Byla Ik-1067-189/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Liudos Arlauskienės, Violetos Balčytienės ir Broniaus Januškos (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo UAB „Eglitana“ atstovo advokato Mindaugo Vaičiūno prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Eglitana“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai, (tretysis suinteresuotas asmuo Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos) dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-01-24 sprendimu pareiškėjo UAB „Eglitana“ skundo reikalavimus patenkino iš dalies. Panaikino Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 kanclerio potvarkį Nr.4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ dalyje (t. I. b.l. 9), kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo projektui pagal jo 2010-03-17 Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Gamybinės įmonės plėtra“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą, kurios registracijos Nr. ( - ); reikalavimą dėl įpareigojimo LR ŽŪM priimti sprendimą skirti paramą pagal pareiškėjo paraišką (paraiškos registracijos Nr. ( - )) pagal paraiškos pateikimo dieną galiojusias Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės plėtra) įgyvendinimo taisykles, atmesti.

3Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-01-24 sprendimas apeliacine tvarka nebuvo apskųstas. Teismo sprendimas įsiteisėjo 2011-02-08.

4Pareiškėjo UAB „Eglitana“ atstovas advokatas Mindaugas Vaičiūnas 2011-02-21 kreipėsi į teismą su prašymu (t. IV b.l. 164) priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – LR ŽŪM) patirtas 2600 Lt teismo išlaidas susijusias su administracinės bylos Nr. I-1067-189/2011 nagrinėjimu (100 Lt žyminį mokestį ir 2500 Lt atstovavimo išlaidų). Su prašymu pateikė: 2011-02-15 PVM sąskaitą faktūrą Serija VV Nr. ( - ) 2500 Lt sumai (t. IV b.l. 165), išrašyta UAB „Eglitana“, AB SEB banko 2011-02-18 vietinio mokėjimo nurodymą (t. IV b.l. 166), kuriame pažymėta, kad mokėtojas UAB „Eglitana“, mokėjimo suma 2500 Lt, sumos gavėjas ir mokėjimo paskirtis.

5Pareiškėjo atstovas 2011-03-02 pranešimu (t VI b.l. 169) patvirtino, jog minėtoje sąskaitoje (2011-02-15 PVM sąskaitą faktūrą, Serija VV Nr. ( - ) nurodytos paslaugos yra susijusios su administracinės bylos Nr. I-1067-189/2011 nagrinėjimu Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Kartu pateiktoje 2011-03-02 išlaidų apskaičiavimo pažymoje (t. IV b.l. 170) nurodė, jog už skundo Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir kitų procesinių dokumentų parengimą – 1800 Lt (PVM įskaičiuotas), už atstovavimą nagrinėjant bylą Vilniaus apygardos administraciniame teisme (įskaitant teismo žinioje esančios bylos medžiagos analizę, pasirengimą teismo posėdžiui, bylos vedimą) – 700 Lt (PVM įskaičiuotas).

6Atsakovas LR ŽŪM atsiliepime (t. IV b.l. 171-173) pažymėjo, jog pareiškėjo atstovas atstovavo ne vienam pareiškėjui bylose, kuriose buvo reiškiami analogiški reikalavimai, todėl sprendžiant klausimą dėl teismo išlaidų priteisimo turėtų būti atsižvelgta į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau - Rekomendacijos). Taip pat nurodė, kad dalis teismo išlaidų turėtų būti priteistina ir iš trečiojo suinteresuoto asmens – Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos.

7Prašymas dėl teismo išlaidų atlyginimo tenkintinas iš dalies.

8Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 44 str. 1 d. numato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą, 6 d. nurodoma, jog atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – LR CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9LR CPK 93 str. 2 d. nurodoma, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

10Maksimalius teikiamų teisinių paslaugų įkainius reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Sprendžiant reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pagrįstumą, taip pat atsižvelgtina į tai, kad teisminio ginčo nagrinėjimo metu buvo nustatyta 800 Lt minimali mėnesinė alga.

11Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011-01-24 sprendimu vienas pareiškėjo skundo reikalavimas (dėl potvarkio panaikinimo) buvo tenkintas pilnai, o kitas (dėl įpareigojimo atlikti veiksmus) atmestas. Tokiu būdu, įsiteisėjusius teismo sprendimu buvo tenkinti 1/2 pareiškėjo skundo reikalavimų.

12Pareiškėjo atstovas pateikė rašytinius įrodymus iš kurių matyti suteiktos teisinės pagalbos pobūdis: skundo ir kitų procesinių dokumentų parengimas, atstovavimas 2011-01-12 teismo posėdyje. Šios išlaidos pagal LR ABTĮ 44 str. 6 d. yra atlygintinos. LR ABTĮ 44 str. nepagrindžia teismo išlaidų atlyginimo iš trečiojo suinteresuoto asmens. Priteistinų išlaidų dydį riboja Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintos rekomendacijos dėl užmokesčio dydžio. Rekomendacijų 8.2. p. už ieškinį, priešieškinį, atsiliepimą į ieškinį ar priešieškinį nustatytas koeficientas – 3, t.y. už 2010-11-12 skundo surašymą priteistina suma būtų 2400 Lt (800x3). Pagal Rekomendacijų 8.18 p. nustatytas koeficientas už vieną atstovavimo valandą teisme yra 0,15. 2011-01-12 teismo posėdžio pradžia 9.30 val., pabaiga - 10.15 val. Pagal Rekomendacijų 9 p., atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Atsižvelgiant į Rekomendacijų 9 p. nuostatas atstovavimo laikas byloje – 45 min. Pagal Rekomendacijų 9 p., jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama: iki 30 minučių atmetama, 30 ir daugiau minučių laikoma valanda. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, už atstovo atstovavimą teismo posėdžio metu priteistina suma būtų 120 Lt ((800 x 0,15)x1).

13Pareiškėjo atstovo prašomos atlyginti išlaidos neviršija Rekomendacijose nustatyto priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio, tačiau atsižvelgiant į Rekomendacijų 2 p. nurodytus kriterijus ir į tai, kad skundas patenkintas iš dalies, atstovavimo išlaidų suma mažintina iki 1260 Lt. ((2400 +120):2).

14Kaip patvirtina byloje esantis žyminio mokesčio kvitas (t.I b.l. 8), UAB „Eglitana“ sumokėjo teismui žyminį mokestį, t.y. 100 Lt, todėl atsižvelgiant į ABTĮ 44 str. 2 d. nuostatas, priteistina ½ sumokėto 100 Lt žyminio mokesčio.

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, UAB „Eglitana“ naudai priteistina 1310 Lt (vienas tūkstantis trys šimtai dešimt litų) išlaidų atlyginimo.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44-45 str.,

Nutarė

17prašymą tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos UAB „Eglitana“ naudai 1310 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus dešimt litų) atstovavimo išlaidų.

19Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai