Byla 1-27-308/2011

12011 m.kovo 24 d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei,dalyvaujant prokurorui Kostui Vinerskui,nukentėjusiajam V. S.,jo atstovei adv.Stasei Jovaišiene, gynėjai adv. Nijolei Raulušaitienei viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,kurioje

2V. B. a.k ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, aukštesniojo išsilavinimo, gyv. ( - ), neteistas,

3kaltinamas pagal LR BK 135 str.1d.

Nustatė

4V. B. viršydamas būtinąją gintį sunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą, o būtent: 2010m. sausio 1d. apie 21 val. savo sodybos, esančios ( - ), kieme,po nukentėjusiojo V. S. panaudoto smurto ,t.y.suduoto vieno smūgio į šoną,atėmus iš V. S. lentą ,stovinčiam V. S. tyčia sudavė vieną smūgį lenta į galvos sritį, padarydamas jam muštinę žaizdą kairio momens srityje, atvirą įspaustinį kairio momenkaulio lūžimą, galvos smegenų sumušimą, tuo dėl įspaustinio kairio momenkaulio lūžimo V. S. padarė sunkų sveikatos sutrikdymą.

5Tokiais veiksmais V. B. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 135 str.1d.

6Apklaustas kaltinamuoju V. B. savo kaltės nepripažino.Parodė, kad 2010 m sausio 1d.apie 19 val.grįžęs su automobiliu į namus.Kadangi skaudėjo skrandį,nes sergantis skrandžio opa,tai atsigulęs pagulėti.Gal po 1 valandos laiko išėjęs į lauką į tualetą,kur grįžtant kieme pamatęs išvarytą žento automašiną.Dukra su 3 mėn. vaiku ir žentu ruošėsi važiuoti į Druskininkus.Todėl jiems pradėjęs kalbėti,kad kelias yra nevalytas ir slidus,jų mašinoje neveikia šildymas ,todėl peršals vaikas,nurodęs,kad jei jie nori važiuoti,tai vaiką turi palikti .Kalbėjęs gal kiek ir pakeltu tonu,kadangi nenorėjęs,kad dukra vežtųsi anūką šaltoje mašinoje.Tuo metu į kiemą įbėgo G. K. ir sakydamas„kokią teisę turiu neleist, kas aš čia toks esu“pradėjo stumdyti. Jį nuo savęs atstūmęs, jis nukrito ir atsitrenkė į atidarytas garažo duris. Tuo metu stovėjęs prie garažo vartų ir pajutęs iš nugaros smūgį į sprandą vartų statiniu. Kas jį sudavė nematęs. Nuo smūgio suklupęs ir tada pasipylė smūgiai rankom, kojom. Kiek buvo žmonių tuo momentu, nematęs.Tuo metu į kiemą išbėgo žmona su sūnum V. B. ir pradėjo jį ginti, juos atstumdinėt. Kai atsistojęs ir pradėjęs gintis pats, sūnus išvedė D.K. prie kavinės, iki kurios yra apie 30 m. Prie jo pribėgdavo visi paeiliui, kažkas iš užpakalio jam suduodavo ir nubėgdavo, paskui kažkas kitas suduodavo vėl. Vienu metu pamatęs,kad prie jo iš priekio pribėgo nukentėjusysis,kuris bandė suduot su rankoj laikyta lenta.Nuo jo kiek atšokęs, todėl jam sudavė į dešinį šoną, kur lentą sugavęs ranka, truktelėjęs ją iš nukentėjusiojo rankų ir tuo tvoros statiniu kirtęs jam atgal, nukentėjusysis nuo smūgio nukrito. Kirtęs iš šono, ne iš viršaus ir kur jam pataikęs nematęs,nes buvęs susijaudinęs ir net nespėjęs pagalvoti kur suduoti smūgį,o tik pamatęs, kaip susmuko. Viskas vyko jo nuosavo namo kieme. Per įvykio vietos apžiūrą visas kraujas buvo ant kiemo, už tvoros nebuvo nei lašo kraujo. Paskui jo sūnus su kažkuo nukentėjusįjį išnešė, uždarė vartus. Paskui tie jaunuoliai būdami gatvėje grasino , kad sudegins jo namus,nes prieš 5 metus jo namas sudegė, jie grasino – „užmušim, pasodinsim“. Nukentėjusiojo iki įvykio nepažinojęs.Kartu su nukentėjusiuoju buvo D.K., G.K. ir V.K. - kaimynės K. anūkai, S. L., nukentėjusysis ir kažkoks druskininkietis. Jie buvo gal šešiese, jis buvęs vienas. Smūgio sudavimą pripažįsta, nenorėjęs į galvą pataikyti, tai buvo smūgis iš inercijos.Dar vykstant šiam konfliktui V. K. pradėjo spiegti – „Y., ką tu čia darai, kam tu čia tą kirvį atsinešei“,kuris buvo dar ant kelio, prie tvoros. Tada jo sūnus nubėgo prie G. K., dar iš kavinės išbėgo A. G. ir Y. sustabdė, liepė nešt kirvį atgal namo, nes jis atsinešė jį iš močiutės namų, kuri gyvena kitoje kelio pusėje, maždaug už 50 m. Jaunuoliai buvo girti, kai kavinėje nukentėjusysis gavo bokalu į kaktą, jie išėjo į lauką ir tikriausiai laukė N. V..Kitos dienos ryte pamatęs,kad iš vartelių, kurie yra arčiau sankryžos, nuo tos vietos jie buvo išsilaužę du tvoros statinius.Jo tvoros aukštis – 1,20 m, tvoros statinio aukštis – 1,10 m, o tvora yra dar sukelta. Visas konfliktas buvo jo sodybos kieme,nes buvo apgadinta ir dukros automašina,kuri stovėjo kieme.Jis už kiemo ribų nebuvo išėjęs ir per tvorą niekam nesudavęs.Nukentėjusysis ir su juo kartu buvę jaunuoliai arba meluoja,arba dėl girtumo nelabai atsimena įvykio aplinkybių,kad išeit konfliktas buvęs gatvėje.

7Iš 2010-07-08 V. B. parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir fotolentelės matyti,kad V. B. savo kieme priešais medinį garažą parodė vietą ,kur stovėjo išvarytas dukros ir žento automobilis,vietą priešais garažą,kur buvo pradėtas stumdyti G. K.,kur į garažo duris atsitrenkė ir nukrito G. K.,vietą kurioje buvo užpultas ir pradėtas mušti,bei vietą,kur po jo smūgio nukrito V. S.,bei medinės tvoros vartelius,iš kurių buvo išlaužta tvoros lentos (t .1 b.l. 174-179).

8Nukentėjusysis V. S. parodė, kad gruodžio 31 d.gėręs sutinkant Naujus Metus.2010m. sausio 1d. buvo pas A. K. ( - ). Vakare su Y. K., D. K., D. B., V. K. nuėję į kavinę ,,Po liepa“ esančią Marcinkonių kaime. Prie jų prisijungė vaikinai iš Druskininkų D. Š. ir M. J..Visi vartoję alkoholinius gėrimus,kur išgėręs 3-4 bokalus alaus.Kavinėje sukonfliktavęs su N. V.,kuris lyg trenkęs jam bokalu į poakį,kur bokalas gal sudužo.Po šito jį nuvedę pagulėti pas G. K. močiutę.Pagulėjus gal valandą grįžęs į kavinę. Apie 20-21 val. į kavinę atėjo moteris vardu V. B. su vaiku ir paprašė padėti išstumti automobilį lyg sakydama,kad tėvas neleidžia išvažiuoti. Su Y. K., D. Š., D. K., ir kitais asmenimis nuėję prie V. B. kiemo. Į kiemą nuėjo G. K.. Kieme prie automobilio stovėjo kaltinamasis,kuris kažką šaukė.Tuokart į kiemą nuėjo lyg tai G. K.,D. K. ir vaikinas iš Druskininkų pravarde „( - )“,kur jie susibarę su A. B.. Pamatęs, kad G. K. griūna, atsitrenkęs į ūkinio pastato duris ir nugriuvo ant žemės.Tuokart iš kiemo kažkas ištempė Y. K. iš kiemo ir kažkur paguldė. Atsimenantis,kad atėjęs prie kiemo tvoros vartų ,kur vartai buvo atidaryti.Kas vyko toliau neatsimenantis. Atsigavęs tik sėdint ant suoliuko prie kavinės,kur prie jo buvo D. B., D. K. ir Y. K.. Apie įvykį jam viską aiškino draugai. Jie sakė, kad buvo kieme, stūmė mašiną, bei kad jis kieme nebuvęs. Vartai atidaryti buvo,tai gal A. B. išbėgo ir susinervinęs jam sudavė,bet kur jam sudavė smūgį, ar ant kelio, ar gatvėj, pasakyti negalintis.

9Iš 2010-04-15 nukentėjusiojo V. S. parodymų patikrinimo vietoje protokolo, fotolentelės ir schemos matyti, kad nukentėjusysis parodė,kad 2010-01-01 vakare išgerdinėjęs su draugais kavinėje „Po liepa“,kur apsvaigęs nuo alkoholio,kavinėje su kažkuo konfliktavęs,po to pamiegojęs,vėl gėręs alų, bei kad stovėdamas ant gatvės pamatęs V. B. kieme prie garažo griūnantį G. K.,bei nuėjęs į kiemo vidų,bei negalėjo tiksliai parodyti , kurioje vietoje nugriuvo G. K.,negalėjo nurodyti kur jis buvo ir ką veikė smūgio sudavimo metu(t. b.l. 35-41).

10Liudytoja V. B.(kaltinamojo V. B. dukra) parodė, kad 2010m. sausio 1d.vakare buvo pas tėvus ( - ) Apie 21 val. su vyru nutarę važiuoti į Druskininkus,bei išėjusi su trijų mėnesių vaiku į lauką,kur vyras iš garažo varė automobilį. Tuo metu pasikėlė tėvas V. B. ,kuris ėjo į kiemo tualetą. Kieme pamatęs prie automobilio ją su vyru, tėvas pradėjo prieštarauti jų išvykimui nurodydamas ,kad sušals vaikas,kadangi mašinoje nebuvo šildymo.Tuokart pradėjusi ginčytis su tėvu,kur tėvas liepęs nesivežti ir palikti vaiką. Tuo momentu į kiemą atėjo G. K.,kuris buvo girtas,pradėjo ginčytis ir keiktis ant jos tėvo V. B..Tėvas jam liepė nesikišti ir eiti nuo jų.Po to G. K. tėvą pavadino“pydaru“ ir jį pastūmė. Tada tėvas pastūmė G. K. nuo savęs , kuris atsitrenkė į garažo duris ir nukrito. Į kiemą pradėjo rinktis daugiau jaunuolių. Ji tada su vaiku nuėjusi į kavinę ,,Po liepa“.Paskui po kiek laiko kavinės darbuotoja paprašė A. G. nueiti pažiūrėti kas ten vyksta kieme,kuris grįžęs iš kiemo pasakė,kad jos tėvų kieme kieme kokie tai riksmai.Kai po kiek laiko išėjusi į lauką iš kavinės ,tai pamačiusi,kad kažkas lupa statinius iš tvoros,bet kas lupo nemačiusi ,nes buvo prietema.Kas sužalojo V. S. ir prie kokių aplinkybių nemačiusi.Kada pasibaigus konfliktui grįžusi į kiemą,tai pamačiusi,kad kieme stovinčiai jos automašinai buvo išdaužtas priekinis stiklas,buvo sulankstytas kapotas ir sparnas.

11Liudytojas G. K. parodė, kad 2010-01-01d. apie 21 val. jis buvo kavinėje ,,Po liepa“, Marcinkonių k., Varėnos r. Kartu buvo V. K., D. K. , V. S., D. B. ir V. K. draugai. Išėjus iš kavinės pamatę V. B. su vaiku ant rankų. Ji paprašė padėti išstumti jos automobilį iš jos tėvų kiemo. Visi sutikę padėti, nuėję į V. B. kiemą, V. B. pasakę, kad nori padėti išstumti automobilį. V. B. atsakęs, kad jo kieme niekas nevaikščios ir trenkęs jam kumščiu į galvą, dėl ko krisdamas trenkęsis į garažo duris ir praradęs sąmonę. Atsigavęs prie suoliukų, esančių prie parduotuvės,vėl nuėjęs pažiūrėti prie V. B. sodybos. Eidamas pamatęs, kad V.V. B. S. kažkuo tai trenkė į galvą, tai buvo prie vartų gatvėje. Paėmę V. S. ir nunešę ant to paties suoliuko, kur prieš tai jis buvęs nutemptas.Pamatę, kad V. S. buvo sužalota galva ir jam kraujas labai greitai bėga ir iškvietę greitąją pagalbą.

12Liudytojas G. K. 2010-10-15 parodymų patikrinimo vietoje metu parodė,kad prie garažo vartų jam V. B. trenkęs į galvą,kur atsitrenkus į vartus nukritęs,bei parodė už kiemo vartų,prie gatvės,kad toje vietoje stovinčiam V. S. V. B. sudavė smūgį su kokiu tai daiktu (t.1 b.l. 130-134) .

13Liudytojas D. K. parodė,kad 2010-01-01 buvo pas močiutę A. K., ( - ) Buvo dar G. K., V. K., D. B., V. S., L. S. ir kiti. Vakare su draugais nuėjo į kavinę ,,Po liepa‘‘. Ten draugai gėrę alų. Išėjus iš kavinės atėjo V. B.,kuri prašė padėti išstumti automobilį iš kiemo, kuris yra netoli kavinės. Nuėjus į kiemą, G. K. klausė pas V. B., ar gali išstumti automobilį iš kiemo. V. B. kumščiu trenkė Y. K. į galvą,kur nuo smūgio Y. K. atsitrenkė į garažo duris ir parkrito. Jį su D. Š. nunešę ant suoliuko prie kavinės ir paguldę. Grįžęs atgal prie V. B. sodybos,kur V. K. būnant ant kelio prie sodybos vartų V. B. jai trenkė į veidą per tvorą, ji pargriuvo, ją taip pat nunešę ant suoliukų ir pasodinę. V. K. atsigavus vėl nuėjęs pažiūrėti kas vyksta prie V. B. sodybos. Pamatęs, kad V. S. stovėjo prie sodybos tvoros, kur V. B. trenkė daiktu panašiu į pagalį V. S. per galvą,jis nugriuvo ant sniego,jam iš galvos pradėjo bėgti kraujas. Kartu su kitais asmenimis V. S. pakėlęs ir nuvedę prie suoliukų, matęs, kad yra prakirsta galva ir iškvietę greitąją med. pagalbą.Kad kas nors būtų mušęs V. B. nematęs,bei nematęs,kad kas nors būtų išlaužęs V. B. tvoros lenteles.Ar V. S. buvo blaivas ar išgėręs nežino.

14Liudytojas D. K. parodymų patikrinimo vietoje nurodė,kad V. S. smūgis buvo suduotas už kiemo vartų prie kelio(t .1 b.l. 104-109).

15Liudytoja V. K. parodė, kad 2010-01-01d. Marcinkonių kaime ji buvo pas močiutę A. K.,kur šventė Naujus metus.Kartu buvo Y. K. ir D. K., V. S., D. B., G. K., D. Š. ir M. J. iš Druskininkų. Apie 20 val. visi nuėję į kavinę ,,Po liepa“,o namuose liko tik močiutė ir Giedrius. Pabuvus kavinėje apie pusvalandį visa kompanija išėjusi į kiemą,kur tuo metu priėjo V. B. nešdamasi rankose vaiką ir vaikinų prašė, kad padėtų iš kiemo išvaryti jos automobilį. Ji su D. B. ir V. B. nuėję į kavinę ir stovėjusi prie durų kavinės viduje. V. B. ramino vaiką, nes verkė,o D. B. išėjo atnešti drabužių. Po kiek laiko grįžusi D. B. pasakė, kad kieme mušasi,o Y. K. kieme guli ant žemės. Išbėgusi į kiemą pamačiusi, kad tarp šulinio, stovinčio prie parduotuvės pastato ir V. B. sodybos tvoros, ant žemės guli Y. K.. V. B. sodyboje už tvoros pamačiusi V. B., priėjusi paklaususi, kas čia atsitiko, jis keikėsi, jai pasakė, kad pasitrauktų ir būdamas už tvoros trenkęs jai per veidą kumščiu, nes buvo priėjusi prie pat tvoros,kur nuo smūgio nugriuvusi. Atsigavusi prie parduotuvės ant suolo, kur pamačiusi,kad vaikinai neša V. S. nuo šulinio pusės,kur V. S. galva buvo kraujuota, bėgo kraujas. Ant to paties suoliuko pasodinę V. S.. Nežino kas ir kuo sužalojo V. S., nes nemačiusi. Nemačiusi, kad kas iš kompanijos ar kitų pašalinių asmenų būtų turėję rankoje pagalį, kirvį ar kitą sužaloti žmogui daiktą. Vėliau iškvietė greitąją med. pagalbą ir jį išvežė .

16Liudytoja V. K. parodymų patikrinimo vietoje parodė,kad smūgį V. B. jai sudavė už tvoros ,jai būnant nuo kelio pusės.(b.l. 113-119).

17Liudytoja D. B. parodė kad 2010-01-01d. buvo pas draugo G. K. močiutę A. K. ( - )Buvo ir Y. K. bei D. K., V. K., V. S., vaikinai iš Druskininkų D. Š. ir M. J..Vakare išgėrę alkoholio visi nuėję į kavinę ,,Po liepa“. Po 20 val. visi išėję iš kavinės į kiemą. Išgirdo rėkiant V. B., kuri ėjo link kavinės nešdamasi vaiką ir šaukdama „padėkit,padėkit,užmuš“ ir prašė padėti išstumti automobilį iš kiemo. Vaikinai tada nuėję į tą kiemą, o ji su V. K. ir mergina užėję į kavinę. Po to su V. B. vyru nuėjusi ir iš kieme stovėjusio automobilio paėmusi vaiko drabužius ir grįžusi į kavinę. Prie automobilio mačiusi V. B. tėvą, kuris rankose kažką laikė,bet jai nieko negrasino. Būdama kavinėje išgirdo kažką sakant ,,Y. K.“ ir išėjus į kiemą pamačiusi, kad V. B. vyras atnešė be sąmonės Y. K.. Netrukus tas pats jaunuolis atvedė prie suoliukų V. K., jai prie akies bėgo kraujas. Dar po kiek laiko prie suoliukų atvedė V. S., jo kapišonas buvo pilnas kraujo. Kažkas iškvietė greitąją med. pagalbą, V. S. išvežė, kartu važiavo ir Y. K. su D. Š..

18Liudytojas G. B. parodė, kad 2010-01-01 vakare su žmona V. B. buvo pas jos tėvus ( - ) Su žmona nusprendę važiuoti į Druskininkus, tačiau V. B. tėvas V. B. tam prieštaravo sakydamas,kad sušals vaikas,nes mašinoje neveikė šildymas.Žmonai V. B. sėdint automobilyje į kiemą atėjo Y. K.,kuris pradėjo keiktis ant V. B. ir jį pastūmė, tada V. B. jį pastūmė, dėl ko jis atsitrenkė į garažo duris ir parkrito. Pamatęs, kad į kiemą renkasi daugiau jaunuolių, kurie lupo nuo tvoros lentas, su V. B. nuėję į kavinę ,,Po liepa“. Po kiek laiko nuėjęs ir iš automobilio paėmęs vaiko drabužius, matęs, kad kieme vyksta muštynės. Jis nematęs, kad kažkas iš jaunuolių būtų sudavęs V. B. ar V. B. kuriam iš jaunuolių. Į kiemą subėgo gal 7-8 jaunuoliai,kurie matėsi,kad buvo neblaivūs.Po įvykio pamatęs,kad jo automašinai buvo sudaužytas priekinis stiklas,įlenktas priekinis kapotas .Įvykio metu uošvis V. B. buvo blaivus.

19Liudytojas L. S. parodė, kad 2010-01-01 apie 19 val. kartu su draugais D. Š. ir M. J. atvyko į Marcinkonių k., esančią kavinę ,,Po liepa“, kur sutikę draugus Y. K., D. K., V. K., D. B., V. S.. Apie 20.30 val. išėję iš kavinės ir stovėję kieme, kur netrukus priėjo V. B., ji ant rankų nešėsi vaiką, prašė padėti išstumti iš kiemo automobilį, nes neleidžia tėvas. Nuėję link A. B. kiemo, pirmas į kiemą nuėjo Y. K., ten buvusiam V. B. pasakė, kad nori padėti išstumti automobilį. Tada V. B. sudavė ranka Y. K. per veidą, kuris nukrito ant sniego. Jį D. Š. ištempė iš A. B. kiemo. Nematęs, kad kas nors iš jaunuolių būtų turėjęs pagalių rankose. Matė, kad prie tvoros gal už 1 m stovėjo V. S. su D. K. ir kad V. B. kirtęs V. S. kažkokiu daiktu per galvą.

20Liudytojai D. Š. ir M. J. parodė, kad 2010-01-01d. apie 18 val. atvyko pas G. K. močiutę, ( - ) pagal jo pakvietimą,kur išgėrę alaus ir apie 19 val. nuėję į barą. Būnant bare atėjo V. B., kuri paprašė padėti išsivaryti automobilį. Iš baro išėjo D. K., G. K., V. B., V. S. ir jie. Nuėjus kieme prie automobilio kilo ginčas tarp V. B. ir G. K.,kur G. K. buvo nugriautas ant žemės.D. Š. nurodo,kad jis tada sugriebęs G. K. ir ištempęs iš kiemo .Paskui pamatę gulintį V. S., kuris gulėjo už tvoros gatvės pusėje ir iš galvos jam bėgo kraujas. V. S. atnešę prie suoliukų ir paguldę.

21Liudytojas N. V. parodė,kad 2010 m sausio 01d.vakare buvęs kavinėje „Po liepa“,kur buvo jaunimo kompanija,tame tarpe ir V. S.,G. K.,V. K.,D. K.,vaikinai iš Druskininkų su merginomis.Šie jaunuoliai jau buvo išgėrę.Geriant alų išėjęs konfliktas su V. S.,kuris jį(liudytoją)pavadinęs pravarde,kur tada su ranka stuktelėjęs V. S. geriančiam alų per viršugalvį ir jis su veidu trenkėsi į bokalą,kur bokalas atsitrenkę į stalą ir sudužo.Todėl su savo draugu S. I. išėję iš kavinės ir nuėję į kultūros centrą pažiūrėti ar neprasidėjo šokiai.Kadangi šokiai dar buvo neprasidėję,tai grįžę atgal link kavinės. Atėjus artyn pamatęs,kad V. B. kieme yra suėję daug žmonių ir kad ten vyksta muštynės,girdėjosi rėkavimas.Atėjus į kiemą pamatęs,kad kieme yra suėję visi tie jaunuoliai,kurie buvo kavinėje,vieni per kitus rėkė,kivirčijosi,mušėsi,A. B. norėjo visus išvaryt iš kiemo.Tuo metu draugui S. I. atrodo nuo Y. K. pro galvą praskrido mestas pagalys,tai nutarę išeit iš kiemo.Po to pamatęs,kad kažkas atvedė sužalotą V. S. ant suoliuko.Visas konfliktas vyko kieme,tik po to jau jaunimas stovėjo ant gatvės ir šūkavo kažką A. B.,bei nematęs,kad V. B. būtų išbėgęs iš kiemo į gatvę.

22Liudytoja M. B.(kaltinamojo sutuoktinė) parodė, kad 2010-01-01pas ją buvo atvykusi dukra V. B. su vyru G. B.. Apie 20-21 val. jie sugalvojo važiuoti Druskininkus.Kadangi jų mašinoje neveikė šildymas,tai jiems liepusi nevažiuoti,kadangi sušals mažas vaikas. Jiems išėjus į kiemą pasikėlė vyras V. B.,kuris išėjo į kiemą ir barėsi su dukra dėl važiavimo.Užgirdusi išvaromą iš garažo mašiną ir pati išėjusi į kiemą. Tuokart į kiemą atėjo girtas G. K., kuris vyrui sakė, ko kišasi, kodėl neleidžia važiuoti .Tuomet dukra išlipusi su vaiku iš mašinos ,o pati G. K. pasakiusi „nesikišk ne į savo reikalus“.Po šito V. K. šoko prieš vyrą ir bandė suduoti , tai vyras pastūmė Y. K., kuris atsitrenkė į garažo duris ir nukrito sniege. Jį sūnus V. B. ištempė iš kiemo. Tuo metu į kiemą atėjo apie 6 asmenys ir su lentomis puolė mušti jos vyrą, tarp jų pažino D. K. ir V. K.. Pradėjusi ginti vyrą ,raginusi jaunuolius baigti ir eiti iš kiemo,bei pati gavusi smūgį.Vyras iš vieno jaunuolio V. S. atėmė lentą ir ja trenkė atgal tam jaunuoliui gindamasis,bei pamačiusi ,kad tas vaikinas kieme nukrito, jį kiti ištempė iš kiemo. Girdėjusi, kaip G. K. grasino, kad ją su vyru sudegins,bei po to girdėjusi, kaip V. K. rėkė ant G. K., kad padėtų kirvį,bei padėti jam kirvį liepė ir išėjęs iš kavinės A. G. .Visas konfliktas vyko tik kieme,vyras nebuvo išėjęs už kiemo.V. S. vyras sudavė smūgį ta lenta po pirmųjų smūgių,kur vyras buvo mušamas kumščiais ir lentomis.Kraujas buvo tik kieme per 3-4 m nuo tvoros,šalia stovėjusių mašinų,kur šio įvykio metyu buvo apdaužyta ir dukros mašina.

23Liudytojas V. B. gim. ( - ) (kaltinamojo sūnus) parodė, kad 2010-01-01 vakare apie 21 val. kieme išgirdęs triukšmą, kai išėjęs pamatęs girtą G. K., kuris rėkė ant tėvo ir jį pastūmė. Tada tėvas pastūmė Y. K. ir jis atsitrenkęs į garažo duris parkrito.Tuo metu į kiemą šaukdami“Y. K.,Y. K.“atbėgo agresyviai nusiteikę dar apie 6 jaunuoliai,iš kurių pažinęs D. K., V. K., V. S., L. S., vaikiną vardu D. Š..Supratęs,kad jie bėga keršyti už G. K.. Du ar trys turėjo rankose lentutes ir puolė tėvą.Jie pradėjo tėvą mušti pagaliais,rankomis.Bandęs juos nutempti nuo tėvo,tačiau nepavyko.Tuo metu nutaręs ištempti iš kiemo G. K., kadangi bijojęs,kad jį tam sambrūzdyje gali sutrypti ar suspardyti.Tuo metu pamatęs,kad nukrito ir V. S.,bet nuo ko jis nukrito nematęs. Y. K. ištempęs iš kiemo ir paguldę ant suoliuko prie parduotuvės,Y. K. atsigavus parėjęs į kiemą,kur tarp mašinų gulėjo V. S..Šalia buvusio D. Š. paprašęs padėti ištempti iš kiemo,bei jį nunešę ant suoliukų,matęs, kad jam stipriai kraujuoja galva .

24Liudytojas A. G. parodė, kad 2010-01-01 apie 21 val. buvo Marcinkonių k., Varėnos r., kavinėje ,,Po liepa“. Į kavinę atėjo mergina su vaiku, kiek pabuvusi išėjo. Jis išėjo į kiemą parūkyti,kur pamatęs,kad kieme ant suoliuko sėdėjo vaikinas su prakirsta galva. Prie jo buvo daugiau jaunuolių, kurie buvo neblaivūs.Pamatęs,kad prie V. B. kiemo buvo šurmulys,savo kieme prie vartų stovėjo V. B., ten buvę vaikinai ir V. B. tarpusavyje barėsi .V. B. pasakė, ana ateina su kirviu,kur pamatęs, kad link A. B. kiemo nuo K. sodybos eina su kirviu vienas iš brolių K. ,kur jam pasakęs, kad nuneštų kirvį ten iš kur paėmė, jis nunešė kirvį.Matėsi,kad jaunimas buvo įkaušęs.

25Liudytojas V. G. parodė,kad 2010 m sausio 1d.vakare pamatęs,kad V. B. kieme vyksta muštynės,girdėjęs triukšmą,bet žiūrėdamas iš savo kiemo gal apie 50 m atstumu konkrečių muštynių detalių neįsidėmėjęs.

26Liudytojas S. I. parodė,kad 2010 m sausio 1d.girtavęs, vakare su N. V. nuėję į kavinę„Po liepa“,, ,kur buvo grupė jaunuolių.Vėliau parėjus su N. V. nuo kultūros centro pamatęs,kad kieme vyksta muštynės,ten kur stovėjo mašina.Atėjus į kiemą pro galvą praskridęs pagalys,tai iš kiemo su N. V. išėję.

27Iš 2010-01-04 įvykio vietos apžiūros protokolo, plano, fotolentelės(t.1 b.l.4-11) matyti, kad Marcinkonių k. Varėnos raj. buvo apžiūrėta įvykio vieta- V. B. sodyba ir vieta šalia jos,kur apžiūros metu V. B. kiemo viduje 2,9 m atstumu nuo kiemo tvoros buvo rastos raudonos spalvos dėmės panašios į kraują,taip pat kiemo viduje 10 m atstumu nuo tvoros buvo rasta medinės tvoros lentos,sodybos vartai buvo iš medinių lentelių (lentų),kur vartuose nebuvo trijų lentelių,bei šalia vartų išorinėje pusėje buvo rasta nulaužtas pagalys(kuolas)79 cm ilgio ir dvi medinių vartų-tvoros lentelės,kurių ilgis 1,20 m , o plotis 9,5 cm.

28Iš 2010-01-27 specialisto išvados Nr.G 69/10 (06)matyti,kad V. S. buvo nustatyta muštinė žaizda kairio momens srityje, atviras įspaustinis kairio momenkaulio lūžimas, galvos smegenų sumušimas.Sužalojimas padarytas veikiant kairio momens sritį pailgos formos kietu,cilindrinį paviršių ar buką briauną kontakto vietoje turinčiu,žalojančiu daiktu. Sužalojimas dėl įspaustinio kairio momenkaulio lūžimo kvalifikuotas kaip sunkus sveikatos sutrikdymas.Sužalojimas galėjo būti padarytas vieno trauminio poveikio pasekoje (t.1 b.l. 75-77).

29Iš 2010-01-05 specialisto išvados Nr.G 16/10 (06) matyti,kad V. B. buvo nustatyta kraujosruvos odoje pilvo abiejose pusėse,kairėje plaštakoje ir dešinėje šlaunyje,sužalojimai padaryti veikiant kietais bukais žalojančiais daiktais,galimai nukentėjusiojo nurodytu laiku,sužalojimai padaryti mažiausiai keturių trauminių poveikių pasekoje,sužalojimai tiek visumoje,tiek kiekvienas atskirai kvalifikuojami kaip nežymūs sveikatos sutrikdymai(t.1 b.l. 160-161).

302010-04-06 apžiūros protokolu buvo apžiūrėti daiktai-4 medinės lentelės(lentos), paimti įvykio vietos apžiūros metu (t.1 b.l. 12-13).

31Iš surinktų įrodymų byloje visumos teismas daro išvadą,kad nukentėjusįjį V. S. sunkiai sužalojo V. B. suduodamas smūgį į galvą V. S. su medine lenta ir tuo padarė nusikaltimą,numatytą LR BK 135 str.1d. Kaltinamajam kaltinimas buvo pateiktas ,kad jis nukentėjusiajam nurodytą kūno sužalojimą padarė tiesiogine tyčia,tačiau iš surinktų įrodymų visumos teismas daro išvadą,kad kaltinamasis nukentėjusiajam kūno sužalojimą padarė veikdamas netiesiogine tyčia , bei viršydamas būtinosios ginties ribas.Teismas priimdamas nuosprendį kritiškai vertina nukentėjusiojo ir kartu su juo buvusių liudytojų G. K.,D. K.,V. K.,L. S. ,D. B.,M. J. parodymus,kad konfliktas su kaltinamuoju pagrinde vykęs jau už kaltinamojo kiemo tvoros ir kad už kiemo ribų buvo sužalotas nukentėjusysis V. S.,kaip prieštaraujančius faktinėms nustatytoms aplinkybėms įvykio apžiūros metu(kraujo dėmių bei išmėtytų medinių lentelių buvimo vietai).Nukentėjusysis V. S. negalėjo detaliau nurodyti jo sužalojimo aplinkybių ,o tik nurodė,kad prisimena,jog ėjęs link kiemo.Šių nurodytų liudytojų parodymai yra nenuoseklūs,bei iš jų parodymų matosi ,kad jie siekia įvykio situaciją pateikti taip,kad jokio smurto pradžioje prieš kaltinamąjį nebuvo, nes kieme buvo nuėjęs tik G. K.,kuris buvęs sumuštas kaltinamojo,o po to kaltinamasis jau už kiemo ribų sužalojęs V. S.,bei užpuolęs juos.Tačiau tiek iš kaltinamojo paaiškinimo,tiek iš liudytojų M. B.,V. B., A. G.,N. V.,M. J. parodymų matyti,kad įvykis buvo nukentėjusiojo sodybos kieme.Surinktų byloje įrodymų pagrindu teismas daro išvadą,kad pirmasis į kaltinamojo kiemą atėjo G. K.,kur kilus ginčui su kaltinamuoju G. K. pastumtas nugriuvo kieme,bei po ko G. K. draugai atbėgo į kiemą ir pradėjo smurtauti prieš kaltinamąjį ,pradėdami jį mušti rankomis ir išlaužtomis tvoros lentomis ir toks buvęs smurtas kaltinamojo atžvilgiu yra patvirtinamas teismo medicinos specialisto išvada.Nukentėjusysis V. S. nedetalizuoja savo veiksmų betarpiškai prieš jo sužalojimą,t.y.ar jis siekė suduoti(ar sudavė) smūgį kaltinamajam su lenta ,bei nenurodo kokiu būdu buvo sužalotas.Kaltinamojo paaiškinimą ,kad jis sudavė atgal V. S. atimta iš V. S. lenta patvirtina liudytoja M. B..Iš kitų liudytojų parodymų matyti,kad konflikte betarpiškai prieš sužalojimą dalyvavo ir V. S..Kad kaltinamajam buvo padaryti kūno sužalojimai pilvo abiejose pusėse patvirtinama teismo medicinos specialisto išvados ir tai neprieštarauja kaltinamojo nurodymui,kad jam nukentėjusysis su lenta sudavė į šoną.Tokiu būdu byloje surinktų įrodymų pagrindu nėra paneigiami kaltinamojo paaiškinimai apie nukentėjusiojo ir kitų su juo buvusių asmenų smurto panaudojimą prieš kaltinamąjį. Kaltinamojo parodymai byloje buvo visą laiką nuoseklūs ir detaliai paaiškinantys konflikto kilimo priežastį bei kūno sužalojimo nukentėjusiajam padarymo aplinkybes ir teismas neranda pagrindo jais netikėti.Tuo tarpu iš surinktų įrodymų matyti,kad prieš įvykį nukentėjusysis su savo draugais buvo neblaivūs,bei daro išvadą,kad nukentėjusysis su kitais savo draugais į kaltinamojo kiemą atėjo ir pradėjo naudoti smurtinius veiksmus siekdami keršyti kaltinamajam už jo veiksmus prieš G. K..Tokiu būdu matyti,kad įvykio situacija buvo ties kaltinamojo būtinosios ginties riba.Tačiau iš faktinių bylos aplinkybių matyti,kad įvykio metu kaltinamasis nebuvo kaip nors smarkiau sužalotas,jam nebuvo grasinama kokiais tai įrankiais,kurie pagal savo pobūdį keltų realų pavojų jo gyvybei ir sveikatai.Įvykio metu šalia kaltinamojo buvo jo sutuoktinė ir sūnus V. B. gim.1989 m.,kurie faktiškai padėjo jam gintis nuo šių asmenų smurtinių veiksmų.Kartu matyti,kad kaltinamasis buvo sujaudintas atėjusių į jo kiemą asmenų tokių smurtinių veiksmų ir V. S. sudavus smūgį su lenta ir ištraukus lentą iš V. S. neįvertino situacijos,kad jam reali grėsmė gyvybei ar sveikatai dėl smurto panaudojimo iš V. S. pusės jau praėjo ir nebuvo būtinumo kirsti su ištraukta lenta V. S. atgal į galvos sritį.Dėl to teismas laiko,kad kaltinamasis būdamas susijaudinimo ar didelio sumišimo būsenoje dėl kitų asmenų ir nukentėjusiojo pavartoto smurto ,bet nesant realaus pavojaus jo gyvybei ar sveikatai,suduodamas smūgį atgal V. S. su medine lenta į galvos sritį viršijo būtinosios ginties ribas,bei jo veiksmuose yra nusikaltimo,numatyto LR BK 135 str.1d.sudėtis.

