nesutinka su jo finansinių galimybių vertinimu – AB SEB banko rašto Nr. 04-0964 vertinimu ir 2010 02 23 pareiškėjo ir UAB „Septyni meškiukai“ paskolos sutarties vertinimu; 4) vertinimas atliktas nesilaikant Taisyklių 60 punkte nurodytų lygiateisiškumo, skaidrumo, nešališkumo ir aiškios atsakomybės, profesionalumo ir efektyvumo principų.

34Nustatyta, kad pareiškėjas LVPA pateikė paraišką dėl projekto finansavimo. Paraiškoje pildant bendrosios (A) dalies 10 lentelę (t. I, b. l. 97) „Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai“, 2.2. punkte „Privačios lėšos“, kuriame yra du papunkčiai, t. y. „Nuosavos lėšos“ ir „Kiti lėšų šaltiniai“, pareiškėjas užpildė tik papunktį „Nuosavos lėšos“ ir nurodė, kad panaudos 4 152 013 Lt nuosavų lėšų. Pareiškėjas nenurodė tokių lėšų šaltinių, kaip banko paskola ar kito juridinio asmens paskola.

35Nustatyta, kad LVPA 2010 02 24 raštu Nr. R4-2529(1.10) „Dėl paraiškos patikslinimo ir papildomų dokumentų pateikimo“(t. I, b. l. 13-15) 9 punktuose nurodė, kokių duomenų trūksta tolesniam paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimui. Dėl paraiškos A dalies 10 ir 11 lentelių (2 rašto punktas) prašoma pateikti dokumentus (įmonės banko sąskaitos išrašą, banko pažymą apie turimus pinigus), įrodančius įmonės pajėgumą skirti konkrečią pinigų sumą, kaip to reikalauja Aprašo 2 priedo 8.1.1 punktas. Taip pat prašoma ir kitų dokumentų. Duomenis ir dokumentus prašoma pristatyti iki 2010 03 02. LVPA rašto data ir nurodytas terminas rodo, kad dokumentams pateikti duotos 4 darbo dienos.

36Pareiškėjas atsakymą pateikė 2010 03 03 datos (t. I, b. l. 46-56), kartu nurodė apie paskolos sutartį, sudarytą tarp pareiškėjo ir UAB „Septyni meškiukai“ (paskolos sutartis, t. I, b. l. 70-72). Paraiškoje pateikiamų dokumentų sąraše nurodyta, kad pateikiamas vienas finansavimo šaltinius pagrindžiantis dokumentas, kaip nurodyta Tinkamumo finansuoti vertinimo metodikos (Aprašo 2 priedas) 8.1.1. ir 8.1.2. punktuose (b. l. 82-84-85), o iš LVPA 2010 04 06 sprendimo Nr. R4-4644(13.2.3) darytina išvada, kad su paraiška buvo pateiktas AB SEB banko raštas. Iš Paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos Nr. 090 matyti, kad vertinant paraišką buvo vertinami du dokumentai – Visuotinio akcininkų susirinkimo posėdžio protokolas ir SEB banko raštas (t. I, b. l. 182-183). Iš šios ataskaitos 2.2. punkte esančios Paraiškos tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės 8 punkto matyti, kad vertintojas pasisakė, kad pareiškėjo įnašas neatitinka nustatytų reikalavimų, kad nėra užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas, o iš ataskaitos pastabų matyti, kad vertinti visi dokumentai, kuriais pareiškėjas įrodinėjo galimybę finansuoti projektą (t. I, b. l. 190), tame tarpe ir kurie buvo pateikti jau po papildomo reikalavimo pateikti duomenis ir dokumentus. Pastabose nurodyta, kad pareiškėjas atsisakė kredito iš AB SEB banko ir nurodė naują finansavimo šaltinį – paskolos sutartį su UAB „Septyni meškiukai“. Dėl to buvo vertinama tik ši paskolos sutartis.

37Pareiškėjas 2010 02 25 prašymu (t. I, b. l. 123) prašė pratęsti dokumentų pateikimo terminą iki 2010 03 08.

38Teismui pareiškėjas pateikė 2009 10 15 AB SEB banko raštą Nr. 04-0964 (t. I, b. l. 12) „Dėl kredito suteikimo įmonės UAB „Loktusa“ projekto „90 dviviečių kambarių ekonominės klasės, 2200 kv. m viešbučio/jaunimo nakvynės namų, adresu ( - ), Vilnius statyba“ įgyvendinimui“. Šiame rašte nurodyta, kad bankas svarstys galimybę suteikti klientui iki 6 000 000 LTL kreditą laikotarpiui iki 7 metų būtent pavadinime nurodyto projekto finansavimui. Kreditas, numatytas viešbučio/jaunimo nakvynės namų statybai gali būti suteiktas patvirtinus ES paramą klientui, pateikus bankui reikalaujamą informaciją ir dokumentaciją kreditui gauti, banko kredito komitetui priėmus galutinį sprendimą dėl kredito suteikimo ir jo sąlygų, bankui ir klientui sudarius kredito sutartį bei klientui užtikrinus kredito grąžinimą bankui priimtino turto įkeitimu.

39Šio ginčo atveju šis banko raštas jau neturi jokios teisinės reikšmės, kadangi vėliau pareiškėjas nurodė kitą tos pačios sumos finansavimo šaltinį, kurį ir turėjo vertinti LVPA bei finansų ministerija. Dėl to teismas nevertina pareiškėjo argumentų, susijusių su šio rašto reikšme įrodinėjant finansavimo šaltinį.

40LVPA 2010 04 06 sprendimu atmetė pareiškėjo paraišką, kaip neatitinkančią Apraše nustatytų reikalavimų (t. I, b. l. 16-17). Šiame sprendime nurodyta, kad paraiška neatitinka Aprašo 2 priedo 8 punkto reikalavimo, kuriame nustatyta, jog projektas turi turėti aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius. Nurodė, kad AB SEB banko raštas ir UAB „Loktusa“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolas ir nutarimas skirti nuosavas lėšas projekto finansavimui nėra dokumentai, kurie atitiktų nurodytą Aprašo nuostatą. Svarbu tai, kad šiame sprendime LVPA įvertino ir pareiškėjo papildomai (po LVPA prašymo) pateiktą paskolos sutartį su UAB „Septyni meškiukai“. Tai reiškia, kad LVPA papildomus dokumentus priėmė, juos analizavo nepaisant to, kad jie buvo pateikti jau praėjus nustatytam dokumentų teikimo terminui. LVPA įvertino tai, kad UAB „Septyni meškiukai“ aiškių finansavimo galimybių neturi. Šios įmonės 2009 m. pelnas yra tik 4,6 tūkst. Lt, įmonėje dirba tik vienas darbuotojas. Pareiškėjas šių aplinkybių neneigė, tik nurodė, kad UAB „Septyni meškiukai“ turi nerealizuoto nekilnojamojo turto, kurį realizavus gali suteikti 4,7 mln. Lt paskolą. Šiai aplinkybei pagrįsti pateikė UAB „Audata“ atliktą UAB „Septyni meškiukai“ finansinių ataskaitų įvertinimo pagal sutartyje nurodytas sutartas procedūras auditoriaus ataskaitą apie faktinius pastebėjimus (t. III, b. l. 82-83). Šioje ataskaitoje išdėstyti tam tikri apibrėžimai, kurie nustato teorines finansinių galimybių ribas, ir padaryta išvada, kad auditoriai nenustatė kokių nors aplinkybių, dėl kurių UAB „Septyni meškiukai“ negalėtų būti finansiškai pajėgi suteikti 4,7 mln. (Lt) paskolą per vienerius finansinius metus. Ši ataskaita nepagrįsta jokiais faktiniais duomenimis, o grindžiama tik tam tikrais teoriniais apibrėžimais, todėl iš jos neaišku, kaip bendrovė, kurios 2009 m. pelnas pagal finansines ataskaitas buvo 4,6 tūkst. Lt, turima piniginių lėšų suma yra 316 997 Lt, per metus galės suteikti 4,7 mln. Lt paskolą.

41Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą teisinį reglamentavimą, pareiškėjo paaiškinimai, kad LVPA ir Finansų ministerija neturėjo jokios teisės vertinti paskolos sutarties realumą, yra nepagrįsti. Ginčo santykius reglamentuoja teisės normos, priskiriamos administracinės teisės sričiai, todėl šiuo atveju nei LVPA, nei Finansų ministerija neprivalo remtis privatinės teisės normomis, kurios reglamentuoja sandorius. Pats pareiškėjas nurodė CK 1.189 str. nuostatą, kad sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią. To niekas neginčija, tačiau nei LVPA, nei Finansų ministerija nėra šios sutarties šalimis, todėl turi teisę vertinti sutarties suteikti paskolą realumą taip, kaip tai numato teisės normos, reglamentuojančios paramos teikimą.

42Taisyklių 79 punktas numato, kad, jeigu projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, įgyvendinančioji institucija turi teisę atmesti paraišką. Paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita Nr. 090 (t. I, b. l. 179-193) patvirtina, kad visos paramos teikimui reikšmingos aplinkybės buvo įvertintos, ataskaitoje neigiamai įvertinta pareiškėjo galimybė finansuoti projektą. Aprašo 64 punkte numatyta, kad pateikęs paraišką pareiškėjas negali keisti informacijos, nurodytos paraiškos (A) dalyje, paraiškos (B) dalyje, verslo plane. Tačiau šiuo atveju informacijos pakeitimas įvyko LVPA iniciatyva ir LVPA įvertino ir naujai pateiktą informaciją. Aprašo 67 punkte nustatyta, kad projekto tinkamumo finansuoti vertinimą atlieka LVPA, projekto tinkamumo finansuoti vertinimo kriterijai ir paaiškinimai, kaip bus nustatoma projekto atitiktis šiems kriterijams, pateikiami 2 priede. Aprašo 72 punkte, kaip ir Taisyklėse, nustatyta, kad LVPA gali raštu paprašyti papildomos informacijos, bet terminas jai pateikti negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesinis kaip 15 darbo dienų. Kaip ir Taisyklėse, Apraše numatyta, kad terminai gali būti nustatyti ir kiti bendru LVPA ir pareiškėjo susitarimu. Aprašo 2 priedo 8.1. punkte detaliai paaiškinta, kaip turi būti vertinama, ar projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius. Aprašo 8.1.1. punkte nurodyti informacijos šaltiniai: duomenys tikrinami pagal finansinės atskaitomybės dokumentus, tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, paskolos gavėjo kreditorių ir debitorių sąrašą – nurodyti kreditorinius ir debitorinius įsiskolinimus (sudarytas ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki paraiškos pateikimo), prognozinius pinigų srautus, pagrindžiančius planuojamo pardavimo dokumentus, kitus dokumentus, įrodančius pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo ir verslo plano. Paaiškinime nurodyta, kad vertinama, ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto finansavimo, pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas ir tinkamai išdėstytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį. Toks reglamentavimas leidžia daryti išvadą, kad paraiškos vertintojams suteikta kompetencija vertinti, ar pareiškėjo nurodyti finansiniai ištekliai yra patikimi, stabilūs, o įnašas aiškiai apibrėžtas, patikimas ir t.t.

43Skundžiamame Finansų ministerijos sprendime įvertinta, kad pareiškėjo pateikta paskolos sutartis neatitinka Aprašo 8.1.1. punkto reikalavimų. Be to, iš argumentų, kuriuos savo sprendime nurodė ir LVPA, dar nurodyta, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog pagal paskolos sutartį joje nurodyta suma pareiškėjui buvo pervesta, rėmėsi CK 6.870 str. 2 d. ir aiškino, kad nesant pinigų pervedimo, negalima teigti, kad paskolos sutartis sudaryta. Todėl pareiškėjo argumentai, kad paskolos davėjas turi galimybę surinkti nurodytą sumą ateityje, yra nepagrįsti. Paramą skiriančios institucijos negali vadovautis prielaidomis ir spėjimais, o turi būti įsitikinusios, kad pareiškėjas realiai turi sukaupęs tiek lėšų, kiek jam reikės projektui finansuoti nuosavomis lėšomis. Finansų ministerija argumentavo atsikirtimus į pareiškėjo skundą ir dėl to, kad UAB „Septyni meškiukai“ neturi lėšų paskolai suteikti, nes jos turima lėšų suma yra 316 997 Lt. Taip pat įvertino ir trumpalaikio šios bendrovės turto sumą - 5 726 933 Lt. Nurodė, kad šis turtas netinkamas skolinti ir finansuoti projektą.

44Dėl AB SEB banko rašto Finansų ministerijos sprendime pagrįstai nėra pasisakyta, nes pareiškėjas, pateikdamas naujus dokumentus, kurie patvirtina pareiškėjo galimybes finansuoti savo lėšomis projektą, pakeitė pirmiau nurodytą finansavimo šaltinį – banko kreditą - paskolos sutartimi. Pareiškėjas galėjo nekeisti finansavimo šaltinio, o gauti iš banko papildomas garantijas, tačiau apsisprendė nurodyti kitą finansavimo šaltinį. Todėl pagrįstai Finansų ministerija (o iš esmės ir LVPA) vertino tik naujai pateiktą informaciją.

45Dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su Taisyklių 60 punkte nurodytų principų laikymusi. Pareiškėjas neįrodė, kad kokiam nors kitam paraišką padavusiam asmeniui analogiškomis aplinkybėmis buvo suteikta parama. Atsakovas neigia, kad pareiškėjo nurodomais atvejais buvo analogiškos aplinkybės – nurodo, kad banko pateiktais raštais atskirais atvejais buvo pasitikima, tačiau tuose raštuose buvo nurodyta, kad bankas išanalizavo projektą ir sutinka skirti kreditą, o ne kad svarstys galimybę suteikti kreditą, nors projekto neįvertino, kad papildomiems dokumentams teikti buvo skiriama daugiau laiko tais atvejais, kai jau pateikiant paraišką buvo nurodoma, kad bus didinamas įstatinis kapitalas, tuomet parama buvo neteikiama iki to momento, kol įstatinis kapitalas nebus realiai padidintas ir pan.

46Šiuo atveju nustatytas tik vienas formalus LVPA padarytas pažeidimas – papildomiems dokumentams pateikti buvo suteiktas tik 4 darbo dienų terminas. Teismas daro išvadą, kad šis formalus pažeidimas neturėjo įtakos sprendimų teisėtumui ir pagrįstumui, kadangi pareiškėjas prašomus dokumentus pateikė vėliau nustatyto termino, bet tie dokumentai buvo priimti ir įvertinti, o Taisyklės ir Aprašas leidžia terminus nustatyti ir bendru susitarimu.

47Pareiškėjas nurodo dar ir tai, kad jam nebuvo teikiama jokia informacija. Visų pirma, visi reikalavimai paramai gauti yra detaliai aprašyti Taisyklėse ir Apraše. Tai yra norminiai teisės aktai, kurie yra prieinami visiems. Antra, pareiškėjas turėjo galimybę jau teikdamas paraišką paduoti LVPA ar Finansų ministerijai paklausimus, prašyti papildomos informacijos. Pareiškėjas nurodo, kad LVPA įstatai įpareigoja teikti konsultacijas, tačiau šiuo atveju jau buvo tokia paraiškos svarstymo stadija, (kai buvo prašyta papildomų dokumentų), kai konkrečios informacijos teikimas galėtų pažeisti kitų pareiškėjų interesus. Trečia, LVPA 2010 02 24 raštas, kuriuo buvo prašoma papildomos informacijos, yra pakankamai informatyvus. Rašte nurodyta labai konkrečiai dėl A dalies 10 ir 11 lentelių – prašoma pateikti dokumentus (įmonės banko sąskaitos išrašą, banko pažymą apie turimus pinigus), įrodančius įmonės pajėgumą skirti konkrečią pinigų sumą. Iš šios rašto dalies pareiškėjui turėjo būti aišku, kad LVPA reikalauja įrodyti nuosavų lėšų realumą, jų turėjimą sąskaitoje.

48Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad pareiškėjo ginčijamas Finansų ministerijos 2010 05 27 sprendimas Nr. ((24.16-03)-5K-1010223-5K-5K-1010223)-6K-1005009 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti šį sprendimą nėra pagrindo. Antrasis pareiškėjo reikalavimas yra išvestinis, todėl jis negali būti tenkinamas. Finansų ministerija pagrįstai negrąžino paraiškos pakartotiniam vertinimui. Pareiškėjas iki šiol nepateikė jokių įrodymų, kad realiai gavo paskolą.

49Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

50Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Loktusa“ skundą atmesti.

51Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėjas UAB „Loktusa“ (toliau - ir pareiškėjas) padavė teismui... 3. Skunde paaiškina, kad pareiškėjas teikė paraišką Nr.... 4. Remiasi ūkio ministro 2009 04 30 įsakymu Nr. 4-195, kuriuo patvirtintas... 5. Dėl paraiškos atitikimo Aprašo 2 priedo 8.1.1. punkto reikalavimams... 6. Paaiškina, kad pagal pateiktą paraišką pareiškėjo nuosavų lėšų... 7. Paaiškina, kad Finansų ministerijos sprendimas neatitinka Viešojo... 8. Mano, kad Finansų ministerija neturėjo įgaliojimų vertinti pateiktą... 9. Pasisako ir dėl įgyvendinančios institucijos teisės atmesti paraišką kaip... 10. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir prašė jį... 11. Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija atsiliepime į skundą (t.... 12. Nurodo, kad pareiškėjas rėmėsi Projektų administravimo ir finansavimo... 13. Aprašas, kuriuo remiantis buvo vertinama paraiška Nr. Nr.... 14. Dėl AB SEB banko rašto paaiškina, kad 2009 10 15 banko rašte Nr. 04-0964... 15. Pareiškėjas su 2010 03 04 raštu Nr. 100304 pateikė projektą... 16. Pagal pateiktus dokumentus buvo nustatyta, kad tiek pareiškėjas, tiek UAB... 17. Pažymi, kad nei LVPA, nei ministerija neginčijo UAB „Septyni meškiukai“... 18. Dėl pareiškėjo argumentų, kad teisės aktai nenustato baigtinio dokumentų... 19. Mano, kad Aprašo 2 priedo 8.1.1. punkte pateikta reikalaujama informacija yra... 20. Dėl pareiškėjo argumentų, kad skundžiamu sprendimu pažeisti teisės... 21. Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimą ir prašė skundo netenkinti.... 22. Trečiasis suinteresuotas asmuo Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos... 23. Dėl dokumentų pateikimo termino nurodo tuo pačius argumentus kaip ir... 24. Atkreipia dėmesį į faktą, kad pagal priemonę „Turizmo paslaugų... 25. Prašo atmesti skundą kaip nepagrįstą.... 26. Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimą ir prašė skundo netenkinti.... 27. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija... 28. Skundas netenkinamas.... 29. Ginčo dalykas yra Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 05 27... 30. Ginčijamu sprendimu atsakovas išnagrinėjo pareiškėjo 2010 04 19 skundą... 31. Pareiškėjo skundas Finansų ministerijai pateiktas dėl to, kad Viešoji... 32. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Vyriausybės 2007 12 19 nutarimu Nr.... 33. Pareiškėjo skundo argumentai, juos apibendrinus, yra tokie: 1) prašant... 34. Nustatyta, kad pareiškėjas LVPA pateikė paraišką dėl projekto... 35. Nustatyta, kad LVPA 2010 02 24 raštu Nr. R4-2529(1.10) „Dėl paraiškos... 36. Pareiškėjas atsakymą pateikė 2010 03 03 datos (t. I, b. l. 46-56), kartu... 37. Pareiškėjas 2010 02 25 prašymu (t. I, b. l. 123) prašė pratęsti... 38. Teismui pareiškėjas pateikė 2009 10 15 AB SEB banko raštą Nr. 04-0964 (t.... 39. Šio ginčo atveju šis banko raštas jau neturi jokios teisinės reikšmės,... 40. LVPA 2010 04 06 sprendimu atmetė pareiškėjo paraišką, kaip... 41. Atsižvelgiant į anksčiau nurodytą teisinį reglamentavimą, pareiškėjo... 42. Taisyklių 79 punktas numato, kad, jeigu projektas neatitinka bent vieno... 43. Skundžiamame Finansų ministerijos sprendime įvertinta, kad pareiškėjo... 44. Dėl AB SEB banko rašto Finansų ministerijos sprendime pagrįstai nėra... 45. Dėl pareiškėjo argumentų, susijusių su Taisyklių 60 punkte nurodytų... 46. Šiuo atveju nustatytas tik vienas formalus LVPA padarytas pažeidimas –... 47. Pareiškėjas nurodo dar ir tai, kad jam nebuvo teikiama jokia informacija.... 48. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad pareiškėjo... 49. Kolegija, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85 - 88 str.... 50. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Loktusa“ skundą atmesti.... 51. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo ir paskelbimo dienos gali būti...