Byla I-1524-643/2017
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė,

2dalyvaujant pareiškėjo atstovei Jelenai Karpovič ir atsakovo atstovei Agnei Viršilaitei,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo

Nustatė

4pareiškėjas A. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą skundu prašydamas panaikinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovas, Departamentas) 2016 m. spalio 12 d. įsakymą Nr. 1P-1175 (toliau – ir Įsakymas).

5Pareiškėjas nurodo, kad ginčijamu Įsakymu jam buvo paskirta tarnybinė nuobauda — pastaba už tai, kad 2015-11-26 nuo 21.27 val. iki 22.01 val. įformindamas muitinės deklaraciją MRN 15LTVK200014CD2A25, kurioje deklaruotas krovinys - durpės, netinkamai atliko į Lietuvos Respubliką atvykusios Baltarusijos Respublikos piliečio V. L. vairuojamos krovininės transporto priemonės DAF ( - ) su minėtu kroviniu muitinį tikrinimą. Įsakyme nurodyta, kad pareiškėjas, nustatęs, kad minėtas transporto junginio tipas, gabenamas krovinys, vairuotojo duomenys ir transporto priemonės registracijos duomenys atitiko mažiausiai 7 rizikos požymius, numatytus Rizikos valdymo muitinės poste taisyklių, patvirtintų Departamento generalinio direktoriaus 2011-11-23 d. įsakymu 1B-625, 1 priede ( 3.5 p., 3.14 p., 4.3 p., 8.1 p., 8.2 p., 8.13 p. ir 8.15 p.), privalėjo pakeisti RIKS-o nurodytą tikrinimą ir nenukreipti minėtą transporto priemonę DAF ( - ) rentgeno kontrolei.

6Pranešimas dėl tarnybinio nusižengimo (2016-01-08 Nr. 7B-73) pareiškėjui įteiktas 2016-01-13.

7Pareiškėjo vertinimu, tarnybinis patikrinimas buvo atliktas nepilnai ir paviršutiniškai, išvadoje išsamiai neišanalizuota kaltės forma, nusižengimo padarymo aplinkybės, nusižengimu sukeltos neigiamos pasekmės.

8Tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas Vilniaus TM Medininkų kelio posto viršininko A. S. 2015-12-14 tarnybinio pranešimo Nr. 5VK20S-126 pagrindu. Tarnybiniame pranešime nurodyta, kad 2015-12-09 apie 23.30 val. Medininkų KP buvo nustatytas pažeidimas. Pažeidimą nustatė Vilniaus TM pareigūnai ir Mobilios rentgeno kontrolės sistemos (toliau - MRKS) pareigūnai. 2015-12-09 23.30 val. Baltarusijos Respublikos pilietis V. L., vykdamas į Lietuvos Respubliką automobiliu DAF ( - ) ir slėpdamas nuo muitinės, tarp deklaruoto krovinio, durpių (20 600 KGM), gabeno cigaretes. A. S. tarnybiniame pranešime nurodyta, kad tas pats Baltarusijos Respublikos pilietis V. L., vykdamas į Lietuvos Respubliką per Medininkų KP 2015-11-26 deklaravo analogišką krovinį pagal MRN 15LTVK200014CD2A25, kurioje deklaruotas krovinys - durpės 20 600 KGM. Krovinys buvo gabenamas to paties siuntėjo, Baltarusijoje registruotos įmonės UP Vitebskoblgaz, tam pačiam gavėjui, Lenkijoje registruotai įmonei K. Astro SP Z00 3 Maja 17A, Platerow, tuo pačiu transporto junginiu ( - ). Padaryta išvada, kad ir 2015-11-26 minėtas vairuotojas galimai vežė kontrabandą.

92015-11-26 pareiškėjas įformino krovinį pagal MRN 15LTVK200014CD2A25. RIKS krovinį nukreipė į žalią kanalą. Neturėdamas jokios papildomos informacijos apie šį vairuotoją ar vežėją ir anksčiau padarytus pažeidimus, pareiškėjas įformino minėtą krovinį, vadovaudamasis RIKS. Įformindamas minėtą deklaraciją įvertino rizikos požymius, tačiau, atsižvelgęs į tai, kad minėtą dieną rentgenas dėl gedimo neveikė daugiau kaip pusę dienos, pareiškėjas jo nesiuntė į rentgeną ir vykdė rizikos sistemos nurodymą.

10Išvadoje nurodyta, kad dėl pareiškėjo veiksmų atsirado neigiamos pasekmės, tačiau nenurodo kuo tai pasireiškia, kokia žala padaryta. Minėtas krovinys poste veikiančios sistemoje (RIKS) nukreiptas į žalią kanalą, todėl tikrinimas nebuvo privalomas. Jokių pažeidimų 2015-11-26 šiam kroviniui nustatyta nebuvo, taip pat nebuvo atliekama rekontrolė. Nėra nustatytas priežastinis ryšis tarp kontrabandos gabenimo ir nenukreipimo rentgeno kontrolei. Nėra nustatyta, kad abiem vykimo atvejais vairuotojas gabeno nedeklaruotas prekes ar kitaip pažeidė vykimo per valstybės sieną režimą.

11Vilniaus TM Medininkų kelio posto viršininko A. S. 2015-12-14 tarnybiniame pranešime Nr. 5VK20S-126, nurodyta, kad < ...pamainų pasitarimų metu nuolat primenama muitinės pareigūnams, kad vadinami „Priedangos kroviniai" (anglis, durpės, medienos granulės, miltai kitos įvairios birios medžiagos maišuose didmaišiuose, mediena ir kt.) 1OO proc. būtų nukreipiami patikrai rentgeno..> , tačiau tarnybinį patikrinimą atlikusi komisija nesiaiškino aplinkybių, kodėl tokios informacijos nėra RATIS, kokių veiksmų ėmėsi posto viršininkas šiuo klausimu, ar suformulavo pareigūnams raštu pavedimus dėl jo išvardintų rizikos veiksnių tikrinti ir kaip tikrinti autotransporto priemones, ar kreipėsi posto viršininkas A. S. į RVC. Ne rizikos valdytojas, o posto pareigūnas priima sprendimus dėl deklaracijos atrinkimui tikrinti ar ne. Komisija nepasisakė ir nenagrinėjo, kaip suformuota užduotis RIKS-e, nors privalėjo pilnai ir visapusiškai nustatyti ir išnagrinėti visas reikšmingas aplinkybes, todėl komisijos išvada vertintina kritiškai. Viena iš tarnybinius patikrinimus atliekančių komisijų paskirtis turėtų būti muitinės formalumų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų kokybės vertinimas, kurio paskirtis - atkreipti darbdavio dėmesį į dvejopą traktavimą ir tikslinimą, siekiant pagerinti pareigūnų darbo kokybę. Šiuo atveju komisija tik surinko teisės aktų nuostatas ir jas išvardino, nepagrįsdama tai faktinėmis aplinkybėmis.

12Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė skundą palaikė ir prašė tenkinti.

13Atsakovas atsiliepime su skundu nesutinka. Nurodo, kad savo veika (neveikimu) pareiškėjas pažeidė Rizikos valdymo muitinės poste taisyklių, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-11-23 įsakymu Nr. 1B-625 (Taisyklės), 12 punktą, Medininkų kelio posto vidaus darbo tvarkos taisyklių (, patvirtintų Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2015-11-20 įsakymu Nr. 3V-73 Medininkų posto taisyklės), 1 priedo „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas", 13 darbo vietos 3 ir 7 punktų reikalavimus, Vilniaus teritorinės muitinės posto vyresniojo inspektoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015-02-10 įsakymu Nr. 1B-111 (Pareigybės aprašymas), 7.1, 7.3, 7.15 ir 7.20 papunkčių reikalavimus, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ) 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktų nuostatas, Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso, patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006-12-27 įsakymu Nr. 1B-888 (Etikos kodeksas), 7.8.2 papunktį, Lietuvos Respublikos muitinės įstatymo (MĮ) 20 straipsnio 4 dalies 6 ir 7 punktus.

14Priešingai, nei teigia pareiškėjas, tarnybinio patikrinimo metu buvo apklausti visi su tarnybiniu nusižengimu susiję asmenys, o pačioje tarnybinio patikrinimo išvadoje aptarta kaltės forma ir išaiškintos visos tarnybiniam nusižengimui reikšmingos aplinkybės. 2016-02-08 tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 7B-513 aptarta pareigūno tarnybinė veikla iki tarnybinio nusižengimo padarymo, ir, atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, pareigūnui skirta švelniausia Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau - Statutas) 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta tarnybinė nuobauda - pastaba.

15Pareiškėjo teiginys, jog minėtą krovinį įformino vadovaudamasis RIKS ir neturėdamas jokios papildomos informacijos, laikytinas nepagrįstu, nes minėti rizikos požymiai, kuriuos privalėjo įvertinti pareiškėjas, ir kurie numatyti Taisyklių 1 priede, buvo aiškiai nurodyti deklaracijoje MRN 15LTVK200014CD2A25 ir prie jos pridėtuose dokumentuose arba identifikuotini vizualiai apžiūrėjus transporto priemonę, t. y.: 3.5 p. aprašytas požymis - priemonė, kurią galima patikrinti tik iki galo iškrovus visą krovinį (izoterminės priekabos, puspriekabės ir pan.); 3.14 p. - transporto priemonė nebūdinga tokios rūšies kroviniui (durpės gabenamos izoterminėje priekaboje - šaldytuve); 4.3 p. - vairuotojo gyvenamoji ir transporto priemonės registracijos šalis nesutampa, t.y. vairuotojo gyvenamoji vieta Baltarusijos Respublika, o transporto priemonės registracijos šalis Lenkija; 8.1 p. - buvo gabenamos prekės, kurios dažnai naudojamos kitoms kontrabandos būdu gabenamoms prekėms paslėpti (durpės didmaišiuose); 8.2 p. - kad vengiama iškart atvykus į muitinės įstaigą (postą) pateikti prekes muitiniam tikrinimui (krovinys atvyko į posto teritoriją 2015 m. lapkričio 26 d. 17 val. 50 min., o muitinis tikrinimas pradėtas 21 vai. 27 min.); 8.13 p. - prekės sukrautos taip, kad apsunkintųjų tikrinimą; 8.15 p. - prekės gabenamos iš padidintos rizikos kilmės šalies.

16Atsakovas nurodo, kad pagal turimus Rentgeno kontrolės sistemų nuotolinio vartotojo programinės įrangos duomenis, 2015-11-26 laikotarpiu nuo 17.00 val. iki 24.00 val. (tuo metu, kai V. L. vairuojama krovininė transporto priemonė DAF ( - ) su kroviniu atvyko į Medininkų kelio postą) Medininkų kelio poste rentgeno sistema veikė, kadangi minimu laikotarpiu buvo atlikti mažiausiai 8 tikrinimai Rentgeno kontrolės sistema, t. y. nebuvo objektyvių kliūčių pareiškėjui priimti sprendimą siųsti rizikingą transportą priemonę peršviesti rentgenu ir tuo įvykdyti Medininkų kelio posto vidaus darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2015 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. 3V-73 (Vidaus tvarkos taisyklės), 1 priedo „Medininkų kelio posto darbo vietos ir jų aprašymas", 13 darbo vietos 7 punkto reikalavimą - poste dirbant RKS, atrinkti transporto priemones rentgeno kontrolei.

17Atsakovas pažymėjo, net jei poste ir nedirbtų RKS, pareigūnas, identifikavęs rizikingą transporto priemonę, privalo imtis aktyvių veiksmų ir vykdyti 13 darbo vietos 3 punkto reikalavimą - atrinkti ir, suderinęs su vadovaujančiu pareigūnu, nukreipti transporto priemonę detaliam tikrinimui. Tačiau, kaip pareiškėjas teigė 2016-01-17 paaiškinime, net ir įvertinęs rizikos požymius, dėl nepaaiškinamų priežasčių nevykdė 13 darbo vietos imperatyvių 3 ir 7 punktų reikalavimų, nesiėmė aktyvių veiksmų sustabdyti rizikingos transporto priemonės patekimą į Lietuvos Respubliką.

182016-02-08 tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 7B-513 konstatuota, kad dėl pareiškėjo neveikimo (rizikos požymių neįvertinimo) iš posto teritorijos išleista rizikinga transporto priemonė. Taigi, dėl pareiškėjo neveikimo iš esmės nebuvo vykdyta MĮ 9 straipsnio 1 dalies 4 punkte muitinei pavesta funkcija - atlikti muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją ir tyrimą. Laikytina, jog vien krovininės transporto priemonės DAF ( - ), atitinkančios net 7 rizikos požymius, patekimas į Lietuvos Respublikos, o kartu ir Bendrijos muitų teritoriją, neatitinka Vilniaus teritorinės muitinės nuostatų, patvirtintų Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2011-12-06 įsakymu Nr. 1B-666 (Muitinės nuostatai), 8.1 papunktyje Vilniaus teritorinei muitinei nustatyto uždavinio apsaugoti Europos Bendriją ir Lietuvos Respubliką nuo nesąžiningos ir neteisėtos prekybos, saugoti Europos Bendrijos finansinius interesus bei 8.5 papunktyje nustatyto uždavinio užtikrinti valstybės bei jos gyventojų saugumą ir saugą vykdant tarptautinę prekybą.

19Medininkų kelio poste 2015-10-25 buvo nustatytas atvejis, kuomet medžio anglies krovinys buvo naudojamas kaip priedanga 1380140 vnt. cigarečių kontrabandiniam kroviniui gabenti. Visose pamainose buvo aptartas paminėtas atvejis, ir akcentuota, kad priedangos kroviniai turi būti nukreipiami tikrinimui rentgenu. Apie atranką kontrolei Medininkų kelio poste epizodiškai kalbama daugiau nei 3 metus. Pareiškėjas skunde neneigia, kad pamainų pasitarimų metu žodžiu nuolat buvo vardijami „priedangos kroviniai", jų rūšys, bei duotas žodinis pavedimas tokius krovinius tikrinti 100 proc, tačiau iš esmės ginčija tik faktą, kad toks pavedimas nebuvo pateiktas raštu.

20Pareiškėjas posto inspektoriumi dirba nuo 1992 m., t.y. pareigūno stažas šiose pareigose yra didesnis kaip 20 metų. Tai leidžia teigti, kad pareiškėjui buvo žinomos prekių rūšys, dažniausiai naudojamos kontrabandai gabenti, o durpių gabenimas šaldytuve neabejotinai turėjo sukelti įtarimų bet kuriam atidžiam posto pareigūnui.

21Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

22Skundas atmestinas.

23Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad:

242015-12-14 tarnybiniu pranešimu Nr. 5VK20S-126 (b.l. 126-127) Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto viršininkas A. S. informavo Vilniaus teritorinės muitinės viršininką, kad 2015-12-09 apie 23.30 val. Medininkų kelio poste buvo nustatytas pažeidimas. Pažeidimą nustatė Vilniaus TM ir MRKS rentgenologai, o būtent: 2015-12-09 apie 23.30 val. BY pil. V. L. (gim. 1970 m.) vykdamas į LR automobiliu DAF ( - ) ir slėpdamas nuo muitinės tarp deklaruoto krovinio – durpių – 20 600 KGM, gabeno cigaretes. Krovinys buvo gabenamas pagal MRN 15LTVK200014D23AD4. Siuntėjas - Baltarusijoje registruota įmonė UP Vitebskoblgaz, gavėjas – Lenkijoje registruota įmonė K. Astro SP Z00 3Maja 17A, Platerow. Patikrinus transporto priemonę MRKS sulaikyta 4480000 vnt. cigarečių „Fest“ be banderolių (560000 Eur) bei automobilis su puspriekabe (6000 Eur). MKT pradėtas ikiteisminis yrimas pagal LR BK 22 str. 1 d., 199(2) str. 1 d., 199 str. 1 d. Tarnybiniame pranešime, be kita ko, nurodyta, kad atliekant informacijos analizę nustatyta, kad BY pil. V. L. (gim. 1970 m.) vykdamas į LR per Medininkų kelio postą 2015-11-26 deklaravo analogišką krovinį pagal MRN 15LTVK200014CD2A25, kurioje deklaruotas krovinys – durpės 20 600 KGM. Krovinys buvo gabenamas to paties siuntėjo Baltarusijoje registruotos įmonės UP Vitebskoblgaz, tam pačiam gavėjui – Lenkijoje registruotai įmonei K. Astro SP Z00 3Maja 17A, Platerow, tuo pačiu transporto junginiu ( - ). Durpės buvo gabenamos izoterminėje priekaboje – šaldytuve. Atliekant pirminį informacijos patikrinimą, taip pat objektyviai nustatyta, kad 2015-11-26/2015-11-27 4 pamainos darbo metu automobilis DAF ( - ), gabenęs durpių krovinį priekaboje – šaldytuve į MRKS nukreiptas nebuvo. Neatlikus tikrinimo MRKS nėra galimybės objektyviai patvirtinti arba paneigti, kad 2015-11-26 pagal MRN 15LTVK200014CD2A25 transporto junginiu ( - ) gabentas krovinys – durpės 20 600 KGM nebuvo naudotas kaip priedangos krovinys.

252015-12-23 paaiškinime (b.l. 105) pareiškėjas nurodė, kad 2015-11-26 įformino krovinį pagal MRN 15LTVK200014CD2A25. RIKS krovinį nukreipė į žalią kanalą. Neturėdamas jokios papildomos informacijos įformino minėtą krovinį vadovaudamasis RIKS.

262016-01-07 įsakymu Nr. 1B-14 (b.l. 87) Departamento generalinis direktorius sudarė komisiją Vilniaus teritorinės muitinės posto vyresniojo inspektoriaus A. B., atliekančio pareigas Medininkų kelio poste, galimam tarnybiniam nusižengimui ištirti. Komisijos sudėtis pakeista 2016-01-20 įsakymu Nr. 1B-48 (b.l. 101).

272016-01-13 pareiškėjui įteiktas 2016-01-08 tarnybinis pranešimas Nr. 7B-73 apie atliekamą tarnybinį patikrinimą (b.l. 103).

282016-01-17 paaiškinime (b.l. 102) pareiškėjas nurodė, kad 2015-11-26 įformino krovinį pagal MRN 15LTVK200014CD2A25. RIKS krovinį nukreipė į žalią kanalą. Įvertinęs rizikos požymius minėtą krovinį įformino vadovaudamasis RIKS.

292016-02-02 paaiškinime Nr. 8P-303 (b.l. 98) pareiškėjas nurodė, kad 2015-11-26 įformindamas krovinį pagal tranzito deklaraciją MRN 15LTVK200014CD2A25 suprato, kad rizikos požymius turi vertinti, nors krovinys RIKS sistemos ir buvo nukreiptas į žalią kanalą, tačiau būtinybės sugriežtinti tikrinimą neįžvelgė. Be to, pareiškėjas paaiškinime nurodė, kad esant vadovaujančių pareigūnų žodiniam pavedimui transporto priemonės yra atrenkamos detalesniam patikrinimui, tačiau nagrinėjamu atveju, t.y. minėtai deklaracijai žodinio pavedimo sugriežtinti tikrinimą nebuvo.

302016-02-03 tarnybiniame pranešime Nr. 6VK20S-9 (b.l. 93-94) Vilniaus teritorinės muitinės Medininkų kelio posto viršininkas A. S. informavo Departamento Personalo administravimo skyriaus viršininko pavaduotoją Ž. B., kad pamainų pasitarimų metu nuolat primenama muitinės pareigūnams, kad vadinami „Priedangos kroviniai“ (anglis, durpės, medienos granulės, miltai, kitos įvairios birios medžiagos maišuose, didmaišiuose, mediena ir kt.) 100 proc. būtų nukreipiami patikrai rentgeno kontrolės sistema. 2015-10-25 Medininkų kelio poste nustatytas atvejis, kuomet medžio anglies krovinys buvo naudojamas kaip priedanga 1380140 vnt. cigarečių kontrabandiniam kroviniui gabenti. Visose pamainose aptartas šis atvejis ir akcentuota, kad priedangos kroviniai turi būti nukreipiami tikrinimui rentgenu. Apie atranką kontrolei Medininkų kelio poste epizodiškai kalbama daugiau nei 3 metus.

312016-02-08 surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 7B-513 (b.l. 140-145), kurioje konstatuota, kad A. B. savo veika (neveikimu) pažeidė Taisyklių 12 punktą, Vidaus tvarkos taisyklių 1 priedo 13 darbo vietos 3 ir 7 punktų, Pareigybės aprašymas 7.1, 7.3, 7.15 ir 7.20 papunkčių, VTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktų, Etikos kodekso 7.8.2 papunkčio ir MĮ 20 straipsnio 4 dalies 6 ir 7 punktų reikalavimus ir padarė tarnybinį nusižengimą dėl aplaidumo. Komisija pasiūlė skirti A. B. tarnybinę nuobaudą – pastabą.

322016-10-12 įsakymu Nr. 1P-1175 (b.l. 5) Departamento generalinis direktorius paskyrė A. B. Vilniaus teritorinės muitinės posto vyresniajam inspektoriui, tarnybinę nuobaudą – pastabą (Įsakymas).

33Ginčas byloje kilęs dėl Departamento 2016-10-12 įsakymo Nr. 1P-1175 teisėtumo ir pagrįstumo. Teismas įpareigotas nustatyti, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar sprendimai neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). Sprendžiant pareiškėjo reikalavimo panaikinti ginčijamą sprendimą pagrįstumą, pirmiausia būtina įvertinti skundžiamo sprendimo, kuris laikytinas viešojo administravimo aktu, atitiktį Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems teisėtumo ir pagrįstumo kriterijams. Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Taip pat būtina įvertinti, ar nėra Administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių skundžiamas sprendimas turėtų būti panaikintas.

34Ginčijamu įsakymu pripažinta, kad pareiškėjas padarė tarnybinį nusižengimą ir jam paskirta tarnybinė nuobauda – pastaba.

35Pareiškėjas yra statutinis valstybės tarnautojas, todėl sprendžiant dėl jo patraukimo tarnybinėn atsakomybėn taikytinas Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – Statutas, redakcija, galiojanti nuo 2014-01-01). Statuto 33 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad muitinės pareigūnai už tarnybinius nusižengimus traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Muitinės departamento generaliniam direktoriui suteikti įgaliojimai skirti muitinės pareigūnams už tarnybinius nusižengimus vieną iš šių tarnybinių nuobaudų: 1) pastabą; 2) papeikimą; 3) griežtą papeikimą; 4) perkėlimą į žemesnės kategorijos pareigas; 5) atleidimą iš pareigų (Statuto 34 straipsnio 1 dalis). Skiriant tarnybinę nuobaudą turi būti laikomasi pagrindinių procedūrų ir taisyklių, kurias nustato Statutas (Statuto 35, 36, 42 str.), atsižvelgiant į muitinės pareigūno kaltę, tarnybinio nusižengimo padarymo priežastis, aplinkybes ir padarinius, į muitinės pareigūno veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo bei į informaciją, pateiktą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo numatytais atvejais ir tvarka (Statuto 37 str. 1 d.). Statute nustatytų tarnybinių nuobaudų skyrimo muitinės pareigūnams bei tarnybinių patikrinimų dėl jų padarytų tarnybinių nusižengimų atlikimo tvarką reglamentuoja vykdant Statuto 42 straipsnio 2 dalį Finansų ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintos Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklės (toliau – Nuobaudų skyrimo taisyklės). Nuobaudų skyrimo taisyklių 3 punkte nustatyta, kad tarnybinės nuobaudos skyrimo pagrindas yra tarnybinis nusižengimas. Tarnybinis nusižengimas – kalta pareigūno veika (veiksmai ar neveikimas), kuria pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys jo pareigų atlikimą (Nuobaudų skyrimo taisyklių 4 p.). Tarnybinis nusižengimas yra viena iš teisės pažeidimų rūšių, todėl jam būdingi visi teisės pažeidimo elementai, t. y. objektas, subjektas, objektyvioji ir subjektyvioji pusės. Tik esant šių elementų visumai vienu metu galima konstatuoti, kad yra tarnybinis nusižengimas, sukeliantis tarnybinę atsakomybę. Tarnybinio nusižengimo subjektu laikomas valstybės tarnautojas, turintis tarnybinį teisnumą ir veiksnumą. Tarnybos pažeidimo objektu pripažįstama nustatyta valstybės tarnybos tvarka. Tarnybinio nusižengimo objektyvioji pusė – tai valstybės tarnautojo neteisėtas elgesys. Tarnybinio nusižengimo subjektyvioji pusė – tai valstybės tarnautojo, neatlikusio ar netinkamai atlikusio pareigas, kaltė, kuri gali pasireikšti tiek tyčios, tiek neatsargumo forma. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, tam, jog valstybės tarnautojas būtų patrauktas tarnybinėn atsakomybėn, nepakanka vien fakto, kad valstybės tarnautojas neatliko savo pareigų arba jas atliko netinkamai, konstatavimo, o būtina nustatyti, ar valstybės tarnautojo veiksmuose yra tarnybinio nusižengimo sudėtis: nustatytas pažeidimo padarymo faktas, jį padaręs tarnautojas, pasekmės, priežastinis ryšys tarp veikos ir pasekmių, tarnautojo kaltė (LVAT 2012-12-17 sprendimas Nr. A520-2635/2012). Be to, vertinant, ar valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, būtina nustatyti konkrečias pareigūno veikas (veiksmus ar neveikimą), kuriomis pažeidžiami teisės aktai, reglamentuojantys jo pareigų atlikimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl tarnybinių nuobaudų teisėtumo ir pagrįstumo, ne kartą yra konstatavęs, kad nuobaudų skyrimo procedūros baigiamieji administraciniai aktai turi griežtai atitikti teisės normų nustatytus reikalavimus. Viena iš svarbiausių tokios procedūros sudėtinių dalių yra tarnybinio nusižengimo tyrimas, kuris nėra vien formalus veiksmas, apsiribojantis tik tarnautojo veiklos ar neveikimo konstatavimu. Tai – plati įstaigos vadovo įpareigoto pareigūno ar komisijos veikla, susijusi su išsamiu visų tariamo tarnybinio nusižengimo padarymo aplinkybių ir priežasčių, nulėmusių nusižengimą, išaiškinimu (LVAT 2013-03-04 nutartis Nr. A662–565/2013). Būtent tarnybinio patikrinimo išvadoje, kuris yra sudėtinė įsakymo dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo dalis, turi būti motyvuotai nurodyta, kokios nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, jog buvo (arba nebuvo) padarytas tarnybinis nusižengimas. Tad sprendžiant ginčą dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo visų pirma analizuotina ar minėtoje išvadoje nurodyti faktai ir jų teisinis įvertinimas įrodo tarnybinio nusižengimo padarymą, paskirtos tarnybinės nuobaudos teisėtumą ir pagrįstumą.

36Ar muitinės pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, nustatoma tarnybinio patikrinimo metu, kurį baigus surašoma tarnybinio patikrinimo išvada, joje išdėstant nustatytas aplinkybes ir pateikiant teisinį tikrinamo pareigūno veikos įvertinimą (Statuto 42 str., Nuobaudų skyrimo taisyklių 21 p.). Tarnybinio nusižengimo faktas ir tarnybinio nusižengimo sudėties elementai turi būti nustatyti motyvuotoje išvadoje, kuri surašoma nustatyta tvarka atlikus išsamų tarnybinio nusižengimo aplinkybių tyrimą. Tarnybinį tyrimą atliekantis pareigūnas (komisija) turi surinkti visus įrodymus, patvirtinančius ar paneigiančius tiriamą tarnybinio nusižengimo faktą, tarnautojo kaltę, patikrinti tarnautojo paaiškinime nurodytas su tiriamu nusižengimu susijusias aplinkybes ir visa tai įvertinus motyvuotoje išvadoje suformuluoti atitinkamas išvadas. Tarnybinio nusižengimo tyrimo išvada, kuria remiantis priimamas individualus administracinis aktas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, teismų praktikoje laikoma tokio akto motyvuojamąja dalimi.

37Departamento direktoriaus 2016-01-07 įsakymu Nr. 1B-14 sudaryta komisija, nustatė ir tarnybinio patikrinimo išvadoje fiksavo, kad Vilniaus TM posto vyresnysis inspektorius A. B. 2015-11-26 nuo 21.27 iki 22.01 val. įformindamas muitinės deklaraciją MRN 15LTVK200014CD2A25, kurioje deklaruotas krovinys – durpės, netinkamai atliko į Lietuvos Respubliką atvykusios Baltarusijos Respublikos piliečio V. L. vairuojamos krovininės transporto priemonės su minėtu kroviniu muitinė patikrinimą, kadangi nustatęs, kad minėtas transporto junginio tipas, gabenamas krovinys, vairuotojo duomenys ir transporto priemonės registracijos duomenys atitiko mažiausiai 7 rizikos požymius ir turėdamas bei galėdamas suvokti, kad pastebėti rizikos požymiai rodo, kad tikrinimas nurodytas RIKS yra nepakankamas, apie papildomus rizikos požymius neinformavo muitiniam tikrinimui vadovaujančio pareigūno, lokalaus rizikos valdytojo ir nesiėmė visų priemonių rizikai mažinti, netrinko ir nenukreipė minėtos transporto priemonės rentgeno kontrolei, nevykdė muitų taisyklių pažeidimų prevencijos ir padarė tarnybinį nusižengimą dėl aplaidumo. Komisijos vertinimu tokia veika (neveikimu) pareiškėjas pažeidė Taisyklių 12 punktą, Vidaus tvarkos taisyklių 1 priedo 13 darbo vietos 3 ir 7 punktų, Pareigybės aprašymo 7.1, 7.3, 7.15 ir 7.20 papunkčių, VTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktų, Etikos kodekso 7.8.2 papunkčio ir MĮ 20 straipsnio 4 dalies 6 ir 7 punktų reikalavimus.

38Taisyklių, kurios nustato muitinės posto pareigūnų funkcijas rizikos valdymo srityje ir aprašo rizikos veiksnius ir požymius, 11 punkte nustatyta, kad atlikdami tikrinimą pareigūnai privalo ieškoti papildomų tikrinamo objekto rizikos požymių vadovaudamiesi gauta tikrinimo užduotimi, 1 priede išvardytais rizikos požymiais ir savo patirtimi. Taisyklių 1 priede yra nustatyti rizikos veiksniai ir požymiai. Šio priedo 3.5 punkte nurodyta, kad transporto priemones apibūdina, be kitų, ir tokie rizikos požymiai, kaip transporto priemonė, kurią galima patikrinti tik iki galo iškrovus visą krovinį (izoterminės priekabos, puspriekabės ir pan.) bei transporto priemonė nebūdinga tokios rūšies kroviniui (3.14 p.). Toks požymis, kai vairuotojo gyvenamoji ir transporto priemonės registracijos šalis nesutampa arba žinomos kaip rizikos zonos, yra vertinamas kaip asmenį apibūdinantis rizikos požymis (1 priedo 4.3 p.). 1 priedo 8 punkte, nurodyta, kad prekes (krovinius, be kitų, apibūdina ir tokie rizikos veiksniai kaip prekės, kurios dažnai naudojamos kitoms kontrabandos būdu gabenamos prekėms paslėpti (8.1 p.), vengiama iškart atvykus į muitinės įstaigą (postą) pateikti prekes muitiniam tikrinimui (8.2 p.), prekės sukrautos taip, kad apsunkintų jų tikrinimą (8.13 p.), prekės gabenamos iš padidintos rizikos kilmės šalių arba jų kilmė kelia abejonių (8.15 p.). Taisyklių 12 punkte įtvirtinta, kad jeigu tikrinimo metu pastebėti rizikos požymiai rodo, kad tikrinimas yra nepakankamas siekiant užkirsti kelią pažeidimui arba pažeidimą nustatyti, tikrinimą atliekantys pareigūnai privalo apie tai informuoti tikrinimui vadovaujantį pareigūną, lokalų rizikos valdytoją ir imtis visų priemonių rizikai sumažinti.

39Vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja posto vidaus ir darbo organizavimo tvarką ir kitus darbo organizavimo ypatumus. Vidaus tvarkos taisyklių 1 priede yra nustatyta Medininkų kelio posto darbo vietų aprašymas. Pareiškėjas kaltinamas 13 darbo vietos 3 ir 7 punktų reikalavimų nevykdymu. 3 punkte nustatyta, kad posto pareigūnas atrenka bei suderinęs su vadovaujančiu pareigūnu nukreipia transporto priemones detaliam tikrinimui, o 7 punkte nustatyta, kad poste dirbant RKS (rentgeno kontrolės sistema), posto pareigūnas atrenka transporto priemones rentgeno kontrolei.

40Pareiškėjo (Vilniaus TM posto vyresniojo inspektoriaus) pareigybės aprašyme, be kitų pareiškėjo pareigų, nustatytos ir pareigos: atlikti per postą gabenamų ar poste deklaruojamų prekių, dokumentų, transporto priemonių, keleivių ir bagažo muitinį tikrinimą ir įforminimą vadovaujantis teisės aktais (7.1 p.), taikyti importo, eksporto ir tranzito draudimus ir apribojimus, vykdyti kontrabandos, muitų taisyklių pažeidimų prevenciją (7.3 p.), atlikti rizikos vertinimą ir priimti motyvuotus sprendimus dėl muitinio tikrinimo būdo parinkimo (7.15 p.) ir vykdyti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas (7.20 p.).

41Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ, redakcija, galiojusi nuo 2016-10-01 iki 2017-01-01) 15 straipsnio, įtvirtinančio valstybės tarnautojų pareigas, 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų, 4 punkte nustatyta pareiga tinkamai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir laiku atlikti pavedamas užduotis, o 6 punkte - pareiga laikytis valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vidaus tvarkos taisyklių.

42Muitinės įstatymo (MĮ, redakcija, galiojusi nuo 2016-04-27 iki 2017-01-01) 20 straipsnio 4 dalies 6 punkte įtvirtina muitinės pareigūno pareiga laikytis Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso reikalavimų, o 7 punkte - vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.

43Etikos kodekso 7.8.2. punkte nustatyta, kad muitinės pareigūnas, vadovaudamasis pavyzdingumo principu, privalo savo pareigas atlikti laiku ir kompetentingai.

44Atkreiptinas dėmesys, kad tiek Tarnybinio patikrinimo išvadoje, tiek ginčijamame įsakyme pareiškėjas, be kita ko, kaltinamas ir VTĮ 15 straipsnio 1 dalies 1, 4 ir 6 punktų, MĮ 20 straipsnio 4 dalies 6 ir 7 punktų, Etikos kodekso 7.8.2 punkto, Pareigybės aprašymo 7.20 punkto pažeidimais. Paminėtose teisės normose įtvirtintos valstybės tarnautojų (tame tarpe ir statutinių) bendrosios pareigos, kurias valstybės tarnautojas pažeidžia konkrečiais veiksmais (neveikimu), kurie neatitinka atitinkamo specialiojo įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų konkrečių normų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas tarnybinių ginčų bylose ne kartą yra pabrėžęs būtinumą tarnybinio patikrinimo išvadoje neapsiriboti nuoroda į bendro pobūdžio teisės normą, o yra akcentavęs būtinumą nustatyti kokias konkrečias specialiųjų teisės aktų normas valstybės tarnautojas pažeidė atitinkamais savo veiksmais ar neveikimu.

45Atsakovas, konstatuodamas pareiškėjo padarytą tarnybinį nusižengimą, nurodė, kad pastarasis dėl aplaidumo pažeidė šias, specialiosiomis laikytinas, teisės aktų nuostatas: Taisyklių 12 punkto ir Vidaus tvarkos taisyklių 1 priedo 13 darbo vietos 3 ir 7 punktų reikalavimus.

46Iš esmės ginčas tarpo šalių kilęs dėl faktinės aplinkybės, jog į Lietuvos Respublikos atvykusios Baltarusijos Respublikos piliečio vairuojamos krovininės transporto priemonės DAF su kroviniu, kurią RIKS (Rizikos įvertinimo ir kontrolės informacinė sistema) buvo nukreipusi į žalią kanalą, pareiškėjas neatrinko ir nenukreipė rentgeno kontrolei, vertinimo Taisyklių 12 punkto ir Vidaus tvarkos taisyklių 1 priedo 13 darbo vietos 3 ir 7 punktų taikymo prasme.

47Tiek skunde teismui, tiek tarnybinio patikrinimo metu teiktuose paaiškinimuose (tomas I, b.l. 98, 102, 105) pareiškėjas nurodė, kad neturėdamas jokios papildomos informacijos ir įvertinęs rizikos požymius įformino minėtą krovinį vadovaudamasis RIKS. Pareiškėjas paaiškinime nurodo, kad transporto priemonės yra atrenkamos detalesniam patikrinimui tik esant vadovaujančių pareigūnų žodiniam pavedimui, tačiau nagrinėjamu atveju, t.y. minėtai deklaracijai, žodinio pavedimo sugriežtinti tikrinimą nebuvo. Tiesa, pareiškėjas nei skunde, nei tarnybinio patikrinimo metu neatskleidė, kokia, iš kokių šaltinių gauta informacija būtų lėmusi kitokį jo veikimą. Be to, pareiškėjas neįvardino, kuo pasireiškė jo atliktas rizikos požymių įvertinimas – kokius rizikos požymius jis konkrečiai ir kaip vertino, kodėl tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodytus požymius vertino ne rizikingais konkrečioje situacijoje. Pažymėtina, kad Pareigybės aprašymo 7.15 punkte įtvirtinta pareiškėjo pareiga atlikti rizikos vertinimą ir priimti motyvuotus sprendimus dėl muitinio tikrinimo būdo parinkimo.

48Kaip teisimo sprendime jau minėta, Taisyklių 11 punkte nustatyta, kad atlikdami tikrinimą pareigūnai privalo ieškoti papildomų tikrinamo objekto rizikos požymių vadovaudamiesi ne tik gauta tikrinimo užduotimi, tačiau ir 1 priede išvardytais rizikos požymiais ir savo patirtimi. Tuo tarpu Taisyklių 12 punkte įtvirtinta, kad jeigu tikrinimo metu pastebėti rizikos požymiai rodo, kad tikrinimas yra nepakankamas siekiant užkirsti kelią pažeidimui arba pažeidimą nustatyti, tikrinimą atliekantys pareigūnai privalo apie tai informuoti tikrinimui vadovaujantį pareigūną, lokalų rizikos valdytoją ir imtis visų priemonių rizikai sumažinti. Pažymėtina, kad tokia Taisyklių formuluotė suponuoja pareigūno aktyvią pareigą esant taisyklių 1 priede išvardintiems požymiams, o nagrinėjamu atveju jų buvo net septyni, apie tai informuoti tikrinimui vadovaujantį pareigūną, lokalų rizikos valdytoją ir imtis visų priemonių rizikai sumažinti. Šios pareigos vykdymui, priešingai nei nurodo pareiškėjas, nėra reikalingas vadovaujančio pareigūno žodinio pavedimas sugriežtinti kontrolę. Atsižvelgiant į pareiškėjo darbo patirtį (20 metų, Taisyklių 11 p.) darytina išvada, kad pareiškėjas, turėdamas aktyvią pareigą ieškoti papildomų tikrinamo objekto rizikos požymių ir nagrinėjamu atveju nustatęs tarnybinio patikrinimo išvadoje išvardintus rizikos požymius (3.5, 3.14, 4.3, 8.1, 8.2, 8.13 ir 8.15), o jų egzistavimo pareiškėjas ir neginčija, privalėjo imtis priemonių rizikai sumažinti, tame tarpe ir Vidaus tvarkos taisyklių 1 priedo 13 darbo vietos 3 ir 7 punktuose numatytų veiksmų - atrinkti bei suderinus su vadovaujančiu pareigūnu nukreipti transporto priemonę detaliam tikrinimui ir, poste dirbant RKS (rentgeno kontrolės sistema), atrinkti transporto priemonę rentgeno kontrolei. Pareiškėjo argumentai, kad 2015-11-26 jis vertino rizikos požymius, tačiau atsižvelgęs į tai, kad minėtą dieną rentgenas dėl gedimų neveikė daugiau kaip pusę dienos, transporto priemonės į rentgeną nesiuntė, o vykdė rizikos sistemos nurodymą, paneigti byloje surinktais rašytiniais įrodymais. Iš į bylą pateikto Rentgeno sistemomis tikrinamų transporto priemonių apskaitos žurnalo ištraukos (tomas I, b.l. 120) nustatyta, kad ginčui aktualiu laikotarpiu 2016-11-26 apie 22 val. rentgeno kontrolės sistema poste buvo ir veikė. Dar daugiau, pats pareiškėjas tą pačią dieną (2016-11-26) 21.47 val. rentgeno kontrolei nusiuntė transporto priemonę ( - ), kuri buvo patikrinta 22.53 val.

49MĮ 9 straipsniu įstatymų leidėjas Lietuvos muitinei pavedė šias funkcijas: muitinės priežiūros priemonėmis užtikrinti muitų teisės aktų įgyvendinimą; administruoti importo ir eksporto muitus ir kitus muitinės administruojamus importo ir eksporto mokesčius; kontroliuoti bendrojo muitų tarifo, muitų ir kitų muitinės administruojamų mokesčių bei jų lengvatų, taip pat muitų teisės aktų nustatytų importo, eksporto ir tranzito draudimų bei apribojimų taikymą; atlikti muitų teisės aktų pažeidimų prevenciją ir tyrimą; taikyti Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymo nustatytus operatyvinius veiksmus bei naudoti operatyvines priemones su muitinės veikla susijusioms nusikalstamoms veikos nustatyti ir atlikti šių veikų ikiteisminį tyrimą; tvarkyti prekių importo ir eksporto bei su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis statistiką; tikrinti Lietuvos Respublikos muitų teritorijoje savo veiklą vykdančių ūkinę komercinę veiklą, jos apskaitą, su muitų teisės taikymu susijusią finansinę atskaitomybę. MĮ 7 straipsnyje įtvirtinta, kad muitinės veikla grindžiama įstatymo viršenybės, teisėtumo, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo, asmenų lygybės įstatymui, viešumo ir profesinės paslapties, skaidrumo, profesionalumo, asmeninės iniciatyvos bei atsakomybės ir tarnybinės drausmės, vienvaldiškumo ir kolegialumo derinimo principais. Statuto 3 straipsnyje nustatant tarnybos muitinėje principus nurodyta, kad ši tarnyba grindžiama, be kita ko, įstatymų viršenybės, tarnybos ypatumų kompensavimo principu pagal kurį muitinės pareigūnų tarnybos ypatumai (didesnis pavojus gyvybei arba sveikatai, didesnė atsakomybė, ilgesnis darbo laikas bei įvairūs su tarnyba susiję apribojimai) yra kompensuojami šiame Statute bei kituose teisės aktuose nustatytomis socialinėmis garantijomis. Statute įtvirtinant bendruosius priėmimo į tarnybą muitinėje reikalavimus, be kita ko nustatyta, kad asmuo turi būti nepriekaištingos reputacijos (Statuto 6 str. 1 d. 5 p.). Iš minėto teisinio reguliavimo matyti, kad įstatymų leidėjas Lietuvos muitinei (muitinės įstaigų sistemai) pavedė labai svarbias funkcijas muitų teisės srityje. Su šios tarnybos pareigūnais, nepriklausomai nuo jų tarnybos vietos, valstybė ir visuomenė sieja viešąjį interesą, kad muitinės priežiūros priemonėmis bus patikimai ir profesionaliai užtikrintas muitų teisės aktų įgyvendinimas, muitų teisės aktų pažeidimų prevencija, kad šios tarnybos pareigūnai laikysis priesaikos, sąžiningai atliks jiems pavestas funkcijas, nenusižengs muitinės pareigūno pareigoms ar muitinės pareigūno etikai. Taigi, statutiniams muitinės pareigūnams keliami itin aukšti pareigų atlikimo ir tarnybinės etikos standartai, kuriuos kompensuoja Statuto 3 straipsnyje įtvirtintas tarnybos ypatumų kompensavimo Statute nustatytomis socialinėmis garantijomis principas. Teritorinės muitinės yra Lietuvos muitinės sistemos dalis (MĮ 15 str.). Muitinės postai yra teritorinių muitinių padaliniai, veikiantys MD generalinio direktoriaus nustatytose vietose ir atliekantys jų kompetencijai priskirtus muitinės formalumus bei kitas Muitinės departamento arba teritorinės muitinės jiems priskirtas funkcijas (MĮ 18 str. 1 d.). Muitinės pareigūnas, nusižengdamas valstybės tarnautojo pareigoms ir muitinės pareigūne etikai, pakenkia visai Lietuvos muitinės sistemai (LVAT 201502-23 nutartis Nr. A-333-146/2015).

50Pareiškėjo atstovė teisminio nagrinėjimo metu kėlė klausimą, jog atsakovas į bylą nepateikė jokių objektyvių duomenų apie sąvokos „priedangos kroviniai“ išaiškinimą muitinės pareigūnams. Nagrinėjamų aplinkybių kontekste svarbu atkreipti dėmesį, kad rizikingų prekių (krovinio) požymiai yra apibrėžti Taisyklių 1 priedo 8 punkte, tame tarpe ir prekės, kurios dažnai naudojamos kitoms kontrabandos būdu gabenamoms prekėms paslėpti (8.1 p.). Atsižvelgiant į pareiškėjo tarnybos patirtį (daugiau 23 metai) ir į jo pareigybės aprašyme nustatytą pareigą vykdyti įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas pareigas (7.20 p.) bei jo asmeninę atsakomybę už pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų ir funkcijų vykdymą (9 p.) darytina išvada, kad pareiškėjas privalėjo žinoti šio rizikos požymio („priedangos prekių“) turinį.

51Įvertinus byloje nustatytas faktines bylos aplinkybes ir ginčo teisinius santykius reglamentuojančias teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūros nebuvo pažeistos. Teismo vertinimu atsakovas surinko pakankamai įrodymų, patvirtinančių nusižengimo faktą, tinkamai jį ištyrė bei įvertino. Padarytas tarnybinis nusižengimas kvalifikuotas teisingai, nusižengimo sudėtis ir kitos aplinkybės, turinčios reikšmės nuobaudos individualizavimui (kaltės forma – aplaidumas, atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta, įvertinta pareigūno veikla iki tarnybinio nusižengimo padarymo), nustatytos ir įvertintos. Paskirta nuobauda atitinka padaryto nusižengimo pobūdį, pareigūno kaltę, aplinkybes ir padarinius, skiriant nuobaudą jos skyrimo tvarka ir pagrindiniai atsakomybės principai nebuvo pažeisti, todėl Muitinės departamento direktoriaus 2016-10-12 įsakymas Nr. 1P–1175 yra teisėtas ir pagrįstas ir naikinti jį nėra teisinio pagrindo.

52Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132, 133 straipsniais

Nutarė

53pareiškėjo A. B. skundą atmesti.

54Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant šiam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė,... 2. dalyvaujant pareiškėjo atstovei Jelenai Karpovič ir atsakovo atstovei Agnei... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi... 4. pareiškėjas A. B. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą skundu... 5. Pareiškėjas nurodo, kad ginčijamu Įsakymu jam buvo paskirta tarnybinė... 6. Pranešimas dėl tarnybinio nusižengimo (2016-01-08 Nr. 7B-73) pareiškėjui... 7. Pareiškėjo vertinimu, tarnybinis patikrinimas buvo atliktas nepilnai ir... 8. Tarnybinis patikrinimas buvo pradėtas Vilniaus TM Medininkų kelio posto... 9. 2015-11-26 pareiškėjas įformino krovinį pagal MRN 15LTVK200014CD2A25. RIKS... 10. Išvadoje nurodyta, kad dėl pareiškėjo veiksmų atsirado neigiamos... 11. Vilniaus TM Medininkų kelio posto viršininko A. S. 2015-12-14 tarnybiniame... 12. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė skundą palaikė ir prašė... 13. Atsakovas atsiliepime su skundu nesutinka. Nurodo, kad savo veika (neveikimu)... 14. Priešingai, nei teigia pareiškėjas, tarnybinio patikrinimo metu buvo... 15. Pareiškėjo teiginys, jog minėtą krovinį įformino vadovaudamasis RIKS ir... 16. Atsakovas nurodo, kad pagal turimus Rentgeno kontrolės sistemų nuotolinio... 17. Atsakovas pažymėjo, net jei poste ir nedirbtų RKS, pareigūnas,... 18. 2016-02-08 tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 7B-513 konstatuota, kad dėl... 19. Medininkų kelio poste 2015-10-25 buvo nustatytas atvejis, kuomet medžio... 20. Pareiškėjas posto inspektoriumi dirba nuo 1992 m., t.y. pareigūno stažas... 21. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė su skundu nesutiko ir prašė jį... 22. Skundas atmestinas.... 23. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad:... 24. 2015-12-14 tarnybiniu pranešimu Nr. 5VK20S-126 (b.l. 126-127) Vilniaus... 25. 2015-12-23 paaiškinime (b.l. 105) pareiškėjas nurodė, kad 2015-11-26... 26. 2016-01-07 įsakymu Nr. 1B-14 (b.l. 87) Departamento generalinis direktorius... 27. 2016-01-13 pareiškėjui įteiktas 2016-01-08 tarnybinis pranešimas Nr. 7B-73... 28. 2016-01-17 paaiškinime (b.l. 102) pareiškėjas nurodė, kad 2015-11-26... 29. 2016-02-02 paaiškinime Nr. 8P-303 (b.l. 98) pareiškėjas nurodė, kad... 30. 2016-02-03 tarnybiniame pranešime Nr. 6VK20S-9 (b.l. 93-94) Vilniaus... 31. 2016-02-08 surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 7B-513 (b.l. 140-145),... 32. 2016-10-12 įsakymu Nr. 1P-1175 (b.l. 5) Departamento generalinis direktorius... 33. Ginčas byloje kilęs dėl Departamento 2016-10-12 įsakymo Nr. 1P-1175... 34. Ginčijamu įsakymu pripažinta, kad pareiškėjas padarė tarnybinį... 35. Pareiškėjas yra statutinis valstybės tarnautojas, todėl sprendžiant dėl... 36. Ar muitinės pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, nustatoma tarnybinio... 37. Departamento direktoriaus 2016-01-07 įsakymu Nr. 1B-14 sudaryta komisija,... 38. Taisyklių, kurios nustato muitinės posto pareigūnų funkcijas rizikos... 39. Vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja posto vidaus ir darbo organizavimo... 40. Pareiškėjo (Vilniaus TM posto vyresniojo inspektoriaus) pareigybės... 41. Valstybės tarnybos įstatymo (VTĮ, redakcija, galiojusi nuo 2016-10-01 iki... 42. Muitinės įstatymo (MĮ, redakcija, galiojusi nuo 2016-04-27 iki 2017-01-01)... 43. Etikos kodekso 7.8.2. punkte nustatyta, kad muitinės pareigūnas,... 44. Atkreiptinas dėmesys, kad tiek Tarnybinio patikrinimo išvadoje, tiek... 45. Atsakovas, konstatuodamas pareiškėjo padarytą tarnybinį nusižengimą,... 46. Iš esmės ginčas tarpo šalių kilęs dėl faktinės aplinkybės, jog į... 47. Tiek skunde teismui, tiek tarnybinio patikrinimo metu teiktuose paaiškinimuose... 48. Kaip teisimo sprendime jau minėta, Taisyklių 11 punkte nustatyta, kad... 49. MĮ 9 straipsniu įstatymų leidėjas Lietuvos muitinei pavedė šias... 50. Pareiškėjo atstovė teisminio nagrinėjimo metu kėlė klausimą, jog... 51. Įvertinus byloje nustatytas faktines bylos aplinkybes ir ginčo teisinius... 52. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 53. pareiškėjo A. B. skundą atmesti.... 54. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...