Byla Ik-1069-121/2011

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio, Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas) ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant atsakovo atstovui Aurelijui Mačiulaičiui,

4trečiojo suinteresuoto asmens atstovei R. R.,

5viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kriaunų malūnas plius“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl akto dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7I.

8Pareiškėjas UAB „Kriaunų malūnas plius“ skundu (t. I, b.l. 1–13) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas:

91) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Ministerija) kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas", „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – ir Potvarkis) dalį, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo projektui (toliau – ir Projektas) pagal jo 2009 m. gruodžio 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Vėjo jėgainės įrengimas Kurmaičių kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (priemonės kodas 312) pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą (pelno siekiančius projektus)“, kurios registracijos Nr. ( - ) (toliau – ir Paraiška);

102) įpareigoti Ministeriją priimti sprendimą skirti paramą pagal Paraišką, pagal Paraiškos pateikimo dieną galiojusias Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios labai mažos įmonės ar kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) įgyvendinimo taisykles.

11Atsakovas Ministerija atsiliepimu į skundą (t. III, b.l. 95–100) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu į skundą (t. I, b.l. 34–36) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

13II.

14Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 20 d. sprendimu (t. III, b.l. 138–151) skundą patenkino ir panaikino Potvarkio dalį, kuria nuspręsta neskirti paramos pareiškėjo UAB „Kriaunų malūnas plius“ projektui pagal jo 2009 m. gruodžio 30 d. Agentūrai pateiktą Paraišką dėl paramos projektui „Vėjo jėgainės įrengimas Kurmaičių kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 - 2013 metų programos trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (priemonės kodas 312) pirmąją veiklos sritį, kai „parama teikiama ne žemės ūkio srities veiklai, įskaitant paslaugas, amatus ir amatų centrų kūrimą (pelno siekiančius projektus)“, kurios registracijos Nr. ( - ), bei įpareigojo Ministeriją priimti sprendimą skirti paramą pagal Paraišką pagal Paraiškos pateikimo dieną galiojusias Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (veikiančios labai mažos įmonės ar kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) įgyvendinimo taisykles.

15III.

16Atsakovas Ministerija pateikė apeliacinį skundą (t. III, b.l. 155–163), kuriuo prašo panaikinti sprendimą ir priimti naują sprendimą – skundą atmesti.

17Pareiškėjas UAB „Kriaunų malūnas plius“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. III, b.l. 167–168) prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

18Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. III, b.l. 169–172) prašo panaikinti teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą – pripažinti, kad Potvarkio dalis, kuria pareiškėjo Projektas pripažintas netinkamu paramai gauti, teisėta ir pagrįsta bei atmesti pareiškėjo skundą.

192011 m. birželio 10 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas atsakovo Ministerijos prašymas, kuriuo prašoma prijungti 2011 m. gegužės 30 d. taikos sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp Ministerijos ir UAB „Kriaunų malūnas plius“. Be to, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 13 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atsakovas prašo patvirtinti taikos sutartį, panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą, o administracinę bylą nutraukti.

20Teisėjų kolegija

konstatuoja:

21IV.

222011 m. birželio 10 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos prašymas panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą, o administracinę bylą nutraukti. Kartu pateikta pareiškėjo UAB „Kriaunų malūnas plius“ ir atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2011 m. gegužės 30 d. sudaryta taikos sutartis (toliau – ir Taikos sutartis) (t. III, b.l. 175–176).

232011 m. birželio 20 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas pareiškėjo UAB „Kriaunų malūnas plius“ atstovo pasirašytas prašymas, kuriuo prašoma patvirtinti sudarytą Taikos sutartį (t. III, b.l. 179).

24Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 4 straipsnio 6 dalimi, tuo atveju, jeigu nėra įstatymo, reglamentuojančio ginčo santykį, teismas taiko įstatymą, reglamentuojantį panašius santykius, o jei ir tokio įstatymo nėra, – vadovaujasi bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais.

25Tai reiškia, kad teisingumui įvykdyti atitinkamoje administracinėje byloje gali būti vadovaujamasi įstatymo analogija bei bendraisiais įstatymų pradmenimis ir jų prasme, taip pat teisingumo ir protingumo kriterijais. Kaip yra nurodęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (byla Nr. A556-101/2010), sprendžiant taikos sutarties patvirtinimo klausimą, kaip vieną iš būdų teisingumui pasiekti, pagal analogiją taikytinos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nuostatos, konkrečiai – CK 6.983 straipsnio 1 dalyje ir CPK 13 straipsnyje įtvirtintos taisyklės.

26CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t. y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.).

27Kaip matyti iš Taikos sutarties, ja atsakovas atsisakė skundo reikalavimų administracinėje byloje Nr. A-2825-11 (5.1 p.), o pareiškėjas atsisakė skundo reikalavimų administracinėje byloje Nr. I-1069-121/2011 (6.1 p.), taip pat šalys pareiškė ir patvirtino, kad žino tokios sutarties sudarymo ir administracinės bylos nutraukimo teisines pasekmes (7 p.). Apeliacinės instancijos teismui pateikta Taikos sutartis išreiškia pareiškėjo ir atsakovo valią taikiai išspręsti šioje byloje kilusį ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti (ABTĮ 4 str. 6 d., CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

28Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos Nr. A556-101/2010, A822-1011/2009, A143-896/2009, A756-903/2009, A822-1106/2009, A438-729/2008 ir kitos), konstatuotina, jog patvirtinus taikos sutartį bei nesant kliūčių atsisakyti tenkinti prašymą nutraukti administracinę bylą, pastaroji nutrauktina, o pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas. Priešingu atveju, palikus pirmosios instancijos teismo sprendimą galioti, būtų paneigta pati taikos sutartis, jos pasirašymas taptų teisiškai beprasmis.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 6 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 140 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teisėjų kolegija,

Nutarė

30Patvirtinti 2011 m. gegužės 30 d. pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kriaunų malūnas plius“ ir atsakovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sudarytą tokio turinio taikos sutartį Nr. 8P-11-077:

31„Atsižvelgdamos į tai, kad:

321. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apeliacine tvarka nagrinėjama administracinė byla pagal Atsakovės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimo panaikinimo administracinėje byloje Nr. 1-1069-121/2011 pagal Pareiškėjo skundą Atsakovui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) panaikinimo;

332. Šalys siekia administracinį teisinį ginčą užbaigti greitai ir taikiai;

343. Šalys siekia užkirsti galimybę teisiniams ginčams atsirasti ateityje,

35ir vadovaudamosi:

36LR CK 6.983 str. – 6.985 str. nuostatomis, reglamentuojančiomis taikos sutarties sąlygas,

37LR CPK 13 str., pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai, laikydamiesi šio kodekso nuostatų, turi teisę laisvai disponuoti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis,

38LR CPK 140 str. 3 dalimi, pagal kurią bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi ir rašytinės šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos,

39LR CPK 293 str. 5 punktu, pagal kurį teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino,

40LR ABTĮ 101 str. 3 dalimi, byla nutraukiama, kai pareiškėjas atsisakė skundo,

41LR ABTĮ 102 str. 3 dalimi, pagal kurią, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama,

42sudarėme šią taikos sutartį ir susitarėme:

434. taikiai baigti administracinę bylą Nr. A-2825-11, nagrinėjamą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pagal Pareiškėjo skundą Atsakovei (pirmosios instancijos teisme), kuriame Pareiškėjas kėlė tokius skundo reikalavimus:

444.1. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veikos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo“ dalį, kurioje nuspręsta neskirti paramos Pareiškėjo projektui pagal jo 2009 m. gruodžio 30 d. Agentūrai pateiktą paraišką „Vėjo jėgainės įrengimas Kurmaičių kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (paramos paraiškos registracijos Nr. ( - )) (toliau – Projektas);

454.2. įpareigoti Atsakovę priimti sprendimą skirti paramą pagal Projektą.

465. Atsakovė:

475.1. atsisako apeliacinio skundo reikalavimų administracinėje byloje Nr. A-2825-11;

485.2. įsipareigoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010 m. spalio 8 d. potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veikos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo“ dalį, kurioje nuspręsta neskirti paramos Pareiškėjo Projektui, pripažinti netekusia galios ir grąžinti Pareiškėjo Projektą vertinti Agentūrai pakartotinai.

496. Pareiškėjas:

506.1. atsisako visų skundo reikalavimų administracinėje byloje Nr. 1-1069-121/2011;

516.2. įsipareigoja, esant būtinybei, pateikti visus reikiamus dokumentus, susijusius su Projekto pervertimu;

526.3. patvirtina, kad neturi jokių pretenzijų Atsakovei ir trečiajam suinteresuotam asmeniui Agentūrai dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų pirmos instancijos ir apeliacinės instancijos teismuose.

537. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad žino šios taikos sutarties sudarymo ir administracinės bylos nutraukimo teisines pasekmes.

548. Baigiamosios nuostatos:

558.1. šalys patvirtina, kad šia sutartimi išsprendžia visus ginčus šioje administracinėje byloje.

568.2. patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas už teisines ir atstovavimo paslaugas, kiekviena šalis padengia savo lėšomis ir viena iš kitos nereikalauja;

578.3. sudaroma taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems poįstatyminiams teisės aktams, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių bei įstatymų saugomų interesų: nėra kitų aplinkybių, kurios galėtų būti teisinis pagrindas pripažinti šią taikos sutartį negaliojančia ir (ar) niekine;

588.4. šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši taikos sutartis nereglamentuoja klausimų, susijusių su šalių teisiniu statusu ir veiksnumu, viešąja tvarka, ir klausimų, kuriuos reglamentuoja imperatyvios teisės normos;

598.5. šalys pareiškia ir garantuoja, kad turi pilną veiksnumą, teises ir įgalinimus pagal taikytinus įstatymus ir kitus teisės aktus, sudaryti ir įvykdyti šią taikos sutartį;

608.6. šalys pareiškia, kad šią taikos sutartį perskaitė, jos turinį, prasmę ir teisines pasekmes suprato ir, kaip atitinkančią jų valią, priima ir pasirašo;

618.7. šalys pripažįsta, kad ši taikos sutartis yra sudaryta gera valia ir dėl to viena kitai jokių pretenzijų neturi ir ateityje nereikš;

628.8. taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas atiduodamas Pareiškėjui, antrasis – Atsakovei, o trečiasis – Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.“

63Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą panaikinti.

64Administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Kriaunų malūnas plius“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai (trečiuoju suinteresuoto asmeniu dalyvaujant Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos) dėl akto dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

65Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui Aurelijui Mačiulaičiui,... 4. trečiojo suinteresuoto asmens atstovei R. R.,... 5. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 6. Teisėjų kolegija... 7. I.... 8. Pareiškėjas UAB „Kriaunų malūnas plius“ skundu (t. I, b.l. 1–13)... 9. 1) panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – ir... 10. 2) įpareigoti Ministeriją priimti sprendimą skirti paramą pagal Paraišką,... 11. Atsakovas Ministerija atsiliepimu į skundą (t. III, b.l. 95–100) prašė... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu į skundą (t. I, b.l.... 13. II.... 14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. sausio 20 d. sprendimu (t.... 15. III.... 16. Atsakovas Ministerija pateikė apeliacinį skundą (t. III, b.l. 155–163),... 17. Pareiškėjas UAB „Kriaunų malūnas plius“ atsiliepimu į apeliacinį... 18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Agentūra atsiliepimu į apeliacinį skundą... 19. 2011 m. birželio 10 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas... 20. Teisėjų kolegija... 21. IV.... 22. 2011 m. birželio 10 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas... 23. 2011 m. birželio 20 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas... 24. Remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. Tai reiškia, kad teisingumui įvykdyti atitinkamoje administracinėje byloje... 26. CK 6.983 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi... 27. Kaip matyti iš Taikos sutarties, ja atsakovas atsisakė skundo reikalavimų... 28. Atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (bylos... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 4... 30. Patvirtinti 2011 m. gegužės 30 d. pareiškėjo uždarosios akcinės... 31. „Atsižvelgdamos į tai, kad:... 32. 1. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme apeliacine tvarka... 33. 2. Šalys siekia administracinį teisinį ginčą užbaigti greitai ir taikiai;... 34. 3. Šalys siekia užkirsti galimybę teisiniams ginčams atsirasti ateityje,... 35. ir vadovaudamosi:... 36. LR CK 6.983 str. – 6.985 str. nuostatomis,... 37. LR CPK 13 str., pagal kurį šalys ir kiti proceso dalyviai,... 38. LR CPK 140 str. 3 dalimi, pagal kurią bet kurioje proceso stadijoje šalys... 39. LR CPK 293 str. 5 punktu, pagal kurį teismas nutraukia... 40. LR ABTĮ 101 str. 3 dalimi, byla nutraukiama, kai pareiškėjas atsisakė... 41. LR ABTĮ 102 str. 3 dalimi, pagal kurią, bylą nutraukus, vėl kreiptis į... 42. sudarėme šią taikos sutartį ir susitarėme:... 43. 4. taikiai baigti administracinę bylą Nr. A-2825-11, nagrinėjamą Lietuvos... 44. 4.1. panaikinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio 2010... 45. 4.2. įpareigoti Atsakovę priimti sprendimą skirti paramą pagal Projektą.... 46. 5. Atsakovė:... 47. 5.1. atsisako apeliacinio skundo reikalavimų administracinėje byloje Nr.... 48. 5.2. įsipareigoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kanclerio... 49. 6. Pareiškėjas:... 50. 6.1. atsisako visų skundo reikalavimų administracinėje byloje Nr.... 51. 6.2. įsipareigoja, esant būtinybei, pateikti visus reikiamus dokumentus,... 52. 6.3. patvirtina, kad neturi jokių pretenzijų Atsakovei ir trečiajam... 53. 7. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad žino šios taikos sutarties sudarymo... 54. 8. Baigiamosios nuostatos:... 55. 8.1. šalys patvirtina, kad šia sutartimi išsprendžia visus ginčus šioje... 56. 8.2. patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant išlaidas už teisines ir... 57. 8.3. sudaroma taikos sutartis neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams... 58. 8.4. šalys pareiškia ir garantuoja, kad ši taikos sutartis nereglamentuoja... 59. 8.5. šalys pareiškia ir garantuoja, kad turi pilną veiksnumą, teises ir... 60. 8.6. šalys pareiškia, kad šią taikos sutartį perskaitė, jos turinį,... 61. 8.7. šalys pripažįsta, kad ši taikos sutartis yra sudaryta gera valia ir... 62. 8.8. taikos sutartis sudaryta 3 (trimis) vienodą teisinę galią turinčiais... 63. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. sausio 20 d. sprendimą... 64. Administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės... 65. Nutartis neskundžiama....