Byla I-4955-624/2012
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Dirvonas, susipažinęs su VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ skundu dėl sprendimo panaikinimo,

Nustatė

2Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2012-11-23 gautas VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ skundas, kuriame prašoma panaikinti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros sprendimą, kaip nurodoma, taikyti 25 % finansinę korekciją ir įpareigoti finansinės korekcijos netaikyti arba ją taikyti proporcingą padarytiems formaliems pažeidimams.

3Skundą atsisakoma priimti.

4Kaip matyti iš prie skundo pridėtos ginčijamos VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 2012-10-29 pažeidimų tyrimo išvados Nr. ( - ), VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, atlikusi tyrimą nustatė pažeidimą, kurio ištaisyti neįmanoma, todėl, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 197 p., priėmė sprendimą pripažinti 190 833.13 Lt projekto išlaidų netinkamomis finansuoti bei teikti siūlymą Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai: 1) pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, t. y. sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi – 190 833.13 Lt; 2) išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, kadangi lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos.

5Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, pavirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443 (2012-05-09 nutarimo Nr. 510 redakcija) (toliau – Taisyklės), 197 p. nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija, atlikusi įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustačiusi pažeidimą, kurio, jos nuomone, ištaisyti neįmanoma, priima sprendimą dėl nustatyto pažeidimo (toliau vadinama – sprendimas dėl pažeidimo), kuriame nurodomos su nustatytu pažeidimu susijusios faktinės aplinkybės, netinkamų finansuoti išlaidų suma ir pateikiamas vienas iš šių pasiūlymų ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai: nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) susigrąžinti visas sumokėtas lėšas (197.1. p.); pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos (197.2. p.); pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, tai yra sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų dalimi, ir (ar) išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo teikiamuose mokėjimo prašymuose nurodytos sumos, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos (197.3. p.). Šių taisyklių 1971 p. nustatyta, kad įgyvendinančioji institucija, priėmusi sprendimą dėl pažeidimo, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos teikia jo kopiją ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai ir projekto vykdytojui. Nesutinkantis su įgyvendinančiosios institucijos veiksmais ar neveikimu, susijusiais su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, ar sprendimu dėl pažeidimo projekto vykdytojas gali skųstis šių Taisyklių 211 ir 212 punktuose nustatyta tvarka. Taisyklių 198-198.3 p. numato, kad Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija, gavusios įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo, nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo jo gavimo dienos, išnagrinėja jį ir nekeisdamos nustatyto pažeidimo apimties, turinio ir su juo susijusios netinkamos finansuoti išlaidų sumos, atsižvelgdamos į sprendime dėl pažeidimo įgyvendinančiosios institucijos pateiktą pasiūlymą, priima vieną iš šių sprendimų: nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti visas sumokėtas lėšas; pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi ir (ar) susigrąžinti sumokėtų lėšų dalį, taikant lėšų pervedimo būdą, ir (ar) išskaičiuoti sumokėtą lėšų dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų; pakeisti projekto finansavimo ir administravimo sutartį, tai yra sumažinti projekto finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su įgyvendinančiosios institucijos nustatytu pažeidimu, dalimi, ir (ar) išskaičiuoti netinkamų finansuoti išlaidų sumą ar jos dalį iš projekto vykdytojo pateikiamų mokėjimo prašymų, jeigu lėšos projekto vykdytojui dar nesumokėtos. Taisyklių 1981 p. numato, kad jeigu ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai gavus įgyvendinančiosios institucijos sprendimą dėl pažeidimo ir jį nagrinėjant ar jau išnagrinėjus paaiškėja naujų aplinkybių, kurių įgyvendinančioji institucija nenagrinėjo nustatydama pažeidimą, ministerija ir (ar) kita valstybės institucija nedelsdamos, bet ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo įgyvendinančiosios institucijos sprendimo dėl pažeidimo gavimo dienos, paprašo įgyvendinančiąją instituciją įvertinti paaiškėjusias naujas aplinkybes ir, jeigu būtina, atitinkamai pakeisti sprendimą dėl pažeidimo. Taisyklių 211 p. nustatyta, kad pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus projektų finansavimo sąlygų aprašuose) vertinimu, sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą. Vadovaujančioji institucija, gavusi projekto vykdytojo skundą dėl įgyvendinančiosios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, per 3 darbo dienas nuo jo gavimo institucijoje dienos apie tai informuoja ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją ir įgyvendinančiąją instituciją. Vadovaujančioji institucija gautą pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Vadovaujančioji institucija apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Vadovaujančioji institucija, nusprendusi, kad skundas pagrįstas, raštu įpareigoja įgyvendinančiąją instituciją imtis atitinkamų veiksmų ir nustato veiksmų atlikimo terminus. Taisyklių 212 p. nustatyta, kad pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutinkantis su įgyvendinančiosios institucijos, ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais, gali juos apskųsti Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

6Kadangi VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra priėmė sprendimą siūlyti Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai taikyti finansinę korekciją, o ne sprendimą, kaip teigiama skunde, taikyti finansinę korekciją, tokie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros veiksmai yra procedūros dalis, kuriai pasibaigus, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir priima galutinį sprendimą taikyti / netaikyti finansinę korekciją, atitinkamai - tokie VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros veiksmai negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, nes savaime nedaro įtakos pareiškėjo teisiniam statusui, t. y. nelemia materialinių teisių ir pareigų (ABTĮ 3 str. 1 d., 5 str. 1 d., 15 str. 1 d., 22 str. 1 d.). Tik priėmus galutinį sprendimą pareiškėjo teisinis statusas gali pasikeisti atsiradus realiems teisiniams padariniams. Nesutikdamas su tokio pobūdžio procedūriniais veiksmais, pareiškėjas šio nesutikimo argumentus gali pareikšti Taisyklių 211 p. paduodamas skundą vadovaujančiajai institucijai arba nustatyta tvarka ginčydamas galutinį sprendimą, kuomet būtų įvertinami ir tokie veiksmai bei jų įtaka galutinio sprendimo teisėtumui. Pažymėtina, kad toks aiškinimas pateikiamas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamoje praktikoje dėl procedūrinio pobūdžio dokumentų (veiksmų) nepriskyrimo administraciniam teismui skųstinų administracinių aktų (veiksmų) kategorijai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-12-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1466/2010, 2010-12-09 nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-730/2010, 2011-05-20 nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-286/2011, 2011-11-28 nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-574/2011 ir kt.).

7Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos skundą, kuriame reiškiamas pagrindinis reikalavimas panaikinti VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros sprendimą siūlyti taikyti 25 % finansinę korekciją ir išvestinis - įpareigoti finansinės korekcijos netaikyti arba ją taikyti proporcingą padarytiems formaliems pažeidimams, atsisakoma priimti kaip nenagrinėtiną teismų (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.).

8ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p. nustatyta, kad sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis grąžinami, kai atsisakoma priimti skundą arba jie grąžinami pareiškėjui. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai grąžinamas 2012-11-23 sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis.

9Teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., 37 str. 3 d., 149 str.,

Nutarė

10Atsisakyti priimti pareiškėjos VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ skundą.

11Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijai „Palangos gintaras“.

12Grąžinti pareiškėjai VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijai „Palangos gintaras“ sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai