Byla eB2-1810-587/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nuro grupė“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Žemaitienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nuro grupė“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau – ir VSDFV Kauno skyrius) prašo iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nuro grupė“ (toliau – ir UAB „Nuro grupė“) bankroto bylą.

5Pareiškime nurodo, kad atsakovės UAB „Nuro grupė“ įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2019 m. birželio 18 d. sudarė 9033,59 Eur. Atsakovei nevykdant prievolės sumokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas, buvo teikiami mokėjimo nurodymai kredito įstaigoms nurašyti nesumokėtas socialinio draudimo įmokas iš draudėjo sąskaitų kredito įstaigose Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 754 straipsnyje nustatyta tvarka. Paskutinį kartą valstybinio socialinio draudimo įmokos gautos 2019 m. gegužės 21 d. 2019 m. kovo 1 d. ieškovas išsiuntė raginimą dėl skolos sumokėjimo geruoju, tačiau skola nebuvo sumokėta. 2019 m. gegužės 9 d. ieškovas išsiuntė atsakovei parnešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Registrų centro ir VĮ „Regitra“ 2019 m. birželio 17 d. duomenimis, UAB „Nuro grupė“ nekilnojamojo turto bei transporto priemonių neturi. VSDFV Kauno skyrius neturi informacijos apie UAB „Nuro grupė“ finansinius įsipareigojimus ir debitorius. Vadovaujantis Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo duomenimis, UAB „Nuro grupė“ finansinė atskaitomybė paskutinį kartą pateikta už 2018 metų ataskaitinį laikotarpį. 2018 metų balanso duomenimis, bendrovė turto turėjo iš viso 18341,00 Eur sumai, iš jos: ilgalaikis turtas (materialus turtas) – 0,00 Eur, trumpalaikis turtas – 18341,00 Eur, iš jų atsargos – 13442,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 4899,00 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 23058,00 Eur. Įvertinus paskutinius Juridinių asmenų registrui pateikto balanso duomenis, bendrovės įsipareigojimai jau 2018 metais viršijo daugiau kaip pusę į balansą įrašyto turto vertės, todėl darytina išvada, kad UAB „Nuro grupė“ yra nemoki.

6Teismas

konstatuoja:

7pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalį bankroto byla iškeliama, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2019 m. liepos 3 d. nutartimi įpareigojo atsakovės UAB „Nuro grupė“ administracijos vadovą pateikti duomenis, reikalingus bankroto bylai iškelti, t. y. kreditorių ir skolininkų sąrašus, nurodant jų adresus, įsipareigojimų ir skolų sumas iki 2019 m. liepos 1 d., įsiskolinimo pradžią ir atsiskaitymo terminus, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki 2019 m. liepos 1 d. finansinių ataskaitų rinkinį, duomenis apie įmonės turimą materialųjį turtą ir jo pradinę ir likutinę vertę, nurodant, ar turtas nėra areštuotas, įkeistas, ar jam nėra taikyti kiti apribojimai, informaciją apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, paaiškinamąjį raštą apie įmonės turtinę padėtį ir ūkinę veiklą, nuomonę dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, įmonės registravimo duomenis.

9Vykdydamas teismo nutartį, atsakovės įmonės vadovas pateikė teismui pareikalautus duomenis. Bendrovės vadovas S. H. nurodė, kad atsakovė iš viso turi atsargų už 2232,00 Eur. Atsakovės finansinėse ataskaitose nurodyta, kad bendrovė turto turėjo iš viso 14689,00 Eur sumai, iš jos: ilgalaikis turtas (materialus turtas) – 0,00 Eur, trumpalaikis turtas – 14690,00 Eur, iš jo atsargos – 8986,00 Eur, žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės (kuras) – 1,00 Eur, pirktos prekės, skirtos perparduoti – 2232,00 Eur, sumokėti avansai – 6753,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 5694,00 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 10,00 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 36244,00 Eur.

10Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip kreditorius, kuriam, kaip valstybės institucijai, įpareigotai surinkti valstybinio socialinio draudimo įmokas, atsakovė nemoka šių įmokų (ĮBĮ 3 straipsnio 1 punktas), todėl šioje byloje pateikto pareiškimo iškelti bankroto bylą faktinis pagrindas – įmonės nemokumas.

11VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė UAB „Nuro grupė“ įregistruota 2016 m. balandžio 15 d., įmonės vadovas – S. H.. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė viešajam registrui pateikė finansines ataskaitas už 2018 metų laikotarpį. Pelno (nuostolių) ataskaita ir balanso už 2018 m. duomenimis nustatyta, kad bendrovė 2018 metais patyrė 54 410,00 Eur nuostolį, turto turėjo už 18 341,00 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 23 058,00 Eur.

12Atsakovės vadovo teismui pateiktose finansinėse ataskaitose, sudarytose 2019 m. birželio 30 d. duomenimis, nurodyta, kad bendrovė turto turi iš viso 14690,00 Eur sumai, iš jos: ilgalaikis turtas (materialus turtas) – 0,00 Eur, trumpalaikis turtas – 14690,00 Eur, iš jo atsargos – 8986,00 Eur, žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės (kuras) – 1,00 Eur, pirktos prekės, skirtos perparduoti – 2232,00 Eur, sumokėti avansai – 6753,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos – 5694,00 Eur, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 10,00 Eur. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 36244,00 Eur. Galima daryti išvadą, jog atsakovės įsipareigojimai viršija daugiau kaip pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, analogiška padėtis buvo ir 2018 m.

13Byloje pateiktais VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir VĮ „Regitra“ duomenimis nustatyta, kad atsakovė UAB „Nuro grupė“ registruotino turto neturi. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2019 m. rugpjūčio 30 d. duomenimis įmonėje yra keturi apdrausti asmenys (darbuotojai), įmonė valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui turi 10111,85 Eur įsiskolinimą.

14Nustačius, kad atsakovė UAB „Nuro grupė“ neatsiskaito su kreditoriais, laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų, įmonėje yra keturi apdrausti asmenys (darbuotojai), nekilnojamojo turto atsakovė neturi, įmonės vardu registruotų transporto priemonių nėra, spręstina, jog atsakovė UAB „Nuro grupė“ yra nemoki, dėl ko jai keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktų pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

15Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Byloje administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtina bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė „Ad acta“ (toliau – ir UAB „Ad acta“), kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2, 4 dalys).

16Byloje gautas UAB „Ad acta“ prašymas neskirti jos atsakovės administratore. Nurodo, kad įmonė nesutinka administruoti atsakovės bankroto, dėl to, kad jai iki šiol nepavyko susisiekti su atsakovės vadovu, mano, kad yra didelė rizika, jog atsakovė neperduos bankroto administratoriui įmonės dokumentų ir turto, todėl nebus gauta lėšų, reikalingų administravimo išlaidoms apmokėti bei padengti atlyginimą administratoriui. UAB „Ad acta“ yra maža įmonė, todėl negali prisiimti tokios rizikos. Teismas sprendžia, kad pateiktas pareiškimas nėra tinkamai išreikštas sutikimo administruoti atsakovės UAB „Nuro grupė“ bankrotą atšaukimas, Bankroto administratorių atrankos kompiuterinėje programoje administratorės sutikimas administruoti atsakovės bankrotą nepanaikintas, todėl UAB „Ad acta“ skirtina atsakovės UAB „Nuro grupė“ bankroto administratore.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1, 2 ir 4 dalimis, 6 ir 7 dalimis teismas

Nutarė

18iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nuro grupė“, juridinio asmens kodas 304228463, buveinės adresas Islandijos pl. 95-57, Kaune, bankroto bylą.

19Paskirti administratore uždarąją akcinę bendrovę „Ad acta“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA171).

20Taikyti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nuro grupė“, juridinio asmens kodas 304228463, buveinės adresas Islandijos pl. 95-57, Kaune, priklausančiam nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

21Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nuro grupė“ kreditoriai per 40 dienų laikotarpį nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

22Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

23Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią nutartį tas antstolių kontoras, kuriose vykdomi išieškojimai iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nuro grupė“.

24Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu pranešti VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, byloje dalyvaujantiems asmenims ir administratoriui. Informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt.

25Pavesti administratoriui atlikti kitus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

26Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti VĮ Registrų centro Turto areštų aktų registrui.

27Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, per 10 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Žemaitienė... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius (toliau... 5. Pareiškime nurodo, kad atsakovės UAB „Nuro grupė“ įsiskolinimas... 6. Teismas... 7. pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 9... 8. Siekiant pasiruošti civilinės bylos nagrinėjimui, teismas 2019 m. liepos 3... 9. Vykdydamas teismo nutartį, atsakovės įmonės vadovas pateikė teismui... 10. Pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas pateikė kaip... 11. VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovė UAB... 12. Atsakovės vadovo teismui pateiktose finansinėse ataskaitose, sudarytose 2019... 13. Byloje pateiktais VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro ir VĮ... 14. Nustačius, kad atsakovė UAB „Nuro grupė“ neatsiskaito su kreditoriais,... 15. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės administratorius – tai teismo... 16. Byloje gautas UAB „Ad acta“ prašymas neskirti jos atsakovės... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio... 18. iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nuro grupė“, juridinio... 19. Paskirti administratore uždarąją akcinę bendrovę „Ad acta“ (įmonių... 20. Taikyti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Nuro grupė“, juridinio... 21. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nuro grupė“... 22. Nustatyti, kad įmonės administracijos vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų... 23. Įpareigoti įmonės administracijos vadovą nedelsiant informuoti apie šią... 24. Apie bankroto bylos iškėlimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną raštu... 25. Pavesti administratoriui atlikti kitus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto... 26. Nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti VĮ Registrų centro Turto areštų... 27. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus paskyrimo, per 10 dienų...