Byla A-2858-438/2016
Dėl rašto panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Irmanto Jarukaičio, Romano Klišausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos skundą atsakovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai (trečiasis suinteresuotas asmuo – J. P.) dėl rašto panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau – ir pareiškėjas) pateiktame prašyme Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašė panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – ir atsakovas, Profesinė sąjunga) 2015 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. 1P-353 pateiktą atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininkui J. P.

5Prašyme paaiškino, kad pareiškėjo generalinio direktoriaus 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1B-449 „Dėl komisijos tarnybiniam patikrinimui atlikti sudarymo“ buvo sudaryta komisija ir pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko J. P., atliekančio pareigas ( - ), veiksmų. Tarnybinio patikrinimo 2015 m. liepos 3 d. išvadoje Nr. 7B-1463 nustatyta, kad Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininkas J. P. 2015 m. gegužės 28 d. pagal patvirtintą darbo grafiką turėdamas atlikti savo pareigas tarnybos vietoje – ( - ), t. y. savo tarnybos metu nuo 14 val. ir ne mažiau nei iki 15 val. be pateisinamos priežasties nebuvo tarnybos vietoje, nes žaidė lauko tenisą Babrukiškių k., Vilniaus r., esančioje teniso aikštelėje. Taip pat Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininkas J. P. 2015 m. gegužės 29 d. nuo 9.20 iki 11.52 val. tarnybos metu be pateisinamos priežasties nebuvo savo tarnybos vietoje ( - ), nes žaidė lauko tenisą Telšių g. 17, Vilniuje, esančioje teniso aikštelėje. Teigė, kad tuo Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininkas J. P. pažeidė Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 3B-303 patvirtinto Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pareigybės aprašymo 8.1, 8.17.; 8.19 papunkčių, Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4, 5 punktų reikalavimus, nesilaikė Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 3B-194 patvirtintų Vilniaus teritorinės muitinės vidaus tvarkos taisyklių 59.3, 59.4 punktų, Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-888 patvirtino Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso 7.3.4., 7.8.1., 7.8.2., 7.8.3 punktų reikalavimų – tyčia padarė tarnybinį nusižengimą. Todėl buvo priimtas sprendimas skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą. Atsižvelgdamas į tai, kad J. P. yra Profesinės sąjungos valdymo organo – Darbo saugos komiteto narys, ir vadovaudamasis Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 2 dalimi, Muitinės departamentas 2015 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. (5.46)3B-7929 „Dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą J. P.“ kreipėsi į Profesinę sąjungą su prašymu duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininkui J. P. Profesinė sąjunga 2015 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. 1P-353 „Dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo“ atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą minėtam pareigūnui, savo atsisakymą motyvuodama tuo, kad pareigūnas yra persekiojamas ir tarnybinė nuobauda paskirta dėl to, kad jis yra profesinės sąjungos narys. Pareiškėjas su šio rašto motyvais nesutiko ir manė, kad šis atsisakymas yra neteisėtas. Profesinė sąjunga nagrinėjo tarnybinės nuobaudos pagrįstumą ir teisėtumą, tuo peržengdama teismų praktikos ir kolektyvinės sutarties nustatytas ribas, nenurodė nė vienos J. P. diskriminavimą dėl dalyvavimo profesinės sąjungos veikloje patvirtinančios aplinkybės, vertino nuobaudos skyrimo procedūros ir pačios tarnybinio patikrinimo išvados pagrįstumą ir teisėtumą, tuo viršijo savo kompetenciją. Nei tarnybinio patikrinimo medžiagoje, nei tarnybinio patikrinimo išvadoje nėra duomenų, kad tarnybinę nuobaudą J. P. ketinama skirti dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose. Nepagrįstas atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą apriboja darbdavio teises operatyviai reaguoti į tarnybinius nusižengimus, sudaro galimybes muitinės pareigūnams trikdyti tarnybinę drausmę ir suponuoja situaciją, kai priklausymas profesinei sąjungai tampa pranašumu kitų jai nepriklausančių muitinės pareigūnų atžvilgiu.

6Atsakovas Profesinė sąjunga atsiliepime su pareiškėjo prašymu nesutiko.

7Teigė, kad iš atlikto tyrimo medžiagos spėja, jog Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko J. P. atžvilgiu buvo vykdoma kriminalinė žvalgyba. Ir tik nenustačius jokios baudžiamosios veiklos, buvo nutarta surinktą medžiagą panaudoti tarnybiniam tyrimui atlikti. Nurodė, kad Imuniteto tarnybos pareigūnai imitavo „nusikaltėlio“ gaudymą, tuščiai naudojo Imuniteto tarnybos, Personalo administravimo skyriaus pareigūnų darbo laiką, neefektyviai naudojo transportą ir kitas priemones, švaistė valstybės biudžeto lėšas. Teigė, kad tarnybinį patikrinimą atlikusios komisijos nariai I. L. ir J. K. nesilaikė Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1B-888 nuostatų, važinėdami po Vilniaus miestą ir jo apylinkes, rodydami muitinės pareigūno nuotrauką teniso kortų savininkams ir apklausinėdami juos, prisidėjo prie muitinės įvaizdžio ir muitinės pareigūnų menkinimo. Teigė, kad Profesinė sąjunga, atsisakydama duoti sutikimą skirti nuobaudą, vadovavosi savo veiklos principais ir įstatymų jai suteikta teise atstovauti ir ginti savo narius nuo neteisėtų darbdavio veiksmų. Manė, kad pareigūnas yra darbdavio persekiojamas dėl narystės profesinėje sąjungoje bei siekia parodyti tuo kitiems pareigūnams, kad, priklausydamas profesinei sąjungai, pareigūnas tampa pažeidžiamesnis kitų, nepriklausančių profesinei sąjungai muitinės pareigūnų, atžvilgiu, o jo atžvilgiu imamasi visų įmanomų, net ir neteisėtų veiksmų.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu pareiškėjo prašymą tenkino.

10Teismas nustatė, kad Muitinės departamento 2015 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. 1B-449 „Dėl komisijos tarnybiniam patikrinimui atlikti sudarymo“ buvo sudaryta komisija Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko J. P. galimam tarnybiniam nusižengimui ištirti (toliau – ir Komisija), kuriai pavesta atlikti tarnybinį patikrinimą ir pateikti tarnybinio patikrinimo išvadą. Muitinės departamentas 2015 m. birželio 9 d. raštu Nr. (5.46)3B-5958 apie pradėtą tarnybinį patikrinimą pranešė Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2015 m. birželio 10 d. raštu Nr. 1P-218 prašė informuoti iš anksto apie tarnybinio patikrinimo eigą, pateikti duomenis apie pareigūno tarnybą ir pranešė, kad pareigūnas yra Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdymo organo – Darbo saugos komiteto – narys. Muitinės departamentas 2015 m. birželio 11 d. raštu Nr. (5.46)3B-6064 pateikė atsakovui prašomus duomenis. Atlikusi tarnybinį patikrinimą, Komisija 2015 m. liepos 3 d. surašė Tarnybinio patikrinimo išvadą dėl Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko J. P. veiksmų Nr. 7B-1463, siūlė skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą. Muitinės departamentas 2015 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. (5.46)3B-7929 kreipėsi į atsakovą, prašydamas duoti sutikimą skirti J. P. tarnybinę nuobaudą už padarytą tarnybinį nusižengimą. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2015 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. 1P-323 atsisakė duoti sutikimą skirti J. P. tarnybinę nuobaudą.

11Teismas nurodė, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statutas (toliau – ir Statutas), Profesinių sąjungų įstatymas, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintos Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklės (toliau – ir Taisyklės) ir Lietuvos Respublikos muitinės šakos 2014 m. spalio 20 d. kolektyvinė sutartis Nr. 11B-1000 (toliau – ir Kolektyvinė sutartis).

12Teismas analizavo Statuto 16 straipsnio 3 dalį, 42 straipsnį, Profesinių sąjungų įstatymo 11 straipsnį, 13 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 1 ir 2 dalis, Kolektyvinės sutarties 27.1–27.3 punktus, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką (2004 m. balandžio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-170/2004; 2006 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-748/2006; 2007 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A5-791/2007; 2009 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-900/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1370/2009; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-2819/2012 ir kt.) ir akcentavo, kad, viena vertus, Profesinės sąjungos įgalioti atstovai turėjo teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant jos renkamojo organo tarnybinės nuobaudos skyrimo klausimus, o, gavusi išvadą dėl šio pareigūno tarnybinio patikrinimo, Profesinė sąjunga per 2 darbo dienas turėjo teisę pateikti savo nuomonę dėl išvados pagrįstumo. Kita vertus, gavusi Departamento prašymą duoti sutikimą šiam pareigūnui skirti tarnybinę nuobaudą, Profesinė sąjunga nuobaudos skyrimo pagrįstumą turėjo įvertinti tik tais aspektais, ar nuobauda pareigūnui nėra skiriama dėl jo narystės bei veiklos Profesinėje sąjungoje, dėl jo atstovavimo Profesinės sąjungos nariams.

13Profesinės sąjungos 2015 m. rugpjūčio 19 d. rašto Nr. 1P-353 (b. l. 18-19) turinį įvertinęs visų byloje surinktų įrodymų kontekste, teismas konstatavo, kad šiame rašte Profesinė sąjunga išreiškia savo nuomonę dėl jos nario J. P. padarytos veikos ir jos kvalifikavimo, nesutinka, kad nustatyta veika gali būti kvalifikuojama kaip tarnybinis nusižengimas. Šiame rašte Profesinė sąjunga nepateikė jokių motyvų, duomenų, kurių pagrindu būtų galima teigti, kad J. P. tarnybinė nuobauda skiriama dėl jo narystės ar veiklos Profesinėje sąjungoje. Profesinės sąjungos 2015 m. rugpjūčio 19 d. rašte Nr. 1P-353 nurodyta prielaida, kad J. P. „atžvilgiu buvo vykdoma kriminalinė žvalgyba ir tik nenustačius jokios baudžiamosios veikos buvo nutarta surinktą medžiagą panaudoti tarnybiniam patikrinimui“ prieštarauja byloje esantiems įrodymams apie atliktą tarnybinį patikrinimą, taigi, teismo vertinimu, neatitinka tikrovės. Atsakovo ginčijamo rašto argumentas, kad pareigūnas yra persekiojamas dėl narystės profesinėje sąjungoje, taip pat atsiliepimo argumentai, kad darbdavys „siekia parodyti tuo kitiems pareigūnams, kad priklausydamas profesinei sąjungai, pareigūnas tampa pažeidžiamesnis kitų, nepriklausančių profesinei sąjungai muitinės pareigūnų atžvilgiu, o jo atžvilgiu imamasi visų įmanomų, net ir neteisėtų veiksmų“ tėra tik atsakovo samprotavimai, kurių nepagrindžia jokie byloje esantys įrodymai.

14Teismas pažymėjo, kad ginčijamame Profesinės sąjungos rašte nurodoma, jog nesutikimas skirti tarnybinę nuobaudą pareikštas todėl, kad tarnybinis patikrinimas atliktas neišsamiai ir neobjektyviai, t. y. neištirtos ir neįvertintos visos su tarnybiniu pažeidimu susijusios aplinkybės. Šie argumentai laikytini Profesinės sąjungos nesutikimu su 2015 m. liepos 3 d. Tarnybinio patikrinimo išvadoje dėl Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko J. P. veiksmų Nr. 7B-1463 pateiktu jos nario J. P. atliktos veikos vertinimu, tačiau tai savaime nereiškia, kad Muitinės departamentas, tirdamas šio pareigūno galimą tarnybinį pažeidimą, pažeidė jo ar jo atstovaujamos Profesinės sąjungos teises ir (arba) visuomeninį interesą turėti veiksmingą bei nepriklausomą darbuotojų socialinių teisių ir interesų gynimo instituciją. Argumentų, kaip J. P. ketinama skirti tarnybinė nuobauda gali būti susijusi su jo naryste Profesinėje sąjungoje, atsakovas nepateikė ir atsiliepime.

15Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad Profesinė sąjunga 2015 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. 1P-353 nepagrįstai atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą muitinės pareigūnui, kuris yra Profesinės sąjungos renkamojo organo narys, ir taip sutrukdė Muitinės departamento vadovui įgyvendinti tarnybinės drausmės užtikrinimo funkciją, pažeidė teisėtą šios institucijos interesą užtikrinti tarnybinę drausmę ir efektyvią muitinės veiklą.

16Nustatęs šias aplinkybes, teismas pareiškėjo prašymą tenkino, Profesinės sąjungos 2015 m. rugpjūčio 19 d. rašto Nr. 1P-353 dalį, kuria atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininkui J. P., panaikino.

17III.

18Atsakovas Profesinė sąjunga, nesutikdamas su Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo šį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo prašymą atmesti.

19Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino materialinės teisės normas, neišnagrinėjo visų reikšmingų bylos aplinkybių. Dėsto panašias aplinkybes kaip ir atsiliepime į pareiškėjo prašymą. Pažymi, kad pareiškėjui privalu laikytis Kolektyvinės sutarties nuostatų. Akcentuoja, kad nesutinka su pareiškėjo argumentais dėl tarnybinės atsakomybės esmės. Mano, kad pareikšti nuomonę dėl atliekamo tarnybinio patikrinimo gali bet kuriuo momentu ir laiku (Kolektyvinė sutartis, Taisyklių 33 p.).

20Atsakovo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo paviršutiniškai, visai nepasisakydamas dėl darbdavio veiksmų vertinant Profesinės sąjungos nario ir ne Profesinės sąjungos nario neteisėtus veiksmus. Teismo paviršutiniškumą parodo ir tai, jog jis sprendime pasisako dėl G. M., kuris niekaip nesusijęs su nagrinėjama byla.

21Mano, kad pareiškėjas, teikdamas prašymą teismui, turėjo pateikti įrodymų, kad atsakovo atsisakymas pažeidžia jo, kaip darbdavio, interesus šiuo konkrečiu atveju, ir savo prašymą grindė vien įstatymo suteiktų teisių tarnybinės drausmės užtikrinimo srityje deklaravimu. Pirmosios instancijos teismas dėl šios aplinkybės taip pat nepasisakė.

22Pareiškėjas Muitinės departamentas atsilipime į atsakovo apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

23Pareiškėjas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais. Nurodo, kad statutinių santykių pobūdis lemia ypatingą drausmės ir drausminės atsakomybės reikšmę statutinėse įstaigose, o jų specifika statutiniams pareigūnams kelia didesnius reikalavimus. Dėl šių aplinkybių, pareiškėjo nuomone, tokios įstaigos vadovybė, nepriklausomai nuo pareigūno narytės profesinėje sąjungoje, turi turėti galimybę operatyviai ir tinkamai reaguoti į kiekvieną pareigūno padarytą tarnybinį nusižengimą.

24Teisėjų kolegija

konstatuoja:

25IV.

26Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2015 m. rugpjūčio 19 d. atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininkui J. P.

27Byloje nustatyta, kad 2015 m. birželio 8 d. buvo sudaryta komisija ir pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko J. P., atliekančio pareigas ( - ), veiksmų. Atlikus tarnybinį patikrinimą buvo nuspręsta, kad J. P. padarė tarnybinį nusižengimą bei kad yra tikslinga jam skirti tarnybinę nuobaudą – papeikimą.

28Kadangi J. P. yra Profesinės sąjungos valdymo organo – Darbo saugos komiteto narys, todėl Muitinės departamentas 2015 m. rugpjūčio 5 d. raštu Nr. (5.46)3B-7929 kreipėsi į Profesinę sąjungą, prašydamas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininkui J. P.

29Ginčijamu 2015 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. 1P-353 Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą minėtam pareigūnui, šį atsisakymą motyvuodama tuo, kad J. P. yra persekiojamas ir tarnybinė nuobauda paskirta dėl to, kad jis yra profesinės sąjungos narys.

30Byloje nagrinėjamą teisinį santykį - Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos teisę duoti arba neduoti sutikimus traukti drausminėn atsakomybėn jos narius reglamentuoja Statuto 16 straipsnio 3 dalis ir Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalys.

31Statuto 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „Muitinės pareigūnai turi teisę dalyvauti profesinių sąjungų veikloje. Muitinės profesinių sąjungų įgalioti atstovai turi teisę stebėtojų teisėmis dalyvauti sprendžiant muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo ir kitus socialinius klausimus. Muitinės pareigūnų profesinės sąjungos turi teisę Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis pasirašyti kolektyvines sutartis, kiek tai neprieštarauja šiam Statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams.“

32Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad „Darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo, išrinkto į įmonėje, įstaigoje, organizacijoje veikiančios profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės negavęs tos profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo išankstinio sutikimo. Šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimas.“

33Administracinių teismų praktikoje aiškinant šių teisės normų nuostatas ne kartą yra konstatuota, kad profesinė sąjunga aptariamą teisę gali naudoti tik kaip priemonę apginti savo narius nuo diskriminacijos dėl jų narystės profesinėje sąjungoje. Nesant įrodymų, jog tarnybinę nuobaudą ketinama skirti dėl asmens veiklos profesinėje sąjungoje, profesinės sąjungos atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą yra neteisėtas, kadangi tai nepagrįstai suvaržytų viešojo administravimo subjektų teisę vykdyti įstatymais priskirtas funkcijas, galimybę reaguoti į pavaldžių tarnautojų darbinės veiklos trūkumus, padarytus pažeidimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 3d. ,,Administracinių bylų dėl tarnybinių ginčų nagrinėjimo teismuose praktikos apibendrinimas“; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. 3367/2011 ir kt.).

34Iš byloje pateiktos 2014 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinės sutarties taip pat matyti, kad joje yra įtvirtintos analogiškos nuostatos dėl profesinės sąjungos teisės atsisakyti duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, t. y., kolektyvinėje sutartyje yra tiesiogiai pasisakoma, kad profesinei sąjungai, sprendžiant klausimą dėl sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą davimo, yra suteikiama teisė tarnybinės nuobaudos pagrįstumą įvertinti „tik tais aspektais, ar nuobauda nėra skiriama darbuotojui dėl jo narystės profesinėje sąjungoje, dėl atstovavimo profesinių sąjungų nariams arba dėl darbuotojo veiklos profesinėje sąjungoje“ (Kolektyvinės sutarties 27.3. punktas).

35Šis teisinis reglamentavimas lemia, kad priešingi šiuo klausimu apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti bei neteisingi.

36Iš ginčijamo 2015 m. rugpjūčio 19 d. atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininkui J. P. matyti, kad jame iš esmės tik deklaratyviai yra pasisakoma dėl J. P. persekiojimo už jo profsąjunginę veiklą, nes ši išvada nėra grindžiama jokiomis aplinkybėmis ir įrodymais. Ginčijamame atsisakyme nurodoma aplinkybė, kad tarnybinis patikrinimas galimai J. P. atžvilgiu yra pradėtas po to, kai kriminalinės žvalgybos priemonėmis nepavyko surinkti įrodymų apie J. P. nusikalstamą veiklą bei kad šias kriminalinės žvalgybos priemones netinkamai taikė kiti muitinės pareigūnai, yra nesusijusi su J. P. veikla profesinėje sąjungoje ir šia aplinkybe negali būti grindžiamas atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą.

37Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas nepagrįstai atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą J. P. yra pagrįsta ir teisinga, dėl ko tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

39Atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą atmesti.

40Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos (toliau – ir... 5. Prašyme paaiškino, kad pareiškėjo generalinio direktoriaus 2015 m.... 6. Atsakovas Profesinė sąjunga atsiliepime su pareiškėjo prašymu nesutiko.... 7. Teigė, kad iš atlikto tyrimo medžiagos spėja, jog Vilniaus teritorinės... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimu... 10. Teismas nustatė, kad Muitinės departamento 2015 m. birželio 8 d. įsakymu... 11. Teismas nurodė, kad ginčo teisinius santykius reglamentuoja Tarnybos Lietuvos... 12. Teismas analizavo Statuto 16 straipsnio 3 dalį, 42 straipsnį, Profesinių... 13. Profesinės sąjungos 2015 m. rugpjūčio 19 d. rašto Nr. 1P-353 (b. l. 18-19)... 14. Teismas pažymėjo, kad ginčijamame Profesinės sąjungos rašte nurodoma, jog... 15. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad Profesinė sąjunga 2015 m.... 16. Nustatęs šias aplinkybes, teismas pareiškėjo prašymą tenkino, Profesinės... 17. III.... 18. Atsakovas Profesinė sąjunga, nesutikdamas su Vilniaus apygardos... 19. Atsakovas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išaiškino... 20. Atsakovo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo... 21. Mano, kad pareiškėjas, teikdamas prašymą teismui, turėjo pateikti... 22. Pareiškėjas Muitinės departamentas atsilipime į atsakovo apeliacinį... 23. Pareiškėjas sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais.... 24. Teisėjų kolegija... 25. IV.... 26. Byloje nagrinėjamas ginčas dėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos... 27. Byloje nustatyta, kad 2015 m. birželio 8 d. buvo sudaryta komisija ir... 28. Kadangi J. P. yra Profesinės sąjungos valdymo organo –... 29. Ginčijamu 2015 m. rugpjūčio 19 d. raštu Nr. 1P-353 Muitinės darbuotojų... 30. Byloje nagrinėjamą teisinį santykį - Muitinės darbuotojų profesinės... 31. Statuto 16 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „Muitinės pareigūnai turi... 32. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta, kad... 33. Administracinių teismų praktikoje aiškinant šių teisės normų nuostatas... 34. Iš byloje pateiktos 2014 m. spalio 20 d. Lietuvos Respublikos muitinės šakos... 35. Šis teisinis reglamentavimas lemia, kad priešingi šiuo klausimu apeliacinio... 36. Iš ginčijamo 2015 m. rugpjūčio 19 d. atsisakymo duoti sutikimą skirti... 37. Dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 39. Atsakovo Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos apeliacinį skundą... 40. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gruodžio 21 d. sprendimą... 41. Nutartis neskundžiama....