Byla AS-525-169-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Viešosios įstaigos Tauragės apskrities ligoninės skundą Valstybinei medicininio audito inspekcijai prie Sveikatos apaugos ministerijos dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas VšĮ Tauragės apskrities ligoninė skundu, kurį patikslino, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Valstybinio medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) 2008 m. liepos 9 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolės sprendimo Nr. 4A-165(K-273-2) (toliau – ir Sprendimas) 3.1.1 punktą.

62008 m. spalio 15 d. pareiškėjas taip pat pateikė prašymą Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuriame prašė teismo atnaujinti skundo padavimo terminą.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi administracinę bylą nutraukė.

8Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundą, nurodė kad dėl viso Sprendimo nuginčijimo teismui nepateikti jokie argumentai ir motyvai, pirminiame skunde taip pat buvo keliamas klausimas iš esmės tik dėl Sprendimo 3.1.1 punkto, todėl viso Sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo nutarė nevertinti. Remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (byla Nr. A556-613/2008), pažymėjo, kad konkrečių pažeidimų konstatavimas, įpareigojimas sveikatos priežiūros įstaigą atlikti atitinkamus veiksmus lemią išvadą, jog tokio pobūdžio sprendimas patenka į administracinių aktų sąvoką, apibrėžta Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 straipsnio 15 dalyje. Atsižvelgdamas į minėtą praktiką, pažymėjo, kad ir pažeidimo konstatavimas gali būti ginčijamas administraciniame teisme. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 58 straipsnio 3 dalimi, ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju nustatytas skundo padavimo terminas yra trisdešimt kalendorinių dienų. Nurodė, kad skundo padavimo terminas turi būti pradedamas skaičiuoti nuo individualaus akto įteikimo suinteresuotai šaliai dienos (ABTĮ 33 str. 1 d.). Pažymėjo, jog nenustatyta, kada Sprendimas įteiktas pareiškėjui, nes jis neišsaugojo pašto voko, tačiau nustatyta, jog sveikatos priežiūros įstaigos gautų dokumentų registravimo knygoje gautas sprendimas įregistruotas 2008 m. liepos 15 d., ant Sprendimo uždėtame ligoninės antspaude taip pat pažymėta ta pati gavimo data. Nurodė, kad skundas teismui išsiųstas 2008 m. rugpjūčio 19 d. (sprendžiant iš voko), paskutinė skundo išsiuntimo diena buvo 2008 m. rugpjūčio 14 d., skundas išsiųstas tik penktą dieną po minėtos datos, t.y. terminas praleistas 4 dienas. Konstatavo, jog negalima pripažinti, kad skundas teismui paduotas laikantis įstatymuose nustatytų terminų ir tvarkos. Atsižvelgė į ABTĮ 66 straipsnio 2 dalies nuostatas, faktą, jog paskutinės termino diena (2008-08-14) buvo ketvirtadienis, ir pabrėžė, kad nedarbo dienų buvimas praleistose termino dienose nėra reikšmingas. Pažymėjo, kad 2008 m. spalio 17 d. pareiškėjas pateikė teismui prašymą atnaujinti praleistą skundo padavimo terminą, kuriame nurodė, kad skundas parengtas 2008 m. rugpjūčio 14 d., tą pačią dieną jis registruotas informacinių siunčiamų dokumentų registre, tačiau dėl kurjerių kaltės skundas iš ligoninės paimtas tik 2008 m. rugpjūčio 18 d. Atsižvelgė į UAB „Jūros paštas“ 2008 m. rugpjūčio 26 d. raštą ir nurodė, kad pašto įstaiga nepripažįsta savo kurjerių klaidos ir aiškiai teigia, jog registruotas laiškas buvo įteiktas tik 2008 m. rugpjūčio 18 d. Pabrėžė, kad tai, jog skundas 2008 m. rugpjūčio 14 d. kaip paskutinis tos dienos raštas nurodytas pareiškėjo Informacinių siunčiamų dokumentų registre, nepatvirtina, kad terminas nebuvo praleistas, nes taip įregistruotas raštas įstaigoje gali likti neišsiųstas ilgiau, juo labiau, kad įraše nurodytas dienos skaičius atrodo kaip taisytas. Rėmėsi ABTĮ 67 straipsnio 2 dalimi ir 34 straipsnio 1 dalimi bei pažymėjo, kad svarbia priežastimi termino atnaujinimo prasme laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą, t.y. nepriklausė nuo jo valios. Pabrėžė, kad nustatytos aplinkybės rodo pareiškėjo nepakankamą rūpestingumą tokiu klausimu, kur būtina laikytis terminų, tai yra subjektyvi termino praleidimo priežastis. Konstatavo, kad nurodyta aplinkybė, jog ligoninė nėra įstaiga, kuri gerai žino įstatymus ir gali greitai bei tinkamai paruošti tokio pobūdžio dokumentą, nėra pateisinami ir objektyvi termino praleidimo priežastis. Pabrėžė, kad Sprendimas gautas 2008 m. liepos 15 d., todėl iki 2008 m. rugpjūčio 14 d. buvo pakankamai laiko tiek dokumentui parengti, tiek jam laiku išsiųsti.

9II.

10Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartį ir atnaujinti skundo padavimo terminą.

11Nurodo, kad 2008 m. liepos 15 d. gavo Sprendimą. 2008 m. rugpjūčio 14 d., nesutikdamas su Sprendimu, parengė skundą, kuris tą pačią dieną buvo įregistruotas informacinių siunčiamų dokumentų registre, tačiau kurjerio iš įstaigos buvo paimtas tik 2008 m. rugpjūčio 18 d. 2008 m. rugpjūčio 15 – 17 d. buvo nedarbo dienos, todėl terminas praleistas tik viena darbo diena. Nurodo, kad pareiškėjo darbuotojos paaiškino, jog kurjeris buvo iškviestas 2008 m. rugpjūčio 14 d., o atvyko tik po švenčių, todėl tokių aplinkybių neįmanoma įrodyti, nes kurjeris kviečiamas telefonu. Įrašas informacinių siunčiamųjų dokumentų registre nėra taisytas ir skundas buvo parengtas bei užregistruotas kaip siunčiamas dokumentas 2008 m. rugpjūčio 14 d. Prašo atsižvelgti į tai, kad skundas teismui paduotas nepraleidus ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto vieno mėnesio termino. Skundo padavimo terminas negalėjo sukelti atsakovui pagrįsto lūkesčio, kad Sprendimas nebebus skundžiamas. Pabrėžia, kad Sprendimas turės esminės įtakos pareiškėjo teisėms, nes pacientė ir jos vyras, vadovaudamiesi Sprendimu, jau yra pateikę jam pretenziją, prašydami atlyginti neturtinę žalą.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi nutraukė administracinę bylą pagal pareiškėjo skundą, nes paaiškėjo, kad skundas (prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus padavimo terminus ir teismas atmetė pareiškėjo prašymą tokį terminą atnaujinti (ABTĮ 101 str. 1 d. 6 p.). Pareiškėjas, prašydamas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, iš esmės teigė, jog terminas praleistas dėl pašto kurjerių kaltės, o skundas paduotas nepraleidus ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatyto skundo padavimo termino.

16Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 58 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas principas, kad šiame įstatyme nurodytų įstaigų veiklą kontroliuojančių valstybės institucijų sprendimai dėl kontrolės priemonių ar sankcijų taikymo gali būti per trisdešimt dienų skundžiami įstatymo nustatyta tvarka. Pagal minėto Įstatymo 52 straipsnio 1 dalies 2 punktą Valstybinė medicininio audito inspekcija yra viena iš įstaigų, atliekančių įstaigų teikiamų paslaugų valstybinė kontrolę.

17Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog, skundžiant Inspekcijos sprendimus, taikytinas Įstatyme nustatytas skundo padavimo terminas, kitaip tariant, nagrinėjamu atveju pareiškėjui skundžiant Inspekcijos Sprendimo dalį, taikytinas būtent minėtas 30 kalendorinių dienų skundo padavimo terminas.

18Pagal byloje esančius įrodymus matyti, kad pareiškėjas skundžiamą Sprendimą gavo 2008 m. liepos 15 d. (b.l. 4), todėl paskutinė skundo padavimo diena buvo 2008 m rugpjūčio 14 d. Pažymėtina, kad byloje esantis skundo siuntimo vokas (b.l. 6) ir UAB „Jūros paštas“ 2008 m. rugpjūčio 26 d. raštas Nr. S-336 (b.l. 9) patvirtina, jog pareiškėjas voką su skundu teismui pašto kurjeriams įteikė tik 2008 m. rugpjūčio 18 d., tokios aplinkybės nėra paneigtos byloje pateiktais įrodymais. Pareiškėjo skundas teismui išsiųstas 2008 m. rugpjūčio 19 d. (b.l. 6), t.y. praleidus įstatymo nustatytą skundo padavimo terminą. Pabrėžtina, kad nagrinėjamu atveju nėra svarbu, jog, kaip teigia pareiškėjas, nebuvo praleistas ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytas 1 mėnesio skundo padavimo terminas, kadangi, kaip jau konstatuota, nagrinėjamu atveju specialusis įstatymas nustatė kitokį, nagrinėjamoje byloje taikytiną, skundo padavimo teismui terminą.

19Be to, nors pareiškėjas ir pateikė informacinių siunčiamų dokumentų registro išrašą (b.l. 75), kuriame nurodyta dokumento, t.y. skundo teismui, registravimo data yra 2008 m. rugpjūčio 14 d., tačiau tokia data, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, neturi reikšmės skundo padavimo termino skaičiavimui. Toks įrašas neparodo tikrosios dokumento išsiuntimo datos, o anksčiau teismo nurodyti įrodymai patvirtina, kad toks dokumentas buvo išsiųstas praleidus nustatytą terminą. Konstatuotina, kad pareiškėjas praleido skundo dėl Sprendimo dalies panaikinimo padavimo teismui terminą.

20Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose.

21Svarbia priežastimi termino atnaujinimo prasme laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu terminu kreiptis į teismą, t.y. nepriklausė nuo jo valios. Asmuo, siekdamas tinkamai apginti savo pažeistas teises ir teisėtus interesus turi elgtis apdairiai ir rūpestingai. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas, žinodamas, jog Sprendimas ar jo dalis gali sukelti jam neigiamas pasekmes, turėjo ypatingai rūpintis savo teisių gynimu, tačiau to nepadarė. Byloje nenustatyta, kad terminas skundui paduoti praleistas dėl, kaip teigia pareiškėjas, pašto kurjerių kaltės. Be to, pareiškėjas, siekdamas apginti savo galimai pažeistas teises ir matydamas, kad terminas skundui paduoti gali būti praleistas, turėjo imtis visų galimų priemonių, siekdamas išvengti termino praleidimo, t.y. kreiptis į kitus pašto paslaugas teikiančius subjektus, pasinaudoti elektroninio ryšio priemonėmis. Kartu pabrėžtina, jog ta aplinkybė, kad Sprendimo pagrindu tretieji suinteresuoti asmenys gali reikalauti iš pareiškėjo neturtinės žalos atlyginimo, nėra pagrindas atnaujinti paleistą terminą, tai nelaikytina svarbia termino praleidimo priežastimi. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, nustatytas faktines aplinkybes, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti skundo padavimo teismui terminą, nes pareiškėjas nenurodė itin svarbių priežasčių termino atnaujinimo prasme, o terminą praleido dėl nepakankamo rūpestingumo.

22Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjo skundžiamame Sprendimo 3.1.1 punkte iš esmės yra suformuluotos Inspekcijos išvados atlikus asmens sveikatos priežiūros paslaugų kontrolę, tačiau tokios išvados nėra sveikatos priežiūros įstaigų veiklą kontroliuojančios valstybės institucijos sprendimas dėl kontrolės priemonių ar sankcijų taikymo, jose pareiškėjo atžvilgiu nenumatyta jokių privalomų vykdyti įpareigojimų, nėra duota nurodymų ar išdėstyta kitų atsakovo – Inspekcijos, vardu priimtų sprendimų, galinčių įtakoti pareiškėjo teises ir pareigas, šios išvados yra tik informacinio-motyvuojamojo pobūdžio, jose nurodyti faktai, kuriais grindžiamas priimamų sprendimų pagrįstumas. Todėl išvadų panaikinimo klausimas negali būti laikomas administracinių teismų kompetencijai priskirtu ginču, todėl toks ginčas negalėtų būti sprendžiamas administraciniame teisme (ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas).

23Remiantis tuo, kas išdėstyta konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės tinkamai ištyrė bylos aplinkybės, aiškino ir taikė teisės normas, pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui terminą ir pagrįstai atsisakė tokį terminą atnaujinti, todėl nėra pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį.

24Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

25Atskirąjį skundą atmesti.

26Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas VšĮ Tauragės apskrities ligoninė skundu, kurį patikslino,... 6. 2008 m. spalio 15 d. pareiškėjas taip pat pateikė prašymą Vilniaus... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkričio 24 d. nutartimi... 8. Teismas, įvertinęs pareiškėjo skundą, nurodė kad dėl viso Sprendimo... 9. II.... 10. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus... 11. Nurodo, kad 2008 m. liepos 15 d. gavo Sprendimą. 2008 m. rugpjūčio 14 d.,... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m.... 16. Pagal ABTĮ 33 straipsnio 1 dalį jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip,... 17. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog, skundžiant Inspekcijos... 18. Pagal byloje esančius įrodymus matyti, kad pareiškėjas skundžiamą... 19. Be to, nors pareiškėjas ir pateikė informacinių siunčiamų dokumentų... 20. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį pareiškėjo prašymu administracinis teismas... 21. Svarbia priežastimi termino atnaujinimo prasme laikytinos tik tos aplinkybės,... 22. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjo skundžiamame... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 24. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1... 25. Atskirąjį skundą atmesti.... 26. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkričio 24 d. nutartį... 27. Nutartis neskundžiama....