Byla N-575-1096-12
Dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimo E. K. administracinėje byloje

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas), Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės,

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant E. K. atstovei advokatei Ingai Abramavičiūtei,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo E. K. (E. K.) apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimo E. K. administracinėje byloje.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

72012 m. sausio 30 d. Švenčionių rajono apylinkės teisme gautas E. K. prašymas pakartotinai svarstyti sprendimą dėl jo sulaikymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau – ir Užsieniečių registracijos centras) ir panaikinti teismo sprendimą dėl E. K. sulaikymo. E. K. nurodė, kad Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. (15/6-15)15PR-254 „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui E. K. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į( - )“ atsisakė jam suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje. Minėtas sprendimas 2012 m. sausio 12 d. buvo apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas, kuriuo skundas netenkintas, 2012 m. sausio 26 d. apskųstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, todėl Migracijos departamento sprendimo vykdymas sustabdytas. Taigi Lietuvos Respublikoje E. K. yra prieglobsčio prašytojas.

8Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu E. K. prašymo netenkino. Teismas nustatė, kad Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimu, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 113 straipsnio 1 dalies 2 punkte ir 5 punkte numatytais pagrindais E. K. buvo sulaikytas tuo pagrindu, kad negalėjo įrodyti savo teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje bei yra priimtas sprendimas dėl jo išsiuntimo iš šalies. Teismas pažymėjo, kad Migracijos departamento 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. ( 15/6-15 )-15PR-254 nesuteikti E. K. laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje bei jį išsiusti iš Lietuvos Respublikos į ( - ) nėra įsigaliojęs, nes E. K. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimo, kuriuo užsieniečio prašymas panaikinti Migracijos departamento sprendimą nebuvo patenkintas. Užsieniečio skundas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme yra priimtas ir byla paskirta nagrinėjimui, todėl užsienietis šiuo metu dar yra prieglobsčio prašytojas. Teismas nurodė, kad E. K. pažeidė Užsieniečių registracijos centro taisykles, nes pasišalino iš apgyvendinimo vietos, laiku negrįžo, išvyko į Nyderlandus, kur buvo sulaikytas ir 2012 m. sausio 12 d. perduotas Lietuvos Respublikos pasieniečiams. Todėl teismas vertino, kad yra pagrindas manyti, jog E. K. tikslas yra patekti į kitas Europos Sąjungos šalis, o prašymas dėl prieglobsčio suteikimo Lietuvos Respublikoje yra tik priemonė būti nesulaikytam, todėl užsieniečio prašymas netenkintinas.

9II.

10Apeliaciniu skundu E. K. prašo panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – išspręsti sulaikymo klausimą iš esmės, panaikinant E. K. sulaikymą. Nurodo, kad pagal Įstatymo 128 straipsnio 2 dalies 1 punktą, apskundus teismui sprendimą, jo vykdymas sustabdomas. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. IV-361 patvirtinto „Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo“ 79 punkto antrą pastraipą, skundo dėl Migracijos departamento sprendimo, nurodyto šio aprašo 76.2-76.4 punktuose (sprendimas nesuteikti prieglobsčio), nagrinėjimo teisme metu prieglobsčio prašytojas naudojasi laikinu teritoriniu prieglobsčiu Lietuvos Respublikoje, todėl pareiškėjo buvimas Lietuvoje yra įteisintas. Pažymi, kad Įstatymo 112 straipsnyje nustatyta, jog užsieniečio judėjimo laisvė Lietuvos Respublikoje gali būti apribota, jeigu tai būtina valstybės saugumui, viešajai tvarkai užtikrinti, žmonių sveikatai ar dorovei apsaugoti, nusikalstamumui sustabdyti arba kitų asmenų teisėms ir laisvėms apsaugoti. Akcentuoja, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė nei vieno iš minėtų pagrindų. Teigia, kad vienas išvykimas iš Lietuvos į Nyderlandus, kur jis irgi pateikė prieglobsčio prašymą, nėra pakankamas pagrindas išvadai, kad užsienietis ateityje slapstysis ir sieks išvengti išsiuntimo. Pabrėžia, kad sulaikymas yra viena iš priemonių efektyviai įvykdyti užsieniečio išsiuntimą, tačiau šiuo atveju sulaikymas nėra tokia priemonė, nes jo išsiuntimas yra sustabdytas ir nevykdomas.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą Užsieniečių registracijos centras prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad užsienietis tyčia piktybiškai pažeidė Įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 1 punkto, Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Užsieniečių registracijos centre sąlygų ir tvarkos aprašo 18.4 punkto ir Laikinai Užsieniečių registracijos centre apgyvendintų užsieniečių vidaus tvarkos taisyklių 8 punkto reikalavimus, 2011 m. rugsėjo 17 d. pasišalindamas iš Užsieniečių registracijos centro. Pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. kovo 16 d. išnagrinėjo E. K. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. sprendimo bei jį atmetė, todėl įsigaliojo Migracijos departamento 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimas Nr. (15/6-15)15PR-254 ir užsienietis nebegali būti traktuojamas kaip prieglobsčio prašytojas.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Apeliacinis skundas netenkintinas.

15Byloje nustatyta, kad yra priimtas Migracijos departamento 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimas Nr. (15/6-15)15PR-254 „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui E. K. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2012 m. sausio 13 d. sprendimu sulaikė E. K. iki jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, bet ne ilgiau kaip iki 2012 m. balandžio 13 d. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 23 d. sprendimu užsieniečio prašymo panaikinti sulaikymą netenkino.

16Įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad užsienietis gali būti sulaikytas, kai priimamas sprendimas užsienietį išsiųsti iš Lietuvos Respublikos arba iš kitos valstybės, kuriai taikoma 2001 m. gegužės 28 d. Tarybos direktyva 2001/40/EB dėl abipusio sprendimų dėl trečiųjų šalių piliečių išsiuntimo pripažinimo.

17Iš bylos duomenų matyti, kad E. K. Migracijos departamento 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimą Nr. (15/6-15)15PR-254 „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui E. K. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ buvo apskundęs Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2012 m. sausio 12 d. sprendimu užsieniečio skundą atmetė ir Migracijos departamento sprendimą paliko nepakeistą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrinėjęs E. K. apeliacinį skundą, 2012 m. kovo 16 d. nutartimi jį atmetė ir pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. Taigi Migracijos departamento 2011 m. lapkričio 18 d. sprendimas Nr. (15/6-15)15PR-254 „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui E. K. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ yra galiojantis. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, jog yra įstatyminis pagrindas E. K. sulaikyti, o pagrindo jo atžvilgiu taikyti alternatyvią sulaikymui priemonę nėra.

18Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimas teisėtas ir pagrįstas, todėl paliekamas nepakeistas.

19Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

20E. K. (E. K.) apeliacinio skundo netenkinti.

21Švenčionių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

22Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai