Byla I-4717-484/2016
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Broniaus Januškos ir Violetos Petkevičienės, dalyvaujant atsakovo atstovui G. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto lyderiai“ skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (po reorganizavimo – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) dėl įsakymo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Bankroto lyderiai“ kreipėsi į teismą su skundu (I t ., b. l. 1-6), kuriame prašė panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas, atsakovas) direktoriaus 2015-10-09 įsakymą Nr. V - 253 „Dėl nuobaudos bankroto administratoriui UAB „Bankroto lyderiai“ skyrimo“.

4Skunde nurodė, kad remiantis Departamento vyresniojo specialisto 2015-10-07 išvada Nr. A4-1182 „Dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“ veiklos planinio patikrinimo rezultatų“ginčijamu įsakymu pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 117 straipsnio 1 dalies 1 punktą paskirta nuobauda – įspėjimas. Pareiškėjas nesutinka su jam paskirta nuobauda, nurodė, kad Departamentas ją paskyrė tinkamai neįvertinęs visų aplinkybių, neteisingai vertino (arba iš vis nevertino) jo pateiktų paaiškinimų.

5Dėl pažeidimų, nustatytų Departamentui patikrinus UAB „DOCILIS“ bankroto procesą, paaiškino, kad Panevėžio apygardos teismas 2015-01-27 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „DOCILIS“. Nutartis įsiteisėjo 2015-02-09. Bankroto proceso administravimą vykdo teismo paskirto administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“(toliau – Administratorius) įgaliotas asmuo. Ta pačia nutartimi buvo nustatytas 30 dienų terminas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turėjo teisę pareikšti finansinius reikalavimus BUAB „DOCILIS“. Atitinkamai kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas teismui turėjo būti pateiktas tvirtinti iki 2015-04-13, tačiau buvo pateiktas tik 2015-04-20, praleidus ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte nustatytą 7 dienų terminą. Pažymėjo, kad Departamentui dėl įstatymo nustatyto termino praleidimo nurodė, jog BUAB „DOCILIS“ dokumentus įmonės vadovas perdavė Administratoriui praleidęs visus ĮBĮ nustatytus terminus, kas ir lėmė, kad Administratorius užtruko ilgiau, nei įprasta, sudarydamas tikslų ir išsamų kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą. Administratorius siekė detaliai patikrinti jam kreditorių pateiktų finansinių reikalavimų pagrįstumą ir teisėtumą. Panevėžio apygardos teismui tvirtinti 2015-04-20 buvo pateikti net 69 (šešiasdešimt devynių) kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių dalis ilgą laiką buvo ginčijama. Pažymėjo, jog net ir šio skundo pateikimo metu dėl kai kurių BUAB „DOCILIS“ kreditorių reikalavimų pagrįstumo vis dar tebevyksta ginčai. Reikalavimų pateikimo Panevėžio apygardos teismui dieną (2015-04-20) dar nebuvo iki galo aišku, ar kai kurių kreditorių reikalavimai, pagrįsti vykdomaisiais įrašais ir pateikti Administratoriui, nesidubliuoja, ar jie tikrai yra pagrįsti atitinkamais dokumentais.Departamentui nurodė ir tai, kad Panevėžio apygardos teismas, nutartimi iškeldamas bankroto bylą UAB „DOCILIS“, sutrumpino ĮBĮ nustatytą galimai maksimalų 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, iki 30 dienų. Būtent dėl šio termino sutrumpinimo Administratoriui ir pritrūko kelių dienų objektyviai ir visapusiškai patikrinti kreditorių pateiktų reikalavimų teisėtumą ir pagrįstumą.

6Mano, kad Departamentas nepagrįstai neatsižvelgė į aukščiau išdėstytus Administratoriaus argumentus, nurodydamas, jog Administratoriaus pateikti paaiškinimai nėra teisiškai reikšmingi, bei pateikė akivaizdžiai nepagrįstą ir nemotyvuotą sprendimo išvadą. Pareiškėjas taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog nustatytas terminas pateikti teismui BUAB „DOCILIS“ kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą buvo praleistas nežymiai, tik septynias dienas, kas nelėmė bankroto proceso vilkinimo ar kitų panašių pasekmių. Pareiškėjas šį pažeidimą laiko nežymiu ir nesudarančiu pagrindo skirti jam IBĮ 117 str. 1 d. 1 p. numatytą poveikio priemonę - įspėjimą.

