Byla eI-3807-484/2019
Dėl pranešimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jūratės Gaidytės-Lavrinovič, Inos Kirkutienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Rūtos Miliuvienės, dalyvaujant pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Trukmė“ atstovui advokato padėjėjui M. V.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Trukmė“ skundą atsakovei Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (trečiasis suinteresuotas asmuo – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) dėl pranešimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Trukmė“ (toliau – pareiškėja ar Bendrovė) kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Kauno AVMI) pranešimus, kuriais atsisakyta suvesti duomenis į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę; 2) įpareigoti Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją suvesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę mokesčių mokėtojo 2018 m. gruodžio 27 d. pateiktas patikslintas PVM deklaracijas už laikotarpius: 2013 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. lapkričio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. (el. byla, I t., 1-7 psl.).

5Pareiškėja skunde paaiškina, kad atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartį administracinėje byloje A-l576-968/2018, Kauno AVMI per elektroninio deklaravimo sistemą teikė patikslintas pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) deklaracijas už laikotarpius: 2013 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. lapkričio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d., tačiau 2018 m. gruodžio 31 d. buvo gauti Kauno AVMI pranešimai, kuriuose buvo nurodyta, jog pateiktos deklaracijos yra atmestos ir nebus suvedamos į duomenų bazę, kadangi pateiktos tikrinamo laikotarpio deklaracijos. Atkreipia dėmesį į tai, kad pagal 2018 m. sausio 5 d. pavedimą

6Nr. (7.45)FR0773-47 tikrinti Kauno AVMI atlieka mokesčių mokėtojo teminį (PVM) mokestinį patikrinimą už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2014 m. spalio 31 d., tačiau nuo 2018 m. vasario mėnesio mokesčių mokėtojas jokių pranešimų ar paklausimų, susijusiu su šiuo patikrinimu, nėra gavęs.

7Pareiškėja skunde remiasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) 2 straipsnio 6 dalimi, kurioje nurodyta, kad mokesčio deklaracija – tai mokesčių mokėtojo pateikiamas mokesčių administratoriui dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie mokesčių mokėtojo apskaičiuotą mokesčio sumą už mokesčio įstatyme nustatytą laikotarpį, taip pat su mokesčio apskaičiavimu ar sumokėjimu susiję kiti duomenys. Mokesčio deklaracija taip pat gali būti patikslinta. Vadovaujantis minėto įstatymo 80 straipsnio 1 dalimi, mokesčių mokėtojas turi teisę patikslinti mokesčio deklaraciją, jei nėra pasibaigęs nustatytas mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) terminas, tai yra penki praėję kalendoriniai metai, skaičiuojami atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Pagal MAĮ 80 straipsnio 3 dalį, mokesčio deklaracijos tikslinimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius. Mokesčių mokėtojų ir mokesčius išskaičiuojančių asmenų teikiamų mokesčių deklaracijų ir jų priedų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarką nustato Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2011 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 patvirtintos Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės, kurių 7 punkte nustatyta, kad mokesčių mokėtojui pateikus tikrinamo laikotarpio tikrinamo mokesčio pirminę deklaraciją, kuri nebuvo pateikta iki mokestinio patikrinimo pradžios, informuojamas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ar Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos struktūrinis padalinys, atliekantis mokestinius patikrinimus, kuris jos duomenis įvertina patikrinimo metu. Mokesčių mokėtojui per 20 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos turi būti siunčiama Pranešimo apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę PRC906 forma, patvirtinta įsakymu, kuriuo tvirtinamos Taisyklės. Pranešime turi būti nurodytos nesuvedimo priežastys ir jo apskundimo tvarka. Minėtų taisyklių 17 punkte nustatyta, kad mokesčių mokėtojas patikslintą deklaraciją gali pateikti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio, atitinkamo mokesčio įstatymo ir atitinkamo mokesčio deklaracijos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių nustatyta tvarka. Šių taisyklių 18 punkte reglamentuota, kad mokesčių mokėtojui pateikus tikrinamo laikotarpio tikrinamo mokesčio patikslintą deklaraciją, kuri nebuvo pateikta iki mokestinio patikrinimo pradžios, apie jos pateikimą informuojamas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ar Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos patikrinimų padalinys. Mokestinį patikrinimą atliekantis padalinys turi įvertinti patikslintoje deklaracijoje pateiktus duomenis ir priimti sprendimą dėl duomenų suvedimo į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę. Mokesčių mokėtojo pateiktos patikslintos deklaracijos duomenys, keičiantys mokestines prievoles, vertinami jo mokestinio patikrinimo metu.

8Atsižvelgdama į nurodyta teisinį reguliavimą, pareiškėja mano, kad jos pateiktos deklaracijos turėjo būti ne atmestos, o perduotos patikrinimą atliekančiai specialistei, kuri patikrinimo metu įvertintų ir patikrinimo akte pasisakytų dėl deklaracijose pateiktų duomenų teisingumo ir ar šių deklaracijų pagrindu mokesčių mokėtojui gali kilti mokestinės prievolės. Pabrėžia, jog minėti teisės aktai mokesčių administratoriui nesuteikia teisės atmesti pateiktas patikslintas deklaracijas už tikrinamą laikotarpį, iki kol jų turinys nėra įvertinamas mokestinio patikrinimo metu. Be to, pranešimus rengė ne ta pati specialistė, kuri atlieka mokestinį patikrinimą, todėl mano, kad pareiškėjos patikslintos deklaracijos net nebuvo pateiktos patikrinimą atliekančiai specialistei ir nebuvo laikomasi taisyklėse nustatytos tvarkos.

9Pažymėjo ir tai, kad ginčijami Kauno AVMI pranešimai neatitinka formos bei Viešojo administravimo įstatymo keliamų reikalavimų. Pareiškėjos įsitikinimu, ginčijami pranešimai parengti naudojant ne ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusią formą, be to, nei viename iš jų nėra nurodyti nei raštų numeriai, nei raštų rengėjai, nei raštų parengimo datos, o apie raštų parengimo datą galima spręsti tik iš el. paštu atsiųstų išrašų iš šių pranešimų išrašų. Taip pat paminėjo, kad pranešimuose nurodyta jų apskundimo tvarka šiuo metu yra pasikeitusi.

10Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teigia, jog Kauno AVMI priėmė sprendimą (atmesti pateiktas deklaracijas), kuris prieštarauja galiojantiems teisės aktams (aukščiau įvardintiems bei Viešojo administravimo įstatymui), sprendimo įforminimas neatitinka aktualiu laikotarpiu galiojusių formos ir turinio reikalavimų, todėl mano, Kauno AVMI pranešimai turi būti panaikinti, o pareiškėjos pateiktos PVM deklaracijos laikytinos pateiktomis ir jų duomenys turi būti įvertinti vykstančio mokestinio patikrinimo metu.

11Atsakovė Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į skundą su pareiškėjos skundu nesutinka, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą (el. byla, I t., 35-36 psl.).

12Atsiliepime į skundą nurodo, kad pareiškėja 2018 m. gruodžio 27 d. per elektroninio deklaravimo sistemą pateikė patikslintas PVM deklaracijas už laikotarpius 2013 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. lapkričio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. Vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. viršininko įsakymu Nr. VA-135 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2009 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. VA-28 redakcija) 18 punktu, mokesčių mokėtojui pateikus tikrinamo laikotarpio tikrinamo mokesčio patikslintą deklaraciją, kuri nebuvo pateikta iki mokestinio patikrinimo pradžios, mokestinį patikrinimą atliekantis padalinys turi įvertinti patikslintoje deklaracijoje pateiktus duomenis ir priimti sprendimą dėl duomenų suvedimo į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę. Mokesčių mokėtojo pateiktos patikslintos deklaracijos duomenys, keičiantys mokestines prievoles, vertinami jo mokestinio patikrinimo metu. Pažymėjo, jog pagal teisinį reglamentavimą Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamentas informavo Kauno AVMI Kontrolės departamento III Juridinių asmenų patikrinimų skyrių 2018 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. (7.35-3.2.1)D4-254 apie pateiktas pareiškėjos tikrinamojo laikotarpio mokesčio deklaracijas. Mokestinį patikrinimą atliekantis skyrius 2018 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (7.45-4.3.2)KD4-126 informavo Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamentą, kad, vadovaujantis pirmiau minėtų taisyklių 19 punktu, pareiškėjos pateiktų PVM deklaracijų (forma FR0600) už 2013 m. lapkričio ir gruodžio mėnesius negalima suvesti į EDS, kadangi šios deklaracijos bus įvertintos atliekamo mokestinio patikrinimo metu. Atsakovė paaiškino, jog pagal minėtas taisykles, kai pateiktos patikslintos deklaracijos duomenys nesuvedami į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę, mokesčių mokėtojui per 20 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos turi būti siunčiamas pranešimas, nurodant nesuvedimo priežastis ir jo apskundimo tvarką. Pareiškėjai pranešimai buvo išsiųsti 2018 m. gruodžio 31 d. (per 4 dienas). Pranešimus apie nesuvestas deklaracijas į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę suformuoja pati EDS sistema. Atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjos pateiktos patikslintos PVM deklaracijos bus įvertintos atliekamo mokestinio patikrinimo metu, todėl gauti pranešimai apie nesuvedimo priežastis jai nesukėlė jokių teisinių pasekmių. Atsakovės įsitikinimu, pareiškėja turės teisę, nesutikdama su galimai priskaičiuotomis sumomis, ginčyti jas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo IX skyriuje nustatyta tvarka, mokestinio ginčo metu.

13Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skundo reikalavimus ir prašė juos tenkinti remdamasis skunde nurodytais argumentais.

14Teismas konstatuoja:

15Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kauno AVMI pranešimų apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę teisėtumo ir pagrįstumo, t. y. ar atsakovė pagrįstai atsisakė pareiškėjos pateiktas patikslintas deklaracijas priimti, jų duomenis suvesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę ir tinkamai apie tai informuoti pareiškėją.

16Bylos aplinkybės patvirtina, kad Kauno AVMI 2018 m. sausio 5 d. pavedimo tikrinti

17Nr. (7.45)FR0773-47 pagrindu nuo 2018 m. sausio 5 d. Kauno AVMI Kontrolės departamento III juridinių asmenų patikrinimų skyriaus II poskyrio vyriausiajai specialistei buvo pavesta patikrinti UAB „Trukmė“ Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 13 straipsnyje nurodytų mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą bei sumokėjimą; mokestinio patikrinimo tema: 05 PVM. Pareiškėjos teminio (PVM) mokestinio patikrinimo laikotarpis nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2014 m. spalio 31 d. (el. byla, I t., 19-20, 39 psl.).

18Pareiškėja per Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – ir EDS) 2018 m. gruodžio 27 d. pateikė patikslintas PVM deklaracijas už laikotarpius: nuo 2013 m. lapkričio 1 d. iki 2013 m. lapkričio 30 d. ir nuo 2013 m. gruodžio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (toliau – patikslintos deklaracijos; el. byla, I t., 22-23 psl.).

19Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamentas informavo Kauno AVMI Kontrolės departamento III Juridinių asmenų patikrinimų skyrių 2018 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. (7.35-3.2.1)D4-254 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Trukmė“ deklaracijų duomenų įvertinimo“ apie pareiškėjos pateiktas tikrinamojo laikotarpio mokesčio deklaracijas (el. byla, I t., 38 psl.).

20Mokestinį patikrinimą atliekantis Kauno AVMI Kontrolės departamentas 2018 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. (7.45-4.3.2)KD4-126 „Dėl sulaikytų uždarosios akcinės bendrovės „Trukmė“ deklaracijų“ informavo Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamentą, kad, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135, 19 punktu pareiškėjos pateiktų PVM deklaracijų (forma FR0600) už 2013 m. lapkričio ir gruodžio mėnesius negalima suvesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos bazę, kadangi šios deklaracijos bus įvertintos atliekamo mokestinio patikrinimo metu (el. byla, I t., 37 psl.).

21Kauno AVMI 2018 m. gruodžio 31 d. pranešimais informavo pareiškėją, kad Bendrovės 2018 m. gruodžio 27 d. pateiktos 2013 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. lapkričio 30 d. ir 2013 m. gruodžio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. mokestinių laikotarpių PVM deklaracijos (forma FR0600) nebuvo suvestos į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę ir nurodė deklaracijų duomenų neįvedimo priežastį: pateikta tikrinamo (tikrinto) laikotarpio deklaracija, todėl pagal ją mokestinės prievolės neformuojamos. Pranešimuose taip pat išaiškinta, kad jie gali būti apskųsti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka (el. byla, I t., 11-12, 13-16 psl.).

22Dėl atsisakymo suvesti mokesčio deklaracijos duomenis į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę

23MAĮ (akto redakcija, galiojusi nuo 2018 m. liepos 12 d. iki 2019 m. sausio 1 d.) 80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad mokesčių mokėtojas turi teisę patikslinti mokesčio deklaraciją, jei nėra pasibaigęs šio įstatymo 68 straipsnyje nustatytas mokesčio apskaičiavimo (perskaičiavimo) terminas. Pagal MAĮ 68 straipsnio 1 dalį, jeigu kitaip nenustatyta šiame straipsnyje ar atitinkamo mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kuriais pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 dienos. Pagal MAĮ 80 straipsnio 3 dalį Mokesčio deklaracijos tikslinimo tvarką nustato centrinis mokesčių administratorius.

24Taisyklių (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. vasario 1 d.) 18 punkte numatyta, kad mokesčių mokėtojui pateikus tikrinamo laikotarpio tikrinamo mokesčio patikslintą deklaraciją, kuri nebuvo pateikta iki mokestinio patikrinimo pradžios, apie jos pateikimą informuojama apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ar Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos patikrinimų padalinys. Mokestinį patikrinimą atliekantis padalinys turi įvertinti patikslintoje deklaracijoje pateiktus duomenis ir priimti sprendimą dėl duomenų suvedimo į VMI duomenų bazę. Mokesčių mokėtojo pateiktos patikslintos deklaracijos duomenys, keičiantys mokestines prievoles, vertinami jo mokestinio patikrinimo metu. Kai pateiktos patikslintos deklaracijos duomenys nesuvedami į VMI duomenų bazę, mokesčių mokėtojui per 20 darbo dienų nuo deklaracijos pateikimo dienos turi būti siunčiamas Pranešimas, nurodant nesuvedimo priežastis ir jo apskundimo tvarką.

25Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant minėtas MAĮ bei Taisyklių normas, kuriose įtvirtinta mokesčių mokėtojo teisė tikslinti deklaracijas, kartu pabrėžiama mokesčių administratoriaus pareiga vertinti pareiškėjo nurodytas deklaracijų tikslinimo priežastis, vertinti deklaracijoje pateiktus duomenis, priimti faktais bei teise pagrįstą sprendimą dėl pakartotinio mokesčių mokėtojo patikrinimo atlikimo būtinumo ir/ar patikslintos deklaracijos duomenų suvedimo į VMI duomenų bazę (žr. pvz. 2007 m. spalio 12 d. nutartį byloje Nr. A10-841/2007, 2010 m. birželio 21 d. nutartį byloje Nr. A438 – 625/2010).

26Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir aukščiau aptartą teisinį reguliavimą, reglamentuojantį patikslintų mokesčio deklaracijų pateikimą mokesčių administratoriui, daro išvadą, kad Kauno AVMI laikėsi nustatytos procedūros ir pagrįstai nesuvedė į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę pareiškėjos patikslintų deklaracijų duomenų, apie tai ją informuodama Taisyklių 18 punkte nustatyta tvarka.

27Byloje ginčo dėl to, kad 2018 m. sausio 5 d. pareiškėjos atžvilgiu buvo pradėtas mokestinis patikrinimas, kurio tikrinamasis laikotarpis yra nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2014 m. spalio 31 d., nėra. Taip pat byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėja mokestinio patikrinimo laikotarpiu teikė patikslintas PVM deklaracijas tų mokestinių laikotarpių, kurie patenka į tikrinamą mokestinį laikotarpį. Bylos duomenys rodo, kad mokesčių mokėtojui pateikus tikrinamo laikotarpio tikrinamo mokesčio patikslintą deklaraciją, kuri nebuvo pateikta iki mokestinio patikrinimo pradžios, apie jos pateikimą buvo informuotas mokestinį patikrinimą atliekantis Kauno AVMI padalinys. Mokestinį patikrinimą atliekantis padalinys įvertino patikslintoje deklaracijoje pateiktus duomenis ir nurodė, kad už 2013 m. lapkričio ir gruodžio mėnesius negalima suvesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę, kadangi šios deklaracijos bus įvertintos atliekamo mokestinio patikrinimo metu. Kauno AVMI ginčijamuose pranešimuose apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę informavo pareiškėją apie deklaracijos duomenų nesuvedimo į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę priežastis.

28Pareiškėjos skundo argumentas, kad patikslintos deklaracijos neturėjo būti atmestos, o perduotos mokestinį patikrinimą atliekančiam pareigūnui, yra nepagrįstas. Kaip matyti iš bylos dokumentų, pareiškėjos EDS paskyroje buvo nurodytas pateiktų patikslintų deklaracijų statusas: „dokumentas atmestas dėl kontrolės veiksmų“ (el. byla, I t., 21 psl.). Kaip teismo posėdyje paaiškino trečiojo suinteresuoto asmens VMI atstovė, EDS nėra galimybės pažymėti kitokį dokumento statusą aptariamu atveju nei buvo nurodytas. Tačiau ši aplinkybė nereiškia, kad pareiškėjos pateiktų patikslintų deklaracijų duomenys nebus įvertinti. Kaip jau minėta, apie patikslintų deklaracijų pateikimą buvo informuotas pareiškėjos mokestinį patikrinimą atliekantis AVMI padalinys, kuris 2018 m. gruodžio 31 d. rašte Nr. (7.45-4.3.2)KD4-126 nurodė, kad pareiškėjos pateiktų PVM deklaracijų (forma FR0600) už 2013 m. lapkričio ir gruodžio mėnesius negalima suvesti į Valstybinės mokesčių inspekcijos bazę, kadangi šios deklaracijos bus įvertintos atliekamo mokestinio patikrinimo metu. Tuo atveju, jei patikslintų deklaracijų duomenys nebūtų vertinami ar, mokesčio mokėtojo vertinimu, būtų netinkamai įvertinti mokestinio patikrinimo metu, mokestinio patikrinimo rezultatus jis turi teisę skųsti MAĮ nustatyta tvarka.

29Dėl pranešimų atitikimo įstatymų leidėjo patvirtintai formai ir Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams

30Pareiškėja ginčijamų Pranešimų apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę neteisėtumą grindžia ir tuo, kad jie parengti naudojant ne ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusią formą, be to, nei viename iš jų nėra nurodyti nei raštų numeriai, nei raštų rengėjai, nei raštų parengimo datos, o apie raštų parengimo datą galima spręsti tik iš el. paštu atsiųstų išrašų iš šių pranešimų išrašų. Taip pat paminėjo, kad pranešimuose nurodyta jų apskundimo tvarka šiuo metu yra pasikeitusi.

31Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2004 m. liepos 9 d. viršininko įsakymo Nr. VA-135 1.6 punktu buvo patvirtinta pranešimo apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę PRC906 forma (nauja redakcija nuo 2018 m. sausio 1 d. (TAR, 2017, Nr. 2017-16740)). Pagal patvirtintą pranešimo formą jame turi būti nurodyta: dokumento sudarytojo pavadinimas (įstaigos duomenys), adresatas, pranešimo data ir registracijos numeris, mokesčių mokėtojo pavadinimas, pateiktos deklaracijos forma, mokestinis laikotarpis, priežastys, dėl kurių deklaracija nesuvesta į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę, pranešimo apskundimo tvarka („Šis pranešimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka pasirinktinai: Lietuvos administracinių ginčų komisijai, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos“); valstybės tarnautojo, surašiusio pranešimą, pareigų pavadinimas, parašas, vardas pavardė ir spaudas.

32Susipažinus su pareiškėjai siųstų pranešimų apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę turiniu (el. byla, I t., 11-16 psl.) matyti, kad jie pareiškėjai buvo siunčiami elektroniniu paštu per EDS (I tomas, 11-12 psl.). Pripažintina, kad ginčijami pranešimai užpildyti ant senos redakcijos (patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2009 m. kovo 31 d. viršininko įsakymu Nr. VA-28) pranešimo formos. Palyginus naujosios ir senosios redakcijos pranešimų formas, matyti, kad reikalavimai tokio pranešimo turiniui pasikeitė tik tuo, kad jame nurodyta pasikeitusi pranešimų apskundimo tvarka, teisinis reglamentavimas, nustatantis tokių pranešimų siuntimo tvarką, atvejus, kuomet tokie pranešimai siunčiami, liko nepakitęs. Todėl, teismo vertinimu, šiuo atveju yra svarbus dokumento turinys, t. y. informacija, kurią mokesčių administratorius siekė perduoti mokesčių mokėtojui. Kaip matyti, pranešimuose nurodytas adresatas, pateiktos deklaracijos forma, mokestinis laikotarpis, deklaracijos nesuvedimo į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę priežastis – „pateikta tikrinamo (tikrinto) laikotarpio deklaracija, todėl pagal ją mokestinės prievolės neformuojamos“. Pripažintina, kad pranešimuose nėra nurodyta data, registracijos numeris, neišsamiai nurodyta jų apskundimo tvarka, tačiau pati pareiškėja nurodė, kad apie jų datą jai žinoma iš elektroninio laiško. Teismo vertinimu, šie pažeidimai laikytini mažareikšmiais, nedarančiais įtakos priimto sprendimo neįvesti patikslintų deklaracijų duomenų į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę, apie kurį informuojama šiais pranešimais, teisingumui ir pagrįstumui. Pažymėtina, kad šie pažeidimai pareiškėjai nesutrukdė suvokti sprendimo, apie kurį ji buvo informuota ginčijamais pranešimais, esmės ir pasinaudoti savo teise į teisminę gynybą.

33Taigi, panaikinti 2018 m. gruodžio 31 d. Pranešimų apie nesuvestą deklaraciją į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę ir įpareigoti atsakovę įvesti patikslintų deklaracijų duomenis į Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenų bazę aptariamu aspektu nėra pagrindo, todėl pareiškėjos skundas atmestinas.

34Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 86-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

35uždarosios akcinės bendrovės „Trukmė“ skundą atmesti.

36Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja uždaroji akcinė bendrovė „Trukmė“ (toliau – pareiškėja... 5. Pareiškėja skunde paaiškina, kad atsižvelgdama į Lietuvos vyriausiojo... 6. Nr. (7.45)FR0773-47 tikrinti Kauno AVMI atlieka mokesčių mokėtojo teminį... 7. Pareiškėja skunde remiasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo... 8. Atsižvelgdama į nurodyta teisinį reguliavimą, pareiškėja mano, kad jos... 9. Pažymėjo ir tai, kad ginčijami Kauno AVMI pranešimai neatitinka formos bei... 10. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teigia, jog Kauno AVMI priėmė... 11. Atsakovė Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimu į... 12. Atsiliepime į skundą nurodo, kad pareiškėja 2018 m. gruodžio 27 d. per... 13. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas palaikė skundo reikalavimus ir prašė... 14. Teismas konstatuoja:... 15. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Kauno AVMI pranešimų apie nesuvestą... 16. Bylos aplinkybės patvirtina, kad Kauno AVMI 2018 m. sausio 5 d. pavedimo... 17. Nr. (7.45)FR0773-47 pagrindu nuo 2018 m. sausio 5 d. Kauno AVMI Kontrolės... 18. Pareiškėja per Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – ir EDS) 2018 m.... 19. Kauno AVMI Mokestinių prievolių departamentas informavo Kauno AVMI Kontrolės... 20. Mokestinį patikrinimą atliekantis Kauno AVMI Kontrolės departamentas 2018 m.... 21. Kauno AVMI 2018 m. gruodžio 31 d. pranešimais informavo pareiškėją, kad... 22. Dėl atsisakymo suvesti mokesčio deklaracijos duomenis į Valstybinės... 23. MAĮ (akto redakcija, galiojusi nuo 2018 m. liepos 12 d. iki 2019 m. sausio 1... 24. Taisyklių (aktuali akto redakcija, galiojanti nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019... 25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, aiškinant minėtas 26. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir aukščiau... 27. Byloje ginčo dėl to, kad 2018 m. sausio 5 d. pareiškėjos atžvilgiu buvo... 28. Pareiškėjos skundo argumentas, kad patikslintos deklaracijos neturėjo būti... 29. Dėl pranešimų atitikimo įstatymų leidėjo patvirtintai formai ir Viešojo... 30. Pareiškėja ginčijamų Pranešimų apie nesuvestą deklaraciją į... 31. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų... 32. Susipažinus su pareiškėjai siųstų pranešimų apie nesuvestą deklaraciją... 33. Taigi, panaikinti 2018 m. gruodžio 31 d. Pranešimų apie nesuvestą... 34. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 35. uždarosios akcinės bendrovės „Trukmė“ skundą atmesti.... 36. Sprendimas per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...