Byla A8.-6020-865/2019

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Irma Randakevičienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui A. R., teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinio nusižengimo bylą, kurioje A. R., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), gyv., ( - ), UAB ,,X‘‘ direktoriui, surašytas administracinio nusižengimo protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalį,

Nustatė

22019 m. lapkričio 14 d. Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji registratorė L. S. surašė administracinio nusižengimo protokolą, kuriuo A. R. patrauktas administracinėn atsakomybėn už administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje, padarymą už tai, kad būdamas UAB ,,X‘‘ direktoriumi, per nustatytą laikotarpį nepateikė Juridinių asmenų registro tvarkytojui 2017 m. ir 2018 m. bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinių, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 2.66 str. 4 d. ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABI) 58 str. 3 d. Vadovaujantis CK 2.66 str. 4 d., ABI 58 str. 3 d. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1292 redakcija su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų (toliau - Nuostatai) 120, 123 ir 127 p., juridinio asmens metinių finansinių ataskaitų rinkinys (metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys) ir (arba) metinis pranešimas (konsoliduotasis metinis pranešimas) ar veiklos ataskaita arba metinė ataskaita kiekvienais metais per 30 d. nuo jų patvirtinimo momento turi būti pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, jei įstatymai nenumato kito termino. Pagal ABI 20 str. 1 d. 11 p., bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris, pagal šio įstatymo 24 str. 1 d., turi įvykti ne vėliau kaip per 4 mėn. nuo finansinių metų pabaigos. Pagal CK 2.52 str. 1 d. ir bendrovės steigimo dokumentus (įstatus), bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, todėl UAB „X“ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 15 d. (terminas pratęstas dėl sistemos sutrikimų), 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. Vadovaujantis CK 2.67 str., ABI 37 str. 12 d. 10 p. ir Nuostatų 38 ir 41 p., už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas. Pavėluotas finansinių ataskaitų rinkinio pateikimas neatleidžia juridinio asmens vadovo nuo atsakomybės (b. l. 2)

32019 m. lapkričio 14 d. rašytiniame A. R. paaiškinime, nurodoma, kad jis, būdamas UAB ,,X‘‘ direktoriumi pradelsė užpildyti metinę deklaraciją dėl informacijos stokos ir kompetencijos neturėjimo, tvarkant įmonės buhalteriją. Nurodo, kad pripažįsta padaręs administracinį nusižengimą ir dėl to gailisi. Be to, nuo šiol stengsis būti atidesnis (b. l. 6).

4Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro 2019 m. lapkričio 14 d. išplėstinio išrašo matyti, kad A. R. nuo 2015 m. rusėjo 4 d. paskirtas (išrinktas) UAB ,,X‘‘ direktoriumi. Įmonės finansinių metų pradžia - sausio 1 d., finansinių metų pabaiga - gruodžio 31 d. Nustatyta, kad 2017 m. įmonės UAB ,,X‘‘ metinių finansinių ataskaitų rinkinys Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateiktas 2019 m. lapkričio 11 d. Pažymėtina, kad nėra duomenų, jog įmonės metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai už 2018 metus yra pateikti (b. l. 3-5).

5Teismo motyvai dėl administracinio nusižengimo, numatyto ANK 223 straipsnio 2 dalyje

6ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatyta administracinė atsakomybė už neteisingų juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui arba juridinio asmens, užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialo finansinių ataskaitų (konsoliduotųjų finansinių ataskaitų), metinės ataskaitos, metinio pranešimo (konsoliduotojo metinio pranešimo), veiklos ataskaitų, auditoriaus išvados, mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos (konsoliduotosios mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitos) nepateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui laiku teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

7A. R. kaltę padarius, jam inkriminuojamą administracinį nusižengimą, be jo paties parodymų (b. l. 6), patvirtina kiti byloje esantys įrodymai. Iš A. R. surašyto administracinio nusižengimo protokolo matyti, kad jame užfiksuotos visos esminės padaryto administracinio nusižengimo aplinkybės (b. l. 2). Protokole nurodytas faktines aplinkybes patvirtina ir kita rašytinė bylos medžiaga. Iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo su istorija matyti, kad A. R. nuo 2015 m. rusėjo 4 d. paskirtas (išrinktas) UAB ,,X‘‘ direktoriumi (b. l. 3-5), kaip bendrovės vadovas yra vienasmeniškai juridinio asmens vardu veikiantis asmuo. Pažymėtina, kad Bendrovės finansinių metų pradžia yra sausio 1 d., finansinių metų pabaiga yra gruodžio 31 d. (t. y. bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais). Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatyta, kad bendrovės finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina visuotinis akcininkų susirinkimas, 24 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, 37 straipsnio 12 dalies 10 punkte numatyta, kad bendrovės vadovas atsako už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui, o 58 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys kartu su bendrovės metiniu pranešimu ir auditoriaus išvada (jei auditas privalomas pagal įstatymus ar numatytas įstatuose) per 30 dienų nuo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti pateiktas juridinių asmenų registro tvarkytojui.

8Taigi, UAB ,,X‘‘ 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 1 d., tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad minėtas finansinių ataskaitų rinkinys pateiktas tik 2019 m. lapkričio 11 d. Be to, 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys privalėjo būti pateiktas Registrui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d., tačiau iš bylos medžiagos matyti, jog 2018 m., finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys Registrų centrui nėra pateiktas. Vadovaujantis CK 2.67 straipsniu, ABĮ 37 straipsnio 12 dalies 10 punktu ir Nuostatų 38 ir 41 punktais, už dokumentų ir duomenų pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui atsako juridinio asmens vadovas.

9Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reguliavimą, darytina išvada, kad A. R., būdamas UAB ,,X‘‘ direktoriumi, yra atsakingas už juridinio asmens finansinių ataskaitų Juridinių asmenų registro tvarkytojui nepateikimą laiku, todėl pagrįstai traukiamas atsakomybėn už ANK 223 straipsnio 2 dalyje numatytą administracinį nusižengimą.

10Dėl nuobaudos skyrimo

11ANK 223 straipsnio 2 dalies sankcijoje numatyta vienintelė administracinė nuobauda – bauda nuo dviejų šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

12Skirdamas administracinę nuobaudą, teismas atsižvelgia į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį (padarytas nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų sistema ir statistika), pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, A. R. asmenybę (dirbantis, nėra duomenų, kad anksčiau už šios rūšies nusižengimus būtų trauktas administracinėn atsakomybėn), atsakomybę lengvinančią aplinkybę (pripažino administracinio nusižengimo padarymą ir gailisi dėl jo, ANK 35 str. 1 d. 1 p.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, A. R. taikytina ANK 34 straipsnio 5 dalis ir skirtina švelnesnė nuobauda – įspėjimas.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 635 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14A. R., asmens kodas ( - ) pripažinti kaltu padarius administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 223 straipsnio 2 dalyje, ir, taikant Lietuvos Respublikos ANK 34 straipsnio 5 dalį, paskirti jam įspėjimą.

15Nutarimas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo jo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai