Byla 2-393-124/2012
Dėl sprendimų panaikinimo, restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, sekretoriaujant Ignei Maslovienei, dalyvaujant ieškovo atstovei prokurorei Ritai Dabužinskienei, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos atstovei J. D., atsakovės I. K. atstovui advokatui Gintarui Griciui , viešame teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuroro ieškinį atsakovams I. K., Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, atsakovo pusėje UAB „SPV-6“, R. M., R. U.,A. J. dėl sprendimų panaikinimo, restitucijos taikymo ir

Nustatė

2kad šalys teisme pateikė tvirtinti taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir bylą nutraukti.

3Šalių prašymas tenkintinas. CPK 140 straipsnio 1 dalis numato šalių teisę užbaigti bylą taikos sutartimi bet kurioje civilinio proceso stadijoje.Taikos sutartimi laikomas sandoris, kuriuo šalys, darydamos viena kitai nuolaidas, išsprendžia kilusį teisminį ginčą ar kelis atskirus teisminius ginčus, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 str. 1 d.). Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą, taip realizuodamos dispozityvumo civiliniame procese principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.). Patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo galią (res judicata) ir yra vykdomasis dokumentas, taip pat nuo teismo patvirtintos taikos sutarties įsigaliojimo ši civilinė byla yra nutraukiama ir civilinės bylos šalys negalės pakartotinai kreiptis į teismą dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių ir remiantis tuo pačiu teisiniu pagrindu. Šalių atstovai teismo posėdyje nurodė, kad taikos sutartis sudaryta gera valia, atsakovai pripažįsta prokuroro ieškinį, išsprendė restitucijos klausimą numatant jos apmokėjimo ir bylinėjimosi išlaidų apmokėjimo klausimus. Šalys prašo panaikinti administracinius aktus, nurodytus ieškinyje, su kurių panaikinimu sutinka atsakovai. Iš bylos duomenų matyti, kad taikos sutartį pasirašė šalių atstovai, kurie yra įgalioti atlikti šiuos procesinius veiksmus. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, apie ką šalys nurodė taikos sutartyje (CPK 140 str., 293-294 str.).Taip pat šalims yra žinoma, kad pagal LR CK 6.985 straipsnį teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią.

4Teismo nuomone, šalių pateikta taikos sutartis išreiškia šalių valią taikiai išspręsti kilusius teisminius ginčus, ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, atitinka šalių interesus, šalys teisme patvirtino, kad taikos sutartį sudarė gera valia,jos yra atstovaujamos profesionalių teisininkų, todėl sutartis yra priimtina, tvirtintina, o byla nutrauktina(CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 ir 3 d.,293 str.1d.5p.). Šalims yra žinomos bylos nutraukimo pasekmės.

5Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 290 str., 291 str:

Nutarė

61.2.1.Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko administracijos Akmenės rajono žemėtvarkos skyriaus 2008 m. birželio 13 d. pažymą Nr. 4773 dalyje dėl I. K. nuosavybės teisių į 18,405 ha žemės valdą turėjimo. 1.2.2.Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Radviliškio rajono Beinoriškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ priedo 4, 5 punktus dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 12,485 ha dalį, paliekant teisę atkurti nuosavybės teises į 15,905 ha plotą. 1.2.3.Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. birželio 15 d. įsakymą Nr. V-3171 „Dėl Šiaulių apkrities viršininko 2009 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. V-141 „Dėl Radviliškio rajono Beinoriškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ pakeitimo“ dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į 12,485 ha dalį, paliekant teisę atkurti nuosavybės teises į 15,905 ha plotą. 1.2.4.Panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą Nr. 71-19829-20706, kuriuo I. K. atkurtos nuosavybės teisės į jai tenkančią nekilnojamojo turto dalį –21,60 ha žemės, 6,39 ha miško, 0,40 ha vandens telkinio (bendrai 28,39 ha žemės), perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčius turėtajam, 34,99 ha žemės sklypus, dalyje dėl nuosavybės teisių atkūrimo į (12,485 ha) dalį, paliekant teisę atkurti nuosavybės teises į 15,905 ha plotą. 1.2.5.Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2010 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. P1.Ž-1022 „Dėl Telšių rajono savivaldybės Viešvėnų seniūnijos Vembūtų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto patvirtinimo“ priedo 2 punktą. 1.2.6.Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2010 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. P1.Ž-1350 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę, mišką ir vandens telkinius Telšių rajono savivaldybėje“ 1-5 punktus. 1.2.7.Panaikinti Telšių apskrities viršininko 2010 m. birželio 9 d. sprendimą Nr. VT1-15, kuriuo I. K. atkurtos nuosavybės teises į jai tenkančią nekilnojamojo turto dalį 5,96 ha žemės, perduodant neatlygintinai nuosavybėn lygiaverčius turėtajam 0,97 ha žemės (644 Lt vertės) ir 12,26 ha miško sklypą (7 356 Lt vertės), esančius Telšių r. sav. Viešvėnų sen. D, G ir V kaimuose. 2.Patvirtinti restitucijos taikymo sąlygas :šalys sutinka, kad restitucija būtų taikoma piniginiu ekvivalentu ir priteista iš atsakovės I. K. 220 574 Lt valstybei. Atsakovė I. K., a.k. ( - ) sutinka dėl restitucijos taikymo piniginiu ekvivalentu ir sumoka per du metus nuo nutarties, kuria teismas patvirtins šią taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos valstybei 220 574 Lt tokia tvarka: 2.1.55 143,50 Lt (penkiasdešimt penkis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris litus 50 ct) atsakovė I. K. sumoka iki 2012 m. gruodžio 31 d.; 2.2. 55 143,50 Lt (penkiasdešimt penkis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris litus 50 ct ) atsakovė I. K. sumoka iki 2013 m. birželio 30 d.; 2.3. 55 143,50 Lt (penkiasdešimt penkis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris litus 50 ct ) atsakovė I. K. atsakovė I. K. sumoka iki 2013 m. gruodžio 31 d.; 2.4. 55 143,50 Lt (penkiasdešimt penkis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt tris litus 50 ct ) atsakovė I. K. sumoka iki 2014 m. birželio 30 d. 3. Bylinėjimosi išlaidos, tenkančios pagal šalių pasirašytos taikos sutarties 2 ir 3 punktuose išdėstytus reikalavimus ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteisiamos iš atsakovų tokia tvarka:

73.1. Žyminio mokesčio už neturtinio pobūdžio reikalavimus, susijusius su administracinių aktų panaikinimu, 25 proc. nuo 139 Lt, t.y. 34,75 Lt(trisdešimt keturis litus 75 ct) sumoka valstybei atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM per 2 savaites nuo nutarties, kuria teismas patvirtins šią taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos;

83.2. Žyminio mokesčio už turtinio pobūdžio reikalavimą, susijusį su restitucijos taikymu, 25 proc. nuo 5 411 Lt, t.y. 1 352,75 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus penkiasdešimt du litus 75ct.) sumoka valstybei atsakovė I. K., a.k. ( - ) per 2 savaites nuo nutarties, kuria teismas patvirtins šią taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos.

94. Byloje susidariusias procesines (pašto išlaidas) 113,82 Lt (vieną šimtą trylika litų 82ct) sumoka valstybei atsakovė I. K. per 2 savaites nuo nutarties, kuria teismas patvirtins šią taikos sutartį, įsiteisėjimo dienos.

105.Šalių patirtos atstovavimo išlaidos lieka šalims ir yra nekompensuojamos.

11Civilinę bylą Nr. 2-393-124/2012 pagal ieškovo Šiaulių apygardos prokuroro ieškinį atsakovams I. K., Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM, atsakovo pusėje UAB „SPV-6“, R. M., R. U.,A. J. dėl sprendimų panaikinimo, restitucijos taikymo nutraukti

12Civilinėje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pagal 2011 rugpjūčio 1 d. Šiaulių apygardos teismo nutartį lieka galioti iki teismo nutarties įvykdymo.

13Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai