Byla I-3979-764/2013
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neišmokėtos teisėjo valstybinės pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Egidijos Puzinskaitės, teisėjų Jūros Marijos Strumskienės ir Mildos Vainienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos A. O. K. skundą atsakovėms Nacionalinei teismų administracijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vyriausybės, kuriai atstovauja Nacionalinė teismų administracija, dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neišmokėtos teisėjo valstybinės pensijos dalies priteisimo

Nustatė

2pareiškėja A. O. K. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–2), kurį patikslino (b. l. 43–44), ir prašė 1) panaikinti Nacionalinės teismų administracijos 2012-04-23 spendimą Nr. 4R-412-852-(4.34); 2) priteisti iš atsakovės Nacionalinės teismų administracijos 724,91 Lt teisėjo valstybinės pensijos nepriemoką laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2010-11-15 ir 37 621,03 Lt teisėjo valstybinės pensijos nepriemoką laikotarpiu nuo 2010-11-16 iki 2012-08-01; 3) įpareigoti atsakovę Nacionalinę teismų administraciją nuo 2012-08-01 mokėti teisėjo valstybinę pensiją, t. y. kas mėnesį

33 732,42 Lt, neribojant šios pensijos Statistikos departamento skelbiamais šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžiais.

4Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad Nacionalinės teismų administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus 2010-01-21 įsakymu Nr. 9FB-9-(4.46) jai nuo 2010-10-01 paskirta 3 167,67 Lt teisėjų valstybinė pensija buvo mažinama vadovaujantis Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d. ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. nuostatomis. Teisėjams mokamų pensijų skyrimo tvarką ir dydžius reglamentuoja specialus Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas. Nepakeitus šio įstatymo nuostatų pareiškėjai mokamos valstybinės pensijos dydis vadovaujantis kitais įstatymais negalėjo būti mažinamas, t. y. pensija negalėjo būti ribojama 1,3 šalies ūkio vidutinio darbo užmokesčio dydžiu. Dėl Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. nuostatų taikymo pareiškėjai neteisėtai neišmokėta 724,91 Lt teisėjo valstybinės pensijos. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010-06-29 nutarimu, kuris paskelbtas 2010-11-16, pripažino, kad Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d. prieštarauja Konstitucijai, todėl nuo šios dienos pareiškėjai mokama pensija negalėjo būti ribojama šalies ūkio vidutinio darbo užmokesčio dydžiu. Nepaisydama Konstitucinio Teismo nutarimo, atsakovė ir toliau mokėjo pareiškėjai sumažintą teisėjo valstybinę pensiją, t. y. elgėsi iš esmės priešingai, nei nurodyta Konstitucijoje, taikė teisės aktą po to, kai oficialiai paskelbta, kad jis prieštarauja Konstitucijai. Tokie atsakovės veiksmai, taip pat 2012-04-23 sprendimas Nr. 4R-852-(4-34) yra neteisėti, pažeidžiantys pareiškėjos teisę gauti užtarnautas pensijos išmokas ir nepagrįstai ribojantys konstitucinę teisę į nuosavybę.

5Atsakovė ir Lietuvos valstybės atstovė Nacionalinė teismų administracija atsiliepimuose į pareiškėjos skundą (b. l. 13–16, 56–57, 64) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

6Atsiliepimuose pažymėjo, kad atsakovė veikė teisėtai, laikydamasi teisės aktais nustatyto reguliavimo. Paskelbus Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarimą, nebuvo pakeistas teisėjų valstybinių pensijų mokėjimą reglamentuojantis teisinis reguliavimas, todėl Administracija neturėjo galimybių skirti, mokėti ir (ar) perskaičiuoti teisėjų valstybines pensijas, kad jos atitiktų Konstitucijoje įtvirtintus principus. Administracija neneigia pareiškėjos teisės gauti teisėjų valstybinę pensiją, tačiau nesant naujo teisinio reglamentavimo ir atitinkamo finansavimo, ji negalėjo perskaičiuoti ir mokėti tokio dydžio teisėjų valstybinės pensijos, kokios pareiškėja prašė. Pažymėjo, kad paskirtos pensijos dalis pareiškėjai nebuvo išmokėta ne dėl Administracijos, o dėl Lietuvos valstybės kaltės, t. y. dėl to, kad po Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo nebuvo pakeistas Konstitucijai prieštaraujantis teisinis reguliavimas. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjos prašoma pensijos nepriemoka turi būti priteista iš Lietuvos valstybės, o ne Administracijos. Reikalavimas dėl įpareigojimo mokėti pareiškėjai tam tikro dydžio pensiją negali būti tenkinamas, nes tokiu atveju būtų išspręstas klausimas dėl teisinių santykių taikymo į ateitį. Teismas gali įpareigoti mokėti pareiškėjai tam tikro dydžio teisėjų valstybinę pensiją, tačiau tik iki kol įsigalios atitinkamos normos dėl teisėjų valstybinių pensijų dydžių. Be to, pareiškėjai paskirtos valstybinės pensijos perskaičiavimas pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 4 str. 1 d. nuostatas yra teisėtas, nes Konstitucinis Teismas pripažino, kad šios nuostatos ir jų taikymas teisėjų valstybinėms pensijoms Konstitucijai neprieštarauja.

7Skundas tenkintinas iš dalies.

8Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjai 2010–2013 metais paskirtos teisėjų valstybinės pensijos ribojimo.

9Rašytiniai bylos duomenys tvirtina, kad Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2010-10-21 įsakymu Nr. 9FB-9-(4.46) pareiškėjai nuo 2010-10-01 buvo paskirta 3 167,67 Lt teisėjų valstybinė pensija (b. l. 5), kuri Administracijos direktoriaus 2012-07-12 įsakymo

10Nr. 9FB-19-(4.46) pagrindu nuo jos skyrimo dienos perskaičiuota iki 3 732,42 Lt (b. l. 46).

11Pareiškėja 2012-04-18 pateikė prašymą Administracijai pateikti duomenis apie jai faktiškai išmokėtos pensijos dydį (b. l. 28).

12Administracijos direktorius 2012-04-23 sprendimu Nr. 4R-852-(4.34) nurodė pareiškėjai, kad jai paskirta teisėjų valstybinė pensija ne dėl Nacionalinės teismų administracijos kaltės tiek iki 2010-11-16, kai įsigaliojo Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarimas, tiek ir po 2010-11-16 perskaičiuojama vadovaujantis Konstitucijai prieštaraujančiomis Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. ir Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. nuostatomis. Taip pat paaiškino, kad pareiškėjos pensija perskaičiuojama vadovaujantis Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatomis, kurios nepripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai.

13Nesutikdama su jai paskirtos teisėjų valstybinės pensijos perskaičiavimu, pareiškėja pateikė skundą teismui ir prašo panaikinti Administracijos direktoriaus 2012-04-23 sprendimą

14Nr. 4R-852-(4.34) ir priteisti jai iš atsakovės Nacionalinės teismų administracijos neišmokėtą teisėjų valstybinės pensijos dalį bei įpareigoti mokėti paskirto dydžio, t. y. 3 732 Lt, pensiją.

15Teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo teisinius santykius reglamentuoja Valstybinių pensijų įstatymas, Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas ir Vyriausybės 2003-01-21 nutarimu Nr. 68 patvirtinti Teisėjų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai.

16Byloje esantys duomenys tvirtina ir ginčo dėl to nėra, kad pareiškėjai paskirta teisėjo valstybinė pensija, ginčui aktualiu laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2012-12-31 buvo perskaičiuojama vadovaujantis Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d., Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. ir Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatomis, o nuo 2013-01-01 – tik Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatomis.

17Bylai aktualiu laikotarpiu galiojusioje Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d.

18(2002-07-02 redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088) buvo nustatyta, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka apskaičiuotos teisėjų valstybinės pensijos ir pagal kitus įstatymus paskirtų pensijų (valstybinių ir valstybinių socialinio draudimo pensijų) suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama teisėjų valstybinė pensija, Statistikos departamento paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio. Pensijos dydžio ribojimą taiko teisėjų valstybines pensijas mokanti institucija.

19Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009-12-08 redakcija; Žin., 2009, Nr. 151-6778) buvo įtvirtinta nuostata, kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio.

20Konstitucinis Teismas 2010-06-29 nutarime pabrėžė, jog Teisėjų valstybinių pensijų įstatymas Valstybinių pensijų įstatymo atžvilgiu yra lex specialis, t. y. sprendžiant su būtent teisėjų valstybinių pensijų skyrimu ir mokėjimu susijusius klausimus, pirmenybė turi būti teikiama jo nuostatoms ir, be kita ko, pripažino, kad: 1) Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d. (Žin., 2002, Nr. 73-3088) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2 d., konstituciniam teisinės valstybės principui; 2) Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009-12-08 redakcija; Žin., 2009, Nr. 151-6778) nuostata „Kiekvienos šio įstatymo 1 str. 1 d. 1–5 punktuose nustatytos valstybinės <…> pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio“ tiek, kiek formuluotė „kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos“ apima šio įstatymo 1 str. 1 d. 5 p. nustatytas teisėjų valstybines pensijas, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str. 2 d., konstituciniam teisinės valstybės principui; 3) pripažino, kad Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 1 str. 2 d. 1 p. (Žin., 2009, Nr. 152-6820) tiek, kiek nustatyta, kad šis įstatymas taikomas asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Teisėjų valstybinių pensijų įstatymą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

21Nurodytas Konstitucinio Teismo nutarimas „Valstybės žiniose“ oficialiai buvo paskelbtas 2010-11-16, tačiau Konstitucijai prieštaraujančiomis pripažintos Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d. nuostatos nėra pakeistos iki šiol. Nuo 2012-09-01 įsigaliojo Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. pakeitimo įstatymas, pagal kurį šio įstatymo nuostatos negali būti taikomos perskaičiuojant paskirtas teisėjų valstybines pensijas.

22Pagal nuo 2010-01-01 įsigaliojusio Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas, paskirtos ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime „Dėl pensijų perskaičiavimo ir mokėjimo valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai“ konstatavo, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. (2009-12-09 redakcija) tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Kaip nurodyta anksčiau, Konstitucinis Teismas 2010-06-29 nutarime pripažino, kad Laikinojo įstatymo nuostatų taikymas, perskaičiuojant teisėjų valstybines pensijas, Konstitucijai neprieštaravo.

23Vadinasi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas iš esmės pripažino, kad teisėjų valstybinių pensijų ribojimas buvo (yra) galimas tik pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. Kitoks paskirtų teisėjų valstybinių pensijų ribojimo mastas, t. y. kaip ir šiuo atveju, vadovaujantis Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. ir Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d., pažeidžia pensijos gavėjų konstitucines teises. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija 2013-09-12 nutartyje, priimtoje administracinėje byloje

24Nr. A502-673/2013, konstatavo, kad nors teisėjų valstybinių pensijų apskaičiavimo teisinis reguliavimas įstatymų leidėjo iki šiol nėra pakeistas (nuo 2012-09-01 įsigaliojo tik Valstybinių pensijų 3 straipsnio pakeitimo įstatymas), apskaičiuojant pareiškėjai dėl antikonstitucinių nuostatų taikymo ginčo laikotarpiu susidariusią nepriemoką, negali būti taikomas nė vienas iš paminėtų ribojimų, t. y. pareiškėjos pensijos dydis neribotinas.

25LVAT administracinėje byloje Nr. A552-519/13 pažymėjo, kad Konstitucijos 30 str. 1 d. ir Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 5 str. įtvirtinta asmens teisė kreiptis į teismą yra neatsiejamai susijusi su asmens pareiga įgyvendinti šią teisę laikantis įstatymų nustatytų procesinių reikalavimų, vienas iš kurių yra kreipimasis į teismą įstatymo nustatytu terminu (LVAT 2010-10-22 nutartis a. b. Nr. AS525-575/2010). Išplėstinės kolegijos 2013-09-12 nutartyje (Nr. A502-673/2013) konstatuota, kad bylose dėl teisėjų valstybinės pensijos nepriemokos grąžinimo klausimas dėl kreipimosi į teismą termino spręstinas pagal analogiją taikant Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 str. nuostatas, nustatančias trejų metų terminą. Bylos duomenys tvirtina, kad pareiškėjai teisėjų valstybinė pensija paskirta ir mokama nuo 2010-10-01, į Nacionalinę teismų administraciją ji kreipėsi 2012-04-18, t. y. nepraleidusi pagal analogiją taikytino trejų metų termino kreiptis į valstybinę pensiją mokančią instituciją.

26Konstitucinis Teismas 2012-12-19 sprendime konstatavo, jog Konstitucijos 110 str. yra nustatyta 107 str. 1 d. įtvirtintos bendros taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimtis: nagrinėjamoje byloje teismas negali taikyti teisės akto (jo dalies), kurį Konstitucinis Teismas, įgyvendindamas Konstitucijos 102 str. 1 d. nustatytus įgaliojimus, pripažino prieštaraujančiu Konstitucijai. Kitaip aiškinant Konstitucijos 110 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą draudimą taikyti Konstitucijai prieštaraujantį teisės aktą (jo dalį), būtų paneigtas jos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos viršenybės principas ir su juo susijęs konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas, taip pat kiti Konstitucijos viršenybės principo aspektai, inter alia būtų paneigtas Konstitucijos 6 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas Konstitucijos tiesioginio taikymo principas, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės ginti savo teises tiesiogiai remiantis Konstitucija esmė, Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kiekvieno asmens teisės kreiptis į teismą ginant pažeistas konstitucines teises ar laisves esmė.

27Išplėstinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A552-519/13 pažymėjo, kad teismas, paisydamas įsipareigojimų garantuoti tinkamą ir veiksmingą konstitucinės teisės į pensiją ir nuosavybės teisių gynimą, turi taikyti Konstitucijos

28110 str. nustatytą išimtį iš 107 str. 1 d. įtvirtintos bendrosios taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama tik į ateitį. Išimtis taikytina ne tik tais atvejais, kai teismas sustabdo bylos nagrinėjimą bei kreipiasi į Konstitucinį Teismą, prašydamas spręsti, ar ginčo teisiniams santykiams taikytinas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją, bet ir tuomet, kai asmuo į teismą dėl pažeistų teisių gynimo kreipiasi po to, kai yra priimtas tam tikras Konstitucinio Teismo nutarimas. Priešingu atveju būtų pažeistas Konstitucijos 29 str. įtvirtintas lygiateisiškumo principas. Nustatyto pažeidimo aptartu būdu nepašalinus, būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, o įstatymo dalis, kuri buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikoma tiems teisiniams santykiams, kurie dar nėra galutinai susiklostę, t. y. būtų vykdomi Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pagrindu priimti sprendimai, kurie dar negali būti laikomi įvykdytais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str. 4 d. prasme. Tai taip pat nebūtų suderinama su Konstitucijos 110 str. ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 1 d.

29Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad kol sprendimas dėl ne visos pensijos mokėjimo nėra galutinis, t. y. gali būti apskųstas, o skundo padavimo atveju – iki skundo išnagrinėjimo, jis negali būti laikomas įvykdytu Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme. Sprendimo įvykdymas (jei teisės normos nenumato išimčių ar ypatingų situacijų) yra galimas tik tuomet, kai nustatytų faktų (šiuo atveju aplinkybių, kad pareiškėjas atitinka teisės aktuose nustatytas sąlygas tam tikro dydžio pensijai gauti) teisinė kvalifikacija yra baigta. Teisinė kvalifikacija baigiama įvykdžius visą numatytą sprendimo priėmimo procedūrą, įskaitant ir įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pateikto skundo išnagrinėjimą teisme, kai išnyksta galimybė sprendimu nustatytas teisinio santykio subjektų teises ir pareigas koreguoti (a. b. Nr. A12-219/2004, Nr. A10-57/2004; Nr. A7-55-04).

30Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad iki skundo išnagrinėjimo teisme atsakovės sprendimas perskaičiuoti pareiškėjos valstybinę pensiją nėra galutinis, todėl laikomas neįvykdytu, o pareiškėjos teisės prisiteisti nepagrįstai neišmokėtos pensijos dalį nepaneigia tai, kad valstybinė pensija buvo perskaičiuota iki Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarimo įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2010-11-16, taip pat tai, kad į teismą pareiškėja kreipėsi po Konstitucinio Teismo nutarimo paskelbimo.

31Nacionalinės teismų administracijos 2013-09-26 pažymos Nr. 3R-1402 (b. l. 115–116) duomenys tvirtina, kad nuo 2010-10-01 iki 2010-11-15 pareiškėjai faktiškai išmokėta 1 587,04 Lt dydžio pensija (4 stulpelis), netaikant pensijos dydžio ribojimo (taikant Laikinojo įstatymo 4 str.

321 d. nuostatas) pareiškėjai turėjo būti išmokėta 4 478,91 Lt dydžio pensija (6 stulpelis), nurodytu laikotarpiu susidariusi pareiškėjos valstybinės pensijos nepriemoka – 2 891,87 Lt (7 stulpelis). Nacionalinės teismų administracijos 2013-09-26 pažyma Nr. 3R-1403 (b. l. 117–118) tvirtina, kad laikotarpiu nuo 2010-11-16 iki 2012-12-31 pareiškėjai faktiškai išmokėta 30 386,53 Lt dydžio pensija (7 stulpelis), netaikant pensijos dydžio ribojimo (taikant Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas) pareiškėjai turėjo būti išmokėta 76 141,47 Lt dydžio pensija (11 stulpelis), todėl nurodytu laikotarpiu susidariusi teisėjo valstybinės pensijos nepriemoka – 45 754,94 Lt (12 stulpelis). Kaip nustatyta anksčiau, pareiškėjos pensijos nepriemoka susidarė dėl antikonstitucinėmis pripažintų įstatymų nuostatų taikymo, todėl teismas, užtikrindamas veiksmingą teisminę gynybą, socialinį teisingumą ir paisydamas iš Konstitucijos 52 ir 23 straipsnio kylančių nuosavybės teisės apsaugos imperatyvų, turi pašalinti pareiškėjos turtinių teisių praradimą ir priteisti jai susidariusią pensijos nepriemoką. Pažymėtina, kad priteisdamas pensijos nepriemoką, susidariusią laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2012-12-31, teismas neperžengia pareiškėjos apibrėžtų ginčo nagrinėjimo ribų, nes vienas iš skundo reikalavimų buvo įpareigoti Administraciją nuo

332012-08-01 mokėti pareiškėjai paskirto dydžio pensiją.

34LVAT išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino, kad visa teisėjų valstybinės pensijos nepriemoka, t. y. susidariusi iki Konstitucinio Teismo 2010-06-29 nutarimo įsigaliojimo – 2010-11-16, ir po Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo, kilo ne dėl neteisėtų Nacionalinės teismų administracijos veiksmų, todėl ji priteistina iš Lietuvos valstybės, kuriai pagal Vyriausybės

352010-07-07 nutarimą Nr. 992 atstovauja Nacionalinė teismų administracija. Atkreiptinas dėmesys, kad nors teismui pateiktame skunde pareiškėja reikalavimą dėl pensijos nepriemokos priteisimo reiškė Nacionalinės teismų administracijos atžvilgiu, 2012-09-29 raštu pareiškėja pripažino, kad, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, tokio pobūdžio bylose tinkama atsakovė yra Lietuvos valstybė (b. l. 66), t. y. iš esmės išreiškė savo nuomonę dėl skundo tenkinimo tinkamam atsakovui.

36Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013-09-12 nutartimi, teismas daro išvadą, kad 48 646,81 Lt (laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2010-11-15 – 2 891,87 Lt; laikotarpiu nuo 2010-11-16 iki

372012-12-31 – 45 754,94 Lt) valstybinės pensijos nepriemoka pareiškėjai priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės teismų administracijos.

38Viename iš skundo reikalavimų pareiškėja prašo įpareigoti Administraciją nuo 2012-08-01 kas mėnesį mokėti jai 3 732,42 Lt dydžio valstybinę pensiją, neribojant šios pensijos Statistikos departamento skelbiamais šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžiais. Administracija 2013-10-18 raštu Nr. 4R-2642-(4.34) pateikė teismui informaciją, kad nuo

392013-01-01 pareiškėjai paskirta 3 732,42 Lt valstybinė pensija perskaičiuojama vadovaujantis Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatomis, pritaikius pagal šio įstatymo 1 priede pateikiamą formulę apskaičiuotą koeficientą, ir kas mėnesį pareiškėjai mokama 2985,94 Lt dydžio valstybinė pensija (b. l. 120). Nustatyta, kad nuo 2013-01-01 pareiškėjai mokama valstybinė pensija nėra ribojama nei pagal Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d., nei pagal Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d., ji perskaičiuojama tik vadovaujantis Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatomis. Pažymėtina, kad įstatymas ar kitas teisės aktas yra laikomas teisėtu ir privalo būti taikomas tol, kol konstatuojamas jo prieštaravimas Konstitucijai. Nesant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo sprendimo, valdžios institucijos neturi teisės atsisakyti vykdyti įstatymą ar kitą teisės aktą, motyvuodamos šio akto nekonstitucingumu. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir gali būti taikomos perskaičiuojant teisėjų valstybines pensijas. Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymu (2012-12-20 Nr. XII-92) buvo pakeistas Laikinojo įstatymo 15 str. 1 d. 2 p. ir nustatyta, kad teisėjų valstybinėms pensijoms Laikinojo įstatymo nuostatos taikomos iki 2013-12-31. Vadinasi, šiuo įstatymu iš esmės nustatyta, kad teisėjų valstybinės pensijos pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. gali būti ribojamos iki

402013-12-31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad teismas neturi teisinio pagrindo įpareigoti Nacionalinę teismų administraciją ar Lietuvos valstybę pareiškėjai mokėti paskirtą

413 732,42 Lt dydžio pensiją.

42Pareiškėja taip pat prašo panaikinti Nacionalinės teismų administracijos 2012-04-23 spendimą Nr. 4R-412-852-(4.34). Nagrinėjamos bylos kontekste pripažintina, kad, remiantis teisės aktų ir jų padarinių konstitucingumo teisėtumo prezumpcija, Nacionalinė teismų administracija, priimdama ginčijamą sprendimą, iš esmės neturėjo teisinio pagrindo elgtis kitaip. Tačiau, tokia situacija, kai administracinis sprendimas, kurio priėmimo teisinis pagrindas yra Konstitucijai prieštaraujanti įstatymo nuostata ir kuris yra ginčijamas jam teisines pasekmes sukėlusio asmens, nebūtų pašalintas iš teisės sistemos, prieštarautų teisėtumo principui (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-03-12 nutartis a. b. Nr. A552-519/2013). Dėl nurodytų priežasčių Nacionalinės teismų administracijos 2012-04-23 spendimo Nr. 4R-412-852-(4.34) dalis, kuria atsisakyta pareiškėjai išmokėti pensijos nepriemoką, susidariusią dėl Konstitucijai prieštaraujančių Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. ir Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d. nuostatų taikymo, naikintina.

43Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 ir 2 p., 127 ir

44129 str. teisėjų kolegija

Nutarė

45Pareiškėjos A. O. K. skundą tenkinti iš dalies.

46Panaikinti Nacionalinės teismų administracijos 2012-04-23 sprendimo

47Nr. 4R-412-852-(4.34) dalį, kuria atsisakyta pareiškėjai išmokėti pensijos nepriemoką, susidariusią dėl Konstitucijai prieštaraujančių Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. ir Teisėjų valstybinių pensijų įstatymo 6 str. 3 d. nuostatų taikymo.

48Priteisti pareiškėjai A. O. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės teismų administracijos, 48 646,81 Lt (keturiasdešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimt šešių litų ir 81 ct) teisėjų valstybinės pensijos nepriemoką, susidariusią laikotarpiu nuo 2010-10-01 iki 2012-12-31.

49Kitą pareiškėjos A. O. K. skundo dalį atmesti kaip nepagrįstą.

50Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. pareiškėja A. O. K. kreipėsi į... 3. 3 732,42 Lt, neribojant šios pensijos Statistikos departamento skelbiamais... 4. Pagrįsdama savo reikalavimus pareiškėja nurodė, kad Nacionalinės teismų... 5. Atsakovė ir Lietuvos valstybės atstovė Nacionalinė teismų administracija... 6. Atsiliepimuose pažymėjo, kad atsakovė veikė teisėtai, laikydamasi teisės... 7. Skundas tenkintinas iš dalies.... 8. Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjai 2010–2013 metais... 9. Rašytiniai bylos duomenys tvirtina, kad Nacionalinės teismų administracijos... 10. Nr. 9FB-19-(4.46) pagrindu nuo jos skyrimo dienos perskaičiuota iki 3 732,42... 11. Pareiškėja 2012-04-18 pateikė prašymą Administracijai pateikti duomenis... 12. Administracijos direktorius 2012-04-23 sprendimu Nr. 4R-852-(4.34) nurodė... 13. Nesutikdama su jai paskirtos teisėjų valstybinės pensijos perskaičiavimu,... 14. Nr. 4R-852-(4.34) ir priteisti jai iš atsakovės Nacionalinės teismų... 15. Teisėjų valstybinių pensijų mokėjimo teisinius santykius reglamentuoja... 16. Byloje esantys duomenys tvirtina ir ginčo dėl to nėra, kad pareiškėjai... 17. Bylai aktualiu laikotarpiu galiojusioje Teisėjų valstybinių pensijų... 18. (2002-07-02 redakcija; Žin., 2002, Nr. 73-3088) buvo nustatyta, kad šio... 19. Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. (2009-12-08 redakcija; Žin., 2009,... 20. Konstitucinis Teismas 2010-06-29 nutarime pabrėžė, jog Teisėjų... 21. Nurodytas Konstitucinio Teismo nutarimas „Valstybės žiniose“ oficialiai... 22. Pagal nuo 2010-01-01 įsigaliojusio Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas,... 23. Vadinasi, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas iš esmės pripažino, kad... 24. Nr. A502-673/2013, konstatavo, kad nors teisėjų valstybinių pensijų... 25. LVAT administracinėje byloje Nr. A552-519/13 pažymėjo, kad Konstitucijos 30... 26. Konstitucinis Teismas 2012-12-19 sprendime konstatavo, jog Konstitucijos 110... 27. Išplėstinė Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija... 28. 110 str. nustatytą išimtį iš 107 str. 1 d. įtvirtintos bendrosios... 29. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi... 30. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad iki skundo... 31. Nacionalinės teismų administracijos 2013-09-26 pažymos Nr. 3R-1402 (b. l.... 32. 1 d. nuostatas) pareiškėjai turėjo būti išmokėta 4 478,91 Lt dydžio... 33. 2012-08-01 mokėti pareiškėjai paskirto dydžio pensiją.... 34. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino, kad visa teisėjų... 35. 2010-07-07 nutarimą Nr. 992 atstovauja Nacionalinė teismų administracija.... 36. Atsižvelgęs į išdėstytus argumentus, vadovaudamasis Lietuvos vyriausiojo... 37. 2012-12-31 – 45 754,94 Lt) valstybinės pensijos nepriemoka pareiškėjai... 38. Viename iš skundo reikalavimų pareiškėja prašo įpareigoti Administraciją... 39. 2013-01-01 pareiškėjai paskirta 3 732,42 Lt valstybinė pensija... 40. 2013-12-31. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad teismas... 41. 3 732,42 Lt dydžio pensiją.... 42. Pareiškėja taip pat prašo panaikinti Nacionalinės teismų administracijos... 43. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1... 44. 129 str. teisėjų kolegija... 45. Pareiškėjos A. 46. Panaikinti Nacionalinės teismų administracijos 2012-04-23 sprendimo... 47. Nr. 4R-412-852-(4.34) dalį, kuria atsisakyta pareiškėjai išmokėti pensijos... 48. Priteisti pareiškėjai A. O. K. iš... 49. Kitą pareiškėjos A. 50. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...