Byla Iv-2454-484/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su A. R. skundais,

Nustatė

2A. R. 2011-03-22 išsiuntė teismui skundą, kuriame prašė Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 2011-01-28 išvadą Nr. P11-4(2.7) (toliau ir vertinimo išvada) pripažinti niekine ir negaliojančia.

3Pareiškėjo paduotas skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) skundui keliamus reikalavimus, todėl teismas 2011-03-29 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2011-04-12 pašalinti skundo trūkumus: pateikti teismui tris patikslinto skundo egzempliorius; patikslintame skunde pagal ABTĮ 88 straipsnio nuostatas pilnai suformuluoti skundo reikalavimus; pateikti teismui Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 2011-01-28 išvadą Nr. P11-4(2.7) ir įrodymus dėl ligos laikotarpiu nuo 2011-01-31 iki 2011-03-10. Taip pat teismas išaiškino pareiškėjui teisę prašyti panaikinti Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 2011-01-28 išvadą Nr. P11-4(2.7) ir įpareigoti Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisiją iš naujo atlikti jo tarnybinės veiklos vertinimą.

4Pareiškėjas 2011-04-07 išsiuntė teismui patikslintą skundą, kuriame prašo panaikinti Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 2011-01-28 išvadą Nr. P11-4(2.7) ir įpareigoti Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisiją iš naujo atlikti jo tarnybinės veiklos vertinimą.

5Skundus atsisakytina priimti.

6Vadovaujantis ABTĮ 3 straipsnio 1 dalimi, administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Remiantis ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies nuostata, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teismas gali nagrinėti tik tokį reikalavimą dėl teisės akto panaikinimo, kuriame aiškiai bei imperatyviai suformuluotos visuomeninio santykio dalyviams privalomos elgesio taisyklės, jų teisės bei pareigos.

7Vadovaujantis ABTĮ 2 straipsnio 19 punktu ir 15 straipsnio 1 dalies 5 punktu administraciniai teismai sprendžia bylas, kuriose ginčas kilo tarp valstybės tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, ir administracijos, susijęs su tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu, praradimu ir drausminio poveikio priemonių taikymu.

8Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 2011-01-28 išvadą Nr. P11-4(2.7), kuria jo tarnybinė veikla įvertinta patenkinamai ir pasiūlyta jam tobulinti kvalifikaciją darbo organizavime.

9Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 17 dalį valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija, įvertinusi valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą patenkinamai, valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui siūlo: suteikti valstybės tarnautojui nuosekliai žemesnę kvalifikacinę klasę arba panaikinti jo turimą trečią kvalifikacinę klasę ir tobulinti valstybės tarnautojo kvalifikaciją; tobulinti valstybės tarnautojo kvalifikaciją. Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 26 dalyje nurodyta, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima sprendimą dėl vertinimo komisijos siūlymo įgyvendinimo. Jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo priima motyvuotą sprendimą neįgyvendinti vertinimo komisijos siūlymo, valstybės tarnautojo iki vertinimo buvusi teisinė padėtis nesikeičia.

10Atlikus nurodyto teisinio reglamentavimo analizę, darytina išvada, kad valstybės tarnautojui, kurio tarnybinė veikla įvertinama „patenkinamai“, tiesiogines teisines pasekmes sukelia valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimai, priimti pagal vertinimo komisijos pasiūlymus, ir būtent šie sprendimai ABTĮ nustatyta tvarka gali būti skundžiami teismui.

11Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėjas jokio valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimo neskundžia. Pareiškėjas ginčija jam tiesioginių teisinių pasekmių nesukeliančias vertinimo komisijos išvadas bei pasiūlymus. Skundai dėl šių išvadų bei pasiūlymų, kaip nesukeliančių pareiškėjui tiesioginių teisinių pasekmių, dėl paminėtų argumentų nepriskirtini administracinių teismų kompetencijai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, bei vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, pareiškėjo skundą ir patikslintą skundą, teisme gautą 2011-04-11, dalyje dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos 2011-01-28 išvados Nr. P11-4(2.7) atsisakytina priimti, kaip nenagrinėtinus teismų.

12Pareiškėjo patikslinto skundo reikalavimas įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus yra išvestinio pobūdžio iš reikalavimo panaikinti vertinimo komisijos išvadą. Teismui atsisakius priimti pareiškėjo skundus dėl vertinimo komisijos išvados, pareiškėjo patikslintą skundą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisiją iš naujo atlikti jo tarnybinės veiklos vertinimą taip pat atsisakytina priimti, kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

13Skundai grąžintini pareiškėjui.

14Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

Nutarė

15atsisakyti priimti A. R. skundą ir patikslintą skundą, teisme gautą 2011-04-11, kaip nenagrinėtinus teismų.

16Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui.

17Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai