Byla I-7436-821/2016
Dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į tarnybą ir atlyginimo už pravaikštos laiką priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Iveta Pelienė dalyvaujant pareiškėjai I. J., jos atstovui advokatui D. B., atsakovo astovei A. Ž. – Gudei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos I. J. skundą atsakovei LR Krašto apsaugos ministerijai dėl įsakymo panaikinimo, grąžinimo į tarnybą ir atlyginimo už pravaikštos laiką priteisimo,

2Išnagrinėjęs bylą, teismas

Nustatė

3Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos skundo dalis, kuria prašoma: 1) panaikinti Krašto apsaugos ministro 2016-04-08 įsakymą Nr.P-481 „Dėl vyr. ltn. I. J. išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“; 2) grąžinti pareiškėją į profesinę karo tarnybą; 3) priteisti pareiškėjai iš atsakovo tarnybinį atlyginimą už visą priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką.

4Skunde (b. l. 1-5) nurodoma, kad pareiškėja nuo 2013 m. gruodžio mėn. iki 2016-02-25 buvo motinystės atostogose. Jų metu, t.y. 2014 m., pasikeitė jos pareigybės reikalavimai, t. y. norint išlaikyti Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono Laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo kario pareigas nepakako turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“, tačiau taip pat reikėjo gauti leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. Dėl tos priežasties 2015 m. pareiškėja pildė anketą leidimui dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, gauti.

5Krašto apsaugos ministro 2015-05-13 įsakymu Nr. P-521 buvo nutrauktas jos kandidatūros tikrinimas, kuriuo įsakyta Antrajam operatyvinių tarnybų departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau - AOTD) nutraukti Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono laikinojo profesinės karo tarnybos personalo rezervo kario vyr. ltn. I. J., pretenduojančios gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, kandidatūros tikrinimą, ir nuspręsta neišduoti jai leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ ir panaikintas Krašto apsaugos ministerijos 2010-11-29 I. J. (M.) išduotas leidimas Nr. ( - ) nes dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

6Pareiškėja grįžo iš motinystės atostogų 2016-02-25 ir tą pačią dieną buvo išleista į laikinąjį rezervą. Krašto apsaugos ministras 2016-04-08 įsakymu Nr. P-481 „Dėl vyr. ltn. I. J. išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“ nutraukė profesinės karo tarnybos sutartį, išleido pareiškėją į atsargą bei skyrė vyr. ltn. I. J. po atleidimo iš profesinės karo tarnybos atlikti tarnybą rezerve, atliekant ją Lietuvos kariuomenės parengtojo rezervo kariniuose vienetuose. Be kita ko, minėtame įsakyme ministras nurodė pareiškėjai grąžinti mokymo išlaidas (13 734 Eur 41 ct) iš karto arba dalimis, pasirašius su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono vadu Išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį.

7Pareiškėja skundą iš esmės grindžia tuo, kad Antrojo operatyvinių tarnybų departamentas prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – AOTD) tikrindamas pareiškėjos, pretendavusios gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kandidatūrą netinkamai įgyvendino VTPĮ įtvirtintas teises ir pareigas, t. y. nesurinko pakankamai patikimos informacijos apie pareiškėją, surinktos informacijos neišanalizavo ir ją netinkamai įvertino. AOTD ir Ministerijos specialioji ekspertų komisija, neteisėtai, paviršutiniškai ir nepagrįstai konstatavo, kad tikrinimo metu surinkti faktai kelia pagrįstų abejonių dėl pareiškėjos patikimumo ar lojalumo Lietuvos valstybei (VPTĮ 16 straipsnio 1 dalies 4 punktas, 2 dalies 1 punktas), kad pareiškėja pasižymi tokiomis savybėmis kaip nesąžiningumas, neatsakingumas ir lengvabūdiškumas, o dėl šių savybių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui (VPTĮ 16 straipsnio 2 dalies 20 punktas). Pareiškėja mano, kad jos atžvilgiu nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių abejones dėl jos patikimumo ir lojalumo Lietuvos valstybei. Šiuo atveju nebuvo surinkta jokių faktų, dėl kurių kiltų grėsmė įslaptintos informacijos saugumui.

8Atsakovas Krašto apsaugos ministerija (b. l. 24-25) su skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad su pareiškėja profesinės karo tarnybos sutartis nutraukta ir ji iš profesinės karo tarnybos išleista į atsargą Krašto apsaugos ministro 2016-04-08 įsakymu Nr. P-481, kuris priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 38 str. 2 dalies 10 punktu ir Krašto apsaugos ministro 2015-05-13 įsakymu Nr. P-521 „Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo ir neišdavimo vyr. ltn. I. J.“, kuriuo buvo nutrauktas pareiškėjos, pretenduojančios gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, kandidatūros tikrinimas. Paaiškina, kad pareiškėja pretendavo užimti Vadovybės viešųjų ryšių karininko pareigas, kurioms užimti reikalingas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“. Atlikus pareiškėjos kandidatūros patikrinimą, Krašto apsaugos ministras 2015-05-13 įsakymu Nr. P-521 „Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo ir neišdavimo vyr. ltn. I. J.“ nusprendė panaikinti pareiškėjai turėtą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“ bei nusprendė neišduoti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo „Slaptai“. Šis įsakymas yra galiojantis, pareiškėja su juo supažindinta pasirašytinai. Netekus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pareiškėja turėjo būti atleista iš tarnybos, nes pareiškėjos atleidimo iš profesinės karo tarnybos metu nebuvo pareigybių į kurias pareiškėja galėtų būti perkelta.

9Pareiškėja ir jos atstovas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytas aplinkybes ir prašė jį tenkinti. Pažymėjo, kad nėra aišku dėl kokių konkrečiai ryšių pareiškėjai nebuvo išduotas leidimas. Komisijos jie nebuvo įvardyti. Prašė panaikinti įsakymą ir grąžinti pareiškėją į tarnybą.

10Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pareiškėja anksčiau laiko nutraukė atostogas, pildė anketą 2015-05-13, tačiau į tarnybą nusprendė negrįžti. Grįžo suėjus motinystės atostogų terminui, tada buvo nutraukta sutartis. Nėra karininko pareigybių, į kurias pareiškėja galėtų būti perkelta be minėto leidimo.

11Skundas atmestinas

12Byloje kilęs ginčas dėl 2016-04-08 įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo, grąžinimo į tarnybą ir tarnybinio atlyginimo už priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką priteisimo.

13Rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, kad 2007-07-30 tarp pareiškėjos I. J. (tuo metu - I. M.) ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, buvo sudaryta Kariūno mokymosi sutartis Nr. RS-33 (b.l. 7-8). 2011-07-18 pareiškėja su Ministerija pasirašė profesinės karo tarnybos sutartį (b.l. 9-10). 2011-08-22 pareiškėjai išduota Pažyma dėl asmens patikinimo pažymėjimo išdavimo, suteikiančio teisę dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“. Lietuvos kariuomenės KOP vado 2014-02-08 įsakymu vyr. ltn. I. J. perkelta į KOP Oro gynybos bataliono laikinąjį profesinės karo tarnybos rezervą (b.l. 30).

14Krašto apsaugos ministro 2015-05-13 įsakymu Nr.P-521 (b.l.28), įsakyta nutraukti pareiškėjos, pretenduojančios gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, kandidatūros tikrinimą, nuspręsta neišduoti pareiškėjai leidimo dirbti su šia informacija, panaikinamas Krašto apsaugos ministerijos 2010-11-29 pareiškėjai išduotas leidimas Nr.SL-786. Minėtame įsakyme nurodoma, jog jis priimtas Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (toliau – VPTĮ) pagrindu, tikrinimo metu nustačius aplinkybes, nurodytas 16 str. 2 d. 20 p. – nustatyti tiriamosios ryšiai (šeimos narių, giminaičių ir draugų socialinė priklausomybė nuo Baltarusijos ir Rusijos federacijos) ar faktai, dėl kurių kyla grėsmė patikėtos įslaptintos informacijos saugumui, taip pat AOTD 2015-03-30 pažymoje Nr.IS-1171 išdėstytus faktus ir specialios ekspertų komisijos 2015-04-24 posėdžio protokolo Nr. SPEK-2 išvadą. Su šiuo įsakymu pareiškėja pasirašytinai buvo supažindinta 2015-05-20.

15Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-24 įsakymu Nr. PK-319 pareiškėja buvo perkelta į LK KOP Oro gynybos bataliono laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą (b.l. 31).

16Krašto apsaugos ministras 2016-04-08 įsakymu Nr. P-481 „Dėl vyr. ltn. I. J. išleidimo į atsargą ir skyrimo atlikti tarnybą rezerve“ nutraukė su pareiškėja sudarytą profesinės karo tarnybos sutartį, skyrė pareiškėją po atleidimo iš profesinės karo tarnybos atlikti tarnybą rezerve, atliekant ją Lietuvos kariuomenės parengtojo rezervo kariniuose vienetuose. Taip pat nurodė pareiškėjai grąžinti mokymo išlaidas (13 734 Eur 41 ct) iš karto arba dalimis, pasirašius su Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono vadu Išlaidų, tiesiogiai susijusių su kario mokymu, profesiniu parengimu ar kvalifikacijos kėlimu, grąžinimo sutartį (b.l. 26).

17Pareiškėja ginčija minėtą įsakymą ir teigia, kad jos atžvilgiu nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių abejones dėl jos patikimumo ir lojalumo Lietuvos valstybei ar kiltų grėsmė įslaptintos informacijos saugumui.

18Atsakovė ginčijamą įsakymą priėmė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo (toliau – ir KASOKTĮ) 38 straipsnio 2 dalies 10 punktu, taip pat Krašto apsaugos ministro 2015-05-13 įsakymu Nr. P-521 „Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo ir neišdavimo vyr. ltn. I. J.“. Pareiškėjos atleidimo iš profesinės karo tarnybos metu nebuvo pareigybių į kurias pareiškėją galėtų būti perkelta (b.l. 27).

19KASOKTĮ 28 straipsnio 4 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad profesinės karo tarnybos kariais negali būti asmenys, kuriems pagal įstatymus negali būti suteikta teisė susipažinti su būtina kario pareigoms vykdyti įslaptinta informacija ir ja naudotis. KASOKTĮ 38 straipsnio 2 dalies 10 punktas numato, jog profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis gali būti nutraukiama ir (ar) karys atleidžiamas iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje Krašto apsaugos ministerijos ar kariuomenės vadovybės iniciatyva arba valia, kai neteko pasitikėjimo, ir įstatymų įgaliotos institucijos ar pareigūnai motyvuotai reikalauja atleisti jį iš tarnybos arba motyvuotai nerekomenduoja išduoti (siūlo panaikinti) leidimą kariui naudotis valstybės ir tarnybos paslaptimis esančia informacija, kai to reikalauja jo einamos pareigos ir nėra kitų su tokios informacijos naudojimu nesusijusių pareigų, į kurias karį galima perkelti.

20Iš Krašto apsaugos ministro 2015-05-13 įsakymo Nr. P-521 „Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija panaikinimo ir neišdavimo vyr. ltn. I. J.“ matyti, kad įsakyta nutraukti pareiškėjos pretenduojančios gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, kandidatūros tikrinimą, nuspręsta neišduoti leidimo dirbti ar susipažinti su šia informacija, taip pat panaikintas 2010-11-29 išduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Konfidencialiai“.

21Šioje byloje nėra ginčijamas 2015-05-13 įsakymas Nr. P-521, kuris iš esmės ir lėmė 2016-04-08 įsakymo priėmimą. Teismas šioje byloje nevertina, ar pareiškėjai 2015-05-13 įsakymu teisėtai ir pagrįstai nutrauktas kandidatūros tikrinimas ir neišduotas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, o taip pat panaikintas turėtas leidimas. Kaip jau buvo minėta, pareiškėja su šiuo įsakymu supažindinta 2015-05-20, taigi galėjo nustatyta tvarka ir terminais ginčyti pastarąjį įsakymą ir jame nustatytas aplinkybes, sudarančias pagrindą neišduoti leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir panaikinti turimą leidimą. Tačiau pareiškėjos skundas šioje dalyje nebuvo priimtas nagrinėti, nustačius, jog nėra pagrindų atnaujinti pareiškėjos praleisto termino kreiptis į teismą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016-07-27 nutartis Nr.AS-679-575/2016, b.l. 68-71).

22Nustatyta, kad Pareiškėja pretendavo užimti Vadovybės viešųjų ryšių karininko pareigas, kurioms užimti reikalingas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“ (Pareiginių nuostatų 12 p. b.l. 35-37).

23Pareiškėjai suteiktas vyr. leitenantės laipsnis, kuris, vadovaujantis KASOKTĮ 52 str. 2 d. 3 p., priskiriamas jaunesniojo karininko laipsniui. Dėl to pareiškėjai, turinčiam karininko laipsnį, privaloma turėti minėtą leidimą. Nustatyta, kad 2013-06-21 Krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. P-549 „Dėl Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija suteikimo ir panaikinimo organizavimo karšto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiu galios“ (2015-05-13 įsakymo pakeitimo Nr.V-505 redakcija) 10.1 p. visoms profesinės karo tarnybos karininkų pareigybėms turi būti nustatyta reikalavimas turėti ne žemesnio lygio kaip „Slaptai“ leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija. Pareiškėjos, pretenduojančios gauti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, kandidatūros tikrinimas buvo nutrauktas, ir nuspręsta šio leidimo jai neišduoti, kadangi nustatytos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 16 str. 2 d. 20 p. nurodytos aplinkybės, t.y. nustatyti tiriamosios ryšiai (šeimos narių, giminaičių ir draugų socialinė priklausomybė nuo Baltarusijos ir Rusijos federacijos) (b. l. 28). Minėtas įsakymas yra galiojantis ir nenuginčytas.

24Dėl to, esant nurodytoms aplinkybėms, t. y. pareiškėjai neturint atitinkamo leidimo, kai toks leidimas privalomas eiti karininko pareigas, nesant pareigų, į kurias pareiškėją būtų galima perkelti, neturint leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, profesinės karo tarnybos sutartis nutraukta pagrįstai ir pareiškėja pagrįstai išleista į atsargą.

25Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad ginčijamas įsakymas yra pagrįstas ir teisėtas, todėl jį naikinti, vadovaujantis pareiškėjos nurodytais ar kitais motyvais, nėra pagrindo. Pareiškėjos reikalavimas įpareigoti grąžinti pareiškėją į profesinę karo tarnybą ir atlyginti tarnybinį atlyginimą už visą priverstinio nebuvimo tarnyboje laiką yra betarpiškai susijęs su reikalavimu panaikinti krašto apsaugos ministro 2016-04-08 įsakymu Nr. P-481, todėl netenkinus pagrindinio reikalavimo panaikinti ginčijamą įsakymą, nėra pagrindo įpareigoti atsakovę atlikti minėtus veiksmus.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 p., 132 str. (redakcija galiojanti nuo 2016-07-01),

Nutarė

27pareiškėjos I. J. skundą atmesti.

28Sprendimas per mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Iveta Pelienė dalyvaujant... 2. Išnagrinėjęs bylą, teismas... 3. Vilniaus apygardos administraciniame teisme priimtas nagrinėti pareiškėjos... 4. Skunde (b. l. 1-5) nurodoma, kad pareiškėja nuo 2013 m. gruodžio mėn. iki... 5. Krašto apsaugos ministro 2015-05-13 įsakymu Nr. P-521 buvo nutrauktas jos... 6. Pareiškėja grįžo iš motinystės atostogų 2016-02-25 ir tą pačią dieną... 7. Pareiškėja skundą iš esmės grindžia tuo, kad Antrojo operatyvinių... 8. Atsakovas Krašto apsaugos ministerija (b. l. 24-25) su skundu nesutinka,... 9. Pareiškėja ir jos atstovas teismo posėdyje palaikė skunde išdėstytas... 10. Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytas... 11. Skundas atmestinas... 12. Byloje kilęs ginčas dėl 2016-04-08 įsakymo teisėtumo ir pagrįstumo,... 13. Rašytiniais įrodymais byloje nustatyta, kad 2007-07-30 tarp pareiškėjos 14. Krašto apsaugos ministro 2015-05-13 įsakymu Nr.P-521 (b.l.28), įsakyta... 15. Lietuvos kariuomenės vado 2016-02-24 įsakymu Nr. PK-319 pareiškėja buvo... 16. Krašto apsaugos ministras 2016-04-08 įsakymu Nr. P-481 „Dėl vyr. ltn. 17. Pareiškėja ginčija minėtą įsakymą ir teigia, kad jos atžvilgiu nebuvo... 18. Atsakovė ginčijamą įsakymą priėmė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos... 19. KASOKTĮ 28 straipsnio 4 dalies 4 punkte įtvirtinta, kad profesinės karo... 20. Iš Krašto apsaugos ministro 2015-05-13 įsakymo Nr. P-521 „Dėl leidimo... 21. Šioje byloje nėra ginčijamas 2015-05-13 įsakymas Nr. P-521, kuris iš... 22. Nustatyta, kad Pareiškėja pretendavo užimti Vadovybės viešųjų ryšių... 23. Pareiškėjai suteiktas vyr. leitenantės laipsnis, kuris, vadovaujantis... 24. Dėl to, esant nurodytoms aplinkybėms, t. y. pareiškėjai neturint atitinkamo... 25. Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir teisės aktų... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 27. pareiškėjos I. J. skundą atmesti.... 28. Sprendimas per mėnesį nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...