7Dėl pažeidimų, susijusių su BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto procesu, nurodė, kad Departamentas ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso 11.2 punkto pažeidimuskonstatavo dėl to, kad Administratorius neužtikrino, jog BUAB „AUTOTOPUS“ kreditorių susirinkimas įmonės likvidavimo procedūros termino pratęsimo klausimą svarstytų dar nesuėjus ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytam 24 mėnesių terminui. Paaiškino, kad Panevėžio apygardos teismas 2010-02-19 nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „AUTOTOPUS“. Nutartis įsiteisėjo 2010-02-26. Bankroto proceso administravimą vykdo teismo paskirto Administratoriaus įgaliotas asmuo.Pareiškėjas Departamentui nurodė, kad BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto procesas užsitęsė dėl kreditoriaus UAB „Kelias“ ir trečiųjų asmenų teikiamų skundų dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinti negaliojančiais, bei dėl 2014-07-30 Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-633-278/2014 nutarties apskundimo.Be to, Administratoriaus iniciatyva 2015-09-25 buvo sušauktas BUAB „AUTOTOPUS“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimtas nutarimas pratęsti įmonės likvidavimo terminą iki 2016-06-30. Remdamasis šiuo nutarimu Administratorius kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą, kuris 2015-09-30 nutartimi pratęsė bankrutavusios UAB „AUTOTOPUS“ likvidavimo terminą iki 2016-06-30. Pareiškėjas sutinka su Departamento nuomone, kad buvo praleistas ĮBĮ 33 str. 7 d. nustatytas terminas, tačiau šie aukščiau nurodyti veiksmai (kreditorių susirinkimo sušaukimas, kreipimasis į teismą dėl termino pratęsimo), anot pareiškėjo, rodo Administratoriaus dedamas visas pastangas ištaisyti susidariusią situaciją BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto procese, ko pasekoje, jo manymu, nelieka būtinybės taikyti ĮBĮ nustatytas atitinkamas sankcijas jo atžvilgiu.

8Pareiškėjasiš dalies sutinka su Departamento išvada dėl Administratoriaus darbuotojo nepakankamo kvalifikacijos kėlimo, tačiau atkreipė dėmesį, jog jo darbuotojas S. P., kaip fizinis asmuo taip pat turi leidimą vykdyti bankroto procedūras, yra bankroto administratorius - fizinis asmuo, kuris taip pat turėtų būti suinteresuotas savo kvalifikacijos kėlimu. Pažymėjo, kad Administratorius, negaudamas informacijos apie jo darbuotojo sukauptas valandas dalyvaujant seminaruose ar kituose analogiškuose mokymuose, neturi jokios galimybės kontroliuoti, ar pastarasis tinkamai ir laiku kelia kvalifikaciją, ar pakankamai aktyviai dalyvauja seminaruose. Administratorius taip pat neturi jokiosgalios ir/ar galimybės priversti fizinio asmens dalyvauti seminaruose, kelti savo kvalifikaciją priverstinai. Administratoriaus ir S. P. darbo santykiai grindžiami abipusiu pasitikėjimu, todėl Administratorius negalėjo žinoti, jog jo darbuotojas savo kvalifikacijos nekelia. Teigia, kad Administratorius niekada nedraudė, o netgi priešingai, visada skatino savo darbuotojus domėtis bankroto proceso aktualijomis, dalyvauti seminaruose, mokymuose, kelti savo kvalifikaciją, todėl, pareiškėjo nuomone, neteisinga už S. P. neveikimą ar nepakankamas pastangas kelti savo kvalifikaciją, bausti tik Administratorių ir netinkamą savarankiško darbuotojo, bankroto administratoriaus, pareigos kelti kvalifikaciją vykdymą traktuoti tik kaip Administratoriaus atliktą pažeidimą.

9Pažymėjo, kad Administratorius atkreipė Departamento dėmesįir į tai, jog bankroto administratorių veiklos priežiūra atliekama vadovaujantis ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu (toliau - VAĮ), kuriame yra nustatytas minimalios ir proporcingos priežiūros naštos principas,reiškiantis, kad „priežiūrą atliekančių subjektų priežiūros veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti, proporcingi ūkio subjektų dydžiui ir administraciniams gebėjimams, atliekami siekiant kuo mažiau trikdyti ūkio subjektų veiklą; poveikio priemonės ūkio subjektams taikomos tik tada, kai priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu (ultima ratio); poveikio priemonės yra proporcingos pažeidimo pobūdžiui ir juo padarytai žalai“.VAĮ yra nustatytas metodinės pagalbos teikimo principas, reiškiantis, kad „priežiūrą atliekantys subjektai bendradarbiauja su ūkio subjektais, teikia vienodas ir neprieštaringas konsultacijas ūkio subjektams priežiūrą atliekančio subjekto kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų“.Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytus principus, pareiškėjas mano, jog nuobaudos skyrimas Administratoriui nėra svarbiausias instrumentas. Nustatyti pažeidimai, už kuriuos nuobauda nebūtų skirta, veiktų kaip pakankama prevencinė priemonė, kuri padėtų Administratoriui ateityje išvengti panašių pažeidimų.

10Atsakovas Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijossu pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime į skundą nurodė, kadginčijamu įsakymu pareiškėjui nuobauda skirta iš esmės už tai, kad jis pažeidė ĮBĮ11 straipsnio 14 dalies (nuolatinis kvalifikacijos tobulinimas), 11 straipsnio 5 dalies 10 punkto (kreditorių sąrašo pateikimo teismui terminas), 11 straipsnio 5 dalies 14 punkto (organizavimas ir atlikimas būtinų bankroto proceso darbų) bei Bankroto ir restruktūrizavimo elgesio kodekso (toliau - Elgesio kodeksas)11.2 punktą (profesionalumo principas).

11Dėl pareiškėjo padaryto ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkto pažeidimo nurodė, kad šioje teisės normoje nustatytas terminas pateikti kreditorių reikalavimus teismui tvirtinti nėra naikinamasis, įstatymas numato galimybę jį pratęsti. Pareiškėjas neginčija praleidęs šį terminą, tačiau nepasinaudojogalimybe šį terminą pratęsti.

12Dėl būtinų bankroto proceso darbų organizavimo ir profesionalumo principo atsakovas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas pripažįsta, jog buvo praleistas ĮBĮ 33 str. 7 d. nustatytas terminas.ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje numatyta, jogjeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimu turi būti nurašytas. Nurašytas bankrutavusios įmonės turtas (išskyrus nekilnojamąjį turtą) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo nurašymo dienos turi būti panaudojamas arba sunaikinamas kreditorių nustatyta tvarka. <...> Kreditorių susirinkimo prašymu šioje dalyje nurodytą 24 mėnesių terminą teismas gali pratęsti. Elgesio kodekso 11.4 punkte įtvirtintas efektyvumo principas, reiškia, kad administratorius privalo siekti, kad kreditorių reikalavimai būtų patenkinti kiek galima didesne dalimi, o nemokumo procesai užbaigti per galimai trumpiausią laiką; efektyviai naudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius; aktyviai talkinti teismo ir kreditorių susirinkimų darbui, nevilkinti proceso savo veiksmais ar neveikimu. Atsižvelgdamas į šias nuostatas, atsakovas reziumuoja, kad įmonės likvidavimo procedūra negali tęstis ilgiau nei 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įsiteisėjimo dienos, išskyrus atvejį, kai teismas kreditorių susirinkimo prašymu šį terminą pratęsia.Taip pat nurodė, kad ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punkte numatyta, jog administratorius organizuoja ir atlieka būtinus bankroto proceso darbus, o ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 17 punkte įtvirtinta administratoriaus pareiga šaukti kreditorių susirinkimus. Elgesio kodekso 11.2 punkte įtvirtintas profesionalumo principas reiškia, kad administratorius, kaip savo srities profesionalas, vykdydamas įmonės bankroto procesą, turi turėti pakankamai žinių ir nuolat tobulinti kvalifikaciją, gilinti profesines žinias, būti gerai susipažinęs su įstatymais ir kitais teisės aktais, kurių reikia administravimo paslaugoms teikti; tinkamai, rūpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas; visada veikti profesionaliai, aiškinti bankroto ir restruktūrizavimo procesų dalyviams proceso teisinį reguliavimą ir siekti, kad kreditorių susirinkimas priimtų teisėtus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, atsakovas daro išvadą, kad administratorius privalo užtikrinti, kad įmonės bankroto proceso metu būtų laikomasi nustatytų procedūrų, laiku priimami reikiami sprendimai. Sprendimą prašyti teismo pratęsti likvidavimo procedūrą ar ne turi teisę spręsti kreditorių susirinkimas.Patikrinimo metu buvo nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2010-02-19 nutartimi BU AB „Autotopus“ iškelta bankroto byla, 2010-06-14 nutartimi minėta įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, taigi pareiškėjas skunde nurodytų veiksmų ištaisyti padėtį (kreditorių susirinkimo sušaukimas, kreipimasis į teismą dėl termino pratęsimo) turėjo imtis dar iki 2012 m birželio mėnesio.

13Atsakovas pareiškėjo argumentą, kad jis neturi galimybės kontroliuoti ar jo darbuotojas tinkamai ir laiku kelia kvalifikaciją, ar pakankamai dalyvauja seminaruose ir negalėjo žinoti, jog jo darbuotojas kvalifikacijos nekelia, todėl neteisinga už darbuotojo neveikimą ar nepakankamas pastangas kelti kvalifikaciją bausti tik pareiškėją laiko teisiškai nereikšmingu, kadangi ĮBĮ 11 str. 14 d. numatyta vienareikšmė ir jokių išimčių nenumatantipareiga bankroto administratoriui nuolatos tobulinti kvalifikaciją bei bankroto administratoriaus (juridinio asmens) pareiga užtikrinti nuolatinį savo darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą. Pažymėjo, kad pagal Bankroto administratoriaus pažymėjimo ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimo ir įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-29 įsakymu Nr. 4-281 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymo Nr. 4-519 redakcija), 38 punktą įmonių bankroto įstatyme nustatytu nuolatiniu kvalifikacijos tobulinimu laikomas fizinio asmens dalyvavimas mokymuose (kursuose, seminaruose) Komisijos patvirtintos Bankroto administratorių atestavimo programos arba Bankroto administratorių padėjėjų atestavimo programos temomis ne mažiau kaip 24 valandas per metus (metų pradžia laikoma įrašymo į Sąrašą data).

14Departamentas pažymėjo ir tai, kad vertinant pareiškėjo veikloje nustatytus pažeidimus buvo atsižvelgta į tai, kad pareiškėjas, vykdydamas įmonių bankroto procedūras, padarė net tris ĮBĮ pažeidimus, kurių vienas itin žymus (terminas praleistas daugiau nei 3 metus). Administratorius su nustatytais pažeidimais sutiko. Objektyvių aplinkybių, lėmusių teisės normomis nustatytų pareigų nevykdymą (netinkamą vykdymą), Departamento nuomone, nei patikrinimo metu, nei teikiant skundą teismui, pareiškėjas nenurodė(I t., b. l. 48-52).

15Teismo posėdžio metuatsakovo atstovas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti remiantis atsiliepime į skundą nurodytais argumentais. Papildomai akcentavo, kad pareiškėjas iš esmės pripažįsta pažeidęs Įmonių bankroto įstatymą.

16Skundas atmestinas.

17Iš skundo turinio ir bylos faktinių aplinkybių, matyti, kad remiantis Departamento direktoriaus 2014-12-03 įsakymu Nr. V-112(2015-04-15 įsakymo Nr. V-66 redakcija) buvo atliktas bankroto administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“ veiklos planinis patikrinimas.

18Departamento vyresnysis specialistas 2015-09-28surašė Išvadą dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“ planinio patikrinimo rezultatų“, su kuria Administratorius supažindintas 2015-09-29 elektroniniu būdu (I t., b. l. 10-17).

19Administratorius 2015-10-05 Departamentui pateikė 2015-10-02 atsiliepimus į išvadą dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“ planinio patikrinimo rezultatų (I t., b. l. 21-23).

20Departamento direktorius, atsižvelgdamas į Departamento valstybės tarnautojo 2015-10-07 galutinę išvadą (registracijos Nr. A4 - 1182) bei 2015-10-05 (registracijos Nr. AM 1306) UAB „Bankroto lyderiai“ 2015-10-02 atsiliepimą „Į išvadą dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“ planinio patikrinimo rezultatų, papildytą atsiliepimą „Į išvadą dėl bankroto administratoriaus UAB „Bankroto lyderiai“2015-11-09 priėmė įsakymą Nr. V-253, kuriame konstatavo, kad bankroto administratorius UAB „Bankroto lyderiai“ pažeidė ĮBĮ11 straipsnio 14 dalį, administruodamas BUAB „DOCILIS“ bankroto procesą pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktą, administruodamas BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą bei Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso (2014-12-30 įsakymo Nr. 4-951 redakcija) (toliau - Elgesio kodeksas) 11.2 punktą, ir tuo pagrindu, vadovaudamasis ĮBĮ 117 straipsnio 1 dalies 1 punktu, bankroto administratoriui UAB „Bankroto lyderiai“ skyrė nuobaudą – įspėjimą (I t. b. l. 9).

21Pareiškėjas ginčija šį Departamento direktoriaus įsakymą, nurodydamas, kad jo padaryti ĮBĮ pažeidimai yra mažareikšmiai, paskirta nuobauda neproporcinga padarytiems pažeidimams.

22Kaip matyti iš Departamento skundžiamo įsakymo preambulės, jis priimtas atsižvelgiant į Departamento valstybės tarnautojo 2015-10-07 galutinę išvadą dėl planinio pareiškėjo veiklos patikrinimo. Teismų praktikos analizė leidžia daryti išvadą, kad administracinio sprendimo priėmimo motyvai gali būti nurodomi ne tik administraciniame akte (šiuo atveju Departamento 2015-10-09 įsakyme), bet ir prie jo pridėtuose dokumentuose (šiuo atveju Departamento 2015-10-07 išvadoje). Kadangi Departamento 2015-10-07 išvadoje ginčijamas pažeidimas bei jo įvertinimas yra nurodyti išsamiai ir visapusiškai, teismas ją laiko neatskiriama ginčijamo įsakymo dalimi.

23Departamento 2015-10-07 išvadoje nurodyta, kad planinio patikrinimo metu buvo nustatyta, jog Administratorius (UAB „Bankroto lyderiai“), administruodamas BUAB „DOCILIS“ bankroto procesą pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p. nustatytą reikalavimą, nes nustatytą terminą praleido 7 dienas. Taip pat, administruodamas BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto procesą, Administratorius pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. bei Elgesio kodekso 11.2 punktą, kadangi neužtikrino, kad Įmonės kreditorių susirinkimas klausimą dėl įmonės likvidavimo procedūros termino pratęsimo svarstytų dar nesuėjus ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytam 24 mėnesių terminui. Panevėžio apygardos teismo 2010-06-14 nutartimi minėta įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nuo nutarties pripažinti Įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto yra praėję daugiau nei 5 metai. Be to, Administratorius pažeidė ĮBĮ11 str. 14 d., kadangi neužtikrino savo darbuotojo, turinčio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą per praėjusius metus, kadangi S. P. 2013-12-12 - 2014-12-12 laikotarpiu tobulino kvalifikaciją tik 8 val. mokymuose (kursuose, seminaruose ir t.t.) Programos temomis (I t., b. l. 10-17).

24Dėl ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p. reikalavimų pažeidimo

25ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p. nustato bankroto administratoriaus pareigą pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaryti šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, pabaigos pateikti jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme, o ĮBĮ 14 str. 3 d. numatytais atvejais - arbitraže ginčyti nepagrįstus kreditorių reikalavimus.Teismas administratoriaus prašymu gali pratęsti šiame punkte nurodytą terminą.

26Vertindamas BUAB „DOCILIS“ bankroto procesą, Departamentas nustatė, kad bankroto byla šiai bendrovei iškelta Panevėžio apygardos teismo 2015-01-27 nutartimi, įsiteisėjusia 2015-02-09 (I t., b. l. 18-19). Šia nutartimi UAB „Bankroto administratorius“ paskirtas bankroto administratoriumi ir nustatytas 30 dienų terminas nuo jos įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turėjo teisę pareikšti kreditorinius reikalavimus BUAB „DOCILIS“, t. y. iki 2015-03-12. Atitinkamai BUAB „DOCILIS“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas Panevėžio apygardos teismui turėjo būti pateiktas tvirtinti ir nepagrįsti kreditorių reikalavimai turėjo būti ginčyti iki 2015-04-13.Taip pat nustatyta, kad Administratorius 2015-04-20 Panevėžio apygardos teismui pateikė 2015-04-20 prašymą Nr. 7254 „Dėl kreditorinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo“ (civ. byla Nr. B2-347-280/2015; I t., b. l. 157-160), prašydamas patvirtinti pateiktą BUAB „DOCILIS“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, 7 dienomis praleidęs ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p. nustatytą terminą.

27Pareiškėjas šių faktinių aplinkybių iš esmės neginčija, tačiau teigia, kad šį terminą praleido dėl objektyvių priežasčių: 1) UAB „Docilis“ vadovas Administratoriui dokumentus perdavė praleidęs ĮBĮ nustatytus terminus, kas lėmė, kad Administratorius užtruko ilgiau, nei įprasta, sudarydamas tikslų ir išsamų įmonės kreditorių bei jų finansinių reikalavimų sąrašą; 2) Panevėžio apygardos teismas 2015-01-27 nutartimi iškeldamas UAB „Docilis“ bankroto bylą, sutrumpino ĮBĮ nustatytą galimai maksimalų 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, iki 30 dienų.

28Kaip jau minėta, ĮBĮ yra numatyta galimybė bankroto administratoriui prašyti teismo pratęsti šio įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte nustatytą terminądėl kreditorių ir jų reikalavimų sąrašo tvirtinimo, tačiau šiuo atveju buvo nustatyta, kad UAB „Bankroto lyderiai“ tokio prašymo Panevėžio apygardos teismui nebuvo pateikusi, BUAB „DOCILIS“ kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą, teismui pateikė praleidusi ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte nustatytą terminą. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl to, kad BUAB „DOCILIS“ pavėluotai pateikė reikiamus dokumentus galėtų būti reikšmingos sprendžiant klausimą dėl ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte nustatyto termino pratęsimo, tačiau nagrinėjamu aspektu vertintinos kaip nereikšmingos. Pažymėtina ir tai, kad minėtame ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkte teisė nustatyti terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, yra nustatyta teismui, todėl ir antrasis pareiškėjo argumentas dėl teismo sutrumpinto termino laikytina nepagrįstu ir nesudarančiu pagrindo atleisti pareiškėją nuo atsakomybės. Atitinkamai aplinkybė, kad įstatymo nustatytas terminas praleistas nežymiai – 7 dienomis, taip pat negali būti pagrindu atleisti pareiškėją nuo atsakomybės. Ši aplinkybė vertintina nustatant nuobaudos už padarytą teisės pažeidimą dydį.

29Taigi, apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Departamentas pagrįstai konstatavo ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkto pažeidimą pareiškėjui vykdant BUAB „DOCILIS“ bankroto procesą.

30Dėl ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. bei Elgesio kodekso 11.2 p. pažeidimų

31ĮBĮ11 str. 5 d. 14 p. nustatyta bankroto administratoriaus pareigaginti visų kreditorių, taip pat bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus. Lietuvos Respublikos ūkio ministro2010-12-02 įsakymu Nr. 4-887 patvirtinto Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso ((2014 m. gruodžio 30 d.įsakymo Nr. 4- 951 redakcija); toliau - Elgesio kodeksas) 11.2 punkte įtvirtinta, kad bankroto administratorius savo veikloje, be kita ko, vadovaujasiprofesionalumo principu, kuris reiškia, kad administratorius, kaip savo srities profesionalas, vykdydamas įmonės bankroto procesą, turi turėti pakankamai žinių ir nuolat tobulinti kvalifikaciją, gilinti profesines žinias, būti gerai susipažinęs su įstatymais ir kitais teisės aktais, kurių reikia administravimo paslaugoms teikti; tinkamai, rūpestingai, kvalifikuotai, atsakingai atlikti savo pareigas; visada veikti profesionaliai, aiškinti bankroto ir restruktūrizavimo procesų dalyviams proceso teisinį reguliavimą ir siekti, kad kreditorių susirinkimas priimtų teisėtus sprendimus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad administratorius privalo užtikrinti, kad įmonės bankroto proceso metu būtų laikomasi nustatytų procedūrų, laiku priimami reikiami sprendimai. Sprendimą prašyti teismo pratęsti likvidavimo procedūrą ar ne turi teisę spręsti kreditorių susirinkimas.

32Iš Departamento 2015-10-07 išvados turinio ir kitos bylos medžiagos matyti, kad minėtų teisės normų pažeidimai konstatuoti nustačius, kad pareiškėjas, būdamas teismo paskirtas BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto administratoriumi, neužtikrino, kad įmonės kreditorių susirinkimas klausimą dėl įmonės likvidavimo procedūros termino pratęsimo svarstytų dar nesuėjus ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytam 24 mėnesių terminui. Panevėžio apygardos teismo 2010-06-14 nutartimi minėta įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nuo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto yra praėję daugiau nei 5 metai.

33Remiantis bylos duomenimis, Panevėžio apygardos teismo 2010-02-19 nutartimi UAB „AUTOTOPUS“ iškelta bankroto byla (I t., b. l. 32-34), 2010-06-14 nutartimi minėta įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

34ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad „jeigu per 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia įsiteisėjimo dienos lieka neparduoto ir kreditoriams neperduoto bankrutavusios įmonės turto ir kreditorių nepatenkintų reikalavimų, šis turtas, kaip neturintis rinkos vertės, kreditorių, kurių reikalavimams tenkinti neužteko lėšų, sprendimų turi būti nurašytas. Nurašytas bankrutavusios įmonės turtas (išskyrus nekilnojamąjį turtą), ne vėliau kaip per 30 dienų nuo jo nurašymo dienos turi būti panaudojamas arba sunaikinamas kreditorių nustatyta tvarka. <...> Kreditorių susirinkimo prašymu šioje dalyje nurodytą 24 mėnesių terminą teismas gali pratęsti.“ Nurodytos teisės nuostatos reiškia, kad įmonės likvidavimo procedūra negali tęstis ilgiau nei 24 mėnesius nuo teismo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto įsiteisėjimo dienos, išskyrus, kai teismas kreditorių susirinkimo prašymu šį terminą pratęsia. Elgesio kodekso 11.2 punkte įtvirtintas efektyvumo principas reiškia, kad administratorius privalo siekti, jog kreditorių reikalavimai būtų patenkinti kiek galima didesne dalimi, o nemokumo procesai užbaigti per galimai trumpiausią laiką; efektyviai naudoti žmogiškuosius ir materialinius išteklius; aktyviai talkinti teismo ir kreditorių susirinkimų darbui, nevilkinti proceso savo veiksmais ar neveikimu.

35Pažymėtina, kad ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 17 punkte įtvirtinta bankroto administratoriaus pareiga šaukti kreditorių susirinkimus. Iš Patikrinimo metu gautų duomenų matyti, kad BUAB „AUTOTOPUS“ kreditorių susirinkimas dėl likvidavimo procedūros termino pratęsimo šaukiamas nebuvo ir likvidavimo procedūros terminas nebuvo pratęstas. Pareiškėjo 2015-09-10 paaiškinime dėl BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto proceso eigos nurodyta, kad pagrindinės BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto procedūros buvo baigtos dar 2012 m. Bankroto administratorius keletą kartų siūlė kreditorių susirinkimui priimti nutarimą dėl įmonės pabaigos. Tačiau nutarimas buvo priimtas tik 2013-02-22 kreditorių susirinkime (II t. 39- 42). BUAB „AUTOTOPUS“ kreditorių susirinkime, vykusiame2013-02-22, kreditoriai įpareigojo administratorių, įvykdžius LR ĮBĮ likviduojant bankrutavusią įmonę nustatytus veiksmus“kreiptis į bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl įmonės pabaigos (II t., b. l. 71-78). Bylos duomenys rodo, kad šiai dienai įmonės bankroto procedūra nėra baigta ir bankroto administratorius nėra kreipęsis į teismą dėl šios įmonės pabaigos. Pareiškėjas 2015-09-10 paaiškinime Departamentui nurodė, kad Įmonės bankroto procesas užsitęsė dėl kreditoriaus UAB „Kelias“ ir trečiųjų asmenų teikiamų skundų dėl kreditorių susirinkimų nutarimų pripažinti negaliojančiais, bei dėl 2014-07-30 Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-633-278/2014 nutarties apskundimo.

36Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas, vykdydamas BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto procesą, pažeidė ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 14 punktą bei Elgesio kodekso 11.2 punktą, kadangi neužtikrino, jog įmonės kreditorių susirinkimas klausimą dėl Įmonės likvidavimo procedūros termino pratęsimo svarstytų dar nesuėjus ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytam 24 mėnesių terminui.Panevėžio apygardos teismo 2010-06-14 nutartimi minėtą įmonę pripažino bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nuo nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Pareiškėjas neginčija, kad praleido ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytą terminą. Pareiškėjo nurodomos aplinkybės, kad jo, kaip bankroto administratoriaus, iniciatyva 2015-09-25 buvo sušauktas įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame buvo priimtas nutarimas pratęsti įmonės likvidavimo terminą iki 2016-06-30, ir kad Panevėžio apygardos teismas 2015-09-30 nutartimi pratęsė įmonės likvidavimo terminą iki 2016-06-30 (I t., b. l. 40-41), nagrinėjamu atveju yra subjektyvaus pobūdžio ir jokios teisinės reikšmės pareiškėjo veiksmų vertinimui neturi. Teismo vertinimu, atsakovas pagrįstai šiuos pareiškėjo veiksmus laikė pavėluotais, kadangijie pagal aukščiau paminėtas ĮBĮ nuostatas ir bankroto administratoriaus pareigą laikytis bankroto proceso efektyvumo principo turėjo būti atlikti per 24 mėnesius nuo BUAB „AUTOTOPUS“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, t. y. iki 2012-06-14. Nagrinėjamu atveju bankroto administratorius veiksmų, susijusių su įmonės likvidavimo termino pratęsimu ėmėsi daugiau nei po 5 metų, tuo pažeisdamas ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytą terminą. Atsižvelgiant į bankroto administratoriui keliamus reikalavimus užtikrinti, kad įmonės bankroto proceso metu būtų laikomasi nustatytų procedūrų, laiku priimami reikiami sprendimai, teismo vertinimu, Departamentas aukščiau aptartus pareiškėjo veiksmus (neveikimą) pagrįstai vertino, kaip profesionalumo principo nesilaikymą.

37Dėl ĮBĮ 11 str. 14 d. pažeidimo

38Pažymėtina, kad bankroto administratoriumi pagal Įstatymo 11 str. 1 d. gali būti fizinis arba juridinis asmuo, įgiję teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas šio įstatymo nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas yra juridinis asmuo. ĮBĮ 11 str. 14 d. yra įtvirtinta bankroto administratoriaus (juridinio asmens) pareiga užtikrinti savo darbuotojų ir vadovo, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą. Bankroto administratoriaus pažymėjimo ir bankroto administratoriaus padėjėjo pažymėjimo išdavimo ir įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo sudarymo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011-04-29 įsakymu Nr. 4-281 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-08-01 įsakymo Nr. 4-519 redakcija), 38 punkte apibrėžta nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo sąvoka: „įmonių bankroto įstatyme nustatytu nuolatiniu kvalifikacijos tobulinimą taikomas fizinio asmens dalyvavimas mokymuose (kursuose, seminaruose) Komisijos patvirtintos Bankroto administratorių atestavimo programos arba Bankroto administratorių padėjėjų atestavimo programos temomis ne mažiau kaip 24 valandas per metus (metų pradžia laikoma įrašymo į Sąrašą data)“. Bankroto administratorių ir jų padėjėjų atestavimo programa (toliau - Programa)buvo patvirtinta Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos (toliau - Komisija) 2008-03-19 posėdyje, atnaujinta Komisijos 2013-02-18 posėdyje (2013-02-22 protokolas Nr. B-2).

39Planinio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo darbuotojas M. B. 2013-09-07 - 2014-09-07 laikotarpiu dalyvavo 35 val. mokymuose (kursuose, seminaruose irt. t.) Programos temomis, S. P. 2013-12-12 - 2014-12-12 laikotarpiu dalyvavo 8 val. mokymuose (kursuose, seminaruose ir 1.1.) Programos temomis (I t., b. l. 79-84). areiškėjas šių aplinkybių neneigia, tačiau nurodo, kad jis negalėjo žinoti, jog jo darbuotojas S. P. savo kvalifikacijos nekelia. Pareiškėjo nuomone, socialiai neteisinga už jo darbuotojo neveikimą ar nepakankamas pastangas kelti savo kvalifikaciją, bausti tik bankroto administratorių ir netinkamą savarankiško darbuotojo, bankroto administratoriaus, pareigos kelti kvalifikaciją vykdymą traktuoti tik kaip Administratoriaus atliktą pažeidimą.

40Pažymėtina, kad šioje byloje sprendžiamas bankroto administratoriaus (juridinio asmens) atsakomybės už ĮBĮ pažeidimus klausimas. Planinio patikrinimo metu surinkti duomenys patvirtina, kad pareiškėjo darbuotojas S. P. 2013-12-12 - 2014-12-12 laikotarpiu tobulino kvalifikaciją mažesnį laiką, nei tai numatyta Taisyklių 38 punkte. Kaip minėta, ĮBĮ 11 str. 4 d. įpareigoja bankroto administratorių (juridinį asmenį) užtikrinti savo darbuotojų ir vadovo, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, nuolatinį kvalifikacijos tobulinimą. Byloje nėra pateikta jokių objektyvių įrodymų, kad pareiškėjas ėmėsi visų būtinų veiksmų šiai pareigai įgyvendinti ir nenustatyta jokių nuo pareiškėjo valios nepriklausiusių aplinkybių, kurios galėjo užkirsti jam vykdyti šią pareigą. Kaip pagrįstai nurodė Departamentas atsiliepime į skundą, ĮBĮ 11 str. 4 d. nėra numatyta jokių išimčių, kurios leistų nevykdyti šios aptariamos bankroto administratoriaus (juridinio asmens) pareigos.

41Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjas pagrįstai patrauktas atsakomybėn už ĮBĮ 11 str. 4 d. pažeidimą.

42Dėl paskirtos nuobaudos dydžio ir proporcingumo

43Bankroto įstatymo 117 str. 1 d. numato, kad už įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo procesinių dokumentų (sprendimų, įsakymų, nutarčių ir nutarimų), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą arba kitus pažeidimus, nustatytus tikrinant administratoriaus veiklą, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka administratoriui gali būti paskirta nuobauda, o būtent: 1) įspėjimas; 2) viešas įspėjimas, kuris ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuosprendimo priėmimo dienos skelbiamas šio įstatymo 11 str. 10 d. nurodytos Vyriausybės įgaliotos institucijos interneto svetainėje.

44Nustatyta, kad skirdamas pareiškėjui nuobaudos rūšį, Departamentas vertino tai, kad pareiškėjas iš viso padarė tris ĮBĮ pažeidimus, kurių vienas yra itin žymus, administruodamas BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto procesą, pareiškėjas pažeidė ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. bei Elgesio kodekso 11.2 p., kadangi neužtikrino, kad įmonės kreditorių susirinkimas klausimą dėl įmonės likvidavimo procedūros termino pratęsimo svarstytų dar nesuėjus ĮBĮ 33 str. 7 dalyje nustatytam 24 mėnesių terminui, kai tuo tarpu nuo įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduota yra praėję daugiau nei 5 metai. Taip pat buvo vertinama tai, kad bankroto administratorius su nustatytais pažeidimais sutiko, tačiau nepateikė jokių objektyvių įrodymų, lėmusių teisės normomis nustatytų pareigų nevykdymą. Kaip matyti, atsakovas pareiškėjui paskyrė švelniausią bankroto administratoriui skirtiną nuobaudą – įspėjimą.

45Teismo įsitikinimu, planinio patikrinimo metu nustatytų pažeidimų aplinkybės pareiškėjo atžvilgiu buvo įvertintos tinkamai bei objektyviai, aplinkybių, kuriomis remiantis nuobauda pareiškėjui už nustatytus pažeidimus galėtų būti netaikoma, byloje nenustatyta. Taip pat negalima darytiišvados, kad paskirta nuobauda yra neproporcinga.Teismo vertinimu, paskirta nuobauda atitinka pažeidimų pobūdį ir mastą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ginčijamas Departamento direktoriaus 2015-10-09 sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, jį panaikinti pareiškėjo skunde nurodytais ar kitais motyvais nėra pagrindo. Pareiškėjo skundas atmestinas.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio1 punktu,127 straipsniu,

Nutarė

47UAB „Bankroto lyderiai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

48Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėjas UAB „Bankroto lyderiai“ kreipėsi į teismą su skundu (I t... 4. Skunde nurodė, kad remiantis Departamento vyresniojo specialisto 2015-10-07... 5. Dėl pažeidimų, nustatytų Departamentui patikrinus UAB „DOCILIS“... 6. Mano, kad Departamentas nepagrįstai neatsižvelgė į aukščiau išdėstytus... 7. Dėl pažeidimų, susijusių su BUAB „AUTOTOPUS“ bankroto procesu, nurodė,... 8. Pareiškėjasiš dalies sutinka su Departamento išvada dėl Administratoriaus... 9. Pažymėjo, kad Administratorius atkreipė Departamento dėmesįir į tai, jog... 10. Atsakovas Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Lietuvos Respublikos... 11. Dėl pareiškėjo padaryto ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punkto pažeidimo... 12. Dėl būtinų bankroto proceso darbų organizavimo ir profesionalumo principo... 13. Atsakovas pareiškėjo argumentą, kad jis neturi galimybės kontroliuoti ar jo... 14. Departamentas pažymėjo ir tai, kad vertinant pareiškėjo veikloje nustatytus... 15. Teismo posėdžio metuatsakovo atstovas su skundu nesutiko ir prašė jį... 16. Skundas atmestinas.... 17. Iš skundo turinio ir bylos faktinių aplinkybių, matyti, kad remiantis... 18. Departamento vyresnysis specialistas 2015-09-28surašė Išvadą dėl bankroto... 19. Administratorius 2015-10-05 Departamentui pateikė 2015-10-02 atsiliepimus į... 20. Departamento direktorius, atsižvelgdamas į Departamento valstybės tarnautojo... 21. Pareiškėjas ginčija šį Departamento direktoriaus įsakymą, nurodydamas,... 22. Kaip matyti iš Departamento skundžiamo įsakymo preambulės, jis priimtas... 23. Departamento 2015-10-07 išvadoje nurodyta, kad planinio patikrinimo metu buvo... 24. Dėl ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p. reikalavimų pažeidimo... 25. ĮBĮ 11 str. 5 d. 10 p. nustato bankroto administratoriaus pareigą pagal... 26. Vertindamas BUAB „DOCILIS“ bankroto procesą, Departamentas nustatė, kad... 27. Pareiškėjas šių faktinių aplinkybių iš esmės neginčija, tačiau... 28. Kaip jau minėta, ĮBĮ yra numatyta galimybė bankroto administratoriui... 29. Taigi, apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Departamentas... 30. Dėl ĮBĮ 11 str. 5 d. 14 p. bei Elgesio kodekso 11.2 p. pažeidimų... 31. ĮBĮ11 str. 5 d. 14 p. nustatyta bankroto administratoriaus pareigaginti visų... 32. Iš Departamento 2015-10-07 išvados turinio ir kitos bylos medžiagos matyti,... 33. Remiantis bylos duomenimis, Panevėžio apygardos teismo 2010-02-19 nutartimi... 34. ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad „jeigu per 24 mėnesius nuo teismo... 35. Pažymėtina, kad ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 17 punkte įtvirtinta bankroto... 36. Nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas, vykdydamas BUAB... 37. Dėl ĮBĮ 11 str. 14 d. pažeidimo ... 38. Pažymėtina, kad bankroto administratoriumi pagal Įstatymo 11 str. 1 d. gali... 39. Planinio patikrinimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjo darbuotojas M. B.... 40. Pažymėtina, kad šioje byloje sprendžiamas bankroto administratoriaus... 41. Apibendrinus tai, kas aukščiau išdėstyta, darytina išvada, kad... 42. Dėl paskirtos nuobaudos dydžio ir proporcingumo... 43. Bankroto įstatymo 117 str. 1 d. numato, kad už įmonių bankrotą... 44. Nustatyta, kad skirdamas pareiškėjui nuobaudos rūšį, Departamentas vertino... 45. Teismo įsitikinimu, planinio patikrinimo metu nustatytų pažeidimų... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 47. UAB „Bankroto lyderiai“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 48. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...