Byla eI-1529-789/2017
Dėl išvados panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja, Rasa Ragulskytė-Markovienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Akvasanita“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijai, tretieji suinteresuoti asmenys M. S., Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos, Valstybinė darbo inspekcija, Kauno visuomenės sveikatos centras, Profesinių ligų valstybės registras, dėl išvados panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja 2016-11-14 pateikė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos 2016-10-21 išvadą Nr. 3EK(13.2)-752 (toliau – ir Išvada) ir įpareigoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisiją iš naujo išnagrinėti pareiškėjos skundą bei priimti naują išvadą.

5Pareiškėja nurodo, kad Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinė darbo medicinos ekspertų komisija (toliau – ir Komisija) priėmė Išvadą, kuria buvo patvirtinta, jog M. S. profesinė liga – silikozė – buvo diagnozuota pagrįstai. Nurodo, kad su Komisijos Išvada nesutinka, mano, kad ji yra nepagrįsta, priimta šališkų narių, netinkamai aiškinant teisės aktų nuostatas. Pažymi, kad pareiškėja, nesutikdama su 2015-09-01 profesinės ligos patvirtinimo aktu Nr. 2015-08-24/S-170 (toliau – ir Aktas), Komisijai 2016-02-02 pateikė skundą (toliau – ir Skundas). Pareiškėja nurodo, kad sprendimas M. S. diagnozuoti profesinę silikozę, buvo priimtas, neegzistuojant visoms būtinoms sąlygoms diagnozuoti šią ligą.

6Skunde pareiškėja paaiškino, kad 2016-09-30 vykusio Komisijos posėdžio metu buvo svarstomas pareiškėjos 2016-04-28 prašymas dėl Komisijos narių nušalinimo. Pažymėjo, kad Komisija nutarė, jog nėra pagrindo nusišalinti, bei pareiškėjos Skundą atmetė. Mano, kad Komisijos nariai buvo šališki ir neobjektyvūs. Teigia, kad Komisijos nariai Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos (toliau – ir LSMUL) Aplinkos ir darbo apsaugos katedros docentas V. J., LSMUL Kauno klinikų Darbuotojų saugos sveikatos tarnybos vadovas, biomedicinos mokslų daktaras P. V., LSMUL Kauno klinikų darbo medicinos gydytoja T. B. yra pavaldūs gydytojai R. R.. Mano, kad nuo nagrinėjimo turėjo nusišalinti ne vien tik gydytoja R. R., kuri surašė Aktą, bet ir V. J., P. V. ir T. B.. Paaiškino, kad doc. Dr. V. J. buvo ilgametis LSMUL Kauno klinikos darbuotojas kartu su gyd. R. R., dr. P. V. yra LSMUL Kauno klinikų Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos vadovas, T. B. veikla taip pat yra tiesiogiai susijusi su LSMUL Kauno klinikomis, ji yra gyd. R. R. kolegė. Pareiškėja teigia, kad dėl ilgą laiką trunkančio tiesioginio glaudaus ryšio ir bendradarbiavimo kyla pagrįstų abejonių dėl šių ekspertų objektyvumo.

7Pareiškėja skunde taip pat nurodo, kad Komisijos Išvados neteisėtumą pagrindžia ir tai, kad Komisija visapusiškai neištyrė visos medžiagos, nepanaikino iškilusių prieštaravimų, Komisija neįvertino duomenų apie M. S. ligas ir gyvenimą, medicininių dokumentų, realių darbo sąlygų. Teigia, kad Komisija neatsižvelgė į tai, kad M. S. darbo sąlygos sveikatai nėra pavojingos. Pažymėjo, kad šiuo atveju jokie neigiami galimai kenksmingo aplinkos veiksnio dydžiai UAB „Akvasanita“ nebuvo nustatyti. Nurodo, kad sprendimas dėl silikozės diagnozavimo buvo priimtas, nenustačius, ar darbuotojo darbo vietoje buvo silicio dioksido, kuris yra būtinas elementas silikozei diagnozuoti. Teigia, kad nėra aišku, kokiais išmatuotais kenksmingo darbo aplinkos veiksnio dydžiais remiantis buvo nustatyta, kad silikozei diagnozuoti būtino silicio dioksido kiekis M. S. darbo vietoje viršijo nustatytas normas. Teigia, kad M. S. buvo tinkamai supažindintas ir instruktuotas, kaip reikia tinkamai ir saugiai atlikti jam pavestas pareigas. Pažymi, kad Komisija, diagnozuodama profesinę ligą, neatsižvelgė į tai, kad darbo metu darbuotojai dėvėdavo apsaugos priemones, darbo vietoje nebuvo atliekami veiksmai, galėję sudaryti sąlygas susidaryti dideliam silicio dioksido kiekiui. Nurodė, kad M. S. UAB „Akvasanita“ dirbo trumpiau nei 5 metus, toks laiko tarpas yra per trumpas lėtinei silikozei išsivystyti. Pabrėžia, kad M. S. darbo vietoje dulkių kiekis neviršijo leistinų normų. Nurodo, kad neaišku, kokie atlikti tyrimai paneigė sarkoidozės diagnozę, šios ligos turi daug panašumų, tačiau sarkoidozė nėra priskiriama profesiniams susirgimams. Nurodė, kad M. S. susirgimo priežastimi gali būti faktorius, jog jis ilgą laiką rūkė, jo tėvas 2016 m. susirgo plaučių vėžiu. Mano, kad Komisija turėjo siųsti M. S. į sveikatos priežiūros įstaigas papildomai ištirti ir patikslinti diagnozę, tačiau to nepadarė.

8Atsakovė Komisija atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad atliko visapusišką dokumentinės medžiagos tyrimą ginčijamo M. S. profesinės ligos nustatymo byloje. Pažymėjo, kad surašiusi Aktą gydytoja R. R. nusišalino nuo bylos svarstymo, kiti Komisijos nariai nėra pavaldūs ir nėra tiesioginiai gyd. R. R. vadovai, nagrinėjamu atveju nėra privačių ir viešųjų interesų konflikto. Nurodo, kad M. S. skundėsi blogėjančia sveikata, nuo menkiausio fizinio krūvio dūsta, stengiasi kalbėti tyliau ir lėčiau, nes tai irgi sukelia dusulį. M. S. buvo ištirtas ftiziatro, atmesta tuberkuliozė, siųstas pulmonologo konsultacijai į LSMUL Kauno klinikas, ten diagnozuota profesinė silikozė. Pažymi, kad pacientas pasakojo apie darbą ir darbo vietą UAB „Akvasanita“. Pacientas dirbo formuotojo pareigose, turėjo rankiniu būdu užpildyti pagamintą formą granitiniu užpilu, semdavo kvarco smėlio miltus kibirais, visa tai labai dulkėdavo. Nurodo, kad Komisijos posėdyje 2016-09-30 pasisakė pareiškėjos direktorius S. J., advokato padėjėja G. P.. Pareiškėjos direktorius neigė, kad darbuotojai semdavo kvarco smėlį kibirais, teigė, kad darbo vietose nėra kvarco smėlio dulkėtumo. Pažymėjo, kad į klausimą dėl kvarco smėlio sudėties atsakovė, jog įmonėje buvo naudojamas kvarcas, kurio sudėtyje daugiau kaip 90% silicio dioksido.

9Nurodė, kad 2015-07-02 buvo sukviestas LSMUL Kauno klinikų konsiliumas. Dalyvaujant prof. R. S., prof. K. M., gyd. J. Z., gyd. V. K., prof. S. M., gyd. R. R., buvo įvertinti radiologiniai tyrimai, darbo aplinkybių duomenys ir diagnozuota ūminė silikozė. Nurodo, kad, Komisijos posėdyje 2016-09-30 vertinant M. S. atliktas krūtinės ląstos organų kompiuterinės tomografijos tyrimus, LSMUL Kauno klinikų konsiliumo išvadas, ekspozicijos kriterijų (darbo vietoje buvusias laisvo dioksido įkvepiamas dulkes) ir ekspozicijos trukmę (4,4 metų) nutarta, kad profesinė silikozė M. S. nustatyta pagrįstai.

10Atsakovas atsiliepime teigia, kad pareiškėja nesilaikė Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo, neatliko profesinio rizikos vertinimo pradėjus gamybos darbus su laisvo silicio dioksidu, nesirūpino darbuotojų sveikata. Nurodo, kad Komisija nuodugniai ištyrė šį atvejį, vertindama pareiškėjos, darbuotojo, darbdavio paaiškinimus, turimą medicininę dokumentaciją.

11Teismas

konstatuoja:

12Iš bylos duomenų matyti, kad darbo medicinos gydytoja R. R. 2015-09-01 Akte M. S. patvirtino profesinės ligos diagnozę – profesinę silikozę Liga pagal Europos profesinių ligų sąrašą kvalifikuota 301.11 (b. l. 29). Komisija surašė Išvadą, kurioje konstatavo, kad M. S. pagrįstai nustatyta profesinė silikozė (b. l. 143–149). Pareiškėja nesutinka su M. S. nustatyta profesine liga ir prašo panaikinti Išvadą.

13Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 2 str. 29 p. profesinę ligą apibrėžia kaip ūmų ar lėtinį darbuotojo sveikatos sutrikimą, kurį sukėlė vienas ar daugiau kenksmingų ir (ar) pavojingų darbo aplinkos veiksnių, nustatyta tvarka pripažintas profesine liga. Profesinės ligos nustatymo procedūroje dalyvaujantys subjektai ir šios procedūros pagrindinės taisyklės įtvirtintos Įstatymo 44 str. Pagal Įstatymo 44 str. 5 d. profesinė liga privalo būti ištirta, profesinės ligos priežasčių tyrimo išvados ir profesinės ligos patvirtinimas turi būti surašyti profesinės ligos priežasčių tyrimo akte ir profesinės ligos patvirtinimo akte Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatuose nustatyta tvarka. Pagal Įstatymo 44 str. 8 d. darbuotojas ar darbdavys, nesutikdami su profesinės ligos patvirtinimo aktu, gali jį skųsti Komisijai. Komisija sprendžia ginčytinus klausimus, susijusius su profesinės ligos diagnozės nustatymu. Komisijos sudarymo, veiklos, jos kompetencijai priskiriamų ginčytinų klausimų, susijusių su profesinės ligos diagnozės nustatymu, sprendimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministro patvirtinti Komisijos nuostatai.

14Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-28 nutarimu Nr. 487 patvirtintų Profesinių ligų tyrimo ir apskaitos nuostatų (redakcija nuo 2016-04-01) (toliau – ir Nuostatai) 27 p. nustatyta, kad profesinės ligos nustatomos vadovaujantis profesinių ligų sąrašu ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintais profesinių ligų nustatymo kriterijais. M. S. Akte diagnozuota liga pagal Europos profesinių ligų sąrašą – profesinė silikozė (kodas 301.11). Pareiškėja skunde teigia, kad profesinė silikozė M. S. nustatyta nepagrįstai, neįvertinus visų jo sveikatos duomenų.

15Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007-12-29 įsakymu Nr. V-1087 patvirtintų Profesinių ligų nustatymo kriterijų (redakcija nuo 2009-06-14) (toliau – ir Kriterijai) 1 p. ir 2 p. nustatyta, kad Kriterijai skirti darbo medicinos gydytojams, nustatantiems profesinę ligą, bei gydytojams, įtariantiems profesinę ligą, ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, kurių tikslas yra nustatyti bendruosius kriterijus tiriant profesines ligas apibrėžti priežastinius ryšius tarp veikiančių (veikusių) kenksmingų darbo aplinkos veiksnių ir jų sukeliamų ligų. Pagal Kriterijų 6 p., nustatant profesinę ligą, yra vertinama ligos anamnezė (6.1. p.), gyvenimo anamnezė (persirgtos ligos, traumos, įpročiai, gyvenimo sąlygos ir kt.) (6.2. p.), darbo veiklos raida (profesija, darbo pobūdis, kenksmingi darbo aplinkos veiksniai, minimalus kenksmingo darbo aplinkos veiksnio poveikio (ekspozicijos) intensyvumas, minimali kenksmingo darbo aplinkos veiksnio trukmė, privalomų sveikatos tikrinimų duomenys ir kt. duomenys, pateikti Profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto I dalyje) (6.3. p.), profesinės ligos klinika (specifiniai ir/ar nespecifiniai konkrečios ligos simptomai, mišrus kenksmingų darbo aplinkos veiksnių poveikis, individualus jautrumas kenksmingam darbo aplinkos veiksnio poveikiui (lytis, amžius ir kt.) ir kt. (6.4. p.), laboratoriniai, instrumentiniai ir kiti reikiami tyrimai (6.5. p.), privalomų sveikatos tikrinimų duomenys (6.6. p.), diferencinė diagnostika (6.7. p.), asmens sveikatos istorijos (F-Nr. 025/a) duomenys (6.9. p.), panašių susirgimų (grupinių ar pavienių) buvimas įmonėje (6.9. p.) ir mokslu pagrįsti priežastinių ryšių tarp kenksmingo darbo aplinkos veiksnio ir profesinės ligos įrodymai (6.10. p.).

16Iš bylos duomenų matyti, kad M. S. buvo gydomas VšĮ Kauno Šilainių poliklinikoje ir LSMUL Kauno klinikose, M. S. 2015-06-02 kreipėsi į šeimos gydytoją dėl kosulio (b. l. 148, 155). M. S. buvo atlikti medicininiai tyrimai, tirtas ftiziatro dėl tuberkuliozės, tuberkuliozė nenustatyta (b. l. 148). 2015-06-23 M. S. atliktas krūtinės ląstos organų kompiuterinės tomografijos tyrimas. Daktarų konsiliumas M. S. diagnozavo ūminę silikozę, skirta gydymas (b. l. 163). 2016-05-06 diagnozuota, kad M. S. ligos dinamika yra neigiama, jis ruošiamas plaučių transplantacijai (b. l. 163). Iš bylos duomenų matyti, kad Komisija, vertindama M. S. sveikatos būklę, įvertino tai, kad sveikatos istorijos duomenys patvirtina aplinkybę, jog jis gydymo įstaigose lankėsi retai, nusiskundimų dėl kvėpavimo takų ligų neturėjo, lėtinėmis ligomis nesirgo. Komisija taip pat įvertino aplinkybę, kad, M. S. 2010-01-28 atlikus privalomą sveikatos patikrinimą, dirbti leista. M. S. UAB „Akvasanita dirbo nuo 2011-03-28 iki 2015-08-20, jam pradėjus dirbti UAB „Akvasanita“ privalomas sveikatos patikrinimas nebuvo atliktas. Komisijos 2016-09-30 posėdžio metu (protokolo Nr. 8) M. S. teikė Komisijai paaiškinimus dėl darbo UAB „Akvasanita“ ypatybių bei nurodė, kad darbo vietoje jis semdavo kvarco smėlį, smarkiai dulkėdavo. Pareiškėjos direktorius Komisijos posėdyje nurodė, kad ji naudoja kvarcą, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 90 % silicio dioksido (b. l. 160–164). Pažymėtina, kad Europos profesinių ligų klasifikacijos silikozės ligos priežastimi nurodomos silicio dioksido dulkės, smėlis (pagal kodą 6 0 01 01 06 00).

17Pareiškėja teismui pateikė UAB „Akvasanita“ darbo vietų tyrimų protokolus, kuriuose tirta darbo vietų temperatūra, apšvieta, ventiliacija ir kiti darbo vietų fiziniai kriterijai. Įvertinęs pareiškėjos pateiktus darbo vietų patikrinimų aktus, teismas vertina, kad jie yra neinformatyvus, pateikti duomenys negali paneigti byloje esančių medicininių duomenų dėl M. S. pasireiškusių sveikatos sutrikimų. UAB „Akvasanita“ darbo vietų tyrimų protokoluose nebuvo tirta silicio dioksido koncentracija darbo vietoje. Dalyje pareiškėjos pateiktų darbo vietų tyrimų protokolų vertinti kriterijai, kurie neturi įtakos tiriamam profesiniam Silikozės susirgimui nustatyti (pvz. darbo vietos apšvietos kriterijai). Pareiškėja skunde teigia, kad M. S. darbo sąlygos sveikatai nėra pavojingos, tačiau nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų šias aplinkybes. Tuo tarpu tiek M. S., tiek pareiškėjos direktoriaus Komisijai teikti paaiškinimai iš esmės pagrindžia aplinkybę, kad M. S. dirbo sąlygomis, kurios gali sukelti plaučių sutrikimus. Nagrinėjamu atveju kriterijus, kurio nustatymas turėjo esminę įtaką M. S. diagnozei pagrįsti, buvo darbo vietoje naudojamas kvarco smėlis ir jame esančio silicio dioksido dulkių koncentracija darbo vietoje, taip pat su tuo susiję veiksniai – darbo trukmė bei apsaugos priemonės. Pareiškėjos pateikti darbo vietų tyrimų protokolai nesudaro pagrindo abejoti Komisijos padarytomis išvadomis. Pareiškėja skunde teigia, kad Komisija Išvadoje nepanaikino iškilusių prieštaravimų. Teismas pažymi, kad Išvada buvo priimta, įvertinus išsamius M. S. medicininių tyrimų duomenis, kurie buvo įvertinti gydytojų R. S., K. M., J. Z., V. K., S. M. ir D. B.. M. S. sveikatos tyrimų duomenyse nėra prieštaravimų. M. S. sveikatos būklę nagrinėjusių gydytojų išvados medicininiu atžvilgiu yra vienareikšmiškos.

18Iš byloje pateiktų M. S. medicininių duomenų ir Komisijos bei pareiškėjos teiktų paaiškinimų matyti, kad Komisija M. S. diagnozavo profesinę silikozę, įvertinusi jo darbo UAB „Akvasanita“ pobūdį ir aplinką, įvertino M. S. sveikatos būklę iki įsidarbinant UAB „Akvasanita“ bei medicininius duomenis, kuriuose diagnozuotas M. S. susirgimas – silikozė. Teismas pažymi, kad, nagrinėdamas ginčą dėl profesinės ligos nustatymo, pagal jam priskirtą kompetenciją teismas turi spręsti tik teisės klausimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2011-09-26 nutartis administracinėje byloje Nr. A146-2817/2011). Komisija yra speciali ekspertinė institucija, kuriai įstatymu yra suteikta kompetencija nagrinėti ginčus, susijusius su profesinės ligos nustatymu. Teismas, spręsdamas ginčą dėl Komisijos Išvados pagrįstumo, turi patikrinti, ar Komisija tinkamai atliko teisės aktais jos kompetencijai priskirtas funkcijas, ar priimdama sprendimą laikėsi teisės aktais nustatytų pagrindinių procedūrų, ypač taisyklių, turėjusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimo bei sprendimo pagrįstumą, ar priimta Išvada yra pagrįsta nustatytomis aplinkybėmis ir ginčo teisinius santykius reguliuojančiomis teisės normomis, ar savo turiniu neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams.

19Įvertinęs Komisijos motyvus bei byloje pateiktus medicininius duomenis, teismas konstatuoja, kad Komisija M. S. profesinę ligą diagnozavo, įvertinusi Kriterijų 6 p. nustatytas reikšmingas aplinkybes diagnozei pagrįsti. M. S. diagnozė nustatyta, atlikus medicininius tyrimus bei atmetus kitus galimus susirgimus. Komisijos motyvai ginčijamoje Išvadoje yra pagrįsta byloje esančiais įrodymais, medicininiais dokumentais, M. S. darbo eigos tyrimo medžiaga, pareiškėjos direktoriaus ir M. S. paaiškinimais bei ginčo santykius reglamentuojančiais teisės aktais. Teismas vertina, kad M. S. sveikatos duomenys ir darbo veiklos raida iš esmės sudarė pakankamą pagrindą Komisijai konstatuoti ligą – profesinę silikozę.

20Pareiškėja skunde taip pat teigia, kad Komisijos nariai V. J., P. V. ir T. B. yra pavaldūs gyd. R. R., todėl turėjo nusišalinti nuo Skundo nagrinėjimo. Iš bylos duomenų matyti, kad Aktą surašė gydytoja R. R., kuri nusišalino nuo pareiškėjos Skundo nagrinėjimo, kiti Komisijos nariai nuo Skundo nagrinėjimo nenusišalino, motyvuodami tuo, kad jie nėra pavaldūs ar tiesioginiai gydytojos R. R. vadovai (b. l. 161). Priešingai nei skunde teigia pareiškėja, byloje nėra duomenų, kad nusišalinusi Komisijos narė R. R. būtų pavaldi Komisijos nariams ar jiems vadovautų.

21Pareiškėja teismui nurodė, kad R. R. ir kiti Komisijos nariai šiuo metu dirba ar anksčiau dirbo toje pačioje darbovietėje, todėl gali būti šališki, vertindami R. R. surašytą Aktą. Šiuo aspektu teismas pažymi, kad aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, pačios savaime dar nereiškia interesų konflikto buvimo. Subjektyviąja prasme vertinant asmens nešališkumą, atsižvelgiama į konkretaus asmens nusistatymą ir elgesį, ar jis konkrečioje situacijoje, susijusioje su sprendimo priėmimu, yra asmeniškai iš anksto nusistatęs ar tendencingas. LVAT praktikoje konstatuota, kad asmuo laikomas nešališku, kol nėra įrodyta priešingai, t. y. kol nėra nustatyta, kad asmuo parodė suinteresuotumą, priešiškumą ar nepalankumą dėl asmeninių priežasčių (LVAT 2015-02-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A-85-261/2015). Pareiškėjos nurodytos aplinkybės dėl to, kad R. R. ir kiti Komisijos nariai šiuo metu dirba ar anksčiau dirbo toje pačioje darbovietėje apibūdina tik bendrą minėtų asmenų esamą ar buvusią padėtį, tačiau savaime negali būti pagrindais konstatuoti V. J., P. V. ir T. B. nešališkumą.

22Teismas vertina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja skunde nenurodė pagrindų, kurie teismui leistų abejoti Komisijos narių V. J., P. V. ir T. B. šališkumu ar išankstiniu nusistatymu priimti pareiškėjai nepalankų sprendimą. Byloje nėra duomenų, kurių pagrindų būtų galima vertinti, kad Išvada priimta šališkai ir tendencingai įvertinus M. S. sveikatos būklę. Esant šioms aplinkybėms, teismas vertina, kad V. J., P. V. ir T. B. neturėjo pareigos nusišalinti nuo Skundo nagrinėjimo.

23Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Komisijos Išvada, kuri patvirtino nustatytą profesinės ligos diagnozę, priimta vadovaujantis jos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Komisija, nagrinėdama pareiškėjos Skundą procedūrinių pažeidimų nepadarė, tinkamai įvertino faktines aplinkybes ir priėmė motyvuotą sprendimą. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas.

24Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 132 str.,

Nutarė

25Pareiškėjos UAB „Akvasanita“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja, Rasa... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja 2016-11-14 pateikė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti... 5. Pareiškėja nurodo, kad Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos... 6. Skunde pareiškėja paaiškino, kad 2016-09-30 vykusio Komisijos posėdžio... 7. Pareiškėja skunde taip pat nurodo, kad Komisijos Išvados neteisėtumą... 8. Atsakovė Komisija atsiliepime nurodė, kad su pareiškėjos skundu nesutinka,... 9. Nurodė, kad 2015-07-02 buvo sukviestas LSMUL Kauno klinikų konsiliumas.... 10. Atsakovas atsiliepime teigia, kad pareiškėja nesilaikė Lietuvos Respublikos... 11. Teismas... 12. Iš bylos duomenų matyti, kad darbo medicinos gydytoja R. R. 2015-09-01 Akte... 13. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 2 str. 29... 14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-28 nutarimu Nr. 487 patvirtintų... 15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2007-12-29 įsakymu Nr.... 16. Iš bylos duomenų matyti, kad M. S. buvo gydomas VšĮ Kauno Šilainių... 17. Pareiškėja teismui pateikė UAB „Akvasanita“ darbo vietų tyrimų... 18. Iš byloje pateiktų M. S. medicininių duomenų ir Komisijos bei pareiškėjos... 19. Įvertinęs Komisijos motyvus bei byloje pateiktus medicininius duomenis,... 20. Pareiškėja skunde taip pat teigia, kad Komisijos nariai V. J., P. V. ir T. B.... 21. Pareiškėja teismui nurodė, kad R. R. ir kiti Komisijos nariai šiuo metu... 22. Teismas vertina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėja skunde nenurodė... 23. Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad Komisijos... 24. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 25. Pareiškėjos UAB „Akvasanita“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 26. Sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali...