Byla Iv-4196-208/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su P. K. skundu,

Nustatė

3P. K. 2010-11-25 paštu išsiuntė skundą, kuriuo prašo panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) 2010-10-14 sprendimą Nr. BRK-(10.14)-3258.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d., kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.). Teismas gali nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos.

6Nustatyta, kad skundžiamu Agentūros 2010-10-14 raštu Nr. BRK-(10.14)-3258 pareiškėjas informuotas apie tai, kad jo projektas „Vėjo jėgainės ( - ) kaime įrengimas“, kurio paramos paraiškos registracijos NR. ( - ) yra netinkamas antrajam projekto vertinimo etapui. Minėtu raštu P. K. siųstas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau –Ministerija) 2010-10-08 potvarkis Nr. 4D-132, kuriuo patvirtintas projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ ir „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ sąrašas.

7Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – Taisyklės) 39 p. numato, kad tiek pirmojo, tiek antrojo projekto vertinimo etapo pabaigoje Agentūra parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Ministerijai. Pagal Taisyklių 40.1 ir 40.1.1 Ministerijos sudarytas projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) svarsto, kuriuos projektus finansuoti, ir Agentūrai pateiktus pirmojo projekto vertinimo etapo rezultatus, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl projektų tinkamumo vertinti antrajame projektų vertinimo etape. Ministerijos 2010-10-08 potvarkis Nr. 4D-132 priimtas vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 73 p, numatančiu, kad sprendimą dėl paramos skyrimo pagal Programos priemones, dėl kurių Valdymo institucija sudaro PAK, priima Valdymo institucija.

8Atsižvelgus į šį teisinį reglamentavimą ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio nuostatas, susiformavusią teismų praktiką, nagrinėjamu atveju taikytina bendra taisyklė, pagal kurią asmuo gali kreiptis į teismą tik dėl tokių administracinių aktų, kurie jam sukelia teisines pasekmes, kad būtų apgintos pažeistos jo teisės ar teisėti interesai. Šiuo atveju skundžiamas raštas yra informacinio pobūdžio ir negali būti laikomas administraciniu aktu, skundžiamu administraciniam teismui. Tiesiogines pasekmes pareiškėjui sukelia Ministerijos 2010-10-08 potvarkis Nr. 4D-132, apie kurio apskundimo galimybę ir tvarką buvo išaiškinta Agentūros 2010-10-14 rašte Nr. BRK-(10.14)-3258. Dėl minėto potvarkio pareiškėjas reikalavimo nereiškia.

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, P. K. skundą atsisakytina priimti kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

10Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p.,

Nutarė

13atsisakyti priimti P. K. skundą.

14Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2010-11-23 sumokėtą 134 Lt žyminį mokestį grąžinti P. K..

15Išaiškinti pareiškėjui teisę pateikti skundą dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 potvarkio Nr. 4D-132.

16Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai