Byla A2.11.-320-482/2012
Dėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veika kvalifikuota pagal ATPK 210 str. 1 dalį teisingai, nes gabenamų prekių vertė 18.175,00Lt, tai yra neviršija 250 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, tačiau viršija 50 BBND, yra 139,80 BBND

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėja Aksinija Žemantauskienė, sekretoriaujant Gitanai Būbnienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, išnagrinėjusi Ž. G. , asmens kodas ( - ) gyv.duomenys neskelbtini, administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo 2011-05-02 17: 30 val. vykdama automobiliu Mazda 626 valstybiniu numeriu ( - ) iš RF Kaliningrado sr. į Lietuvos Respubliką per Kybartų kelio postą, gabeno paslėptas, tuo nepateikiant muitinės kontrolei, automobilyje specialiai įrengtose slėptuvėse 2500 pakelių cigarečių „West“ 18.175,00 Lt vertės, 130 pakelių cigarečių „Golden gate“ 945,10 Lt vertės, 5 pakelius cigarečių „LM“ 37,35 Lt vertės, 40 litrų benzino 143,00 Lt vertės, bendra prekių vertė 18.175,00 Lt, tuo įvykdė LR ATPK 210str. 1 d. numatytą pažeidimą.

3Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kaltę pripažino, prašė skirti švelnesnę nuobaudą. Pragyvena iš gaunamos socialinės paramos.

4Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltė įrodyta administracinės bylos medžiaga- administracinio teisės pažeidimo protokolu, kuriame nurodyta pažeidimo esmė ir pažeidėjo paaiškinimas ( b.l.1-2); daiktų ( prekių) ir dokumentų paėmimo protokolu, kuriame nurodyta, kad iš pažeidėjos paimtos gabentos prekės, automobilis ( b.l. 3); paaiškinimo kopija ( b.l.4); įtariamosios Ž. G. apklausos protokolo kopija ( b.l.5-6); apžiūros protokolu ir fotolentele ( b.l.7-12); sulaikytų prekių perdavimo gabenimui aktais ( b.l.13-17); transporto priemonės techninės būklės ir perdavimo ir priėmimo aktu ( b.l.18); VĮ „Regitra“ registracijos liudijimo kopija- automobilio savininkas V. B. ( b.l.19); apžiūros protokolu ( b.l.20-22); prekių vertės duomenimis ( b.l.23-24);administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens nuotrauka ( b.l.25); duomenimis apie asmenį ( b.l.26-29); pažyma apie galiojančias nuobaudas – nėra ( b.l.30); įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenimis ( b.l.31); Kauno apygardos prokuratūros 2012-02-17 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą.

5ATPK 210 straipsnio 1 dalis numato, kad prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), gabenimas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną nepateikiant jų muitinės kontrolei arba kitaip išvengiant šios kontrolės, kai neteisėtai gabenamų prekių, pinigų, meno vertybių ar kitų privalomų pateikti muitinei daiktų, išskyrus kilnojamąsias kultūros vertybes ar antikvarinius daiktus, šaunamuosius ginklus, šaudmenis, sprogmenis, sprogstamąsias, radioaktyviąsias medžiagas ar kitas strategines prekes, nuodingąsias ir stipriai veikiančias, psichotropines ar narkotines medžiagas, jų pirmtakus (prekursorius), vertė neviršija dviejų šimtų penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos, – užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimu ar be konfiskavimo. Todėl administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens veika kvalifikuota pagal ATPK 210 str. 1 dalį teisingai, nes gabenamų prekių vertė 18.175,00Lt, tai yra neviršija 250 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių, tačiau viršija 50 BBND, yra 139,80 BBND.

6ATPK 30 2 straipsnis numato, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Jeigu yra atsakomybę lengvinančių aplinkybių, baudos dydis mažinamas nuo vidurkio iki minimumo, o esant atsakomybę sunkinančių aplinkybių, baudos dydis didinamas nuo vidurkio iki maksimumo. Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens atsakomybę sunkinančių ir lengvinančių aplinkybių nenustatyta.

7Todėl skiriant nuobaudą atsižvelgiama į padaryto administracinio teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjos asmenybę, į ATPK 30 2 str., ir skirtina vidurkį atitinkanti sankcijoje numatyta bauda. Sutinkamai su LR ATPK 210 str. 1d. nurodyta sankcija, konfiskuotinos paimtos prekės – cigaretės ( ATPK 26 str.). Byloje kokių nors išskirtinių aplinkybių nėra, todėl taikyti LR ATPK 301 straipsnį nėra.

8Transporto priemonės, kuria buvo gabenama kontrabanda, konfiskavimas pagal ATPK 210 straipsnio 1 dalies sankciją yra neprivalomas. Tačiau kartu pažymėtina, kad pagal nusistovėjusią teismų praktiką, transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota kontrabandos pažeidimui daryti, t. y. jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta – įrengta slėptuvė kontrabandos dalykui paslėpti arba tiesiogiai panaudota kontrabandos dalykui gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas ( žr. administracines bylas N3-1695/2006, N575-47/2008, N575-215/2009). Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neteisėtai gabentas prekes (cigaretes) vežė paslėpusi automobilyje specialiai įrengtose slėptuvėse ( įtariamojo apklausos metu Ž. G. nurodė, kad cigaretes slėpė automobilyje po galine sėdyne, galiniu bamperiu įrengtose angose), tai yra tam įdedant nemažai pastangų ir specialiai pasiruošiant. Paslėptos automobilyje cigaretės nebuvo išoriškai matomos, kas apsunkino jų suradimą, o tuo pačiu teisės pažeidimo išaiškinimą, ir tokiu būdu specialiai pritaikė automobilį kontrabandos prekėms gabenti, todėl taikytinas automobilio Mazda 626 valstybiniu numeriu ( - ) , registruoto V. B. vardu, konfiskavimas.

9Administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnyje įtvirtintas pagrindinis administracinės nuobaudos tikslas – auklėti pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, nedarytų naujų teisės pažeidimų. Sankcija už padarytą pažeidimą skiriama proporcingai padarytam teisės pažeidimui, atsižvelgiant į teisės pažeidimo pobūdį – jo sunkumą, pavojingumą visuomenei. Administracinės nuobaudos paskyrimas neišvengiamai sukelia tam tikras neigiamas pasekmes tiek administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, tiek jo šeimos nariams ir tai yra nuobaudoms keliamų tikslų dalis. Tuo siekiama auklėjamojo tikslo – atkreipti pažeidėjo dėmesį į padaryto pažeidimo sunkumą ir padėti jam suvokti atsakomybės neišvengiamumą. Tuo pačiu siekiama ir prevencinio atsakomybės tikslo – kad suvokęs savo pažeidimo sunkumą ir patyręs neigiamas veikos pasekmes, ateityje asmuo nebedarytų pažeidimų.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 26 str., 210 str. 1 d., 283-284str., 286str., 287str.1d.1p., 288str., 3022 – 3024 str.,

Nutarė

11Ž. G. pripažinti kalta pagal ATPK 210 str.1 d. ir nubausti 15 000,00 ( penkiolikos tūkstančių ) litų administracine bauda su prekių ir gabenimo priemonės konfiskavimu, konfiskuoti 2500 pakelių cigarečių „West“, 130 pakelių cigarečių „Golden gate“, 5 pakelius cigarečių „LM“, 40 litrų benzino, automobilį Mazda 626 valstybiniu numeriu ( - ) (baudą mokėti į surenkamąją Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT 24 7300 0101 1239 4300 AB bankas Swedbank, įmokos kodas 6097, pagal teritorinių muitinių pareigūnų surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus).

12Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

13Bauda turi būti sumokėta per 40 dienų nuo nutarimo įteikimo pažeidėjui dienos, privalomai pateikiant mokėjimo kvitus institucijai, surašiusiai administracinio teisės pažeidimo protokolą-Kauno teritorinei muitinei. Jeigu baudos pažeidėjas sumokėti negali, turi teisę ne vėliau kaip per 40 dienų nuo nutarimo paskelbimo dienos kreiptis į baudą paskyrusią instituciją ar pareigūną dėl paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo. Laiku nesumokėjus baudos ir nepaprašius jos mokėjimą išdėstyti per ilgesnį laiką, pažeidėjui gresia papildomos išlaidos. Jeigu baudą priverstiniu būdu išieškos antstolis, pažeidėjui teks sumokėti ne tik baudą, bet ir atlyginti vykdymo išlaidas, kurios gali būti didesnės už baudą.

Proceso dalyviai