Byla 1-433-738/2014
Dėl nėra galimybės nustatyti jų panaudojimą, t.y. aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą DNSB (duomenys neskelbtini) buhalterinę apskaitą ir įstatymų nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko negalima iš dalies nustatyti DNSB (duomenys neskelbtini) bendrijos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Šiuose V. J. veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 223 str. 1 d

1Kauno apylinkės teismo teisėja Birutė Drozdienė, sekretoriaujant Ritai Šalkauskienei, dalyvaujant prokurorei Ritai Mikalauskienei, gynėjui advokatui Vaidučiui Paliukui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

3V. J., a. k. ( - ), gim. ( - ) Kaune, Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti, deklaruota ir gyvenamoji vieta ( - ), Kaunas, neteista,

4kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d.

5K. R., a. k. ( - ), gim. ( - ) Kaune, Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti, deklaruota ir gyvenamoji vieta ( - ), Kaunas, neteista,

6kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8V. J. atiduota teismui kaltinant aplaidžiu apskaitos tvarkymu, kad nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 būdama DNSB ( - ), įmonės kodas ( - ), esančios ( - ), Kaune, pirmininke bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 21 str. būdama atsakinga už DNSB Baltijos g. 20 buhalterinės apskaitos organizavimą ir už dokumentų išsaugojimą, laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 dalies reikalavimus, pagal kuriuos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, nes tyrimui nepateikė: bendrijos darbuotojų pareiginių instrukcijų, laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 įsigytų medžiagų nurašymo aktų, todėl nėra galimybės nustatyti jų panaudojimą, t.y. aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą DNSB ( - ) buhalterinę apskaitą ir įstatymų nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko negalima iš dalies nustatyti DNSB ( - ) bendrijos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Šiuose V. J. veiksmuose yra požymiai nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 223 str. 1 d.

9K. R. atiduota teismui kaltinant aplaidžiu apskaitos tvarkymu, kad nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 būdama ( - ), įmonės kodas ( - ), esančios ( - ), Kaune, buhaltere bei pagal 2001-11-06 Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 str. būdama atsakinga už DNSB Baltijos g. 20 buhalterinės apskaitos tvarkymą, buhalterinių įrašų teisingumą ir už dokumentų išsaugojimą, nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 pažeidė 2001-11-06 LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 12 str. 1 dalies reikalavimus pagal kuriuos visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais, nes tyrimui nepateikė bendrijos darbuotojų pareiginių instrukcijų, nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 įsigytų medžiagų nurašymo aktų, todėl nėra galimybės nustatyti jų panaudojimą, t.y. aplaidžiai tvarkė teisės aktų reikalaujamą DNSB ( - ) buhalterinę apskaitą ir įstatymų nustatytą laiką nesaugojo buhalterinės apskaitos dokumentų, dėl ko negalima iš dalies nustatyti DNSB ( - ) bendrijos turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

10Kaltinamoji V. J. kaltės nepripažino. Ji parodė, kad ji nedirbo buhaltere, buhalterinių dokumentų ji netvarkė. Bankines operacijas vykdė buhalterė. Ji pasirašinėjo Valstybinei mokesčių inspekcijai teikiamas deklaracijas, kurios mananti buvo teisingos. Buhalterinės apskaitos dokumentai bendrijoje ikiteisminio tyrimo metu nebuvo pilnai tiriami, juos pristatė ji pati kartu su K. R., tai yra tuos, kurių prašė tyrėja. Jos ligos metu, kadangi bendrijos antspaudas bei dokumentai saugomi jos bute, kitų patalpų bendrija neturi, todėl valdybos pritarimu, ji įgaliojo jos darbą atlikti savo vyrui A. J. arba sūnui, K. J.. Įgaliojimus ji buvo pateikusi SODRai.

11Ikiteisminio tyrimo metu V. J. nurodė analogiškas aplinkybes ir paaiškino, kad kiemsargio pareiginė instrukcija, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo pareiginiai nuostatai, bendrijos buhalterio pareiginiai nuostatai, bendrijos pirmininko pareiginė instrukcija, kurios buvo surašytos pasirašytos 2013-03-15. Ji nepateikė nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 įsigytų medžiagų nurašymo aktų, kadangi tą darbą atliko bendrijos buhalterė K. R. (t.2 b.l. 118).

12Kaltinamoji K. R. parodė, kad ji dirbo bendrijoje nuo jos įkūrimo pradžios pagal sudarytą darbo sutartį nuo 2009 07 01. Buhalterinę apskaitą ji tvarkė elektroniniame formate pagal įgytą buhalterinės paskaitos programą „Debetas“. Buhalteriniai dokumentai buvo registruojami kompiuteriniame ir popieriniame formate jos namuose, kadangi bendrija atskirų patalpų neturėjo. Bendrija nevykdė veiklos, kuri gauna pelną, todėl bendrija nėra pelno siekianti įmonė ir VMI už atsiskaitomąjį laikotarpį pagal Vyriausybės nustatytą tvarką, balanso neteikia, o pateikiama deklaracija, todėl finansinė- ūkinė ataskaita pateikiama visuotiniam gyventojų susirinkimui tvirtinti, tai užfiksuota susirinkimų protokoluose. Ji kategoriškai nesutinka su jai pateiktais kaltinimais. Laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 darbuotojų instrukcijų ji neteikė nes tai nėra buhalterinės apskaitos dokumentai. Bendrijos turtas- piniginės lėšos, esančios banko sąskaitoje. Kito turto bendrija neturi. Bendrijos susirinkimo metu, jai sutikus, buvo nuspręsta, kad ji dirbs bendrijos buhaltere. Dirbo pagal darbo sutartį.

13Ikiteisminio tyrimo metu K. R. kaltės neprisipažino visiškai ir parodė, kad ji dirba DNSB ( - ) buhaltere nuo 2009 m. liepos 1 d. Pradėjusi dirbti bendrijos buhaltere, ji pareiginių nuostatų nepasirašė, juos pasirašė tik 2013 m. kovo 15 d. Iki to laiko, t.y. nuo pat savo darbo bendrijoje pradžios dirba vadovaudamasi darbo sutartimi, LR Buhalterinės apskaitos įstatymu bei LR Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ bei kitais LR galiojančiais įstatymais bei poįstatyminiais aktais. Nuo savo darbo bendrijoje pradžios už buhalterinės apskaitos dokumentų saugojimą bei tvarkymą yra atsakinga ji. Apskaita vedama naudojant įsigytą buhalterinę programą „Debetas“ ir visa apskaita yra kompiuteriniame formate. Bendrijos susirinkimų protokolus saugo bendrijos pirmininkė. Remiantis paminėtais įstatymais bei poįstatyminiais aktais apskaita vedama piniginių lėšų tvarkymo principu, todėl medžiagų nurašymo aktai nespausdinami, o ataskaitinio bendrijos narių susirinkimo metu pateikiama finansinė ataskaita apie išleistus pinigus ir ją tvirtinta bendrijos gyventojai balsuodami, ir tai atsispindi susirinkimų protokoluose, kuriais patvirtinamas medžiagų sunaudojimas. Dėl įvairių ūkinių darbų atlikimo yra sudaromos sutartys su rangovais, kartu su kuriomis yra pateikiamos sąskaitos – faktūros, darbų atlikimo aktai. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai nuo 2009-07-01 iki dabar yra pagrįsti dokumentais ir apskaityti kompiuteriniame formate. Kadangi tvarkė bendrijos apskaitą laikydamasi teisės aktų, todėl visiškai neprisipažįsta dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo. Visoms ūkinėms operacijoms yra pateisinami dokumentai ir užfiksuoti apskaitoje, kaip reikalauja BAĮ (t.2 b.l. 140).

14Liudytoja G. J. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad jau 2010 m. grupė namo gyventojų reiškė susirūpinimą dėl netinkamos namo pirmininko veiklos. Jis grubiai pažeidė daugiabučių namų savininkų bendrijos 21 str. reikalavimus, neteikė gyventojams informacijos apie gyventojų surinktų piniginių lėšų panaudojimą, bendrijos revizoriui nebuvo teikiami dokumentai revizijai atlikti, vėliau paaiškėjo, kad aplaidžiai buvo vykdoma buhalterinė apskaita. Namo pirmininkės ji nepažino trejus metus. Visą laikotarpį juo prisistatinėjo jos vyras A. J.. Gyventojų susirinkimų metu A. J. neleisdavo gyventojams kalbėti.

15Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. J. paaiškino, kad gyvena name ( - ), Kaunas kartu su savo šeimos nariais nuo 1998 metų. Šis namas priklauso daugiabučių namų savininkų bendrijai. Maždaug prieš tris metus bendrijos pirmininke buvo išrinkta V. J., tačiau iš tiesų ji paskyrė savo atstovu savo vyrą A. J., kadangi dokumentuose yra jų abiejų parašai, o jis veda susirinkimus. Pradėjus jam pirmininkauti, buvo atliekami įvairūs namo remonto darbai, tačiau paprašius jo pateikti informaciją bei dokumentus dėl šių darbų atlikimo kainų bei kas atliko juos, ar buvo rengiami konkursai, kokios suteikiamos garantijos, A. J. jų nepateikė. Manydama, kad tokiu būdu gali būti apgaulingai vedama buhalterinė apskaita bei galimai pasisavinami gyventojų, o tuo pačiu ir jos, pinigai, kreipėsi į advokatą, kuris patarė nemokėti bendrijos mokesčių, tada jie bus dėl jų išieškojimo perduoti teismui, ir tik tokiu būdu galės pareikalauti atitinkamų dokumentų. Kai ji taip pasielgė, iki civilinės bylos išnagrinėjimo ji susipažino su bendrijos dokumentais bei darė jų kopijas. Kadangi buvo reikalaujama mokėti už galimai nepadarytus darbus, todėl kartu su namo gyventojomis J. Š. bei revizore L. K. pareiškimu kreipėsi dėl galimo sukčiavimo (t.1 b.l. 37).

16Liudytojas A. J. teisme parodė, kad V. J. ligos metu ją pagal surašytą įgaliojimą pavadavo jis arba jų sūnus K. J.. Namo gyventojų susirinkimus pravesdavo jis, jis vykdė namo bendrijos pirmininko pareigas bendru su V. J. sutarimu. Bendrijos pirmininke buvo išrinkta V. J., taip pat buvo išrinkti keturi valdybos nariai ir trys revizijos nariai. Buvo oficialiai įdarbintas bendrijos pirmininku jų sūnus K. J..

17Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. J. parodė, kad jis yra garažų bendrijos „( - )“ pirmininkas, o jo sutuoktinė V. J. yra DNSB ( - ) pirmininkė, ji įgaliojo A. J. atstovauti ją DNSB ( - ). G. J., J. Š., L. K. jis pažįsta kaip ( - ) namo gyventojas. Su L. K. ir J. Š. jokių konfliktų niekada nėra buvę, jos niekada nereikalavo finansinių ataskaitų ar įvykdytų darbų sąmatų. G. J. pažįsta, ji nuolat ieško priekabių. Tiksliai nepamena kada, bet G. J. yra raštu reikalavusi DNSB ( - ) finansinių ataskaitų už namo remontui skirtus pinigus. Į pareiškimą pasirašiusių asmenų pretenzijas jis gali pasakyti tik tiek, kad visus jame nurodytus kaltinimus tiek bendrijos pirmininkei, tiek jam, kaip bendrijos pirmininkės įgaliotam asmeniui, jis neigia bei pabrėžia, kad bendrijos vykdoma veikla vykdoma griežtai laikantis visų LR įstatymų bei kitų norminių aktų. Pareiškime išdėstyti faktai yra prasimanymai, kuriais kai kurie namo gyventojai tokiais būdais bando išvengti mokestinės prievolės už namui atliktus darbus (t.1 b.l. 39).

18Specialistė L. B. paaiškino, kad išvadoje ji parašiusi, kad V. J. buvo išmokėta 6487,46 Lt šią sumą išlaidomas pagrindžia teisminio bylos nagrinėjimo metu papildomai teikti dokumentai iš dalies, tai yra 6374,73Lt sumai už įsigytas medžiagas. Nėra nurašymo aktų ir pagrindžiančių dokumentų 313,22Lt sumai. Teisminio bylos nagrinėjimo metu specialistė išvadą patvirtino. Tyrimo metu nepatvirtintos dokumentais išlaidos 313Lt sumai. Daugiabučių namų bendrijos Įstatymo 24 str. nurodyta, kad bendrijos lėšos- yra bendrasavininkų įmokos skirtos bendrijos administravimui, techninei priežiūrai, išlaidoms apmokėti. Bendrijos nevykdo komercinės ūkinės veiklos, jos finansinės metinės atskaitos nedaro, tik priduoda ataskaitas į VMI. Esant reikalui, lėšų panaudojimą tikrina bendrijos revizoriai. Nesant medžiagų nurašymo akto negalima nustatyti kur panaudota 313Lt. Surinktų lėšų panaudojimo tikslingumą nustato gyventojų susirinkimas. Bendrijos turtą galima nustatyti. Pagal teisminio bylos nagrinėjimo metu pateiktus dokumentus, kadangi vietoj pavedimo Nr. 6, įvardinto tyrimo metu, yra pavedimas Nr. 278, jo suma atitinka, reiškia 313Lt suma įvardinta specialisto išvadoje yra pagrįsta dokumentais. Tačiau negalima nustatyti turto ar įsipareigojimų dydžio, kadangi nėra medžiagų nurašymo aktų.

19Ikiteisminio tyrimo metu specialistė L. B. paaiškino, kad ji atliko Daugiabučių savininkų bendrijos ( - ) ūkinės finansinės veiklos dokumentinį tyrimą už laikotarpį nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. pagal užduotyje pateiktus klausimus. Atlikusi tyrimą, pateikė išvadą, kurioje nurodė, kokie buhalterinės apskaitos pažeidimai buvo padaryti DSB ( - ). Atlikus šios bendrijos dokumentinį tyrimą, teigtina, kad bendrija nenumatė savo taisyklėse dokumentų saugojimo tvarkos, todėl atskaitingo asmens – K. R. išlaidos už 313,22 Lt yra nepagrįstos apskaitos dokumentais, todėl bendrijos pirmininkė V. J. atsako už dokumentų išsaugojimą, o K. R. – atsako už aplaidų apskaitos dokumentų tvarkymą, nes šias išlaidas, išvardintas avansinėse apyskaitose nepagrindė apskaitos dokumentais. K. R. atsako už A. J. priskaičiuotą neteisėtai darbo užmokestį, kadangi įsakymas apie jo įdarbinimą bei darbo sutartis su juo tyrimui nepateikti, ir tokiu būdu bendrijai padaryta 1241,93 Lt turtinė žala. Be to, K. R. V. V. priskaitė padidintą darbo užmokestį, kas sudarė bendrijai nuostolį – 993,88 Lt. K. J., laikinai ėjęs pirmininko pareigas 2012-02-09-2012-05-07 laikotarpiu, įdarbino neteisėtai, be bendrijos sutikimo, A. R. laikinai eiti buhalterio pareigas, tokiu būdu išmokėjo jam darbo užmokestį ir padarė bendrijai nuostolį – 1344,20 Lt. Bendrijos pirmininkė V. J., nesuderinusi su bendrijos nariais ir valdyba K. J. įdarbinimo ją vaduojant klausimo, 2 kartus neteisėtai sudarė su juo darbo sutartis: 2010-04-20 - 2010-05-24 laikotarpiu, ir 2012-02-09-2012-05-07 laikotarpiu, tokiu būdu jam buvo neteisėtai priskaičiuotas darbo užmokestis, nuostolis bendrijai sudarė iš viso 3734,82 Lt. V. J. nenustačius dokumentų saugojimo tvarkos, buvo pažeistas Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d., ir už tai atsako ji kaip bendrijos vadovas. Pažeidžiant bendrijos įstatų 57.4. str., buvo neteisėtai įdarbinti K. J. ir A. R., nebuvo tyrimui pateikti pareigybiniai nuostatai, jie nebuvo sudaryti ir už tai atsako ji, V. J. kaip bendrijos vadovas. Šios bendrijos buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai, t.y. aplaidžiai, apskaitos dokumentai saugomi netinkamai, taip pat kadangi nepateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai, medžiagų panaudojimo nurašymo aktai, dėl šios priežasties iš dalies negalima nustatyti bendrijos veiklos, jos turto. Apgaulingo apskaitos vedimo požymiai yra dėl neteisėtai priskaityto darbo užmokesčio A. J., kadangi jam, nesudarius su juo darbo sutarties, buvo priskaitytas ir išmokėtas darbo užmokestis, kas sudarė nuostolį bendrijai – 1241,93 Lt, ir už tai atsako pirmininkė V. J., kadangi nepateikė darbo sutarties, ir buhalterė K. R., kadangi priskaitė ir išmokėjo be pagrindo darbo užmokestį A. J.. Bendrijai padarytas nuostolis iš viso dėl nepagrįstai priskaityto darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 sudaro 7314,83 Lt (t.1 b.l. 35-36).

20Pareiškimu bei patikslintu pareiškimu ( - ) gyventojai kreipėsi į policiją, kad ( - ), Kaunas, namo pirmininkas grubiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Daugiabučių namų savininkų bendrijos Įstatymo 21 str. 4 p. 4 p. p., tuo, kad namo gyventojams bendrijos valdybos nariams bei revizoriui neteikia informacijos apie piniginių lėšų panaudojimą, dokumentų apie atliktus darbus bendrijoje (t.1 b.l. 10-12, 20-24). Pareiškėjai pateikė dokumentų kopijas tai yra Rangos sutartį Nr. 11/05/04 sudarytą 2011 05 04 tarp rangovo- UAB „Griovimo ir statybos darbai“ ir užsakovo- DSNB ( - ) aikštelės įrengimo darbų atlikimui su reikalingomis medžiagomis. Darbų pabaiga 2011 05 09.Sutartį pasirašė užsakovą atstovaujantis A. J.. Atliktų darbų aktas pagal sutartį Nr. 11/05/04, kurių vertė viso 6000Lt, akto pasirašymo data nenurodyta, pasirašė užsakovas- A. J. (t.1 b.l. 15); sąskaitą- faktūrą serija BAB Nr. 00769, išrašytą 2011 05 09 pateikė rangovas, jos gavimą patvirtino A. J. bei UAB „Griovimo ir statybos darbai“ kasos pajamų orderio kvitą serija BAN Nr. 00421 trijų tūkstančių penkių šimtų litų sumai, kurios priėmimą iš A. J. patvirtina jo parašas (t.1 b.l. 16-17); UAB „Santermita“ kasoso pajamų orderis serija SAN Nr. 0000866 pagal sąskaitą LEC-0005083- 3442,58 Lt sumai bei paslaugų pirkimo- pardavimo kvitas Nr. 3686488 – blokų sandūrų remontui, jo vertė 16321Lt paslaugų pirkėjas- valdybos pirmininkė V. J..(t.1 b.l. 18-19).

21Kauno miesto apylinkės teismas 2012 10 23 sprendimu, išnagrinėjęs ieškovės DNSB ( - ) ieškinį atsakovei G. J. dėl skolos priteisimo, nusprendė ieškinį patenkinti, priteisti iš G. J. 1304,15 Lt. (t.1 b.l. 31-33).

22Dokumentų pateikimo protokolu (t.1 b.l. 41-151) K. R. pateikė DSNB „( - )“ materialinių vertybių pirkimo bei atsiskaitymo žiniaraščius už 2009- 2012 metus siekiant atlikti ūkinės veiklos patikrinimą.

23Dokumentų pateikimo protokolu (t.1 b.l. 152) V. J. pateikė DSNB ( - ) buhalterinės apskaitos dokumentus 9 segtuvuose, įvairius dokumentus- 4 segtuvuose, bendrijos įstatus. Pakvitavimu (t.1 b.l. 156) pateikti dokumentai grąžinti V. J..

24Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamoji K. R. pateikė papildomai sąskaitų faktūrų , ataskaitų, aktų, apyskaitų kopijas (t.3 b.l. 99-110).

25FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos ūkinės – finansinės veiklos tyrimo skyriaus specialisto išvada Nr. 5-2/68 nustatyta, kad: „DNSB ( - )– bendrijos tikslas – racionaliai ir efektyviai eksploatuoti namą, jo inžinerinę įrangą bei jam priskirtą žemės sklypą, organizuoti valdymą ir priežiūrą, atstovauti bendrijos interesams. Bendrijos pajamos laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 sudarė 373175,66 Lt. Bendrijos išlaidos minėtu laikotarpiu sudarė 261084,70 Lt , AB SEB banko atsiskaitomojoje sąskaitoje ( - ) sudarė 253603,72 Lt ir ( - ) (nuo 2011-09-20) – 7480,98 Lt. Nustatyta, kad nuo V. V. priskaityto padidinto 758,88 Lt darbo užmokesčio sumos į VSDFV pervedė 235,08 Lt (758,80x0,3098) soc. draudimo įmokų. Nuostolis bendrijai 993,88 Lt (758,88+ 235,08). Tyrimo metu nustatyta, kad bendrija į UAB „Rangos darbai“ (įm. kodas 3026344330) atsiskaitomąją sąskaitą PAGAL 2012-05-08 rangos sutartį Nr.2012.05.08, pervedė 5393,06 Lt (35393,06-30000,00) daugiau, negu nutarė bendrija (2012-04-14 visuotinio susirinkimo protokolas be Nr.). Bendrijos pirmininkė V. J. nesivadovavo DNSB Baltijos g. namas Nr.20 2009-05-28 įregistruotų juridinių asmenų registre įstatų 57.4 punkto reikalavimais, kuriose nurodyta, kad bendrijos valdyba „57.4 priima ir atleidžia iš darbo bendrijos samdomus darbuotojus“ ir du kartus sudarė K. J. darbo sutartį (2010-04- 20 Darbo sutartis Nr.4 ir 2012-02-09 - darbo sutartis Nr. 7). K. J. priskaitė 2851,44 Lt (2010 m. – 766,67 Lt ir 2012 m. 2084,77 Lt) darbo užmokestį nuo kurio į VSDFV pervedė 883,38 Lt (2851,44x0,3098) soc. draudimo įmokų. Nuostolis bendrijai 3734,82 Lt. Nustatyta, kad K. J. 2012-02-17 sudarė darbo sutartį su. A. R., be valdybos pritarimo. A. R. priskaitė 1026,26 Lt (2012-02 mėn.- 200,00 Lt; 2012-03 mėn. – 500,00 Lt ir 2012-04 mėn. – 264,77 Lt), nuo priskaityto darbo užmokesčio į VSDFV pervedė 317,94 Lt (1026,26x0,3098) soc. draudimo įmokų. Nuostolis bendrijai 1344,20 Lt. Nustatyta, kad nesudarius darbo sutarties bendrija A. J. Nuo priskaityto darbo užmokesčio į VSDFV pervedė 293,75 Lt (948,18x0,3098) soc. draudimo įmokų. Žala bendrijai 1241,93 Lt. Bendrijos buhalterė K. R. 2011-04-06 į VSDFV Kauno skyrių pateikė pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio darbo pradžia, kuriame nurodė, kad A. J. priimtas į darbą pagal darbo sutartį (pasirašė buhalterė K. R.), tačiau darbo sutartis tyrimui nebuvo pateikta.

262011-05-04 buhalterė K. R. pateikė pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio darbo pabaiga A. J. atleistas iš darbo bendrijoje (nurodyta, kad pasirašė pirmininkas A. J., tačiau pasirašė buhalterė K. R.)

27Nuostolis bendrijai dėl nepagrįstai priskaityto darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų, laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 sudaro 7314,83Lt (993,88+3734,82+1344,20+1241,93).

282000-02-17 Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių Nr.179 9 punkte nurodyta, kad „Ūkio subjektas gali išmokėti pinigus ūkio subjekto darbuotojams, kuriuos ūkio subjekto vadovas paskyrė mokėti už turtą, žemės ūkio produkciją, suteiktas paslaugas, mokėti avansą, padengti kitas su ūkio subjekto veikla susijusias išlaidas ir (arba) priimti pinigų įplaukas (toliau vadinama – atskaitingas asmuo).“ Nustatyta, kad darbo sutartis su A. J., L. K. ir A. K. sudaryta nebuvo, tačiau jiems kaip atskaitingiems darbuotojams buvo padengiamos išlaidos pagal sudarytas avansinės apyskaitas.

29LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 21 straipsnyje „Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą“ 1 d. nurodyta, kad „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.“

30Laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 bendrijos valdybos pirmininkės pareigas vykdė V. J. ir laikotarpiu nuo 2010-04-20 iki 2010-05-24, nuo 2012-02-09 iki 2012-05-07 K. J.. Tyrimo metu nustatyta, kad atskaitingiems asmenims pervedė iš AB SEB banko atsiskaitomosios sąskaitos 16245,12 Lt. Tuo tarpu atskaitingo asmens K. R. išlaidos 313,22 Lt sumai nebuvo pagrįstos išlaidas pateisinančiais dokumentais. A. K. pagal 2009-07-01 avansinę apyskaitą Nr.3 išmokėjo 558,99 Lt, tačiau išlaidas pateisinančių dokumentų bendrija nepateikė, nors avansinėje apyskaitoje nurodė apmokėjimą VĮ Registrų centrui pagal dokumentus.

31Bendrija nesivadovavo LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 12 straipsnio „Ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių įforminimas ir registravimas“1 dalies reikalavimais, kad „Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti pagrįsti apskaitos dokumentais“.

32Tyrimui pateikti laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 pirkimo dokumentų žiniaraščiai, tačiau įsigytų medžiagų nurašymo aktai nepateikti, todėl nėra galimybės nustatyti jų panaudojimą. Pagal tyrimui pateiktus bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentus iš dalies nėra galimybės nustatyti bendrijos turo, nes išlaidos iš dalies nepagrįstos dokumentais, nepateikti medžiagų panaudojimo nurašymo aktai. Pagal tyrimui pateiktus bendrijos darbuotojų darbo sutartis nustatyta, kad darbo sutarys su A. J. laikotarpiu nuo 2008-07-01 iki 2012-12-31 sudaryta nebuvo. Tačiau tyrimo metu nustatyta, kad 2011 m. 04-05 mėn. priskaitė A. J. darbo užmokestį, nesudarius darbo sutarties.

33DNSB ( - ) 2009-05-28 įregistruotų juridinių asmenų registre įstatų 57 punkte nurodyta, kad bendrijos valdyba „57.4 priima ir atleidžia iš darbo bendrijos samdomus darbuotojus; 57.5 tvirtina bendrijos darbuotojų pareiginius nuostatus“. Klausimas dėl A. J. įdarbinimo bendrijoje pirmininko pareigose bendrijos valdyba ar įgaliojimu suteikimo valdybos posėdžiuose nesvarstė. Bendrijos pirmininkė V. J.

34DNSB ( - ) 2009-05-28 įregistruotų juridinių asmenų registre įstatų 57.5 punkte nurodyta, kad bendrijos valdyba „tvirtina bendrijos darbuotojų pareiginius nuostatus“.

35Tyrimui pateiktas 2009-07-03 valdybos narių susirinkimo protokolas Nr.3, kuriame įrašytas darbotvarkės klausimas „Reglamento svarstymas“. Svarstant šį reglamento buvo priimtas nutarimas 5 punkto „Valdyba tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus“. Tačiau pareiginiai nuostatai tyrimui nepateikti.

36LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 21 straipsnyje „Atsakomybė už apskaitos organizavimą ir apskaitos dokumentų išsaugojimą“ 1 d. nurodyta, kad „Už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas.“

37DNSB ( - ) laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 bendrijos valdybos pirmininkės pareigas vykdė V. J. ir laikotarpiu nuo 2010-04-20 iki 2010-05-24 ir nuo 2012-02-09 iki 2012-05-07 su K. J. vienašališkai sudarė darbo sutartį bendrijos pirmininkė V. J., nors valdybos posėdyje nebuvo svarstomas klausimas dėl jo įdarbinimo, kaip tai numatyta patvirtintų bendrijos įstatų 57 punkto reikalavimuose. K. J. 2012-02-17 vienašališkai sudarė darbo sutartis su A. R..

38A. J. pareiginių nuostatų bendrija nepateikė, nebuvo sudaryta darbo sutartis, todėl neaišku už ką minėtam asmeniui 2011 m. 04-05 mėn. darbo užmokesčio žiniaraštyje priskaitė 948,18 Lt darbo užmokestį. Neesant įvardintų dokumentų neaišku koki darbą atliko A. J., už ką buvo skaičiuotas jam darbo užmokestis (1 t. b.l. 165-182).

39Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 7 str. reglamentuoja, kad bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės pelno nesiekiantis juridinis asmuo, įsteigtas naudoti, valdyti, prižiūrėti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektus arba juos sukurti bendrijos narių poreikiams, arba tenkinti kitus bendruosius poreikius. Įstatymo 3 str. įtvirtintas bendrijos teisinis statusas. Šio straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad bendrijos veiklai taikomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ketvirtosios knygos XIV skyriaus normos, reglamentuojančios paprastąjį turto administravimą. Šio įstatymo 17 str. konstatuoja, kad bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinį bendrijos įstatuose nustatyta tvarka tvirtina visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas). Bendrijos metinių finansinių atskaitų rinkinį iki tvirtinimo visuotiniame susirinkime (įgaliotinių susirinkime) turi patikrinti bendrijos revizijos komisija (revizorius). To paties įstatymo 18 str. 7 d. nurodyta, kad bendrijos valdyba atsako už jai visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) pavestų ir teisės aktuose nustatytų funkcijų tinkamą atlikimą ir bendrijos finansinę būklę. Visuotinis susirinkimas (10 str. 1 d. 17 p.) priima sprendimus dėl nuostolių, atsiradusių dėl bendrijos ūkinės veiklos, dengimo ir žalos atlyginimo.

40Pagal CK 4.82 straipsnio 1 ir 5 dalis butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Vadinasi, daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų. Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau – Bendrija) yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Nors pagal šią normą Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos sąlygoja tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne Bendrija, o butų savininkai, kurie turi disponavimo šiais objektais teisę. Šie asmenys, o ne Bendrija, proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje turi teisę į bendrojo naudojimo objektų duodamas pajamas (CK 4.83 straipsnio 6 dalis), privalo apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Įgyvendinant šias teises ir vykdant pareigas, tarp butų savininkų, kaip bendraturčių, susiklosto vidiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, o tarp Bendrijos, kuri įgyvendina šių bendraturčių bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu ir naudojimu, ir trečiųjų asmenų susiklosto išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai. Esant ir kitoms daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formoms (kito asmens turto administravimas, jungtinės veiklos sutartis), taip pat susiklosto vidiniai ir išoriniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, nes už bendraturčius, tarp kurių susiklosto vidiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisiniai santykiai, išoriniuose šios nuosavybės teisiniuose santykiuose veikia atitinkamai administratorius ar bendraturtis, kuriam tokie įgalinimai nustatyti jungtinės veiklos sutartimi. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės vidinių ir išorinių teisinių santykių esminis skirtumas yra tas, kad tik vidinių bendrosios dalinės nuosavybės teisinių santykių subjektai, t. y. butų ir kitų patalpų savininkai, kaip daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų bendraturčiai, turi disponavimo šiais objektais teisę. Be to, skirtingai nei kitas savininko teisių turinį sudarančias teises (valdymo, naudojimo), kurios įgyvendinamos šių bendraturčių balsų dauguma (CK 4.85 straipsnio 1 dalis), disponavimo teisę bendraturčiai gali įgyvendinti tik bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija, įvertinusi visą nurodytą teisinį reglamentavimą, daro išvadą, kad atsakomybės subjektu pagal daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų, kaip bendraturčių, tarpusavio prievoles atlyginti žalą, atsiradusią, jiems įgyvendinant namo bendrojo naudojimo objektų disponavimo teisę, gali būti tik bendraturčiai, bet ne Bendrija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 3K-7-345/2007).

41Šiuo konkrečiu atveju klausimai bei ginčai, susiję su turto administravimu, gali būti sprendžiami daugiabučių namų savininkų bendrijos ( - ) bendraturčių iniciatyva civilinio proceso tvarka.

42Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 str. 2 d. reglamentuoja, kad šis įstatymas netaikomas ūkininkų ūkių, gyventojų, kurie verčiasi individualia veikla, pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų atžvilgiu, jų buhalterinės apskaitos tvarką nustato Vyriausybė arba jos įgaliota institucija tiek, kiek šis Įstatymas nenustato kitaip. Todėl LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 reikalavimų nevykdymas ar aplaidus vykdymas šioje byloje kaltinamųjų atžvilgiu yra taikytas nepagrįstai.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str., 303-305str. str., 307-308 str. str., 313 str.,

Nutarė

44V. J. pagal BK 223 str. 1 d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p).

45K. R. pagal BK 223 str. 1 d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (BPK 303 str. 5 d. 1 p).

46Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą. Nuosprendžio apskundimo pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Birutė Drozdienė, sekretoriaujant Ritai... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 3. V. J., a. k. ( - ), gim. ( - ) Kaune, Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė,... 4. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d.... 5. K. R., a. k. ( - ), gim. ( - ) Kaune, Lietuvos Respublikos pilietė, lietuvė,... 6. kaltinama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 223 str. 1 d.... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. V. J. atiduota teismui kaltinant aplaidžiu apskaitos tvarkymu, kad nuo... 9. K. R. atiduota teismui kaltinant aplaidžiu apskaitos tvarkymu, kad nuo... 10. Kaltinamoji V. J. kaltės nepripažino. Ji parodė, kad ji nedirbo buhaltere,... 11. Ikiteisminio tyrimo metu V. J. nurodė analogiškas aplinkybes ir paaiškino,... 12. Kaltinamoji K. R. parodė, kad ji dirbo bendrijoje nuo jos įkūrimo pradžios... 13. Ikiteisminio tyrimo metu K. R. kaltės neprisipažino visiškai ir parodė, kad... 14. Liudytoja G. J. teisminio bylos nagrinėjimo metu parodė, kad jau 2010 m.... 15. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja G. J. paaiškino, kad gyvena name ( - ),... 16. Liudytojas A. J. teisme parodė, kad V. J. ligos metu ją pagal surašytą... 17. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas A. J. parodė, kad jis yra garažų... 18. Specialistė L. B. paaiškino, kad išvadoje ji parašiusi, kad V. J. buvo... 19. Ikiteisminio tyrimo metu specialistė L. B. paaiškino, kad ji atliko... 20. Pareiškimu bei patikslintu pareiškimu ( - ) gyventojai kreipėsi į... 21. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 10 23 sprendimu, išnagrinėjęs... 22. Dokumentų pateikimo protokolu (t.1 b.l. 41-151) K. R. pateikė DSNB „( -... 23. Dokumentų pateikimo protokolu (t.1 b.l. 152) V. J. pateikė DSNB ( - )... 24. Teisminio bylos nagrinėjimo metu kaltinamoji K. R. pateikė papildomai... 25. FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos ūkinės – finansinės veiklos... 26. 2011-05-04 buhalterė K. R. pateikė pranešimą apie apdraustųjų valstybinio... 27. Nuostolis bendrijai dėl nepagrįstai priskaityto darbo užmokesčio ir soc.... 28. 2000-02-17 Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių... 29. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 21 straipsnyje... 30. Laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 bendrijos valdybos pirmininkės... 31. Bendrija nesivadovavo LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06... 32. Tyrimui pateikti laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 pirkimo dokumentų... 33. DNSB ( - ) 2009-05-28 įregistruotų juridinių asmenų registre įstatų 57... 34. DNSB ( - ) 2009-05-28 įregistruotų juridinių asmenų registre įstatų 57.5... 35. Tyrimui pateiktas 2009-07-03 valdybos narių susirinkimo protokolas Nr.3,... 36. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr.IX-574) 21 straipsnyje... 37. DNSB ( - ) laikotarpiu nuo 2009-07-01 iki 2012-12-31 bendrijos valdybos... 38. A. J. pareiginių nuostatų bendrija nepateikė, nebuvo sudaryta darbo... 39. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 7 str. reglamentuoja, kad... 40. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 ir 5 dalis butų ir kitų patalpų savininkams... 41. Šiuo konkrečiu atveju klausimai bei ginčai, susiję su turto administravimu,... 42. Lietuvos Respublikos Buhalterinės apskaitos įstatymo 1 str. 2 d.... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 298 str.,... 44. V. J. pagal BK 223 str. 1 d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios... 45. K. R. pagal BK 223 str. 1 d. išteisinti, nepadarius veikos, turinčios... 46. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno...