Byla e2VP-244-445/2018
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant atsakovo(pareiškėjo) R. J. atstovui advokatui Gintarui Česnulevičiui, ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Odetai Gruodienei, trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus atstovui Gintarei Baziliukaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. J. pareiškimą dėl sprendimo civilinėje byloje Nr.2-28-445/2015 vykdymo tvarkos pakeitimo pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui R. J. dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo.

3Teismas

Nustatė

4atsakovas R. J. paduotu pareiškimu prašo pakeisti sprendimo vykdymo civilinėje byloje Nr. 2-2-28-445/2015 tvarką, pratęsiant terminą teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus LR Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą (neypatingo statinio statybai ir rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą naujo nesudėtingo statinio statybai) - gyvenamojo namo, trijų ūkinių pastatų ir tvoros, esančių ( - ), statybai įteisinti penkiolikai (15) mėnesių.

5Atsakovas nurodė, kad 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-2-28-445/2015, įpareigojo atsakovą (statytoją) R. J., asmens kodas ( - ), savo lėšomis per dvylika mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus LR Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą (neypatingo statinio statybai ir rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą naujo nesudėtingo statinio statybai) - gyvenamojo namo, trijų ūkinių pastatų ir tvoros, esančių ( - ), statybai įteisinti. Taip pat Varėnos rajono apylinkės teismas nustatė, kad jeigu per teismo sprendime nustatytą terminą reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo neįvykdomas, įpareigoti mane, atsakovą (statytoją) R. J., asmens kodas ( - ), per tris mėnesius nuo teismo nustatyto termino savavališkos statybos padariniams pašalinti termino pasibaigimo (paskutinės nustatytos dienos įteisinti savavališką statybą pasibaigimo) nugriauti savavališkai pastatytus statinius – gyvenamąjį namą, tris ūkinius pastatus ir tvorą, esančius valstybinėje žemėje ( - ) šalia žemės sklypo (kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ), bei sutvarkyti statybvietę. Be to teismas nusprendė nustatyti, kad atsakovui (statytojui) R. J., neįvykdžius teismo sprendimo įpareigojimo per nustatytą terminą nugriauti savavališkai pastatytus statinius – gyvenamąjį namą, tris ūkinius pastatus ir tvorą, esančius valstybinėje žemėje ( - ), šalia žemės sklypo (kurio kadastrinis Nr. ( - ), esančio ( - ) bei sutvarkyti statybvietę, suteikti teisę atlikti visus šiuos veiksmus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, išieškant iš atsakovo (statytojo) R. J. patirtas išlaidas.

62017-06-13 nutartimi atsakovo R. J. prašymas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo buvo tenkintas iš dalies. Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-05-28 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-28-445/2015 vykdymą dalyje, kuria atsakovas įpareigotas per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, teisės aktų nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir sumokėjus Statybos įstatymo I priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, buvo atidėtas penkių (5) mėnesių terminui nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

7Šioje nutartyje teismas konstatavo, jog atsakovas teismo nustatytu terminu pašalinti savavališkos statybos padarinius ėmėsi aktyvių veiksmų, jog gautų statybą pagrindžiantį leidimą, tačiau šio statybą pagrindžiančio leidimo gavimas apima eilę procedūrų, kurių įgyvendinimas nepriklauso vien tik nuo atsakovo valios, kas sudarė pagrindą savavališkos statybos padarinių šalinimui sprendime nustatytu terminu. Teismas atsižvelgė į tai, kad sprendimu nustatyto įpareigojimo prioritetas yra statybą leidžiančio dokumento gavimas, o ne pastatų nugriovimas, atsižvelgiant į tai, kad atsakovas ieško būdų gauti savavališką statybą leidžiantį dokumentą, darytina išvada, kad yra pagrindas atsakovo prašymą tenkinti iš dalies. Atsakovo ginčo pusiausvyra su kitomis šalimis, kaip trečiojo asmens Varėnos rajono savivaldybės administracijos pozicija, jog ji neturi duomenų įrodančių apie atsakovo R. J. nuosavybės teises į žemės sklypą, esantį ( - ), yra reikšmingi faktiniai duomenys, nurodantys į aplinkybes, kad savavališkos statybos padariniai gali būti pašalinti ir netaikant kraštutinės priemonės – statinių nugriovimo.

8Atsakovas R. J. savo pareiškimą grindžia šiais motyvais ir pagrindais:

92017-06-13 gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Varėnos skyriaus atsakymą Nr. 3SD-3541-(14.3.104.), kuriame nurodoma, jog naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų-pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (toliau - Taisyklės) 6 punkte numatyta, kad žemės sklypų planų su nustatytais žemės sklypų ribų posūkio taškais ir riboženklių koordinatėmis valstybinėje koordinačių sistemoje pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus ir žemės sklypų kadastro duomenų bylų rengimo organizatorius yra teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto rengimo organizatorius. Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyrius galėtų priimti sprendimą suformuoti žemės sklypą ir įregistruoti jį Nekilnojamojo turto registre tik turėdamas žemės sklypo kadastro duomenų bylą, kurios parengimą pagal anksčiau minėtas nuostatas šiuo atveju turi organizuoti Varėnos rajono savivaldybės administracija;

10detalusis planas buvo patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T-V-694 „Dėl Detaliųjų planų tvirtinimo" ir visa su šio sklypo suformavimu susijusi dokumentacija buvo pateikta Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriui, nesutikdamas su Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus atsakymu, vadovaudamasis Išankstinio ginčų nagrinėjimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie žemės ūkio ministerijos ne teismo tvarka taisyklių 30 p., Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyriaus sprendimą apskundė Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, prašydamas panaikinti NŽT Varėnos skyriaus 2017-06-13 sprendimą Nr. 3SD-3541-(14.3.104.) bei įpareigoti NŽT Varėnos skyrių įtraukti suformuotą žemės sklypą, esantį ( - ), į Laisvos valstybinės žemės fondą, įregistruoti jį VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre bei iš esmės spręsti klausimą dėl jo perleidimo nuosavybėn, perdavimo naudotis ar nuomos.Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM skundą gavo ir įregistravo 2017 m. liepos 4 d. Nors nuolat domėjosi skundo nagrinėjimo eiga, tačiau daugiau kaip per 2 mėnesius nesulaukęs jokio atsakymo apie skundo nagrinėjimą, 2017 m. rugsėjo 11 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos išnagrinėti 2017 m. birželio 29 d. skundą bei priimti dėl jo sprendimą. Užvedus administracinę bylą Nr. I-5264-1063/2017 Vilniaus apygardos administraciniame teisme, gavo 2017 m. rugsėjo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM sprendimą Nr. 1SS-2385-18.5. (gauta 2017 m. rugsėjo 27 d.), kuriame nurodoma, jog vadovaujantis Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (toliau - Taisyklės) 6 ir 7 punkto nuostatomis, Skyrius galėtų priimti sprendimą suformuoti žemės sklypą ir jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre tik turėdamas žemės sklypo kadastro duomenų bylą. Pagal Skyriaus (NŽT Varėnos skyriaus) pateiktą informaciją, detaliuoju planu suformuoto žemės sklypo, esančio ( - ), dokumentų byloje nėra nei šio žemės sklypo kadastro duomenų bylos, nei dokumento, patvirtinančio, kad tokia byla būtų pateikta Skyriui. Tačiau žemės sklypo dokumentų byloje yra tik UAB „GEOMASTAS" 2006-02-07 parengto žemės sklypo plano M 1:1000 nepatvirtinta kopija. Minėtame sprendime nurodoma, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (toliau - Nutarimas) 2.1 punkte yra įtvirtinta, kad naujais kitos paskirties valstybinės žemės sklypais (toliau - nauji žemės sklypai; žemės sklypai) laikomi pagal detaliuosius planus ar žemės valdos projektus kitai paskirčiai suformuoti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoti valstybinės žemės sklypai, kuriuose: nėra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms nuosavybės teise priklausančių statinių ar įrenginių. Žemės sklypai, kuriuose nutiesti tik inžineriniai tinklai ar (ir) pastatyti tik neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statiniai, kurie skirti pagrindiniam statiniui (jo priklausiniui) ar įrenginiui, priskiriami naujiems žemės sklypams (2.1.1 papunktis); yra Lietuvos ar užsienio fiziniams arba juridiniams asmenims ar kitoms užsienio organizacijoms priklausančių laikinųjų statinių, kurių naudojimo laikas pasibaigęs (2.1.2 papunktis). Vadovaujantis minėtų Taisyklių 6 ir 7 punkto nuostatomis, bei atsižvelgiant į tai, kas šiame rašte išdėstyta, Tarnyba padarė išvadą, kad detaliuoju planu suprojektuotas 0,1350 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), negali būti suformuotas, įregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir priimtas sprendimą parduoti ar išnuomoti jį aukcione, kadangi šiame žemės sklype yra nelegaliai pastatytas gyvenamasis namas dėl ko jis neatitinka naujo žemės sklypo sąvokos, įtvirtintos Nutarimo 2.1 papunktyje;

11dėl institucijų nenoro bendradarbiauti bei vykdyti 2015 m. gegužės 28 d. Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-28-445/2015, neturiu galimybės teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus LR Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą gauti statybą leidžiantį dokumentą (neypatingo statinio statybai ir rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą naujo nesudėtingo statinio statybai) - gyvenamojo namo, trijų ūkinių pastatų ir tvoros, esančių ( - ), nors esu parengęs detalųjį planą, kuris patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu, Nekilnojamojo turto kadastro ir registro bylą, tačiau šių duomenų kol kas nepakanka, kad nekilnojamąjį daiktą būtų galima įregistruoti viešajame registre;

12Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 1SS-2385-18.5. apskundė Kauno apygardos administraciniam teismui, prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus 2017-06-13 sprendimą Nr. 3SD-3541-(14.3.104.) ir 2017-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr. 1SS-2385-18.5.; įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrių dėl mano prašymo priimti naują sprendimą. Kauno apygardos administraciniame teisme pagal mano skundą šiuo metu yra užvesta administracinė byla Nr. eI-3280-423/2017, bet šiuo metu dar nėra išnagrinėta;

13atsakovo R. J. vykdyti veiksmai rodo, kad stengėsi, jog galėtų tinkamai įvykdyti Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimą, tačiau per pastarąjį teismo nustatytą laikotarpį teismo įpareigojimo įvykdyti negalėjo dėl nuo atsakovo valios nepriklausančių priežasčių. Žemės sklype, esančiame ( - ), pastatytame gyvenamajame name gyvena kartu su tėvais B. J. ir Ona L. J., kuriems atitinkamai yra 77-eri ir 74-eri metai. Jokio kito gyvenamojo būsto arba galimybės įsigyti naują būstą nei vienas neturi. Todėl ultima ratio priemonė - pastatų griovimas negali būti pripažintas proporcinga priemone nagrinėjamu atveju. Žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba, gyvenamosios paskirties statinio statyba yra galima, taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, todėl manau, kad, atsižvelgiant į susiklosčiusias aplinkybes, į tai, jog aktyviais veiksmais siekiau įteisinti savavališka pripažintą statybą, terminas teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus LR Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą gauti statybą leidžiantį dokumentą yra pratęstinas.

14Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į pareiškimą prašė bylą nagrinėti vadovaujantis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais.

15Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius atsiliepimu į pareiškimą prašė atsakovo R. J. pareiškimo netenkinti.

16Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas prašė skolininko pareiškimą netenkinti.

17Teismo posėdyje atsakovo (pareiškėjo) atstovas palaikė atsakovo R. J. pareiškimą jame nurodytais pagrindais ir motyvais.

18Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento atstovė prašė pareiškimą atmesti.

19Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento atstovė prašė pareiškimą atmesti.

20Teismas

konstatuoja:

21prašymas tenkintinas iš dalies.

222015-05-28 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-28-445/2015 teismas įpareigojo atsakovą (statytoją) R. J., a.k. ( - ) savo lėšomis per dvylika (12) mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus LR Statybos įstatymi 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą (neypatingo statinio statybai ir rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą naujo nesudėtingo statinio statybai) - gyvenamojo namo, trijų ūkinių pastatų ir tvoros, esančių adresu - ( - ), statybai įteisinti. Taip pat nustatė, kad jeigu per teismo sprendime nustatytą terminą reikalavimas dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo neįvykdomas, įpareigoti atsakovą (statytoją) R. J., a.k. ( - ) per tris (3) mėnesius nuo teismo nustatyto termino savavališkos statybos padariniams pašalinti termino pasibaigimo (paskutinės nustatytos dienos įteisinti savavališką statybą pasibaigimo) nugriauti savavališkai pastatytus statinius – gyvenamąjį namą, tris ūkinius pastatus ir tvorą, esančius valstybinėje žemėje ( - ), šalia žemės sklypo (kurio kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), Varėnos m., bei sutvarkyti statybvietę. To neatlikus, nustatė, kad atsakovui (statytojui) R. J., a.k. ( - ) neįvykdžius teismo sprendimo įpareigojimo per nustatytą terminą nugriauti savavališkai pastatytus statinius – gyvenamąjį namą, tris ūkinius pastatus ir tvorą, esančius valstybinėje žemėje ( - ) m., šalia žemės sklypo (kurio kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), bei sutvarkyti statybvietę, suteikti teisę atlikti visus šiuos veiksmus Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, į. k. 288600210, AB ,,Swedbank“, b. k. 73000, a. s. LT977300010002458424), išieškant iš atsakovo (statytojo) R. J., a.k. ( - ) patirtas išlaidas.

232017-06-13 nutartimi atsakovo R. J. prašymas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo buvo tenkintas iš dalies, atidedant sprendimo vykdymą dėl teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus LR Statybos įstatymi 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą (neypatingo statinio statybai ir rašytinį įgalioto valstybės tarnautojo pritarimą naujo nesudėtingo statinio statybai) - gyvenamojo namo, trijų ūkinių pastatų ir tvoros, esančių adresu - ( - ), statybai įteisinti, penkių (5) mėnesių terminui nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

24Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas – tai kitokios sprendimo įvykdymo tvarkos nustatymas, palyginti su teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta jo įvykdymo tvarka ar įprastine tam tikros rūšies sprendimų vykdymo tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-7-83/2013; 2013 m. birželio 25 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-346/2013). Tačiau dėl to, kad prašymas pakeisti sprendimo vykdymo tvarką nagrinėjamas šiam įsigaliojus, spręsdamas tokį klausimą, teismas yra saistomas sprendimo rezoliucinėje dalyje išdėstyto patenkinto materialiojo reikalavimo turinio ir negali keisti sprendimo esmės.

25Statybą leidžiančių dokumentų rūšis, jų išdavimo tvarką, apskaitų ir statistinių ataskaitų tvarkymą, galiojimo panaikinimą ir kitus klausimus reglamentuoja Statybos įstatymas.

26Teritorijų planavimą, planavimo organizatorių, planų rengėjų, fizinių, juridinių asmenų, valstybės ir savivaldybių institucijų teises ir pareigas šiame procese reglamentuoja Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymas (toliau-TPĮ) ir kiti teisės aktai. Nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, atsižvelgima į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografinę padėtį, geologines sąlygas, urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkų ir trečiųjų asmenų teises, valstybės saugumo ir gynybos poreikius (TPĮ 3 straipsnis).

27TPĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad detalieji planai, inter alia, rengiami teritorijoms, kuriose pagal savivaldybių teritorijų ir jų dalių (miestų, miestelių) bendruosius ar specialiuosius planus numatyta plėtoti gyvenamųjų namų, visuomeninės paskirties, rekreacinių ir bendro naudojimo, pramonės ir sandėliavimo, komercinių ir prekybos, inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir kitų objektų statybą (1 punktas); taip pat kai yra formuojami žemės sklypai naujų statinių statybai ar kitai ne žemės ir miškų veiklai plėtoti (2 punktas); kai keičiamas bent vienas iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų: teritorijos (žemės sklypo) naudojimo būdas ir (ar) pobūdis, leistinas pastatų aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas.

28CK 4.103 straipsnio, reglamentuojančio statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilines teisines pasekmes, 3 dalyje įtvirtinta, kad statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą, teismas išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

29Statybos įstatymo 281 straipsnio 2 dalyje išvardyti statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimo būdai. Šioje normoje įtvirtinta teismo teisė ne tik įpareigoti statytoją ar kitus įstatyme nurodytus asmenis per nustatytą terminą nustatytų kaltų asmenų lėšomis nugriauti statinį ar išardyti perstatytas ar pertvarkytas jo dalis, bet ir leisti per nustatytą terminą įteisinti statybą. Tačiau pagal šią įstatymo normą statyba gali būti įteisinta tik tuo atveju, jeigu teismas nustato, kad toks statinio perstatymas ar pertvarkymas yra galimas pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat pagal bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviesiems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

30Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatytos aplinkybės, kad statyti statinius toje vietoje apskritai yra draudžiama, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti pašalinami tik nugriaunant ar išardant statinius, be to nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti ištaisomi suteikiant statytojui galimybę per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

31Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus atsiliepime į pareiškimą nurodoma, jog iš atsakovo pareiškime nurodyto susirašinėjimo su institucijomis turinio matyti, jog iki šiol nėra atlikti jokie realūs veiksmai, siekiant įteisinti atsakovo atliktą savavališką statybą. Pagal galiojančius teisės aktus Nacionalinė žemės tarnyba neturi galimybės išduoti sutikimą (neprieštaravimą), kad būtų įteisinta savavališkai užimtame valstybinės žemės sklype (plote) atlikta savavališka statyba.

32Kauno apygardos administraciniame teisme yra iškelta civilinė byla Nr.eI-3280-423/2017 (Nr.I-1246-423/2018) pagal pareiškėjo R. J. pareiškimą atsakovei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, prašant panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus 2017-06-13 sprendimą Nr.3SD-3541-(14.3.104) ir 2017-09-22 Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr.1SS-2385-18.5, įpareigojant priimti naują sprendimą.

33Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus 2017-06-13 sprendimą Nr.3SD-3541-(14.3.104), pareiškėjo R. J. 2017-05-09 prašymas įtraukti žemės sklypą, esantį ( - ) į Laisvos valstybinės žemės fondą, įregistruoti jį VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre bei spręsti klausimą dėl jo perleidimo nuosavybėn, perdavimo naudotis ar nuomos. Šiame sprendime nurodyta, jog Nacionalinės žemės tarnybos Varėnos skyrius galėtų priimti sprendimą suformuoti žemės sklypą ir jį įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre, tik turėdamas žemės sklypo kadastro duomenų bylą, kurios parengimą turi organizuoti Varėnos rajono savivaldybės administracija. Tuo pačiu informavo, jog šiuo metu nėra parengti visų individualiai statybai žemės sklypų, reikalingų piliečių nuosavybės teisių atkūrimui Varėnos mieste, detalieji palnai ar žemės valdos projektai.

34Varėnos rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu į atsakovo R. J. pareiškimą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo, nenurodė aplinkybių, kurios patvirtintų, jog dėl tam tikrų aplinkybių ar teisės aktų reikalavimų, nesudarys žemės sklypo kadastro duomenų bylą (( - )), kurios parengimą turi organizuoti Varėnos rajono savivaldybės administracija.

35Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2017-09-22 sprendimu Nr. 1SS-2355-18.5., netenkino atsakovo R. J. skundo dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus 2017-06-13 sprendimo Nr.3SD-3541-(14.3.104). Šiame sprendime nurodyta, jog detaliuoju planu suprojektuotas 0.1350 ha ploto žemės sklypas, esantis ( - ), negali būti suformuotas ir įregistruotas Nekilnojamojo turto regsitre ir priimtas sprendimas parduoti ar išnuomuoti aukcione, kadangi šiame žemės sklype yra nelegaliai pastatytas gyvenamasis namas dėl ko jis neatitinka naujo žemės sklypo sąvokos.

36Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos apsaugos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento atsiliepime į atsakovo R. J. pareiškimą nurodyta, jog savavališka statyba negali tęstis neapibrėžtą arba labai ilgą laiką. Valstybinis žemės patikėtinis - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, sutikimo įteisinti ginčo statinius nėra davusi, taip pat nesutinka parduoti savavališkai pastatytais ginčo statiniais užimtą valstybinę žemę. Ieškovė pripažįsta, kad atsakovas R. J. nuo seno atliko tam tikrus veiksmus dėl ginčo statinių įteisinimo – kartu su žemės sklypo Varėnos rajono savivaldybės administracija rengė detalųjį planą, ketino atlikti valstybinės žemės ir žemės sklypo mainų sutartį, teikia prašymus įsigyti valstybinę žemęs, kurioje savavališkai pastatė ginčo statinius, tačiau ginčo statiniai nebuvo ir nėra įteisinti. Sprendimų vykdymas negali būti iliuzinė teisė ir yra sudėtinė teisės į teismą dalis, todėl žala negali būti daroma vienai iš šalių.

37Įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr.2-28-445/2015 buvo nuspręsta, kad ginčo statinių statyba atitinkamoje teritorijoje iš viso galima, nustatytos aplinkybės dėl kokių priežasčių savavališka statyba nėra įteisinta ir, kad statytojo galimybės ją įteisinti yra realios, taip pat per kokį terminą statytojas galėtų sutvarkyti reikalingą statybų dokumentaciją (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-43/2015).

38Suinteresuotas asmuo (ieškovė) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos apsaugos ministerijos pripažino, kad pareiškėjas savo veiksmais siekia įvykdyti teismo sprendimą, tačiau dėl jam susiklosčiusių nepalankių aplinkybių, per nustatytą terminą to padaryti nespėjo, ir teigia, jog akivaizdu, jog savavališka statyba nebus įteisinta.

39Pagal byloje nustatytas aplinkybes, atsakovas R. J. siekia įteisinti savavališką statinių statybą, pateikdamas prašymą Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, prašydamas įtraukti suformuotą žemės sklypą ( - ), į Laisvos valstybinės žemės fondą ir įregistruoti jį VĮ Nekilnojamojo turto registre. Nacionalinė žemės tarnyba tokio prašymo 2017-06-13 sprendimu netenkino, motyvuodama, kad galėtų suformuoti žemės sklypą ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre tik turėdama kadastro duomenų bylą, kurios parengimą turi organizuoti Varėnos rajono savivaldybės administracija. Šis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimas yra apskųstas Kauno apygardos administraciniam teismui ir byla yra neišnagrinėta (byla Nr.I-1246-423/2018). Taigi regionų apygardos administracinio teismo prerogatyva priimti sprendimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priimtų sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo.

40Nagrinėjamu atveju yra aktualu tai, ar atsakovo veiksmai vykdant priimtą ir įsiteisėjusį sprendimą buvo aktyvūs ir ar dėl objektyvių aplinkybių jis negalėjo įvykdyti šio sprendimo.

41Atsakovas 2017-05-08 kreipėsi su prašymu į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos dėl žemės sklypo įtraukimo į laisvos valstybinės žemės fondą ir įregistravimo registre. Sprendimas buvo priimtas 2017-06-13. Dėl šio sprendimo atsakovas 2017-06-29 padavė skundą, kuris buvo išnagrinėtas 2017-09-22. Šis sprendimas buvo priimtas po to, kai 2017-09-15 buvo paduotas skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, prašant įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą prie žemės ūkio ministerijos išnagrinėti 2017-06-29 paduotą skundą. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenis LITEKO matyti, kad 2017-09-21 buvo išsiųstas pareiškėjo skundas dėl atsiliepimo pateikimo ir institucija skundą išnagrinėjo tik gavusi iš teismo skundo kopiją dėl jos neveikimo (įpareigojimo išnagrinėti skundą).Todėl laikytina, kad atsakovas aktyviais ir realiais veiksmais siekė vykdyti 2015-05-28 sprendimą.

42Tiek Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriaus 2017-06-13 sprendimo Nr.3SD-3541-(14.3.104), tiek Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2017-09-22 sprendimas Nr. 1SS-2355-18.5., yra skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Šia tvarka atsakovas naudojasi, nes iškelta ir nagrinėjama byla Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose (byla Nr.I-1246/423/2018), paskirtas teismo posėdis 2018-03-15.

43Teismas vertina, kad savavališkos statybos padarinių klausimas yra sprendžiamas ir nenustatyta, kad atsakovas (pareiškėjas) sąmoningai būtų vilkinęs sprendimo įvykdymo procesą. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į procedūrų statybai įteisinti specifiškumą ir sunkiai prognozuojamą jų trukmę, teismas negali nustatyti, per kokį konkrečiai terminą įmanoma įteisinti savavališką statybą, tačiau, atsižvelgiant į savavališkos statybos įteisinimo proceso stadiją nagrinėjamu atveju, darytina išvada, jog pareiškėjo prašomas nustatyti terminas (bendras terminas tokiems veiksmams atlikti) iki 24 mėnesių nėra neprotingai ilgas ir tai nepaneigs teismo sprendimo privalomumo principo. Atsakovui buvo nustatytas sprendimo įvykdymo terminas 17 mėnesių, todėl pratęstinas dar septyniems mėnesiams. Per tokį laikotarpį bus išnagrinėta atsakovo (pareiškėjo) byla Nr.I-1246/423/2018 (Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose) ir įsiteisės priimtas sprendimas. Be to atsakovas (pareiškėjas) turės pakankamai laiko įgyvendinti savo teises, kad Varėnos rajono savivaldybės administracija organizuotų žemės sklypo kadastro duomenų bylos parengimą.

44Atsakovo (pareiškėjo) atstovas prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta pareiškėjo byla Nr.I-1246/423/2018 Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose. Bylos sustabdymo pagrindai nenustatyti, todėl ir ši byla nestabdytina.

45Kasacinio teismo praktikoje konstatuojama, jog neleistina tokia situacija, jog atskirų teisių įgyvendinimas tarpusavyje būtų susijęs taip, kad neįgyvendinus vienos teisės – negalimas kitos teisės realizavimas, o tos antrosios teisės nebūtų galima realizuoti, kol neįgyvendinta pirmoji. Negali būti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį atskirų teisių įgyvendinimas būtų susijęs taip, jog neįgyvendinus vienos teisės negalimas kitos teisės įgyvendinimas ir atvirkščiai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinių bylų kolegijos 2013-03-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2013). Nagrinėjamu atveju tik nustačius, jog nėra teisinių priemonių suteikti atsakovui žemės valdymo ir naudojimo teises prie jo neteisėtai pastatytų statinių, proporcinga priemone galėtų būti pripažintas pastato griovimas. Tačiau šiuo atveju galutinį sprendimą turi priimti teismas, nagrinėjantis atsakovo skundą dėl žemės sklypo įtraukimo į Laisvos valstybinės žemės fondą ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre bei perleidimo nuosavybėn ar naudotis sklypu kitais pagrindais. Kaip ir jeigu iškiltų klausimas dėl savivaldybės administracijos veiksmų organizuojant žemės sklypo kadastro duomenų bylos parengimą. Atsakovas turi koncentruotai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir pareigomis, šalinant savavališkos statybos padarinius pagal priimtą sprendimą.

46Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1, 2, 3 dalimis, teismas

Nutarė

47atsakovo R. J. prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo tenkinti iš dalies.

48Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-05-28 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-28-445/2015 vykdymą dalyje, pratęsus sprendimo vykdymą 2017-06-13 nutartimi, įpareigojus atsakovą R. J., asmens kodas ( - ) pašalinti savavališkos statybos padarinius, teisės aktų nustatyta tvarka parengiant projektinę dokumentaciją ir sumokėjus Statybos įstatymo I priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, atidėti septynių (7) mėnesių terminui, skaičiuojant nuo šios nutarties įsiteisėjimo.

49Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėjas Dalis... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo R. J.... 3. Teismas... 4. atsakovas R. J. paduotu pareiškimu prašo pakeisti sprendimo vykdymo... 5. Atsakovas nurodė, kad 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu civilinėje byloje Nr.... 6. 2017-06-13 nutartimi atsakovo R. J. prašymas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo... 7. Šioje nutartyje teismas konstatavo, jog atsakovas teismo nustatytu terminu... 8. Atsakovas R. J. savo pareiškimą grindžia šiais motyvais ir pagrindais:... 9. 2017-06-13 gavo Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Varėnos skyriaus... 10. detalusis planas buvo patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2005... 11. dėl institucijų nenoro bendradarbiauti bei vykdyti 2015 m. gegužės 28 d.... 12. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimą Nr.... 13. atsakovo R. J. vykdyti veiksmai rodo, kad stengėsi, jog galėtų tinkamai... 14. Suinteresuotas asmuo Varėnos rajono savivaldybės administracija atsiliepimu... 15. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 16. Suinteresuotas asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos... 17. Teismo posėdyje atsakovo (pareiškėjo) atstovas palaikė atsakovo R. J.... 18. Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir... 19. Teismo posėdyje suinteresuoto asmens Valstybinės teritorijų planavimo ir... 20. Teismas... 21. prašymas tenkintinas iš dalies.... 22. 2015-05-28 sprendimu civilinėje byloje Nr.2-28-445/2015 teismas įpareigojo... 23. 2017-06-13 nutartimi atsakovo R. J. prašymas dėl sprendimo vykdymo atidėjimo... 24. Teismo sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimas – tai kitokios sprendimo... 25. Statybą leidžiančių dokumentų rūšis, jų išdavimo tvarką, apskaitų ir... 26. Teritorijų planavimą, planavimo organizatorių, planų rengėjų, fizinių,... 27. TPĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad detalieji planai, inter alia,... 28. CK 4.103 straipsnio, reglamentuojančio statybos, pažeidžiančios teisės... 29. Statybos įstatymo 281 straipsnio 2 dalyje išvardyti statybos pagal... 30. Nagrinėjamu atveju nebuvo nustatytos aplinkybės, kad statyti statinius toje... 31. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos... 32. Kauno apygardos administraciniame teisme yra iškelta civilinė byla... 33. Pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos... 34. Varėnos rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu į atsakovo... 35. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2017-09-22... 36. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos... 37. Įsiteisėjusiu sprendimu civilinėje byloje Nr.2-28-445/2015 buvo nuspręsta,... 38. Suinteresuotas asmuo (ieškovė) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos... 39. Pagal byloje nustatytas aplinkybes, atsakovas R. J. siekia įteisinti... 40. Nagrinėjamu atveju yra aktualu tai, ar atsakovo veiksmai vykdant priimtą ir... 41. Atsakovas 2017-05-08 kreipėsi su prašymu į Nacionalinės žemės tarnybos... 42. Tiek Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos... 43. Teismas vertina, kad savavališkos statybos padarinių klausimas yra... 44. Atsakovo (pareiškėjo) atstovas prašė sustabdyti šios bylos nagrinėjimą... 45. Kasacinio teismo praktikoje konstatuojama, jog neleistina tokia situacija, jog... 46. Vadovaudamasis civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1, 2, 3 dalimis,... 47. atsakovo R. J. prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo tenkinti iš... 48. Varėnos rajono apylinkės teismo 2015-05-28 sprendimo civilinėje byloje... 49. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...