Byla A-502-890-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto (pranešėjas), Arūno Sutkevičiaus, Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės (kolegijos pirmininkė) ir Skirgailės Žalimienės,

2sekretoriaujant Ilonai Kovger,

3dalyvaujant pareiškėjo atstovėms B. D., adv. Giedrei Lastauskienei,

4atsakovo atstovei L. Ž.,

5trečiųjų suinteresuotų asmenų A. S. ir P. S. atstovui V. V.,

6trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ atstovams V. J., adv. Rokui Stabingiui,

7viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrijos skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Junesta“, A. S. ir P. S., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

8Išplėstinė teisėjų kolegija

Nustatė

9I.

102004 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) Miesto plėtros departamentas parengė numatomo rengti detaliojo plano proceso ir procedūros nagrinėjimo išvadą, kurios galiojimas numatytas iki 2007 m. balandžio 30 d., dėl planuojamos teritorijos Lazdynėlių g. planavimo organizatorius (A. S., P. S.), taip pat buvo išduotos sąlygos bendriesiems, detaliesiems ir specialiojo planavimo dokumentams rengti.

112005 m. gegužės 25 d. įvyko visuomenės supažindinimas su parengtais detaliojo plano sprendiniais viešojo svarstymo (susirinkimo) būdu, kurio metu nuspręsta pritarti detaliojo plano projektui, atsižvelgiant į susirinkimo metu pateiktus ir registruotus pasiūlymus. 2005 m. spalio 22 d. dienraščio ,,Lietuvos rytas” priede ,,Sostinė” buvo išspausdintas skelbimas apie pakartotinį parengto detaliojo plano viešą svarstymą (susirinkimą). 2005 m. lapkričio 21 d. įvyko pakartotinis viešas svarstymas (susirinkimas). 2007 m. kovo 7-8 d. įvyko Administracijos Miesto plėtros departamento Nuolatinės statybos komisijos posėdis Nr. 1-10, kurio metu buvo patikrintas uždarosios akcinės bendrovės ,,Junesta” (toliau – ir Bendrovė; trečiasis suinteresuotas asmuo; apeliantas) pateiktas Teritorijos prie Lazdynėlių ir Lietaus g. detalusis planas ir buvo pritarta jo derinimui. 2007 m. balandžio 3 d. surašytas teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. (100)-11.81-167, kuriuo patvirtintas A. S. ir P. S. atstovaujančios Bendrovės pateiktas detalusis planas. 2007 m. spalio 24 d. Vilniaus miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba; atsakovas; apeliantas) sprendimu Nr. 1-252 ,,Dėl teritorijos prie sklypo Lazdynėlių ir Lietaus gatvių detaliojo plano tvirtinimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. 1-252; ginčijamas sprendimas) patvirtinto teritorijos prie sklypo Lazdynėlių ir Lietaus g. detalųjį planą.

12Pareiškėjas Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrija (toliau – ir Lazdynėlių INSB; pareiškėjas) 2007 m. gruodžio 23 d. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą prašydamas panaikinti sprendimą Nr. 1-252.

13Skunde pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu sprendimu patvirtinti detaliojo plano sprendiniai prieštarauja bendrojo plano sprendiniams. Teigė, kad planavimo organizatorius pasinaudojo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnyje numatyta nuostata. Pažymėjo, jog viešo svarstymo su visuomene metu planavimo organizatoriai nurodė, kad daugiaaukštę statybą jie planuoja infrastruktūros teritorijoje, kurioje yra metalinių garažų kompleksai, dėl ko jie galėtų statyti namus net iki 35 m aukščio. Planavimo organizatoriai rėmėsi Tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-746 ,,Dėl savivaldybės taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašo tvirtinimo“, kuriuo, pareiškėjo nuomone, jie negalėjo remtis. Vertino, kad skundo pateikimo dieną Taryba nebuvo patvirtinusi taršių gamybinės paskirties objektų sąrašo, nes sąrašas, kuriuo rėmėsi planavimo organizatorius, neatitinka įstatymo reikalavimų ir yra taršių gamybinės paskirties rūšių, bet ne objektų sąrašas, todėl minėta Teritorijų planavimo įstatymo išimtine norma atsakovas negalėjo vadovautis ir patvirtinti detaliojo plano sprendinių, prieštaraujančių bendrojo plano sprendiniams. Akcentavo, kad teritorijų planavimo procesas buvo pradėtas pagal įstatymo redakciją, kuri tokios specialios galimybės nekeisti bendrojo plano sprendinių nenumatė. Laikėsi pozicijos, jog turi būti vadovaujamasi taisykle, kad įstatymas atgal negalioja.

14Atkreipė dėmesį į tai, kad skelbimas, jog pradedamas rengti detalusis planas, buvo išspausdintas 2004 m. lapkričio 12 d., t. y. kai apskritai nebuvo patvirtintas joks taršių gamybinės paskirties objektų sąrašas. Pažymėjo, kad detalusis planas patvirtintas praėjus teisės aktuose nustatytam – trejų metų – terminui. Nurodė, kad nėra duomenų, jog planavimo organizatorius nustatytu laiku būtų kreipęsis dėl dokumentų peržiūrėjimo. Laikėsi nuomonės, jog ginčijamas sprendimas naikintinas, nes juo patvirtintas detalusis planas parengtas pažeidžiant viešo svarstymo su visuomene procedūras: atsakovas patvirtino tokius detaliojo plano sprendinius, kurie buvo su visuomene neapsvarstyti, ir taip pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalį ir tuo metu galiojusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. sprendimu Nr. 904 patvirtintus Teritorijų planavimo dokumentų projektų svarstymo su visuomene nuostatus (toliau – ir Nuostatai). Planavimo organizatorius organizavo du viešo svarstymo su visuomene susirinkimus, kurių pirmasis įvyko 2005 m. gegužės 25 d., antrasis – 2005 m. lapkričio 21 d. Susirinkimų eiga buvo užfiksuota protokoluose. Abiejų viešųjų svarstymų su visuomene metu planavimo organizatoriai pateikė visuomenei susipažinti detaliojo plano sprendinius, numatančius daugiaaukščių gyvenamųjų namų statybą. Suinteresuota visuomenė svarstymo metu nurodė, kad jai priimtina tik mažaaukštė statyba, ir siūlė planavimo organizatoriams neplanuoti didesnių kaip 2 aukštų su mansarda arba 12 metrų aukščio namų. Todėl protokoluose nurodyti teiginiai, kad susirinkimo metu buvo pasiūlyta statyti 3-4 aukštų ar 5 aukštų namus, neatitinka tikrovės.

15Pabrėžė, jog viešojo svarstymo metu visuomenei buvo pateikti ne tie sprendiniai, kurie vėliau buvo patvirtinti ginčijamu sprendimu. Viešųjų svarstymų su visuomene metu planavimo organizatorius teikė svarstyti detaliojo plano grafinius sprendinius, kuriuose buvo nurodyta, kad žemiausi gyvenamieji namai yra 3 aukštų (be mansardos). Tuo tarpu derinimui ir tikrinimui Administracijai buvo pateikti sprendiniai, kuriuose žemiausias statinys yra trijų aukštų su mansarda. Taip pat, organizuojant viešąjį svarstymą su visuomene, visuomenė buvo netinkamai informuojama apie teritorijoje vykstančius procesus. 2004 m. lapkričio 12 d. skelbime buvo nurodyta, kad pradėtas rengti detalusis planas, nurodant, kad numatomas žemės naudojimo pobūdžio ir statybos reglamento nustatymas. Tačiau realiai dalyje teritorijos buvo keičiamas žemės naudojimo būdas ir nustatomas tos teritorijos naudojimo pobūdis – daugiaaukštė statyba, kitoje planuojamos teritorijos dalyje buvo keičiamas tos teritorijos naudojimo pobūdis: iš mažaaukštės statybos į daugiaaukštę, ir apie tokius ketinimus planavimo organizatorius privalėjo tinkamai ir tiksliai informuoti visuomenę skelbime.

16Vertino, kad visuomenė buvo informuota apie vienokius pradėto rengti detaliojo plano rengimo tikslus ir apie kitokį jau parengtą detalųjį planą, o planavimo tikslai buvo nurodyti neteisingai ir neatitiko realiai vykusių procesų. Be to, pareiškėjo nuomone, planavimo organizatorius neįvykdė pareigos raštu informuoti besiribojančioje su planuojamu žemės sklypu (sklypais) teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkus, pateikiant teisės aktuose numatytą informaciją, arba pateikti tokią informaciją spaudoje, jei tokių savininkų yra daugiau nei 10. Pažymėjo, kad ne kartą teikė prašymus valstybinėms institucijoms, siekdamas išsiaiškinti, ar minėto detaliojo plano rengimas vyksta teisėtai, ir būdavo informuojamas, kad pretenzijos pagrįstos ir kad tokie sprendiniai nebus patvirtinti.

17Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti, taip pat prašė sustabdyti šią administracinę bylą, kol Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės administracinę bylą Nr. A-2591/2007.

18Atsiliepime atsakovas pažymėjo, jog šios administracinės bylos ir administracinės bylos Nr. A-2591/2007 faktinės aplinkybės iš esmės sutampa, nes abiejuose yra tiriamas to paties detaliojo plano teisėtumas iš principo analogiškais aspektais. Kėlė klausimą, ar pareiškėjas turi reikalavimo klausimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnį. Manė, kad turėtų būti vadovaujamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. birželio 26 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A7-720/2004 suformuota praktika. Teigė, kad pareiškėjas negali būti laikomas suinteresuota visuomene nei pagal Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4 dalį, nei pagal kitus teisės aktus. Be to, netgi ir pripažinus priešingai, pareiškėjas nesilaikė privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo tvarkos (Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4-6 dalys). Laikėsi pozicijos, kad pareiškėjo teiginys, jog, rengiant detalųjį planą, nebuvo galima remtis Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, yra nepagrįstas. Akcentavo, jog, nepriklausomai nuo detaliojo plano planavimo sąlygų išdavimo momento, detalusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, išskyrus juose pačiuose nustatytas išimtis. Pažymėjo, kad 2004 m. balandžio 30 d., t. y. planavimo sąlygų išdavimo metu galiojusi Teritorijų planavimo įstatymo redakcija nenumatė, kad detaliojo planavimo procesas negali prasidėti, jeigu detaliojo plano patvirtinimui, pagal esamą situaciją, bus būtinas bendrojo plano pakeitimas, o šis procesas dar nėra prasidėjęs. Teigė, jog pareiškėjo teiginys, kad buvo praleistas 3 metų detaliojo plano rengimo terminas, yra nepagrįstas, nes administracinė procedūra, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, buvo sustabdyta, kol teismas priims atitinkamą sprendimą. Atkreipė dėmesį į tai, jog jokių viešo svartymo su visuomene pažeidimų nebuvo padaryta, pareiškėjas nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų tokį jo teiginį. Vertino, kad Nuostatai nebuvo pažeisti, nes visuomenei buvo skelbiama tinkamo turinio informacija. Nurodė, kad pareiškėjas neįrodė, jog ginčijamas sprendimas pažeidžia jo teises ar teisėtus interesus.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu nesutinka, ir prašė jį atmesti.

20Skunde Bendrovė paaiškino, jog pareiškėjo skunde nurodomos aplinkybės jau buvo išnagrinėtos ir dėl jų Vilniaus apygardos administracinis teismas 2007 m. spalio 19 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. I-7363-14/2007. Vertino, kad pareiškėjas nesąžiningai naudojasi savo procesinėmis teisėmis (ABTĮ 53 straipsnio 3 dalis). Rėmėsi Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 ir 34 straipsniais ir teigė, kad pareiškėjas, kuris buvo įsteigtas pagal šį įstatymą, neturi teisės ginti savo narių interesų prieš trečiuosius asmenis.

21Kiti trečiojo suinteresuoto asmens Bendrovės atsiliepime į pareiškėjo skundą pateikti argumentai yra analogiški atsakovo Tarybos atsiliepime į pareiškėjo skundą išdėstytiems argumentams.

22Tretieji suinteresuoti asmenys A. S. ir P. S. atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

23II.

24Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu patenkino pareiškėjo skundą ir panaikino sprendimą Nr. 1-252.

25Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 34 straipsniu, 3 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 35 straipsniu, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimu, Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsniu, 2 straipsnio 31 ir 49 dalimis ir konstatavo, kad pareiškėjas atitinka Teritorijų planavimo įstatyme įtvirtintą visuomenės sąvoką, nes Lazdynėlių INSB sudaro asmenys, kurių interesams patvirtintas detalusis planas Lazdynėlių ir Lietaus g. sankryžoje turi įtakos ir jie yra suinteresuoti minėto detaliojo plano rengimo procedūra bei jo sprendiniais; taigi pareiškėjas turėjo teisę, siekdamas įgyvendinti savo narių interesus, kreiptis į teismą ir ginčyti sprendimo Nr. 1-252 teisėtumą ir pagrįstumą (ABTĮ 5 straipsnis). Vertino, kad ši nuostata, įtvirtinanti teisminės gynybos prieinamumo principą, negali būti taikoma tik tų asmenų, kurie yra įsakmiai nurodyti įstatyme, atžvilgiu.

26Vadovavosi 2004 m. balandžio 30 d. galiojusios Teritorijų planavimo įstatymo redakcijos 20 straipsnio 4 dalimi ir padarė išvadą, kad planavimo sąlygų išdavimo dieną Bendrovė ginčo žemės sklype galėjo planuoti tik infrastruktūros objektų statybą, o, keičiant šį naudojimo būdą į gyvenamosios paskirties, toje dalyje buvo būtina pakeisti ir Vilniaus miesto bendrąjį planą. Atkreipė dėmesį į tai, jog tuo metu galiojęs Teritorijų planavimo įstatymas bendrojo plano keitimo tvarką ir pagrindus numatė ir, atlikus reikiamas procedūras, bendrojo plano keitimas buvo galimas (Teritorijų planavimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalis). Pabrėžė, kad duomenų, jog buvo pradėta Vilniaus miesto bendrojo plano keitimo procedūra, byloje nėra.

27Nustatė, kad 2004 m. rugsėjo 28 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4, 12, 15, 22, 24 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (įsigaliojo 2004 m. spalio 16 d.), kurio 2 straipsnis papildė iki to laiko galiojusio Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnį nauja 4 dalimi. Minėtoje dalyje buvo įtvirtinta, kad savivaldybės teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji planai nekeičiami, jei šių planų gyvenamosios, visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo būdo (negu nustatytas) žemės sklypai sudaro ne daugiau kaip 20 proc. bendro konkrečios teritorijos pažymėto ploto, taip pat tais atvejais, kai keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų žemės sklypo naudojimo būdas, nesukeliant neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei (šių objektų sąrašą tvirtina savivaldybės taryba). Taip pat nustatė, kad sprendimo priėmimo dieną žemės sklypas, kuriame buvo planuojama daugiaaukščių namų statyba, buvo užstatytas laikinaisiais metaliniais garažais. Taryba 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-746 patvirtino Taršių veiklos rūšių ir gamybinės paskirties objektų sąrašą (toliau – ir Sąrašas), kurio 7.1. punktas numato, kad metalinių garažų masyvai yra taršios gamybinės paskirties objektas. Pažymėjo, kad atsakovas ir tretieji suinteresuoti asmenys vadovavosi Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje numatyta išimtimi ir atliko detaliojo teritorijų planavimo procedūras, nekeičiant Vilniaus miesto bendrojo plano.

28Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A16-906/2007, kurioje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. sausio 25 d. sprendimas buvo paliktas nepakeistas, ir konstatavo, kad atsakovas negalėjo vadovautis savo 2005 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. 1-746 ir taikyti Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalies nuostatos, nes nurodytas administracinis aktas yra su trūkumais, kuriuos jis buvo įpareigotas pašalinti. Vertino, kad pareiškėjo prašymas ištirti minėto sprendimo atitiktį įstatymo reikalavimams yra nepagrįstas, nes tai jau buvo padaryta (ABTĮ 110 straipsnio 2 dalis, 111 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

29Laikėsi pozicijos, kad, rengdamas detalųjį planą, atsakovas privalėjo vadovautis Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalimi. Konstatavo, jog iš ginčijamo sprendimo turinio, juo patvirtinto plano matyti, kad detaliuoju planu yra pakeistas teritorijos naudojimo būdas ir pobūdis, t. y. numatyta galimybė statyti daugiaaukščius gyvenamuosius namus (3-5 aukštų namus). Detaliojo plano sprendiniai prieštarauja bendrojo plano sprendiniams. Taigi detalusis planas neatitinka Teritorijų planavimo įstatymo 26 straipsnio 3 dalies reikalavimų.

30Vertino, kad nepagrįsti yra trečiųjų suinteresuotų asmenų teiginiai, jog negalima vadovautis Vilniaus miesto bendrojo plano fragmentu, kuriame kaip planuojama teritorija yra nurodytos konkretaus sklypo, priklaususio A. S. ir P. S., vėliau – tik A. S., ribos. Minėtas Vilniaus miesto bendrojo plano fragmentas yra išduotas savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“, jame yra nurodyta planuojama teritorija. Nurodė, kad atsakovas pateikė į bylą savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ parengtą Vilniaus miesto bendrojo plano fragmentą, kuriame kitokiu būdu yra pažymėta planuojama teritorija, nepažymint konkretaus sklypo ribų. Pažymėjo, kad nėra pagrindo nesivadovauti minėtu dokumentu. Be to, tiek iš detaliojo plano brėžinio, tiek iš sklypo plano, pateikto valstybės įmonei „Registrų centras“, matyti, kad Vilniaus miesto bendrojo plano fragmente yra nurodytos būtent A. S. priklausančio sklypo ribos.

31Nurodė, kad Tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 buvo patvirtintas Vilniaus miesto bendrasis planas iki 2015 metų. Pažymėjo, jog atsakovas pateikė į bylą šio plano ištrauką, kurioje yra pažymėta planuojama teritorija, nenurodant planuojamoje teritorijoje esančio konkretaus sklypo ribų. Iš šios ištraukos matyti, kad dalis teritorijos yra pažymėta kaip vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoji teritorija. Atkreipė dėmesį į tai, jog iš pateiktos ištraukos nėra aišku, ar dalis teritorijos neįeina į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąją teritoriją, nes nėra pažymėtos sklypo ribos. Bendrojo plano pagrindinio brėžinio reglamentų lentelė patvirtina, kad vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamoje teritorijoje gali būti statomi ne aukštesni kaip 4 aukštų pastatai. Todėl detalusis planas prieštarauja Tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintam bendrajam planui. Pažymėjo, kad detaliojo planavimo sąlygos išduotos galiojant ankščiau patvirtintam bendrajam planui, todėl jos turėjo būti tikslinamos.

32Rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 25 straipsnio 1 dalimi, 25 straipsnio 5 dalies 1 punktu, 33 straipsnio 2 dalimi, Nuostatų 27.1 ir 8 punktais ir padarė išvadą, kad 2005 m. lapkričio 21 d. protokole užfiksuotas bendruomenės pasiūlymas (5 aukštų namai) neatitinka realiai viešo susirinkimo metu teiktų pasiūlymų. Laikėsi pozicijos, kad dėl to vienas iš detaliojo teritorijų planavimo etapų buvo atliktas netinkamai, t. y. su visuomene nebuvo suderinti pastatų aukštingumo klausimai, o protokole užfiksuotas viešojo susirinkimo dalyvių pasiūlytas statomų namų aukštų skaičius neatitinka 2005 m. lapkričio 21 d. susirinkimo metu išreikštų pageidavimų ir pasiūlymų. Pažymėjo, kad protokolas yra vienas iš rašytinių įrodymų, jog viešo svarstymo su visuomene procedūra buvo atlikta tinkamai, visuomenės nuomonė buvo išklausyta ir, kiek tai yra įmanoma, remiantis teisės aktų, teisingumo ir protingumo reikalavimais, į ją atsižvelgta. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju minėtos procedūros pažeidimas yra esminis, todėl ji negali būti pripažinta tinkamai atlikta. Nepagrįsti yra argumentai, kad pareiškėjas neginčijo protokolo, todėl juo reikia vadovautis. Pažymėjo, jog teisme ginčijami administraciniai aktai, kurie gali sukurti teises ir pareigas. Pareiškėjas neturėjo ginčyti visų atskirų veiksmų tam, kad turėtų teisę kreiptis į teismą dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo.

33Nukreipė į Nuostatų 27.2, 28 ir 27.1 punktus ir padarė išvadą, kad besiribojančioje su planuojamu žemės sklypu teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų savininkų yra mažiau negu dešimt, todėl pareiškėjas pagrįstai nurodė, kad minėtų sklypų savininkams visa reikalinga pasirengti viešojo svarstymo procedūrai informacija turėjo būti pateikta raštu, tačiau tai nebuvo padaryta.

34Atmetė atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentus, kad faktas dėl tinkamo detaliojo plano svarstymo su visuomene yra nustatytas administracinėje byloje pagal pareiškėjų D. B. ir N. Š. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretieji suinteresuoti asmenys – Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Bendrovė, dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2007 m. balandžio 3 d. Teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-167 panaikinimo ir įpareigojimo pakartoti detaliojo plano sprendinių patikrinimo procedūrą. Pažymėjo, kad minėtoje byloje skundas buvo atmestas, sprendimas yra įsiteisėjęs. Pabrėžė, kad minėtoje byloje nedalyvavo visi tie patys asmenys kaip ir nagrinėjamoje byloje, todėl minėtoje byloje nustatyti faktai nėra prejudiciniai nagrinėjamai bylai (ABTĮ 58 straipsnio 2 dalis). Be to, Lietuvos vyriausias administracinis teismas, nagrinėdamas minėtą bylą, nurodė, kad ginčijamas teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas teisinių pasekmių pareiškėjoms iš esmės nesukelia.

35Nustatė, kad Bendrovė atsakovui pateikė projektuojamos teritorijos detaliojo plano sprendinius, kuriuose nurodyta, jog planuojami statyti iki 4 aukštų daugiabučiai namai. 2007 m. balandžio 3 d. buvo surašytas teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktas Nr. (100)-11.81-167, kuriuo buvo patvirtintas A. S. ir P. S. atstovaujančios Bendrovės pateiktas detalusis planas. Jo aiškinamojo rašto 2 dalyje ,,Planuojamos teritorijos sprendiniai“ nurodyta, kad planuojama statyti 4-5 aukštų namus. Taryba ginčijamu sprendimu patvirtinto teritorijos prie sklypo Lazdynėlių ir Lietaus g. detalųjį planą, kuriuo buvo leista statyti 3-5 aukštų namus. Atkreipė dėmesį į tai, kad vienas iš dokumentų, kuriuo vadovaujantis buvo patvirtintas minėtas detalusis planas, buvo viešojo svarstymo ataskaita, o nagrinėjamoje byloje buvo konstatuota, jog viešojo svarstymo su visuomene procedūros nebuvo tinkamai atliktos.

36Rėmėsi planavimo sąlygų išdavimo dieną (2004 m. balandžio 30 d.) galiojusių tuometinės Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintų Detaliųjų planų taisyklių 36 punktu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. D1-239 patvirtintų Detaliųjų planų rengimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) nuostatomis ir konstatavo, kad, atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjui sąlygos rengti žemės sklypo Lazdynėlių ir Lietaus g. detalųjį planą buvo išduotos 2004 m. balandžio 30 d., detalusis planas turėjo būti patvirtintas iki 2007 m. gegužės 1 d. Pabrėžė, jog ginčijamas sprendimas buvo priimtas 2007 m. spalio 24 d. Pirmosios instancijos teismas atmetė atsakovo teiginius, kad terminas buvo praleistas dėl pareiškėjo kaltės, nes atsakovas buvo priverstas sustabdyti detaliojo teritorijų planavimo procesą dėl teisme nagrinėjamos administracinės bylos. Nustatė, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2008 m. balandžio 18 d. buvo pradėta nagrinėti byla dėl 2007 m. balandžio 3 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. (100)-11.81-167 teisėtumo ir pagrįstumo. Sprendimas dėl to priimtas 2007 m. spalio 19 d. Vertino, kad nagrinėjamu atveju Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies nuostata netaikytina. Rėmėsi Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir konstatavo, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų gavęs skundą dėl 2007 m. balandžio 3 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto teisėtumo ir pagrįstumo ir pradėjęs administracinę procedūrą Viešojo administravimo įstatymo prasme. Kadangi tokia procedūra nebuvo pradėta, todėl nebuvo jokio teisinio pagrindo daryti išvadą, kad termino eiga buvo nutraukta. Atkreipė dėmesį į tai, kad minėtoje administracinėje byloje prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – sustabdyti 2007 m. balandžio 3 d. teritorijų planavimo patikrinimo akto galiojimą iki byla bus išspręsta –Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. liepos 5 d. nutartimi buvo atmestas, todėl atsakovui neliko jokių kliūčių toliau tęsti detaliojo plano tvirtinimo procedūrą. Be to, minėtos teisės normos nenumato termino eigos nutraukimo.

37III.

38Atsakovas Taryba apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas būtų atmestas kaip nepagrįstas.

39Apeliaciniame skunde Taryba nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais dėl pareiškėjo teisės kreiptis į teismą. Laikosi nuomonės, jog jie prieštarauja Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai (2004 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A7-720/2004). Be to, tokios teisės pareiškėjas neturi ir remiantis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 34 straipsniu, 3 straipsnio 4 dalimi, 1 straipsnio 5 dalimi, 25, 26 ir kitais straipsniais. Pažymi, kad Lazdynėlių INSB įsteigta 2007 m. spalio 29 d., t. y. jau po ginčijamo sprendimo Nr. 1-252 priėmimo (2007 m. saplio 24 d.), todėl pareiškėjo teisių minėtas sprendimas nepažeidė. Nurodo, kad pareiškėjas nepasinaudojo privaloma ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka (Teritorijų planavimo įstatymo 32 straipsnio 4-6 dalys), dėl ko pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nepasisakė, taigi skundžiamas sprendimas laikytinas nemotyvuotu. Akcentuoja, jog Tarybos 2005 m. kovo 23 d. sprendimas Nr. 1-746 tebegalioja. Be to, nebuvo pritaikyta ATBĮ 116 straipsnio 2 dalis. Nurodo, kad Tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 buvo patvirtintas Vilniaus miesto bendrasis planas iki 2015 metų, iš kurio ištraukos matyti, kad ginčo teritorija yra pažymėta kaip vidutinio užstatymo intensyvumo teritorija. Minėto Tarybos sprendimo 2.3 punktas numato, kad teritorijų planavimo dokumentai, pradėti rengti iki Vilniaus miesto bendrojo plano iki 2015 metų patvirtinimo, baigiami rengti pagal išduotas planavimo sąlygas ir tvirtinami nustatyta tvarka. Vertino, jog, atsižvelgiant į tai, kad planavimo sąlygos buvo išduotos galiojant ankstesniam bendrajam planui, negali būti konstatuota, jog detalusis planas prieštarauja Tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 patvirtintam bendrajam planui. Laikosi nuomonės, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesivadovavo administracinėje byloje Nr. I-7363-14/2007 pagal D. B. ir N. Š. skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai nustatytomis aplinkybėmis.

40Kiti atsakovo Tarybos apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jo atsiliepimo į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui argumentams.

41Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas būtų atmestas.

42Apeliaciniame skunde Bendrovė nurodo iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui.

43Pareiškėjas atsiliepimuose į atsakovo Tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens Bendrovės apeliacinius skundus nurodo, kad su jais nesutinka, ir prašo juos atmesti.

44Atsiliepimą pareiškėjas iš esmės grindžia skundo pirmosios instancijos teismui ir skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais.

45Atsakovas Taryba ir tretieji suinteresuoti asmenys A. S. ir P. S. atsiliepime į trečiojo suinteresuoto asmens apeliacinį skundą nurodo, kad su juo sutinka, ir prašo jį tenkinti.

46Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepime į atsakovo Tarybos apeliacinį skundą nurodo, kad su juo sutinka ir jį palaiko.

47Išplėstinė teisėjų kolegija

konstatuoja:

48IV.

49Apeliaciniai skundai tenkintini.

50Administracinis ginčas kilo dėl sprendimo Nr. 1-252 teisėtumo ir pagrįstumo.

51Šioje byloje, be kita ko, yra keliamas klausimas, ar pareiškėjas turi teisę paduoti skundą dėl minėto sprendimo panaikinimo, kitaip tariant, ar jis nagrinėjamu atveju turi materialinį teisinį suinteresuotumą.

52Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą (prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti. Išvardytos ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio 2-4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A11-443/2005; Administracinių teismų praktika Nr. 7, p. 124-131).

53Savo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos pareiškėjas kildina iš savo narių interesų gynybos. Tą patvirtina ir pareiškėjo skundo (I t., b. l. 2-10) teiginiai, jog iki ginčijamo sprendimo priėmimo Lazdynėlių INSB nariai, siekdami apginti savo teises ir teisėtus interesus, veikė nesukūrę bendros organizacinės struktūros. Kaip pavyzdį galima pateikti pareiškėjų D. B. ir N. Š., kurios yra Lazdynėlių INSB narės, skundą atsakovui Vilniaus apskrities viršininko administracijai, tretieji suinteresuoti asmenys – Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir UAB „Junesta“, dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos 2007 m. balandžio 3 d. akto Nr. (100)-11.81-167 ir 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. (100)-11.55-23 panaikinimo bei įpareigojimo pakartoti detaliojo plano sprendinių patikrinimo procedūrą (Vilniaus apygardos administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d. sprendimu skundas buvo atmestas (adm. byla Nr. I-7363-14/2007), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 10 d. nutartimi pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo paliktas nepakeistas (adm. byla Nr. A39-1297/2008). Kaip matyti iš paminėtų teismų sprendimų, pareiškėjos savo skundą grindė tokiais pačiais argumentais kaip ir pareiškėjas, t. y. dėl nepagrįsto Teritorijų planavimo įstatymo 12 straipsnio taikymo ir viešo svarstymo su visuomene procedūros pažeidimų.

54Dėl teisės kreiptis į teismą ginant bendrijos narių teises bei teisėtus interesus pasakytina, jog nei Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, nei Lazdynėlių INSB įstatai (I t., b. l. 12-14) tokios pareiškėjo teisės nenumato, o tai reiškia, kad individualių namų savininkų bendrija gali būti savo narių atstovu, tačiau neturi procesinės teisės būti šalimi vietoj asmens, esančio jos nariu, kurio interesais veikiama. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą užimdamas pareiškėjo (ABTĮ 48 straipsnio 2 dalis), o ne atstovo (ABTĮ 49 straipsnis) procesinę padėtį. Todėl konstatuotina, jog pareiškėjas, savo narių vardu gindamas jų pažeistas teises ir teisėtus interesus, veikia be teisėto pagrindo, kas reiškia, jog jis neturi materialinio teisinio suinteresuotumo ir jo skundas turi būti atmestas (ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

55Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, Lazdynėlių INSB buvo įkurta vėliau, nei kad buvo priimtas sprendimas Nr. 1-252, t. y. 2007 m. lapkričio 19 d. (ginčijamas sprendimas buvo priimtas 2007 m. spalio 24 d.) (įregistravimo Juridinių asmenų registre pažymėjimas Nr. 116297, I t., b. l. 11). Juridinis asmuo laikomas įsteigtu nuo jo įregistravimo Juridinių asmenų registre (CK 2.63 straipsnio 1 dalis, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 14 straipsnio 5 dalis). Pareiškėjas dėl savo teisių ar teisėtų interesų gynimo ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punkto pagrindu gali kreiptis į teismą, tačiau nagrinėjamu atveju jis, kaip jau buvo minėta pirmiau, buvo įsteigtas vėliau, nei buvo priimtas ginčijamas sprendimas, todėl pastarasis aktas negalėjo turėti jokio poveikio pareiškėjo teisėms, pareigoms ar įstatymo saugomiems interesams, kaip ir visa detaliojo teritorijos planavimo procedūra, dėl ko laikytina, kad pareiškėjas neturi materialinio teisinio suinteresuotumo ginčyti sprendimą Nr. 1-252.

56Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas negina viešojo intereso, todėl kreiptis į teismą ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punktu pagrindu neturi teisės.

57Taip pat pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju remtis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. sausio 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A14-54/2005 nėra pagrindo, kadangi minėtos ir nagrinėjamos bylų faktinės aplinkybės nėra analogiškos, o tai reiškia, kad joje priimtas spendimas neturi būti laikomas formuojančiu teismų praktiką ir taikytinu nagrinėjamu atveju.

58Atsižvelgusi į pirmiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovo ir trečiojo suinteresuoto asmens apeliaciniai skundai tenkinti, o pirmosios instancijos teismo sprendimas, kaip neteisėtas ir nepagrįstas, naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, kuriuo pareiškėjo skundas atmestinas.

59Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 2 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

Nutarė

60Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“ apeliacinius skundus tenkinti.

61Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą panaikinti ir primti naują sprendimą. Pareiškėjo Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrijos skundą atmesti.

62Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Ilonai Kovger,... 3. dalyvaujant pareiškėjo atstovėms B. D., adv. Giedrei Lastauskienei,... 4. atsakovo atstovei L. Ž.,... 5. trečiųjų suinteresuotų asmenų A. S. ir P. S. atstovui V. V.,... 6. trečiojo suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Junesta“... 7. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 8. Išplėstinė teisėjų kolegija... 9. I.... 10. 2004 m. balandžio 30 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau... 11. 2005 m. gegužės 25 d. įvyko visuomenės supažindinimas su parengtais... 12. Pareiškėjas Lazdynėlių individualių namų savininkų bendrija (toliau –... 13. Skunde pareiškėjas nurodė, kad ginčijamu sprendimu patvirtinti detaliojo... 14. Atkreipė dėmesį į tai, kad skelbimas, jog pradedamas rengti detalusis... 15. Pabrėžė, jog viešojo svarstymo metu visuomenei buvo pateikti ne tie... 16. Vertino, kad visuomenė buvo informuota apie vienokius pradėto rengti... 17. Atsakovas Taryba atsiliepime į pareiškėjo skundą nurodė, kad su skundu... 18. Atsiliepime atsakovas pažymėjo, jog šios administracinės bylos ir... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepime į pareiškėjo skundą... 20. Skunde Bendrovė paaiškino, jog pareiškėjo skunde nurodomos aplinkybės jau... 21. Kiti trečiojo suinteresuoto asmens Bendrovės atsiliepime į pareiškėjo... 22. Tretieji suinteresuoti asmenys A. S. ir P. S. atsiliepimo į pareiškėjo... 23. II.... 24. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu... 25. Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Daugiabučių namų savininkų bendrijų... 26. Vadovavosi 2004 m. balandžio 30 d. galiojusios Teritorijų planavimo įstatymo... 27. Nustatė, kad 2004 m. rugsėjo 28 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos... 28. Rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. spalio 19 d.... 29. Laikėsi pozicijos, kad, rengdamas detalųjį planą, atsakovas privalėjo... 30. Vertino, kad nepagrįsti yra trečiųjų suinteresuotų asmenų teiginiai, jog... 31. Nurodė, kad Tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 buvo... 32. Rėmėsi Teritorijų planavimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 25... 33. Nukreipė į Nuostatų 27.2, 28 ir 27.1 punktus ir padarė išvadą, kad... 34. Atmetė atsakovo ir trečiųjų suinteresuotų asmenų argumentus, kad faktas... 35. Nustatė, kad Bendrovė atsakovui pateikė projektuojamos teritorijos detaliojo... 36. Rėmėsi planavimo sąlygų išdavimo dieną (2004 m. balandžio 30 d.)... 37. III.... 38. Atsakovas Taryba apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 39. Apeliaciniame skunde Taryba nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo... 40. Kiti atsakovo Tarybos apeliacinio skundo argumentai yra analogiški jo... 41. Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 42. Apeliaciniame skunde Bendrovė nurodo iš esmės tuos pačius argumentus kaip... 43. Pareiškėjas atsiliepimuose į atsakovo Tarybos ir trečiojo suinteresuoto... 44. Atsiliepimą pareiškėjas iš esmės grindžia skundo pirmosios instancijos... 45. Atsakovas Taryba ir tretieji suinteresuoti asmenys A. S. ir P. S. atsiliepime... 46. Trečiasis suinteresuotas asmuo Bendrovė atsiliepime į atsakovo Tarybos... 47. Išplėstinė teisėjų kolegija... 48. IV.... 49. Apeliaciniai skundai tenkintini.... 50. Administracinis ginčas kilo dėl sprendimo Nr. 1-252 teisėtumo ir... 51. Šioje byloje, be kita ko, yra keliamas klausimas, ar pareiškėjas turi teisę... 52. Teisę kreiptis į administracinį teismą nustato ABTĮ 5 straipsnis. Pagal... 53. Savo teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos pareiškėjas kildina iš... 54. Dėl teisės kreiptis į teismą ginant bendrijos narių teises bei teisėtus... 55. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, Lazdynėlių INSB buvo įkurta... 56. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog nagrinėjamu atveju... 57. Taip pat pažymėtina, jog nagrinėjamu atveju remtis Lietuvos vyriausiojo... 58. Atsižvelgusi į pirmiau išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog... 59. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 60. Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos ir trečiojo suinteresuoto... 61. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimą... 62. Sprendimas neskundžiamas....