32V. B. anksčiau nebuvo teisiamas,į psichiatro ir priklausomybės ligų kabineto įskaitas neįrašytas(t.1 b.l.188), administracine tvarka nebaustas(t.1b.l.184),UAB,,Varėnos statyba“direktoriaus charakterizuojamas teigiamai(t.1b.l. 204).Iš nusikaltimo padarymo aplinkybių matyti,kad nusikaltimas didele dalimi buvo sąlygotas neblaivių paties nukentėjusiojo ir su juo buvusių draugų veiksmų.Dėl to teismas atsižvelgęs į šią aplinkybę,bei tai,kad buvo būtinosios ginties ribų peržengimas,bei kartu atsižvelgęs,kad kaltinamasis nukentėjusiajam yra atlyginęs dalį padarytos turtinės žalos laiko,kad skiriant kaltinamajam bausmę yra pagrindas taikyti LR BK 62 str.2d.ir skirti švelnesnio pobūdžio bausmę ,nei numatyta įstatymo sankcijoje ir šiuo atveju laiko,kad yra pagrindas kaltinamajam skirti laisvės apribojimo bausmę.

33Nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį prašydamas priteisti 815 Lt turtinę žalą ir 50 000 Lt neturtinę žalą.Kaltinamasis nukentėjusiajam 2011 m. vasario 14d.atlygino dalį -400 Lt turtinės žalos.Turtinės žalos padarymas patvirtinamas pateiktais rašytiniais įrodymais ir nukentėjusiojo paaiškinimais,bei dėl to tenkintinas likusioje dalyje,t.y.dėl 415 Lt priteisimo.Nukentėjusysis pateiktu ieškiniu prašo priteisti 50 000 Lt neturtinės žalos.Tačiau iš nusikaltimo padarymo aplinkybių aprašytų aukščiau šiame nuosprendyje bei atsižvelgus į kaltinamojo turtinę padėtį teismas laiko,kad ieškinys tenkintinas labai ženkliai sumažinta suma.Nors nukentėjusiajam buvo padarytas sunkus kūno sužalojimas,tačiau aukščiau nurodytos nusikaltimo padarymo aplinkybės nurodo,kad nusikaltimas buvo sąlygotas labai didele dalimi buvusio nukentėjusiojo neblaivumo ir nukentėjusiojo smurto panaudojimo prieš kaltinamąjį,kas labai sąlygojo šio nusikaltimo kilimą bei atsiradusias sunkias pasekmes nukentėjusiajam.Iš byloje nustatytų aplinkybių matyti,kad nukentėjusiajam absoliučiai nebuvo jokio pagrindo eiti į kaltinamojo sodybos kiemą ir panaudoti smurtą prieš kaltinamąjį.Dėl to didelio dydžio neturtinės žalos atlyginimo priteisimas būtų kaip paskatinamas nukentėjusiajam dėl jo vykdytų neteisėtų smurtinių veiksmų prieš kaltinamąjį.Priteisdamas turtinę žalą teismas atsižvelgia ir į kaltinamojo turtinę padėtį,kad prieš 5 metus buvo sudegęs jo gyvenamasis namas,šiuo metu jis dar nėra pilnai atstatęs sudegusio gyvenamojo namo,išlaiko šeimą ir laiko,kad neturtinė žala priteistina 5000 Lt sumai.

34Valstybinė ligonių kasa prie SAM dėl nukentėjusiojo V. S. gydymo pareiškė civilinį ieškinį 6661,36 Lt sumai(t.1b.l. 81-82).Ieškinys tenkintinas,kadangi nukentėjusysis buvo gydomas ligoninėje ir jo gydymui buvo išleista ši suma(LR CK 6.283, 6.280 str.).

35Kaltinamajam kardomoji priemonė nebuvo paskirta. Daiktiniai įrodymai-pagalys,4 medinės lentelės, vokas su DNR pavyzdžiu,V. S. džemperis ir kelnės ,saugomi Alytaus AVPK Varėnos rajono PK ,sunaikintini

36Vadovaudamasis LR BK 28 str.3d.,62 str.3d., BPK 297-299,301-308 str.

Nutarė

37V. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 135 str.1d. ir nuteisti laisvės apribojimu 1(vieneriems)metams,paskiriant įpareigojimą būti namuose nuo 22 val. iki 06 val.,jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu.

38Priteisti iš V. B. a.k( - ) nukentėjusiajam V. S. 415(keturis šimtus penkiolika)litų turtinės žalos atlyginimo ir 5000(penkis tūkstančius)litų neturtinės žalos atlyginimo.

39Priteisti iš V. B. a.k( - ) 6661,36Lt (šešis tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt vieną litą trisdešimt šešis centus) civilinio ieškinio Valstybinei ligonių kasai prie SAM dėl nukentėjusiojo V. S. gydymo išlaidų atlyginimo.

40Daiktinius įrodymus-pagalį,4 medines lenteles, voką su DNR pavyzdžiu,V. S. džemperį ir kelnes ,saugomus Alytaus AVPK Varėnos rajono PK,įsiteisėjus nuosprendžiui sunaikintini.

41Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. 2011 m.kovo 24 d. Varėna. Varėnos rajono apylinkės teisėjas Kęstutis... 2. V. B. a.k ( - ) gim. ( - ), lietuvis, LR pilietis, vedęs, aukštesniojo... 3. kaltinamas pagal LR BK 135 str.1d.... 4. V. B. viršydamas būtinąją gintį sunkiai sutrikdė žmogaus sveikatą, o... 5. Tokiais veiksmais V. B. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 135 str.1d.... 6. Apklaustas kaltinamuoju V. B. savo kaltės nepripažino.Parodė, kad 2010 m... 7. Iš 2010-07-08 V. B. parodymų patikrinimo vietoje protokolo ir fotolentelės... 8. Nukentėjusysis V. S. parodė, kad gruodžio 31 d.gėręs sutinkant Naujus... 9. Iš 2010-04-15 nukentėjusiojo V. S. parodymų patikrinimo vietoje protokolo,... 10. Liudytoja V. B.(kaltinamojo V. B. dukra) parodė, kad 2010m. sausio 1d.vakare... 11. Liudytojas G. K. parodė, kad 2010-01-01d. apie 21 val. jis buvo kavinėje ,,Po... 12. Liudytojas G. K. 2010-10-15 parodymų patikrinimo vietoje metu parodė,kad prie... 13. Liudytojas D. K. parodė,kad 2010-01-01 buvo pas močiutę A. K., ( - ) Buvo... 14. Liudytojas D. K. parodymų patikrinimo vietoje nurodė,kad V. S. smūgis buvo... 15. Liudytoja V. K. parodė, kad 2010-01-01d. Marcinkonių kaime ji buvo pas... 16. Liudytoja V. K. parodymų patikrinimo vietoje parodė,kad smūgį V. B. jai... 17. Liudytoja D. B. parodė kad 2010-01-01d. buvo pas draugo G. K. močiutę A. K.... 18. Liudytojas G. B. parodė, kad 2010-01-01 vakare su žmona V. B. buvo pas jos... 19. Liudytojas L. S. parodė, kad 2010-01-01 apie 19 val. kartu su draugais D. Š.... 20. Liudytojai D. Š. ir M. J. parodė, kad 2010-01-01d. apie 18 val. atvyko pas G.... 21. Liudytojas N. V. parodė,kad 2010 m sausio 01d.vakare buvęs kavinėje „Po... 22. Liudytoja M. B.(kaltinamojo sutuoktinė) parodė, kad 2010-01-01pas ją buvo... 23. Liudytojas V. B. gim. ( - ) (kaltinamojo sūnus) parodė, kad 2010-01-01 vakare... 24. Liudytojas A. G. parodė, kad 2010-01-01 apie 21 val. buvo Marcinkonių k.,... 25. Liudytojas V. G. parodė,kad 2010 m sausio 1d.vakare pamatęs,kad V. B. kieme... 26. Liudytojas S. I. parodė,kad 2010 m sausio 1d.girtavęs, vakare su N. V.... 27. Iš 2010-01-04 įvykio vietos apžiūros protokolo, plano, fotolentelės(t.1... 28. Iš 2010-01-27 specialisto išvados Nr.G 69/10 (06)matyti,kad V. S. buvo... 29. Iš 2010-01-05 specialisto išvados Nr.G 16/10 (06) matyti,kad V. B. buvo... 30. 2010-04-06 apžiūros protokolu buvo apžiūrėti daiktai-4 medinės... 31. Iš surinktų įrodymų byloje visumos teismas daro išvadą,kad... 32. V. B. anksčiau nebuvo teisiamas,į psichiatro ir priklausomybės ligų... 33. Nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu pareiškė civilinį ieškinį... 34. Valstybinė ligonių kasa prie SAM dėl nukentėjusiojo V. S. gydymo pareiškė... 35. Kaltinamajam kardomoji priemonė nebuvo paskirta. Daiktiniai... 36. Vadovaudamasis LR BK 28 str.3d.,62 str.3d., BPK 297-299,301-308 str.... 37. V. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 135 str.1d. ir nuteisti laisvės apribojimu... 38. Priteisti iš V. B. a.k( - ) nukentėjusiajam V. S. 415(keturis šimtus... 39. Priteisti iš V. B. a.k( - ) 6661,36Lt (šešis tūkstančius šešis šimtus... 40. Daiktinius įrodymus-pagalį,4 medines lenteles, voką su DNR pavyzdžiu,V. S.... 41. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...