Byla AS-502-260-13
Dėl sprendimo dalies panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės skundą atsakovui Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl sprendimo dalies panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Tauragės ligoninė kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Tarnyba) 2012 m. gruodžio 14 d. sprendimo „Dėl neplaninio asmens sveikatos priežiūros paslaugų patikrinimo išvadų pateikimo“ Nr. P2-6969-1-(1.20) (toliau – ir Sprendimas) 1.1 punktą.

5II.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 15 d. nutartimi pareiškėjo skundą atsisakė priimti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytu pagrindu – kaip nenagrinėtiną teismų.

7Teismas nurodė, kad Sprendimo 1.1 punkte konstatuota, jog subjektyviems ir objektyviems pacientės ištyrimo duomenims nevisiškai atitikus nustatytą ligą (ūminį pankreatitą), gydytojas A. S. neįtarė kito ūminio chirurginio pilvo susirgimo (ūminio apendicito), neatliko diagnostinių tyrimų (pakartotinio ultragarsinio pilvo ir retroperitoninio tarpo tyrimo, diagnostinės laparoskopijos, nesant galimybių tai atlikti – diagnostinės laparotomijos), nediagnozavo ir negydė ūminio apendicito, tuo pažeidė sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 50 patvirtintos Lietuvos medicinos normos MN 74:2000 „Gydytojas chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ 35.2 ir 37 punktus. Teismas pažymėjo, kad Sprendimo paskutinėje pastraipoje išdėstytas nurodymas VšĮ Tauragės ligoninės direktoriui įvertinti 1.1 punkte nustatytą pažeidimą. Atsižvelgęs į tai, teismas padarė išvadą, kad skundžiama sprendimo dalimi konstatuotas sveikatos priežiūros paslaugų pacientei teikimas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, nurodyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimai, tačiau jokios kontrolės priemonės pareiškėjui dėl šių pažeidimų netaikytos, tik nurodyta nustatytus pažeidimus įvertinti. Jokių privalomų vykdyti įpareigojimų nenustatyta, nėra išdėstyta kitų atsakovo priimtų sprendimų, galinčių turėti įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. spalio 11 d. nutartyje byloje Nr. AS8-467/2007 nurodė, kad negali būti skundžiami teismui Valstybinio medicininio audito inspekcijos ataskaitos punktai, kuriuose yra išdėstyti faktai ir aplinkybės, kuriomis grindžiamas gydymo įstaigai duodamų nurodytų teisėtumas ir pagrįstumas, nurodyti punktai nesukuria teisinių pasekmių. Tokio pobūdžio atsakovo surašyti dokumentai tik parodo atsakovo poziciją dėl tikrinto asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vertinimo ir gali turėti tik įrodomąją reikšmę, tačiau patys savaime teisių ar pareigų asmenims nesukelia (2010 m. rugsėjo 17 d. nutartis byloje Nr. AS442-461/2010).

8III.

9Pareiškėjas VšĮ Tauragės ligoninė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 15 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – priimti jo skundą.

10Paaiškina, kad Teismas neturėjo teisės įvertinti aplinkybių dėl ginčijamo sprendimo įtakos pareiškėjo teisėms be viešo bylos nagrinėjimo. Administracinė procedūra pagal ikiteisminio tyrimo pareigūnų prašymą, priėmus Sprendimą, buvo baigta. Šiuo atveju pareiškėjas ir konkretūs gydytojai (tretieji asmenys) yra apkaltinti nekokybiškų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, dėl kurių mirė pacientas. Atėmimas teisės ginčyti pareiškėją ir trečiuosius asmenis apkaltinantį Sprendimą reikštų Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio pažeidimą. Negali būti laikoma, kad pareiškėjas teisę ginčyti administracinio sprendimo teiginius realizuotų galimame baudžiamajame arba civiliniame procese. Išvada yra priimta administracinės teisės pagrindu, todėl turi būti patikrinta administraciniame teisme. Atsakovas, nesilaikydamas Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) 58 ir 59 straipsnio, nustatęs asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pažeidimus, nepriėmė sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo. Iš skundžiamo sprendimo turinio pareiškėjui nėra aiškios nustatytos pareigos, nėra aiškūs atleidimo nuo administracinės atsakomybės pagrindai, nėra aiški Sprendimo vykdymo tvarka.

11Teisėjų kolegija

konstatuoja:

12IV.

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas, ar Tarnybos 2012 m. gruodžio 14 d. sprendimo „Dėl neplaninio asmens sveikatos priežiūros paslaugų patikrinimo išvadų pateikimo“ Nr. P2-6969-1-(1.20) 1.1 punktas gali būti ginčo administraciniame teisme objektu.

15ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios praktikos, kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas negalėtų apginti asmens teisių, nes skundo patenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, taigi pats procesas būtų beprasmis (pvz.: administracinės bylos Nr. AS146-327/2011, AS438-135/2009, AS146-201/2009).

16Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad šiame įstatyme nurodytų įstaigų veiklą kontroliuojančių valstybės institucijų sprendimai dėl kontrolės priemonių ar sankcijų taikymo gali būti per trisdešimt dienų skundžiami įstatymo nustatyta tvarka. Tai, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimas, ta apimtimi, kuria išreikšti viešojo administravimo institucijos valdingi patvarkymai, yra administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, t. y. jo teisėtumas ir pagrįstumas gali būti vertinamas administraciniame teisme, patvirtina ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika šios kategorijos bylose (pvz.: administracinės bylos Nr. A146-1195/2012, A502-2968/2011, A756-2036/2008 ir kt.).

17Analizuodamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo struktūrą ABTĮ taikymo požiūriu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. balandžio 12 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A143-746/2011 nurodė, kad šis sprendimas laikytinas vientisu administraciniu aktu, kuriame pagal įprastas sprendimo surašymo taisykles turi būti pateikta (nurodyta) visa sprendimo teisingam suvokimui būtina informacija. Tokia informacija pagal atitinkamą jos paskirtį paprastai išskiriama į sprendimo aprašomąją (įžanginę), motyvuojamąją (sprendimą pagrindžiančią) ir rezoliucinę (taikomas poveikio priemones nustatančią) dalis.

18Vadovaudamasi išvardytais kriterijais teisėjų kolegija daro išvadą, kad Tarnybos Sprendimo pirma pastraipa laikytina jo įžangine dalimi, Sprendimo 2–5 pastraipa, apimančios 1.1, 2 ir 2.1 punktą – motyvuojamąja (sprendimą pagrindžiančia) dalimi, o paskutinė pastraipa – rezoliucine (sprendžiamąja) dalimi, kuria, atsižvelgiant į kontrolės išvadas, formuluojami konkretūs prašymai ar siūlymai sveikatos priežiūros įstaigai.

19Iš VšĮ Tauragės ligoninės skundo turinio matyti, kad pareiškėjas nesutinka su Sprendimu ta apimtimi, kuria konstatuoti gydytojo A. S. padaryti pažeidimai teikiant pacientei asmens sveikatos priežiūros paslaugas per laikotarpį nuo 2012 m. kovo 29 d. iki 2012 m. balandžio 1 d. (Sprendimo 1.1 p.). Apeliacinės instancijos teismas palaiko 2013 m. sausio 15 d. nutarties argumentus, kad neigiamas gydytojo veiksmų įvertinimas savaime nesukuria teisinių pasekmių sveikatos priežiūros įstaigai, o yra tik pagrindas priimti sprendimą dėl kontrolės priemonių ar sankcijų taikymo, kuris šiuo atveju yra rekomendacinio pobūdžio. Tai reiškia, jog nagrinėjamoje byloje pareiškėjas siekia inicijuoti ginčą tik dėl fakto, bet ne dėl teisės.

20Pažymėtina, kad sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybė už joje dirbančių gydytojų neteisėtais veiksmais, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientams padarytą žalą yra deliktinė civilinė atsakomybė, įtvirtinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.283, 6.284 straipsniuose. Civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai nustatomos visos civilinės atsakomybės sąlygos – neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos, žalą padariusio asmens kaltė (CK 6.246–6.249 str.). Bylas dėl žalos, kylančios iš asmens sveikatos priežiūros santykių, atlyginimo, nagrinėja bendrosios kompetencijos teismai. Taigi galiojantis teisinis reguliavimas ir aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika leidžia daryti išvadą, kad tuo atveju, jeigu VšĮ Tauragės ligoninei bus pareikštas civilinis ieškinys dėl pacientės mirties, VšĮ Tauragės ligoninės, kaip asmens sveikatos priežiūros įstaigos, civilinės atsakomybės sąlygos bus nustatinėjamos (įrodinėjamos) pagal civilinio proceso normas, o gydytojo baudžiamosios atsakomybės klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

21Atsižvelgusi į tai, kas buvo nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė bei tinkamai įvertino bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl 2013 m. sausio 15 d. nutartis paliekama galioti.

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

23Pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės atskirąjį skundą atmesti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

25Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas viešoji įstaiga (toliau – ir VšĮ) Tauragės ligoninė... 5. II.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 15 d. nutartimi... 7. Teismas nurodė, kad Sprendimo 1.1 punkte konstatuota, jog subjektyviems ir... 8. III.... 9. Pareiškėjas VšĮ Tauragės ligoninė pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 10. Paaiškina, kad Teismas neturėjo teisės įvertinti aplinkybių dėl... 11. Teisėjų kolegija... 12. IV.... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Nagrinėjamu atveju keliamas klausimas, ar Tarnybos 2012 m. gruodžio 14 d.... 15. ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad administracinis teismas sprendžia... 16. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje nustatyta,... 17. Analizuodamas asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės... 18. Vadovaudamasi išvardytais kriterijais teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 19. Iš VšĮ Tauragės ligoninės skundo turinio matyti, kad pareiškėjas... 20. Pažymėtina, kad sveikatos priežiūros įstaigos atsakomybė už joje... 21. Atsižvelgusi į tai, kas buvo nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 23. Pareiškėjo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės atskirąjį skundą... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 15 d. nutartį palikti... 25. Nutartis neskundžiama....