Byla Ik-1068-171/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Dzedulionio ir Liudmilos Zaborovskos, sekretoriaujant Jūratei Domarkaitei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Mindaugui Vaičiūnui, Žemės ūkio ministerijos atstovei Giedrei Kornijenkienei, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovams Rasai Račkytei ir Danui Vasikevičiui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. S. skundą atsakovėms Žemės ūkio ministerijai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos dėl potvarkio dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Pareiškėja J. S. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–8), kuriame prašo:

51) panaikinti Žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 kanclerio potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo“ dalį, kurioje nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos J. S. projektui pagal jos 2010-03-09 Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Vėjo jėgainės statyba Pyplių kaime“, registracijos Nr. ( - );

62) įpareigoti Žemės ūkio ministeriją ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA arba Agentūra) atlikti pareiškėjos paraiškos su priedais vertinimą antrajame projekto vertinimo etape pagal paraiškos pateikimo dieną galiojusias žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) įgyvendinimo taisykles.

7Skunde paaiškino, kad skundžiamu aktu nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos projektui, nes projektas, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį, neatitinka žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintų Taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus. Skundžiamame akte konstatuota, kad verslo plane nėra įrodymų, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Projektas pripažintas netinkamu paramai gauti, kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo kriterijaus, kaip tai nurodyta Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punkte.

8Skundžiamo akto išvados pagrindžiamos Energetikos ministerijos raštais. Į Energetikos ministeriją NMA kreipėsi prašydama pateikti atsakymą, ar vertinant subjekto penkerių prognozuojamų metų pardavimo pajamas, elektros energijos, gaminamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, supirkimo kainas, kurios yra numatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7, galima laikyti pagrįstomis. Energetikos ministerija raštuose informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina dėl vykstančių galiojančių teisės aktų pakeitimų neva negali būti prognozuojama penkeriems metams. Nurodomas 2001-12-05 Vyriausybės nutarimas Nr. 1474.

9Paramos kaimo plėtrai teisinius santykius reglamentuoja teisės aktai, kuriuos būtina vertinti sistemiškai. Nurodo tokius teisės aktus: 2005-09-20 Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai, 2006/144/EB 2006-02-20 Tarybos sprendimą dėl kaimo plėtros Bendrijos strateginių gairių (2007-2013 m. programavimo laikotarpis), Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą, patvirtintą 2007-10-19 Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymą Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymą Nr. 3D-144, 2009-05-15 įsakymą Nr. 3D-350 „Dėl ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“.

10Mano, kad skundžiamo akto panaikinimo pagrindai yra numatyti Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 str. 1 d. 1 ir 3 p., taip pat skundžiamas aktas prieštarauja tikslams ir uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.).

11Paaiškina, kad Žemės ūkio ministerija privalėjo vadovautis Viešojo administravimo įstatymo 3 str. nurodytais principais, kurių ji šiuo konkrečiu atveju nesilaikė. Skundžiamas aktas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų.

12Pareiškėja akcentuoja, kad skundžiamame akte nurodomas vienintelis sprendimo neskirti paramos pagrindas – projekto neatitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui, tame projekto vertinimo etape paraiškai gauti, kuriame buvo priimtas skundžiamas aktas, apskritai negalėjo būti vertinamas. Tokiu vertinimu pažeistos Reglamento ir Europos Komisijos sprendimu patvirtintos Kaimo plėtros programos nuostatos. Pareiškėja remiasi Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22, 34, 39–43 p., Kaimo plėtros programos administravimo taisyklių 52 p.

13Paaiškina, kad paraiškos administracinės atitikties vertinimas pirmajame etape buvo teigiamas. Skundžiamas aktas priimtas pirmajame projekto vertinimo etape, atliekant paraiškos paramai gauti tinkamumo vertinimą. Nurodo, kad Kaimo plėtros programoje, kuri patvirtinta Europos Komisijos sprendimu, aiškiai nurodoma, kad projektams, pagal kuriuos siekiama įkurti mikroįmonę, reikalavimas verslo plane įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų, įvertinamas paramos sutarties pasirašymo momentu. Mano, kad projekto atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui pirmajame projekto vertinimo etape buvo atliekamas visiškai nepagrįstai.

14Pareiškėja taip pat paaiškino, kad paraiška atmesta tik dėl ekonominio gyvybingumo kriterijaus neatitikimo, o išvada padaryta remiantis vien energetikos viceministro raštais.

15Remiasi Paramos administravimo taisyklių 41 p., 36 p., 91 p. ir aiškina, kad išvados yra nepagrįstos ir neteisėtos. Mano, kad tokios išvados galėjo būti padarytos tik remiantis nepriklausomų ekspertų išvadomis, bet ne energetikos viceministro raštais.

16Paaiškino, kad NMA 2010-04-09 raštu Nr. PPD-(SD)-360 pareiškėjai pateikė paklausimą dėl reikiamų dokumentų pateikimo. Šiame rašte visiškai neminimos aplinkybės, susijusios su skundžiamo akto priėmimo pagrindimu, t. y. su ekonominio gyvybingumo kriterijumi. NMA pabrėžtinai atkreipė dėmesį, kad verslo plane pirminių finansinių prognozių ataskaitų sudarymo prielaidų, kurių neprašoma koreguoti, be objektyvių priežasčių keisti negalima. Pareiškėjos žiniomis, NMA, vadovaudamasi Programos administravimo taisyklių 36 punktu, jos paraišką perdavė nepriklausomiems ekspertams. Daugiau nei 100 analogiškų projektų buvo perduota Kauno technologijos universiteto ekspertams ir šie tinkamais pripažino daugiau nei 80, tarp jų ir pareiškėjos projektą. Nepaisant to, NMA papildomai kreipėsi į Energetikos ministeriją, kuri pagal viceministro raštus priėmė skundžiamą aktą neskirti paramos pareiškėjai. Pareiškėja mano, kad skundžiamas aktas negalėjo būti priimtas remiantis energetikos viceministro raštais, nes viceministras nėra nepriklausomas ekspertas. Nei ministras, nei viceministras apskritai nėra ekspertai. Viceministro raštuose nėra jokių objektyvių duomenų, motyvų, teiginiai suformuluoti nenurodant juose dėstomų teiginių pagrindo, be jokios esamos padėties analizės. Šie raštai yra tik prielaidos, be to, raštai yra informacinio pobūdžio. Skundžiamame akte vadovaujantis tokiais raštais pažeisti Projekto tinkamumo vertinimo reikalavimai, numatyti Programos administravimo taisyklių 36, 41 ir 91 punktuose.

17Paaiškino, kad pareiškėja, teikdama paraišką paramai gauti, pateikė finansines prognozes dėl elektros kainos už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Prognozės pagrįstos paraiškos teikimo dieną ir šiuo metu egzistuojančiais objektyviais duomenimis. Konkrečiai pareiškėjo prognozėse elektros kaina yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7, kuriuo vėjo jėgainėms ir šiuo metu galioja nustatytas 30 ct/kWh tarifas. Kaina projekte buvo grindžiama ta aplinkybe, kad nurodyta elektros supirkimo kaina didėjo. Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2008-02-21 nutarimu Nr. 03-27 elektros energijos, pagamintos vėjo jėgainėse, supirkimo kaina buvo padidinta nuo 22 ct/kWh iki 30 ct/kWh ir tai yra objektyvūs duomenys, kuriais rėmėsi pareiškėja. Tokios pareiškėjos prognozės objektyviais duomenimis nėra paneigtos. Šie objektyvūs faktai yra nepakitę ir šiuo metu. Žemės ūkio ministerija privalėjo paneigti tokius duomenis.

18Pareiškėja skunde teigia, kad skundžiamame akte nenurodytas konkretus teisinis pagrindas dėl nurodomo kriterijaus taikymo. Mano, kad atsakovė negalėjo remtis Ekonominio gyvybingumo taisyklių 13 p., nes jis turi papunkčius, kur pateikiami konkretūs teisiniai pagrindai, kada toks faktas gali būti konstatuotas. Teisinių pagrindų sąrašas yra baigtinis. Skundžiamame akte nurodytas 13.2.2. papunktis. Tam, kad būtų galima remtis šiuo papunkčiu, NMA turėjo pareiškėjai pateikti konkrečiai suformuluotą paklausimą. Ši būtina sąlyga neįvykdyta, todėl skundžiamas aktas priimtas neteisėtai.

19Teigia, kad skundžiamas aktas priimtas nesilaikant jo priėmimui nustatytų reikalavimų. Remiasi Priemonės įgyvendinimo taisyklių 34 p. Teigia, kad pirmajame vertinimo etape tokio pobūdžio sprendimas negalėjo būti priimtas. Tik po antrojo vertinimo etapo tokį sprendimą gali priimti Žemės ūkio ministerija.

20Atsižvelgdama į išdėstytus pažeidimus, daro išvadą, kad skundžiamu aktu buvo siekiama kitų negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta tikslų. Mano, kad tai yra savarankiškas pagrindas panaikinti skundžiamą aktą, kadangi viešojo administravimo subjektams yra draudžiama piktnaudžiauti jiems suteiktais įgaliojimais. Teigia, kad per nepateisinamai ilgą paraiškos vertinimo laiką institucijos tik ieškojo bet kokio formalaus teisinio preteksto neskirti paramos, neužsiėmė jų kompetencijai priskirta veikla, vilkino sprendimų priėmimą ir nevykdė pareigos atlikti paraiškos vertinimą laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų.

21Remiasi Programos administravimo taisyklių 33 p., 34 p. ir aiškina, kad pareiškėjos paraiška turėjo būti įvertinta ir pirmasis projektų atrankos komiteto rekomendacinis sprendimas turėjo būti priimtas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo 2010-03-09, t. y. vėliausiai iki 2010-04-09. Faktiškai projektas įvertintas pirmajame etape tik 2010-09-08, o skundžiamas aktas priimtas 2010-10-08. Teigia, kad projektas buvo vertinamas neskaidriai, nesilaikant teisės aktų reikalavimų. Paaiškina, kad Žemės ūkio ministerija savo veiksmais skatino tokių projektų rengimą, po to be jokio teisėto pagrindo pakeitė savo poziciją. ŽŪM 2009-08-28 įsakymu Nr. 3D-636 elektros gamybą iš atsinaujinančių šaltinių įtraukė į ekonominės veiklos rūšių sąrašą, kuriai vykdyti ir plėtoti gali būti skiriama parama pagal Kaimo plėtros programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“. Žemės ūkio ministro 2010-02-20 įsakymu Nr. 3D-146 buvo padidinta didžiausia paramos lėšų suma vienam projektui. Tai numatyta kaip išimtis, galiojanti tik 2010 metams. Žemės ūkio ministro 2009-12-29 įsakymu Nr. 3D-1038 nustatyta, kad metinė paramos suma projektams pagal trečios krypties „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ antrąją priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ yra 55 244 800 Lt, vėliau ministro įsakymais ši suma buvo keletą kartų didinama. NMA kvietimą teikti paraiškas skelbė tris kartus, o nesulaukus paraiškų, buvo didinama paramos suma. Netgi sustabdžius paraiškų rinkimą, ministerija dar kartą didino metinę paramos sumą. Dėl visų nurodytų aplinkybių pareiškėja mano, kad ji įgijo teisėtus ir pagrįstus lūkesčius, kad paraiška bus vertinama laikantis teisės aktų, galiojusių tuo metu, kai paraiška turėjo būti vertinama, reikalavimų. Tačiau prasidėjus paraiškų vertinimui, institucijos pradėjo daryti viską priešingai ir dėti visas pastangas, kad išvengtų savo pareigų vykdymo, vilkino paraiškų vertinimą, ieškojo formalių pretekstų paraiškoms atmesti. Esant teigiamai ekspertų išvadai, NMA rėmėsi energetikos viceministro raštais. Pareiškėjas aiškina, kad jo poziciją pagrindžia ir tai, kad žemės ūkio ministro 2010-09-29 įsakymu Nr. 3D-886 elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių šaltinių buvo apskritai išbraukta iš ekonominės veiklos rūšių, kuriai gali būti skiriama parama, sąrašo.

22Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir jo argumentus, prašė tenkinti skundo reikalavimus (b. l. 187–189).

23Atsakovė Žemės ūkio ministerija atsiliepime į skundą nurodo, kad su skundo reikalavimu nesutinka (b. l. 154–159). Pažymi, kad pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – Administravimo taisyklės), 5.7 punktą, už pateiktų paramos paraiškų vertinimą ir tikrinimą, ar pareiškėjas atitinka nustatytas tinkamumo gauti paramą sąlygas bei nustatytus paramos paraiškų tinkamumo kriterijus, yra atsakinga Agentūra, kuri vertindama projekto tinkamumą finansuoti paramos lėšomis, turi įsitikinti, kad projektas bus įgyvendinamas laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimų, Lietuvos kaimo plėtros 2007­–2013 metų programos, patvirtintos 2007 m. spalio 19 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2007)5076 (su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 14 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2009) 10216) (toliau – Programa), priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytų privalomųjų kriterijų.

24Atsakovė remiasi Administravimo taisyklių 53.3, 74 80 punktais bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių (labai mažos įmonės steigimas), patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-144 (toliau – Priemonės įgyvendinimo taisyklės), 39 ir 40 punktais, kuriuose numatyta, ką turi įvertinti Agentūra, atlikdama tinkamumo skirti paramą vertinimą.

25Teigia, kad Agentūra pateikė ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2010-08-13 suvestinę Nr. (SV)-228, kurioje nurodyta, kad pareiškėjos projektas (paraiškos Nr. ( - )) netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį ir finansinei paramai gauti, nes neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

26Paaiškino, kad projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, V atrankos komitetas, sudarytas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008-02-25 įsakymu Nr. 3D-87, 2010-09-08 posėdyje, susipažinęs su paraiškos ( - ) vertinimo suvestine, nutarė rekomenduoti neskirti paramos, kadangi projektas netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape pagal Programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ pirmąją veiklos sritį, nes neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

27Potvarkis buvo pasirašytas vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, Projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, V atrankos komiteto 2010 m. rugsėjo 8 d. posėdžio Nr. 22 protokolu Nr. 8D-457(5.50) ir paraiškos vertinimo dokumentais.

28Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktas nurodo, kad pareiškėjas, ketinantis steigti labai mažą įmonę kaimo vietovėje, verslo plane privalo įrodyti, jog naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350 (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės). Pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra paremta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“, taigi siekdama įsitikinti, kad prognozinės finansinės ataskaitos yra pagrįstos, Agentūra kreipėsi į Energetikos ministeriją, prašydama pateikti atsakymą, ar, vertinant penkerių prognozuojamų metų pardavimo pajamas, gaunamas iš elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, gamybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarime Nr. 7 nurodytas elektros energijos supirkimo kainas galima laikyti pagrįstomis. Energetikos ministerija informavo, kad, rengiant šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimus, elektros energijos supirkimo kaina negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Teigia, kad dėl šios priežasties pareiškėja verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Atsižvelgiant į tai, kad projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma pakankamais duomenimis ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti.

29Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjos skunde klaidingai cituojamos Programos nuostatos, kurios, pasak pareiškėjos, numato, kad reikalavimas verslo plane įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijų, įvertinamas paramos sutarties pasirašymo momentu. Teigia, kad programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ punkto 8 išnašoje nurodyta, kad ekonominis gyvybingumas vertinamas prieš sutarties pasirašymą, taip pat Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22 punktas aiškiai nurodo, jog tinkamumo gauti paramą pagal priemonę kriterijai taikomi pareiškėjui pirmajame projekto vertinimo etape.

30Pažymi, kad tarnybinio bendradarbiavimo principas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 5 punkte, numato, kad viešojo administravimo subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalingą informacinę ir kitokią pagalbą. Vienas iš Energetikos ministerijos tikslų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 86, 5.3 punkte, yra valstybės politikos formavimas iškastinių energijos išteklių, atsinaujinančių energijos išteklių, elektros ir šilumos, energijos vartojimo efektyvumo srityse ir jos įgyvendinimo užtikrinimas. Energetikos ministerijos nuostatų 6.3.8 punktas numato, jog viena iš daugelio ministerijos funkcijų yra pasiūlymų Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikimas dėl valstybės reguliuojamų kainų energetikos srityje nustatymo principų. Agentūros nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 3D-17, numato, kad Agentūros veiklos tikslas – pagal kompetenciją Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros politikos priemones. Taigi Agentūra neformuoja ir neįgyvendina valstybės politikos energetikos srityje. Be to, Agentūros nuostatų 10.6 punktas numato, kad įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas Agentūra turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš fizinių ir juridinių asmenų informaciją, reikalingą valstybės paramos priemonėms įgyvendinti.

31Atsakovė nepagrįstu laiko pareiškėjos argumentą dėl teisėtų lūkesčių principo pažeidimo, teigia, kad pareiškėja nepagrįstai remiasi Europos Sąjungos teisės suformuotu teisėtų lūkesčių principu, kurio turinys aiškinamas remiantis Europos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismo) praktika, kuri šį principą ir yra suformavusi. Teisėti lūkesčiai gali būti grindžiami tik realiai egzistuojančiomis situacijomis ar tokiomis, kurios yra apibrėžtos konkrečiomis garantijomis. Teisėti lūkesčiai turi būti pagrįsti ir šis pagrįstumas turi būti įrodytas. Bendrijos teisė saugo tik atsargaus ir supratingo individo teisėtus lūkesčius. Teisėti lūkesčiai dėl valstybės formuojamos politikos bei vykdomų administracinių veiksmų pasireiškia ir per teisės aktų priėmimą. Nurodo, kad šiuo atveju Agentūra, vertindama paraišką ir priimdama sprendimą dėl jos neigiamo vertinimo, o ministerija sprendimą nefinansuoti projekto įformindama ministerijos kanclerio potvarkiu, vadovavosi Programa, Viešojo administravimo įstatymu, Administravimo taisyklėmis, Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis ir kitais teisės aktais, nustatančiais paraiškų vertinimo tvarką ir pareiškėjos informavimą.

32Taip pat pažymi, kad paramos paraiškos administravimo procesas baigiasi ne atlikus vertinimą, o priėmus galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo.

33Teigia, kad pareiškėjai nebuvo suteikta jokių garantijų, pareiškėja nebuvo apdairi ir rengiant paraišką iš anksto nepakankamai buvo susipažinta su viešai skelbiamais teisės aktais, todėl šioje byloje neatsiranda jokio svaraus pagrindo, pagrindžiančio teisėtų lūkesčių pažeidimą. Prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

34Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimą ir jo argumentus, prašė skundo netenkinti (b. l. 187–189)

35Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepime į skundą (b. l. 21–24) nurodo, kad su skundu nesutinka.

36Teigia, kad pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktą, pareiškėjas verslo plane turi įrodyti, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse.

37Paaiškino, kad pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“, t. y. vėjo jėgainėms – 30 ct/kWh. Šias kainas pareiškėja numato ir 5 finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose.

38Atsakovė pažymėjo, kad ji 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 „Dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų“ ir 2010-05-27 raštu Nr. BRK-(10.11)-1188 „Dėl elektros energijos, gaunamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių, kainų“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją su prašymu pateikti atsakymą, ar minėtas kainas galima laikyti pagrįstomis, vertinant subjekto penkerių prognozinių metų pardavimo pajamas, gaunamas iš anknčiau minėtos veiklos. Atsakydama į minėtus raštus Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 2010-05-26 rašte Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010-06-02 m. Nr. (8.3-10)-3-1597 informavo, kad hidroelektrinėse, vėjo bei saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Taip pat šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą.

39Agentūra nurodo, kad, išnagrinėjusi teisės aktus, nustatė, kad Lietuvoje liberalizuojant elektros rinką, artimiausiu metu elektros energijos pardavimo į rinką kainos neturėtų būti paliktos statiškos, t. y. valstybiniu lygiu nustatytos ilgam laikui.

40Agentūra mano, kad atsižvelgus į Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos raštuose išdėstytas aplinkybes, neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai ir dėl šios priežasties pareiškėjai, pateikę projektus pagal anknčiau minėtas priemones, verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse.

41Teigia, kad buvo nustatyta, jog projekto verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos, pateikta informacija negali būti laikoma duomenimis, pakankamais ekonominio gyvybingumo rodikliams apskaičiuoti, dėl to pareiškėja laikytina netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkanti ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus (Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 p.), tokiu būdu neatitinka Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatytų reikalavimų.

42Mano, kad Agentūra nepažeidė nė vieno teisės akto, nenukrypo nuo paramos teikimą reglamentuojančių teisės aktų, priešingai – tinkamai administravo paramos lėšas. Pareiškėjos projektas yra pateiktas pagal Priemonės įgyvendinimo taisykles. Būtent šios taisyklės yra specialusis teisės aktas, t. y. lex specialis, kuris ir numato konkrečios priemonės tinkamumo kriterijus, ir būtent šio teisės akto reikalavimus pareiškėjai turi atitikti, o ne remtis abstrakčiais reglamentuose ir Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje nustatytais bendraisiais tikslais, kurių, be kita ko, Agentūra tikrai nepažeidžia.

43Pažymėjo, kad Administravimo taisyklių 41 punkte nustatyta, jog pareiškėjo tinkamumas gauti paramą vertinamas pagal paramos paraiškos pateikimo dieną pareiškėjo pateiktus ir atitinkamais dokumentais pagrįstus duomenis, viešuosiuose registruose esančius duomenis. Vadinasi, paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas jau turėjo atitikti Priemonės įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo kriterijus, o paramos sutartis yra pasirašoma tik tuomet, kada yra priimtas sprendimas projektą patvirtinti kaip tinkamą.

44Mano, kad skunde pareiškėja netinkamai interpretuoja ir aiškina Priemonės įgyvendinimo taisyklių nuostatas dėl projekto tinkamumo vertinimo pirmajame ir antrajame etapuose. Pažymi, kad tiek pirmojo, tiek antrojo projekto vertinimo etapo pabaigoje Agentūra parengia nustatytos formos paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinę ir paramos paraiškų vertinimo ataskaitas, kurias teikia Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai. Pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių 41.2 punktą, Agentūra apie projekto tinkamumą antrajam projekto vertinimo etapui informuoja pareiškėjus registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo sprendimo, nurodyto priemonės įgyvendinimo taisyklių 40.1.1 punkte, gavimo Agentūroje dienos. Agentūra 2010 m. spalio 12 d. raštu Nr. BRK-(10.14)-3160 „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“ pareiškėją informavo apie projekto netinkamumą paramai gauti. Projektai, pripažinti tinkamais projektais pirmajame projektų vertinimo etape, vertinami antrajame projektų vertinimo etape, po kurio taip pat tam tikri projektai gali būti atmesti kaip nefinansuotini arba pripažinti tinkamais, ir tik tuomet yra pasirašoma paramos sutartis. Taigi mano, kad pareiškėjos teiginys, jog projekto atitikimas ekonominio gyvybingumo kriterijui turėjo būti vertinamas antrajame projektų vertinimo etape, nėra pagrįstas ir turėtų būti atmestas.

45Atsakovė pažymėjo, kad 2010-04-02 pareiškėjai buvo išsiųstas paklausimas dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo Nr. PPD-(SD)-348, be to, pagal LVAT praktiką, ne kiekvienas formalios procedūros pažeidimas yra pagrindas pripažinti administracinį aktą neteisėtu, jeigu įstatymas tiesiogiai nenustato tokios procedūros pažeidimo pasekmės. Kriterijus, pagal kurį turi būti vertinama procedūros pažeidimo įtaka priimto administracinio akto teisėtumui, yra tikimybė, kad dėl šio pažeidimo buvo priimtas nepagrįstas sprendimas.

46Teigia, kad nesutinka su skunde keliamu reikalavimu įpareigoti Agentūrą atlikti pareiškėjos projekto vertinimą antrajame projektų vertinimo etape, kadangi projektus antrajame projektų vertinimo etape vertina išimtinai Projektų atrankos komitetas. Agentūra, priimant galutinį sprendimą dėl projekto tinkamumo, nebedalyvauja, galutinį sprendimą priima Ministerija.

47Atkreipė dėmesį, jog Agentūros 2010 m. spalio 14 d. raštas Nr. BRK-(10.14)-3231 „Dėl paraiškos pripažinimo netinkama paramai gauti“ yra informacinio pobūdžio, nes juo pareiškėja yra informuojama apie Žemės ūkio ministerijos priimtą sprendimą. Agentūrai pateikus pirmojo projekto vertinimo etapo rezultatus, Ministerijos sudarytas Projektų atrankos komitetas priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl projektų tinkamumo vertinti antrajame projektų vertinimo etape, apie pirmąjį sprendimą Agentūra informuojama per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos. Agentūra apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo informuoja pareiškėjus registruotu laišku per 5 darbo dienas nuo Ministerijos sprendimo gavimo Agentūroje dienos, nurodydama paramos dydį bei sprendimo apskundimo tvarką.

48Teigia, kad Priemonės įgyvendinimo taisyklių 62 punkte nustatyta, kad projektinių dokumentų saugojimo reikalavimai, Agentūros ir (arba) Ministerijos priimtų sprendimų, veiksmų ar neveikimo, susijusių su projektų, pateiktų pagal Priemonę, administravimu, vertinimu, atranka, paramos sutarčių rengimu, pasirašymu ir jose nurodytų įsipareigojimų laikymusi, mokėjimo prašymų administravimu, apskundimo tvarka ir kita Taisyklėse nenurodyta informacija pateikiama Administravimo taisyklėse ir kituose su projektų rengimu ir įgyvendinimu susijusiuose teisės aktuose.

49Teismo posėdyje Agentūros atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus argumentus ir prašė skundo netenkinti (b. l. 187–189 ).

50Skundas tenkinamas iš dalies.

51Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pareiškėja Agentūrai 2010-03-09 pateikė projektą „Vėjo jėgainių statyba Pyplių kaime“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, kurio paramos paraiškos registracijos Nr. ( - ).

52Agentūrai pareiškėja pateikė paramos paraišką Nr. 1 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (labai mažos įmonės steigimas) (b. l. 95–114). Kartu su paraiška pateiktas tipinis verslo planas pagal programos priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisykles (labai mažos įmonės steigimas) „Vėjo jėgainės statyba Pyplių kaime“ (b. l. 115–134).

53Verslo plane XIII skyriuje pateikiama informacija apie ūkio subjekto ekonominio gyvybingumo rodiklius (b. l. 133), kuriame pateikiami rodikliai pagal tipinį verslo planą, aprašomojoje dalyje nurodytos kainos, kuriomis pareiškėja vadovaujasi. IV skirsnyje „Informacija apie produkcijos (gaminių) ir (arba) paslaugų rinkas Lietuvos Respublikos teritorijoje“ (b. l. 117) pareiškėja pagrindžia būsimą kainą ir nurodo, kad Vyriausybės nutarimuose numatyta 2010 metais pasiekti 7 procentus bendrosios elektros gamybos iš alternatyvių energijos šaltinių bei skatinti pirkti atsinaujinančių šaltinių pagalba pagamintą elektros energiją. Nurodo, kad valstybė remia iki 500 bendrosios galios vėjo elektrinių įrengimą šalyje, garantuodama energijos supirkimo kainą – 0,30 Lt/kWh. Teigiama, kad siekiant vykdyti Lietuvos įsipareigojimus dėl alternatyvios energijos vartojimo, vėjo energetika turėtų būti skatinama sudarant ilgalaikes supirkimo sutartis iki 2020 metų. Nurodo, kad šiuo metu Lietuvoje veikia nemažai pavienių vėjo jėgainių ir jų parkų, tačiau jų bendra instaliuota galia tesiekia 80 MW. Nurodo, kad konkurencijos šioje sityje nebus artimiausius 10 metų. Pareiškėja verslo plane esančioje lentelėje (b. l. 118) nurodo, kad numatoma vidutinė kaina visus 5 metus – 0,30 Lt/kWh.

54Teismas nustatė, kad paraiškos administracinės atitikties vertinimas atliktas 2010-03-09 (b. l. 89–90), 2010-03-09 surašytos paraiškos pirminio tinkamumo tikrinimo ataskaitos (b. l. 91–92, 93–94).

55Paraiškos vertinimas pradėtas 2010-03-34, 2010-04-19 pateikta ataskaita, kurioje nurodyta, kad projektas tinkamas gauti 735 230 Lt paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ (labai mažos įmonės steigimas) pirmąją veiklos sritį „Ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugas ir produktų, nepatenkančių į Europos Bendrijos steigimo sutarties I priedą, nedidelės apimties gamyba“ (b. l. 61–68).

56Nustatyta, kad Agentūra su 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 kreipėsi į Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyrių prašydama pateikti atsakymą, ar nustatytas kainas galima laikyti pagrįstomis, vertinant subjekto penkerių prognozinių metų paradavimo pajamas, gaunamas iš šios veiklos (b. l. 30).

57Energetikos ministerija 2010-05-26 rašte Nr. (8.2-10-3-1527 (b. l. 31) informavo, kad saulės elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina, nustatyta pagal pikinę elektros galią, dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams.

58Agentūra su 2010-05-27 raštu Nr. BRK-(10.11)-1188 dar kartą kreipėsi į Energetikos ministerijos Atsinaujinančių energijos išteklių skyrių (b. l. 32), kuriems nurodė, kad ministerija atsakydama į pirmesnį prašymą nenurodė apie ateinančių 5 metų hidroelektrinių ir vėjo jėgainių gaminamos elektros energijos supirkimo kainas, todėl prašė pateikti atsakymą, ar Agentūra gali laikyti pagrįstomis patvirtintas elektros energijos supirkimo kainas iš hidroelektrinių (26 ct/kWh) ir vėjo jėgainių (30 ct/kWh).

59Energetikos ministerija 2010-06-02 rašte Nr. (8.3-10)-3-1597 (b. l. 49), atsakydama į pakartotinį prašymą, informavo, kad hidroelektrinėse bei vėjo elektrinėse pagamintos elektros energijos supirkimo kaina dėl vykstančių šiuo metu galiojančių teisės aktų pakeitimų negali būti prognozuojama penkeriems metams. Nurodoma, kad šios supirkimo kainos gali būti tikslinamos, atsižvelgiant į elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, rėmimo principų ar skaičiavimo prielaidų pasikeitimą. Pažymėta, kad dėl detalesnės informacijos siūloma kreiptis į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.

60Projekto technologinės dalies vertinimą (b. l. 58) atliko Šiaulių universiteto Elektros inžinerijos katedros docentas ir Kauno technologijos universiteto Elektros sistemų katedros docentas, daktaras Enrikas Vilimantas Nevardauskas (duomenys paimti iš universitetų interneto svetainių: http://www.ktu.lt/lt/apie_struktura/fakultetai/elektr/ele_sist_kat/apie.asp ir http://www.su.lt/su-studentams-fakultetai/fic-technologijos/elektros-ininerijos-katedra). Projekto technologinės dalies 2010-07-16–2010-07-26 vertinimo ataskaitoje nurodyti klausimai, į kuriuos atsako vertintojas. Beveik visi klausimai yra susiję su finansiniais dalykais: investicijomis, elektros energijos pardavimo kaina, jos pagaminimo savikaina. Pateikiama išvada, kad verslo planas vėjo elektrinei (250 kW) statyti yra tinkamas, technologinis pasiūlymas gali būti įgyvendintas, o produkcijos kiekio ir pajamų ekonominiai skaičiavimai pakankamai pagrįsti.

61Įvertinęs projekto technologinės dalies vertinimo ataskaitą, teismas daro išvadą, kad vertintojas atsakė ne tik dėl technologijos, bet ir dėl ekonominių skaičiavimų pagrįstumo.

62Agentūra 2010-04-09 pateikė pareiškėjai paklausimą „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo/duomenų tikslinimo“ (b. l. 75–76), kuriame nurodoma, dėl kokios priežasties ir kokie dokumentai papildomai turi būti pateikti, prašoma pakoreguoti prognozinę finansinę atskaitomybę bei perskaičiuoti ekonominio gyvybingumo rodiklius pagal Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles. Taip pat rašte nurodyta, kad verslo plane pirminių finansinių prognozinių ataskaitų sudarymo prielaidų, kurių neprašoma koreguoti, be objektyvių priežasčių keisti negalima.

63Pareiškėja 2010-04-14, atsakydama į 2010-04-09 Agentūros raštą, pateikė patikslinimus (b. l. 69–74), nurodė, kad įsigytą sklypą planuoja išnuomoti savo įsteigtai bendrovei, todėl jo neparodė steigiamos įmonės balanse. Paslaugų pirkimo sutartyje nurodė ir jėgainės techninio aptarnavimo išlaidas (b. l. 69).

64Iš Agentūros Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos, Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos investicinių priemonių bei Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemonių administravimo problemų sprendimo komisijos 2010-06-19 posėdžio protokolo Nr. 25 (b. l. 46–48) matyti, jog buvo nutarta pateiktus kaimo plėtros projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ bei „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ laikyti kaip neatitinkančius ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijų.

652010-08-09 paraiškos vertinimo ataskaitoje (b. l. 53) vertinimo kriterijų 13 p. nurodoma, kad ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmės atitinka žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas reikšmes, pateikiamos ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmės (b. l. 56), pateikiama išvada, kad projektas tinkamas antrajam projekto vertinimo etapui pagal programos priemonę (b. l. 57), ataskaita pasirašyta to paties vertintojo kaip ir 2010-04-19 ataskaita.

662010-08-10 įvertintos paraiškos ataskaitoje (b. l. 59–60) nurodoma, kad projektas tinkamas paramai gauti pagal pirmąją veiklos sritį.

67Teismas nustatė, kad, nors atlikus pirminius vertinimus, pareiškėjos projektas įvertintas teigiamai, tačiau Agentūra 2010-10-12 raštu Nr. BRK-(10.14)-3160 (b. l. 14–15, 34) pranešė pareiškėjai, kad jos projektas yra netinkamas paramai gauti.

68Iš bylos medžiagos matyti, kad 2010-08-11 paraiškos vertinimo ataskaitos (b. l. 26–37) 13 punkte, kuriame atsakoma į klausimą, ar ūkio subjekto ekonominį gyvybingumą apibūdinančių rodiklių reikšmės atitinka žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas reikšmes, nurodyta, kad neatitinka, pastabos pateikiamos I priede (b. l. 44–45).

69Žemės ūkio ministerijos kancleris 2010-10-08 potvarkiu Nr. 4D-132 (b. l. 10–13, 26–29) patvirtino projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, tarp jų ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, sąrašą, kuriame yra ir J. S. paraiška ir projektas „Vėjo jėgainės statyba Pyplių kaime“. Potvarkyje nurodomi motyvai, kodėl projektas nebus finansuojamas, remiamasi Taisyklių 22.13 punktu, Energetikos ministerijos 2010-05-26 raštu Nr. (8.2-10)-3-1527 ir 2010-06-02 raštu Nr. (8.3-10)-3-1597, Vyriausybės 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474 patvirtinto Aprašo 9, 7 punktais.

70Potvarkyje daroma išvada, kad liberalizuojant elektros rinką Lietuvoje, artimiausiu metu elektros pardavimo rinkos kainos neturėtų būti statiškos, jos turėtų kisti, todėl pagal priemonę pateiktuose projektuose neįmanoma prognozuoti elektros energijos pardavimo kainų penkerių metų perspektyvai. Dėl to paraiškų teikėjai verslo plane negali objektyviai įrodyti, kad ūkio subjektas atitinka arba ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse. Projektas pripažintas netinkamu finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantis ekonominio gyvybingumo kriterijaus.

71Pareiškėja nesutinka su Žemės ūkio ministerijos kancleris 2010-10-08 potvarkiu Nr. 4D-132 ir prašo jį panaikinti.

72Ginčo santykius reguliuoja: Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų administravimo taisyklės (šiuo atveju redakcija, galiojusi nuo 2010-01-29 iki 2010-12-30); Žemės ūkio ministro 2008-03-15 įsakymu Nr. 3D-144 patvirtintos programos priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklės; Žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350 patvirtintos priemonės ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės; Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2002-02-11 nutarimas Nr. 7; Vyriausybės 2001-12-05 nutarimas Nr. 1474 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“, šiuo nutarimu patvirtintas Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

73Paraiškos vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Administravimo taisyklėmis, kurios atitinkamais klausimais nukreipia į Priemonės įgyvendinimo taisykles. Administravimo taisyklėse nustatyta, kad paramos paraiškas priima ir registruoja Agentūra, o galutinį sprendimą dėl paramos skyrimo, dėl paramos neskyrimo priima Žemės ūkio ministerija (Administravimo taisyklių 33, 80 punktai). Taisyklės reglamentuoja paramos paraiškų vertinimo dalis, kurios yra trys (34 punktas), taip pat kitus vertinimo etapus. Šiuo atveju buvo sudarytas paraiškų projektų atrankos komitetas, kurio veikla reglamentuojama Administravimo taisyklių 82–86, 87–91 punktuose.

74Administravimo taisyklės numato, kad pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami.

75Atsisakymas tenkinti paraišką grindžiamas Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktu. Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22 punkte nustatyti tinkamumo gauti paramą kriterijai taikomi pareiškėjai, pirmajame projekto vertinimo etape. Etapais vertinimas suskirstytas Priemonės įgyvendinimo taisyklių 5 punkte ir šie etapai detalizuojami šiose taisyklėse. Aiškinant šias taisykles, daroma išvada, kad 22 punkte nustatyti veiksmai atliekami pirmajame vertinimo etape, o 23 punkte numatyti veiksmai atliekami antrajame projekto vertinimo etape.

76Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos motyvai ir argumentai dėl to, kad jos pateikta paraiška galėjo būti atmesta tik antrajame vertinimo etape, yra nepagrįsti. Pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių 5 punktą, antrasis projekto vertinimo etapas gali vykti tik tuomet, jeigu projektų atrankos komitetas (toliau – PAK) priimtų rekomendacinį sprendimą dėl projekto tinkamumo būti vertinamu antrajame projekto vertinimo etape.

77Šiuo atveju PAK rekomendacija buvo tokia: projektas „Vėjo jėgainės statyba Pyplių kaime“, skirtas elektros energijos gamybai plėtoti, netinkamas vertinti antrajame projektų atrankos etape, nes neatitinka Taisyklių 22.13 punkte nustatyto reikalavimo, jog naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmės, nurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse (b. l. 166–169).

78Taigi Ministerijai rekomenduota jau pirmajame vertinimo etape priimti sprendimą neteikti paramos, todėl Ministerija ginčijamą sprendimą galėjo priimti.

79Pagal Administravimo taisykles paramos paraiškų vertinimą sudaro 3 dalys: paramos paraiškų administracinės atitikties tikrinimas, tinkamumo skirti paramą vertinimas ir pirmumo vertinimas (34 punktas), kurios nesutampa su atrankos etapais, kurie numatyti Priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

80Tikrinant paramos paraiškos administracinę atitiktį pareiškėjos paraiška buvo pripažinta tinkama ir įvertinta teigiamai (b. l. 89–90).

81Po to vyko tinkamumo skirti paramą vertinimas (34.2. punktas), kurio metu, kaip matyti iš pateiktų dokumentų, pareiškėjos projekto tinkamumo vertinimas pirmajame etape buvo atliekamas kelis kartus ir duota išvada, kad projektas tinkamas teikti paraišką antrajam projekto vertinimo etapui (b. l. 57).

82Tinkamumo vertinimas Administravimo taisyklėse reglamentuojamas 51–58 punktuose. Nustatyta, kad reikalavimai pareiškėjams bei paramos paraiškos tinkamumui nustatomi Programoje ir (arba) Programos priemonės įgyvendinimo taisyklėse (Administravimo taisyklių 64 p.). Taigi, tinkamumo vertinimui reikia vadovautis Priemonės įgyvendinimo taisyklėmis, kuriose ir nustatomi du projektų vertinimo etapai ir tinkamumo gauti paramą kriterijai, kurie yra atskiri abiem etapams (22 ir 23 punktai).

83Kadangi šiuo atveju buvo sudarytas PAK, sprendimą dėl paramos skyrimo turėjo priimti Žemės ūkio ministerija (Administravimo taisyklių 73, 74, 75 punktai). Administravimo taisyklių 75 punkte nustatyta, kas turi būti nurodyta sprendime skirti ar neskirti paramą. Apie tokį sprendimą pareiškėjui pranešama per Agentūrą (Administravimo taisyklių 76 punktas).

84Taigi teismas daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje sprendimas priimtas tinkamame paraiškos vertinimo etape.

85Nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, ar pagrįstai ir teisėtai priimtas sprendimas neskirti paramos.

86Sprendimas neskirti paramos grindžiamas Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktu ir teisės aktais, kurie nurodomi tiek šiame punkte, tiek yra susiję su ekonominio gyvybingumo rodiklių reglamentavimu (šiuo atveju elektros energijos kainų reguliavimu). Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punkte nustatyti tinkamumo gauti paramą kriterijai taikomi pirmajame vertinimo etape. Vienas iš tokių kriterijų – pareiškėjas verslo plane įrodo, kad naujas įsteigtas ūkio subjektas ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo rodiklių reikšmes, nurodytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal programos priemones, ekonominio gyvybingumo taisyklėse, patvirtintose žemės ūkio ministro 2009-05-15 įsakymu Nr. 3D-350.

87Šiame punkte nurodyta, kad atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama, tačiau pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.11 punkte nustatytą laikotarpį ir tvarką. Atsižvelgiant į 22.11 punktą, pats pareiškėjas gali tikslinti preliminarų ūkinės veiklos pradžios balansą tik pradėjus naujos įmonės veiklą ir ruošiantis antrajam projekto vertinimo etapui, tačiau tik laikotarpiu nuo pirmojo PAK rekomendacinio sprendimo dėl projekto tinkamumo būti vertinamam antrajame projekto vertinimo etape ir labai mažos įmonės įsteigimo iki paramos paraiškos antrajam projekto vertinimo etapui pateikimo ir užregistravimo Agentūroje dienos.

88Todėl šiuo konkrečiu atveju (pirmajame etape) pareiškėja negalėjo tikslinti ekonominio gyvybingumo rodiklių, kadangi įmonė nebuvo įsteigta.

89Be to, 22.11 punktas dar kartą patvirtina, kad pareiškėjos paraiška atmesta pirmajame vertinimo etape, kadangi perėjimui į antrą etapą pagal šį punktą būtinas PAK rekomendacinis sprendimas, paraiškos pakartotinis užregistravimas Agentūroje.

90Pareiškėjos projektas nebuvo atmestas dėl to, kad ji verslo plane neįrodė, kad 5 metus kainos išliks tokios, kaip apskaičiuota verslo plane, kad projektas bus ekonomiškai nenuostolingas. Atsakovės tiesiog nurodė, kad kainos iš viso negali būti prognozuojamos. Verslo plane pareiškėja nurodo duomenis, patvirtinančius investicinio projekto ekonominį gyvybingumą, vadovaujasi vieninteliu jai prieinamu oficialiu šaltiniu, t. y. norminiu aktu paskelbtomis kainomis bei Vyriausybės nutarimais.

91Projektas pripažintas netinkamu finansuoti, remiantis Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 13 punktu. Šių taisyklių 13 p. pasakyta, kad ūkio subjektai laikomi netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus, kai yra toliau nurodomi galimi variantai, jų yra 2, o antrasis dar skirstomas į 4.

92Nagrinėjamoje byloje,ginčijamame potvarkyje, taip pat ir PAK išvadose bei Agentūros vertimo ataskaitose nurodyta, taikomas taisyklių 13 punktas, bet nenurodytas papunktis, todėl teismas negali analizuoti, ar tinkamai taikytos Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės.

93Pareiškėja projekte pateikė iš veiklos gaunamų pajamų 5 metų finansines prognozes (b. l. 117–118).

94Pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros energiją, gaunamą iš atsinaujinančių energijos šaltinių, yra nustatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2002 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 7 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų“ (Žin., 2002, Nr. 16-648; 2008, Nr. 16-217), t. y. jo pakeitimu Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2008-02-21 nutarimu Nr. O3-27. Vėjo jėgainėms nustatyta kaina – 30 ct/kWh, kuri turėjo būti taikoma nuo 2009-01-01. Šią kainą pareiškėja numato ir 5 finansinių metų prognozinėse finansinėse ataskaitose. Tokios kainos galiojo ir nuo 2010-01-01, be to, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija savo tinklalapyje (šaltinis http://www.enmin.lt) jau paskelbė elektros energijos, atitinkančios viešuosius interesus elektros energetikos sektoriuje, kainas (be PVM) 2011 metams ir elektros energijos kaina, pagaminta vėjo elektrinėse, išliko ta pati – 30 ct už kW, t. y. ji nesumažėjo.

95Taigi pareiškėja prognozes apskaičiavo pagal vidutinę teisės aktais nustatytą elektros supirkimo kainą. Tik po to, kai Energetikos ministerija pateikė informaciją, kad keisis teisės aktai, kuriais galbūt bus reglamentuojamos ir kainos, Agentūra (b. l. 36–37), PAK (166-169) ir Žemės ūkio ministerija (b. l. 10–13) padarė išvadą, kad pareiškėjos verslo plane pateiktos finansinių prognozių sudarymo prielaidos yra nepagrįstos.

96Teismas, įvertinęs Energetikos ministerijos raštų turinį, nustatė, kad juose nėra konkrečių duomenų, kaip gali pakisti kainos, kurios nustatytos Komisijos nutarimu. Be to, į šį kainų reguliavimą yra įsijungusi ir Vyriausybė, kuri 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474 patvirtintu Aprašu nustatė, kad elektra iš aptariamų elektrinių iki 2020-12-31 bus superkama sutartinėmis kainomis, kompensuojant gamintojams skirtumą tarp pajamų lygio, apskaičiuoto pagal Komisijos nustatytą tarifą, ir faktiškai gaunamų parduodant elektros energiją sutartinėmis kainomis pajamų, neviršijant nutarimu patvirtinto Aprašo 2 priede nurodytos kiekvienos rūšies energijos išteklių metinės apimties. Taigi Vyriausybė iki 2020 metų įsipareigojo remti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių ir iki šiol nurodytas Vyriausybės nutarimas nėra pakeistas.

97Žemės ūkio ministerijos sprendimas turi būti grindžiamas nustatytais faktais ir teisės normomis, kaip tai numato Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis.

98Priemonės įgyvendinimo taisyklių (2009-08-27 įsakymo Nr. 3D-629 redakcija) patvirtintas ekonominės veiklos pagal priemonę rūšių sąrašas, kurio 1.67 p. numatyta viena iš veiklos rūšių – elektros energija (iš atsinaujinančių energijos šaltinių ir bioenergija). Ši veikla paraiškos teikimo metu buvo nurodyta kaip remiama.

99Skundžiamame potvarkyje nurodomas Vyriausybės 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474 patvirtinto Aprašo 9 punktas ir juo remiantis pasisakoma, kad kainos nėra prognozuojamos, tačiau tokia Aprašo 9 punkto nuostata galiojo jau nuo 2006-09-22 (2006 09 18 nutarimo Nr. 897 redakcija).

100Taigi darytina išvada, kad jau nuo 2009 m. rugsėjo mėn. veikla įtraukta į veiklos rūšių sąrašą jau žinant, kad kainos tarifai keisis ir negali būti prognozuojami, kas reiškia, kad bet koks teikiamas projektas iš karto gali būti pripažintas netinkamu.

101Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad Energetikos ministerijos raštais pateikta informacija nebuvo nauja (siurprizinė). Be to, atsakovės niekaip neįvertino aplinkybės, kad Vyriausybė minėtu nutarimu įsipareigojo remti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių iki 2020 metų, kompensuodama kainų skirtumą.

102Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, darytina išvada, kad paraiškos vertinimo metu buvo papildomos informacijos poreikis. Ministerija privalėjo grąžinti paraišką Agentūrai (informuojant PAK, kaip numato Priemonės įgyvendinimo taisyklės) arba pati surinkti patikimus ir objektyvius duomenis dėl kainų prognozės penkeriems metams ir pateikti informaciją Agentūrai ir PAK.

103Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad skundžiamas Žemės ūkio ministerijos 2010 10 08 kanclerio potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo“ dalis, kurioje nuspręsta neskirti paramos pareiškėjos J. S. projektui pagal jo Agentūrai pateiktą paraišką dėl paramos projektui „Vėjo jėgainės statyba Pyplių kaime“ Nr. ( - ) neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų, kadangi nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis, t. y. sprendimas grindžiamas abejonėmis dėl pareiškėjos nurodytų kainų stabilumo, bet šios abejonės nei patvirtintos, nei paneigtos, nenurodytas Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių punktas, nurodytas Vyriausybės 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474 patvirtintas aprašas, kurio nuostatos turėjo būti žinomos įtraukiant veiklą į remiamų veiklų sąrašą. Sprendimas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą.

104Atsakovės nepagrįstai vertina, kad Energetikos ministerijos raštai yra neginčijamas pagrindas atmesti paraišką. Šie raštai yra tik šios ministerijos nuomonė, kad kainos iš viso negali būti prognozuojamos, o pareiškėja vadovavosi valstybės institucijos norminiu teisės aktu nustatytomis kainomis, kurios iki šiol nepakito. Komisija, apskaičiuodama kainas, vadovavosi atitinkamomis metodikomis, iš to teismas daro išvadą, kad kainos gali būti prognozuojamos, tačiau Agentūra net nesikreipė į Komisiją, nors Energetikos ministerija pasiūlė kreiptis į Komisiją. Sprendimas turėjo būti pagrįstas objektyviais duomenimis, kurie galbūt patvirtintų, kad projektas ekonomiškai nėra gyvybingas, įvertinant jame nurodomą kainą penkeriems metams, tačiau jokie tyrimai nurodytais klausimais nebuvo atliekami, jokie objektyvūs duomenys nebuvo gauti.

105Pareiškėja pagrįstai teigia, kad atliekant paraiškos vertinimą nebuvo laikomasi teisės aktuose nustatytų terminų. Administravimo taisyklių 33 punkte nustatyta, kad paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jos užregistravimo, į 3 mėnesių terminą neįskaičiuojamas paklausimų pareiškėjui bei patikros vietoje atlikimo terminas, nurodyta, kad Priemonės įgyvendinimo taisyklėse gali būti nustatyti ir kiti terminai. Priemonės įgyvendinimo taisyklių 34 punkte nustatyta, kad pirmajam projekto vertinimo etapui pateiktos paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip vieną mėnesį nuo jos užregistravimo Agentūroje dienos. Tik antrajame projekto vertinimo etape taikomi Administravimo taisyklėse nustatyti terminai (taip pat neskaičiuojami tie patys laikotarpiai, kaip numatyta šiose taisyklėse). Taigi iš viso pirmasis etapas gali tęstis vieną mėnesį ir šis terminas akivaizdžiai pažeistas. Tačiau negalima teigti, kad šis pažeidimas turėjo esminę reikšmę priimant nepagrįstą sprendimą. Iš bylos duomenų galima daryti išvadą, kad per šį laikotarpį buvo pateiktas paklausimas pareiškėjai, rašomi paklausimai Energetikos ministerijai, paraiškos buvo perduotos Kauno technologijos universitetui vertinti ir kt.

106Šiuo atveju teismas nevertina kitų pareiškėjos argumentų, susijusių su Europos Sąjungos teisės aktų taikymu, nes teismas nepripažįsta pareiškėjos teisės į paramą, o konstatuoja, kad sprendimas netenkinti paramos paraiškos nėra teisėtas ir pagrįstas.

107Antrasis pareiškėjos reikalavimas negali būti tenkinamas taip, kaip jis suformuluotas. Nurodytas tokios paramos teikimo teisinis reglamentavimas numato, kad galutinį sprendimą skirti paramą priima Žemės ūkio ministerija, o tiek PAK, tiek Nacionalinės mokėjimo agentūros surašomi dokumentai yra tik rekomendacinio pobūdžio. Nepaisant to, PAK ir Agentūros parengiami dokumentai yra itin svarbūs sprendžiant klausimą dėl paramos skyrimo, nes be jų parama negali būti skiriama. Tai patvirtina Administravimo taisyklių 74 punkto nuostatos, kurios leidžia daryti išvadą, kad netinkamai įvertinta paraiška turi būti grąžinama Agentūrai vertinti pakartotinai, bet tai turi padaryti ministerija. Šiuo konkrečiu atveju Agentūra vertinimo ataskaitoje turėtų nurodyti konkrečius duomenis, tikslius teisės aktus, kuriais pagrindžiama išvada, kad projektas neatitinka ekonominio gyvybingumo rodiklių. Dėl to teismas gali įpareigoti atlikti veiksmus tik Ministeriją. Be to, kaip minėta pirmiau, tai nebus laikoma vertinimu antrajame projekto vertinimo etape, kadangi projekto vertinimas pirmajame etape (panaikinus Ministerijos potvarkį) nėra užbaigtas, Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22 punkto kriterijai turi būti taikomi iš naujo. Tai, kad vertinimas turi būti atliekamas pagal paraiškos pateikimo dieną galiojusias taisykles, akivaizdu, kadangi vertinama turi būti ta pati 2010-03-09 pateikta paraiška, o Administravimo taisyklių 39 punkte numatyta, kad visos pateiktos paraiškos turi būti vertinamos pagal priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus tinkamumo ir pirmumo kriterijus paramai gauti, šie kriterijai vertinimo metu negali būti keičiami.

108Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundo reikalavimai tenkinami iš dalies. Skundžiama potvarkio dalis naikintina kaip neteisėta ir nepagrįsta, nes neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų (Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 str. 1 d. 1 p.), o Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija įpareigotina grąžinti pareiškėjos J. S. paraišką Nr. ( - ) dėl paramos projektui „Vėjo jėgainės statyba Pyplių kaime“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pakartotiniam vertinimui.

109Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1, 2 p., 127 str. 1 d., teismas

Nutarė

111Panaikinti Žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 kanclerio potvarkio Nr. 4D-132 „Dėl projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų priemones „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“, „Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos“ ir „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ sąrašo patvirtinimo“ dalį, kurioje nuspręsta neskirti paramos pagal pareiškėjos J. S. 2010-03-09 Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateiktą paraišką Nr. ( - ) dėl paramos projektui.

112Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti pareiškėjos J. S. paraišką Nr. ( - ) dėl paramos projektui „Vėjo jėgainės statyba Pyplių kaime“ Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pakartotiniam vertinimui.

113Likusioje dalyje skundą atmesti.

114Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Pareiškėja J. S. kreipėsi į teismą su skundu (b. l.... 5. 1) panaikinti Žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 kanclerio potvarkio Nr.... 6. 2) įpareigoti Žemės ūkio ministeriją ir Nacionalinę mokėjimo agentūrą... 7. Skunde paaiškino, kad skundžiamu aktu nuspręsta neskirti paramos... 8. Skundžiamo akto išvados pagrindžiamos Energetikos ministerijos raštais. Į... 9. Paramos kaimo plėtrai teisinius santykius reglamentuoja teisės aktai, kuriuos... 10. Mano, kad skundžiamo akto panaikinimo pagrindai yra numatyti Administracinių... 11. Paaiškina, kad Žemės ūkio ministerija privalėjo vadovautis Viešojo... 12. Pareiškėja akcentuoja, kad skundžiamame akte nurodomas vienintelis sprendimo... 13. Paaiškina, kad paraiškos administracinės atitikties vertinimas pirmajame... 14. Pareiškėja taip pat paaiškino, kad paraiška atmesta tik dėl ekonominio... 15. Remiasi Paramos administravimo taisyklių 41 p., 36 p., 91 p. ir aiškina, kad... 16. Paaiškino, kad NMA 2010-04-09 raštu Nr. PPD-(SD)-360 pareiškėjai pateikė... 17. Paaiškino, kad pareiškėja, teikdama paraišką paramai gauti, pateikė... 18. Pareiškėja skunde teigia, kad skundžiamame akte nenurodytas konkretus... 19. Teigia, kad skundžiamas aktas priimtas nesilaikant jo priėmimui nustatytų... 20. Atsižvelgdama į išdėstytus pažeidimus, daro išvadą, kad skundžiamu aktu... 21. Remiasi Programos administravimo taisyklių 33 p., 34 p. ir aiškina, kad... 22. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skundą ir jo argumentus,... 23. Atsakovė Žemės ūkio ministerija atsiliepime į skundą nurodo, kad... 24. Atsakovė remiasi Administravimo taisyklių 53.3, 74 80 punktais bei Lietuvos... 25. Teigia, kad Agentūra pateikė ministerijai išnagrinėtų paraiškų vertinimo... 26. Paaiškino, kad projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros... 27. Potvarkis buvo pasirašytas vadovaujantis Administravimo taisyklėmis,... 28. Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktas nurodo, kad pareiškėjas,... 29. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjos skunde klaidingai cituojamos Programos... 30. Pažymi, kad tarnybinio bendradarbiavimo principas, įtvirtintas Lietuvos... 31. Atsakovė nepagrįstu laiko pareiškėjos argumentą dėl teisėtų lūkesčių... 32. Taip pat pažymi, kad paramos paraiškos administravimo procesas baigiasi ne... 33. Teigia, kad pareiškėjai nebuvo suteikta jokių garantijų, pareiškėja... 34. Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimą ir jo argumentus, prašė... 35. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 36. Teigia, kad pagal Priemonės įgyvendinimo taisyklių 22.13 punktą,... 37. Paaiškino, kad pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros... 38. Atsakovė pažymėjo, kad ji 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 „Dėl... 39. Agentūra nurodo, kad, išnagrinėjusi teisės aktus, nustatė, kad Lietuvoje... 40. Agentūra mano, kad atsižvelgus į Lietuvos Respublikos energetikos... 41. Teigia, kad buvo nustatyta, jog projekto verslo plane pateiktos finansinių... 42. Mano, kad Agentūra nepažeidė nė vieno teisės akto, nenukrypo nuo paramos... 43. Pažymėjo, kad Administravimo taisyklių 41 punkte nustatyta, jog pareiškėjo... 44. Mano, kad skunde pareiškėja netinkamai interpretuoja ir aiškina Priemonės... 45. Atsakovė pažymėjo, kad 2010-04-02 pareiškėjai buvo išsiųstas paklausimas... 46. Teigia, kad nesutinka su skunde keliamu reikalavimu įpareigoti Agentūrą... 47. Atkreipė dėmesį, jog Agentūros 2010 m. spalio 14 d. raštas Nr.... 48. Teigia, kad Priemonės įgyvendinimo taisyklių 62 punkte nustatyta, kad... 49. Teismo posėdyje Agentūros atstovai palaikė atsiliepime išdėstytus... 50. Skundas tenkinamas iš dalies.... 51. Teismas, remdamasis bylos duomenimis, nustatė, kad pareiškėja Agentūrai... 52. Agentūrai pareiškėja pateikė paramos paraišką Nr. 1 pagal Lietuvos kaimo... 53. Verslo plane XIII skyriuje pateikiama informacija apie ūkio subjekto... 54. Teismas nustatė, kad paraiškos administracinės atitikties vertinimas... 55. Paraiškos vertinimas pradėtas 2010-03-34, 2010-04-19 pateikta ataskaita,... 56. Nustatyta, kad Agentūra su 2010-05-19 raštu Nr. BRK-(10.11)-1095 kreipėsi į... 57. Energetikos ministerija 2010-05-26 rašte Nr. (8.2-10-3-1527 (b. l. 31)... 58. Agentūra su 2010-05-27 raštu Nr. BRK-(10.11)-1188 dar kartą kreipėsi į... 59. Energetikos ministerija 2010-06-02 rašte Nr. (8.3-10)-3-1597 (b. l. 49),... 60. Projekto technologinės dalies vertinimą (b. l. 58) atliko Šiaulių... 61. Įvertinęs projekto technologinės dalies vertinimo ataskaitą, teismas daro... 62. Agentūra 2010-04-09 pateikė pareiškėjai paklausimą „Dėl reikiamų... 63. Pareiškėja 2010-04-14, atsakydama į 2010-04-09 Agentūros raštą, pateikė... 64. Iš Agentūros Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros programos,... 65. 2010-08-09 paraiškos vertinimo ataskaitoje (b. l. 53) vertinimo kriterijų 13... 66. 2010-08-10 įvertintos paraiškos ataskaitoje (b. l. 59–60) nurodoma, kad... 67. Teismas nustatė, kad, nors atlikus pirminius vertinimus, pareiškėjos... 68. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2010-08-11 paraiškos vertinimo ataskaitos (b.... 69. Žemės ūkio ministerijos kancleris 2010-10-08 potvarkiu Nr. 4D-132 (b. l.... 70. Potvarkyje daroma išvada, kad liberalizuojant elektros rinką Lietuvoje,... 71. Pareiškėja nesutinka su Žemės ūkio ministerijos kancleris 2010-10-08... 72. Ginčo santykius reguliuoja: Žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr.... 73. Paraiškos vertinimo procedūros atliekamos vadovaujantis Administravimo... 74. Administravimo taisyklės numato, kad pateiktos paraiškos turi būti... 75. Atsisakymas tenkinti paraišką grindžiamas Priemonės įgyvendinimo... 76. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjos... 77. Šiuo atveju PAK rekomendacija buvo tokia: projektas „Vėjo jėgainės... 78. Taigi Ministerijai rekomenduota jau pirmajame vertinimo etape priimti... 79. Pagal Administravimo taisykles paramos paraiškų vertinimą sudaro 3 dalys:... 80. Tikrinant paramos paraiškos administracinę atitiktį pareiškėjos paraiška... 81. Po to vyko tinkamumo skirti paramą vertinimas (34.2. punktas), kurio metu,... 82. Tinkamumo vertinimas Administravimo taisyklėse reglamentuojamas 51–58... 83. Kadangi šiuo atveju buvo sudarytas PAK, sprendimą dėl paramos skyrimo... 84. Taigi teismas daro išvadą, kad nagrinėjamoje byloje sprendimas priimtas... 85. Nagrinėjamoje byloje būtina nustatyti, ar pagrįstai ir teisėtai priimtas... 86. Sprendimas neskirti paramos grindžiamas Priemonės įgyvendinimo taisyklių... 87. Šiame punkte nurodyta, kad atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama,... 88. Todėl šiuo konkrečiu atveju (pirmajame etape) pareiškėja negalėjo... 89. Be to, 22.11 punktas dar kartą patvirtina, kad pareiškėjos paraiška atmesta... 90. Pareiškėjos projektas nebuvo atmestas dėl to, kad ji verslo plane neįrodė,... 91. Projektas pripažintas netinkamu finansuoti, remiantis Ekonominio gyvybingumo... 92. Nagrinėjamoje byloje,ginčijamame potvarkyje, taip pat ir PAK išvadose bei... 93. Pareiškėja projekte pateikė iš veiklos gaunamų pajamų 5 metų finansines... 94. Pareiškėjos pateiktose finansinėse prognozėse elektros kaina už elektros... 95. Taigi pareiškėja prognozes apskaičiavo pagal vidutinę teisės aktais... 96. Teismas, įvertinęs Energetikos ministerijos raštų turinį, nustatė, kad... 97. Žemės ūkio ministerijos sprendimas turi būti grindžiamas nustatytais... 98. Priemonės įgyvendinimo taisyklių (2009-08-27 įsakymo Nr. 3D-629 redakcija)... 99. Skundžiamame potvarkyje nurodomas Vyriausybės 2001-12-05 nutarimu Nr. 1474... 100. Taigi darytina išvada, kad jau nuo 2009 m. rugsėjo mėn. veikla įtraukta į... 101. Iš to, kas išdėstyta, matyti, kad Energetikos ministerijos raštais pateikta... 102. Atsižvelgiant į tokias aplinkybes, darytina išvada, kad paraiškos vertinimo... 103. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, daroma išvada, kad skundžiamas... 104. Atsakovės nepagrįstai vertina, kad Energetikos ministerijos raštai yra... 105. Pareiškėja pagrįstai teigia, kad atliekant paraiškos vertinimą nebuvo... 106. Šiuo atveju teismas nevertina kitų pareiškėjos argumentų, susijusių su... 107. Antrasis pareiškėjos reikalavimas negali būti tenkinamas taip, kaip jis... 108. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundo reikalavimai... 109. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str.... 111. Panaikinti Žemės ūkio ministerijos 2010-10-08 kanclerio potvarkio Nr. 4D-132... 112. Įpareigoti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją grąžinti... 113. Likusioje dalyje skundą atmesti.... 114. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...