Byla II-18-455/2012
Dėl Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros vyresniojo inspektoriaus 2012-04-06 priimto nutarimo Nr. 11-AB-16 panaikinimo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gyčiui Stasevičiui, sekretoriaujant Daivai Drazdauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam R. R., nutarimą priėmusios institucijos Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros (Toliau institucija) atstovui E. P. teismo posėdyje išnagrinėjęs R. R. skundą dėl Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros vyresniojo inspektoriaus 2012-04-06 priimto nutarimo Nr. 11-AB-16 panaikinimo, ir

Nustatė

2Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros vyresnysis inspektorius 2012-03-22 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, o 2012-04-06 priėmė nutarimą Nr. 11-AB-16, kuriuo R. R. pagal ATPK 51/10 str. 1 d. nubaudė 450 Lt bauda už tai, kad jis 2012-03-10 atliekant UAB “( - )“ ir Ko ( - ), pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės planinį - kompleksinį patikrinimą, pagal suderintą Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros 2012-ųjų metų kontroliuojamų objektų patikrinimo planą UAB “ ( - )“ ir Ko atsakingiems asmenims buvo pranešta 2012-01-30 Nr. III-s)-38, 2012-02-14 Nr. (11-s)-47 ir 2012-03-05 Nr. (11-s)-111, kuriuose buvo prašoma patikrinimo metu pateikti atliekų tikrinimui reikalingą dokumentaciją, t.y. pateikti pavojingų atliekų lydraščius, atliekų apskaitos žurnalą už 2011 m., ir 2012 m. atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą už sausio ir vasario mėnesius. 2012-03-05 vykdant ( - ) aikštelės patikrinimą, įmonės vykdantysis direktorius R. R. nepateikė atliekų apskaitos žurnalo už 2011 metus, už 2012 metus pateikė tik atliekų tvarkymo apskaitos žurnalo 1,4 ir 7 lenteles, nebuvo pateikti pavojingų atliekų lydraščiai. Š.m. kovo 7 d. pagal pranešimą 2012-03-05 Nr. (11-s)-111 „Dėl tolimesnio įmonės patikrinimo“ atvykus į UAB “( - )“ ir Ko centrinę būstinę, kartu su aplinkos apsaugos agentūros darbuotojais, trukdė atlikti aplinkos apsaugos kontrolę ( - ) aikštelės atžvilgiu.

3R. R. Utenos rajono apylinkės teismui pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti šį institucijos nutarimą. R. R. savo skunde nurodė, kad 2012 m. sausio 30 d. Utenos rajono agentūros raštu „dėl įmonės patikrinimo“ Nr. (11-s)-38 UAB „( - )“ ir Ko buvo pranešta, kad Utenos rajono agentūra vadovaujantis LR viešojo administravimo įstatymo 36/4 str., LR aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 12 ir 14 str. bei Utenos RAAD direktoriaus patvirtintu Utenos rajono agentūros kontroliuojamų objektų patikrinimo planu 2012 metams (kada patvirtintas šis planas ir kokiu Utenos RAAD direktoriaus teisės aktu nenurodoma) numatoma atlikti planinį kompleksinį UAB „( - )“ ir Ko ( - ), pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelės aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi patikrinimą. LR viešojo administravimo įstatymo 36/4 str. 6 d. LR aplinkos numatyta, kad : „patvirtintas patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami priežiūrą atliekančio subjekto interneto svetainėje arba į planą įtraukti ūkio subjektai informuojami individualiai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo“. Tiek patikrinimų dienomis (2012m. kovo 5 ir 7 d.) tiek vėliau (pvz.: 2012 m. balandžio 5 d. (žr. pridedamus priežiūrą atliekančių subjektų: Kauno RAAD, Klaipėdos RAAD ir Utenos RAAD interneto svetainių išrašus palyginimui)), pažeidžiant jau minėtą LR viešojo administravimo įstatymo 36/4 str. 6d., Utenos RAAD direktoriaus patvirtintas Utenos rajono agentūros kontroliuojamų objektų patikrinimo planas 2012 metams nei buvo skelbiamas priežiūrą atliekančio subjekto (šiuo atveju Utenos RAAD) interneto svetainėje, nei apie tai (kad į šį planą įtrauktas ūkio subjektas UAB „( - )“ ir Ko) UAB „( - )“ ir Ko buvo informuota individualiai, dėl ko nebuvo laikytasi teisės aktu nustatytos procedūros ir Utenos rajono agentūros 2012 m. kovo 5 d. planinis kompleksinis patikrinimas ir reikalavimai: 1) pateikti atliekų apskaitos žurnalą už 2011 ir 2012 m.; 2) pateikti pavojingų atliekų lydraščius; 3) atlikti pavojingų atliekų svėrimą, jo metu duoti man, R. R., laikytini neteisėtais ir iš tokio patikrinimo jokios teisinės pasekmės negali kilti.

4Patikrinimas, atliktas 2012 m. kovo 5 d., laikytinas neteisėtu taip pat dėl to, kad jame, to nenurodžius 2012 m. sausio 30 d. Utenos rajono agentūros rašte „dėl įmonės patikrinimo“ Nr. (11-s)-38, dalyvavo tam teisės pagal 2004 m. sausio 9 d. LR aplinkos ministro įsakymą Nr. D1-8 „dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ neturintis LR aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyr. specialistas A. N. (jam pagal ši teisės aktą nėra suteiktos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno galios). 2012 m. sausio 30 d. Utenos rajono agentūros rašte „dėl įmonės patikrinimo“ Nr. (11-s)-38 buvo nurodyta, kad patikrinimą atliks Utenos rajono agentūros vyresn. valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius R. M., tačiau be jo patikrinime dalyvavo Utenos rajono agentūros vedėjas E. P., Utenos rajono aplinkos apsaugos departamento PAVN skyriaus vyr. specialistė D. K., Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų ir užterštų teritorijų tvarkymo kontrolės skyriaus vedėja M. L. ir šio skyriaus vyr. specialistas S. T. bei jau minėtas LR aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyr. specialistas A. N.. Dėl kitų nei Utenos RAAD asmenų dalyvavimo 2012 m. kovo 5 d. patikrinime UAB „( - )“ ir Ko taip pat nebuvo pateiktas joks pavedimas, įsakymas ar pan. (pažeidžiant LR aplinkos ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. D1-145 „dėl ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų, vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, reikalavimų aprašo patvirtinimo“ 28 p), tačiau šie asmenys netgi pasirašė 2012 m. kovo 20 d. patikrinimo akte Nr. (11-KD)-12. Taigi, atsislegiant į tai, kad 2012 m. kovo 5 d. UAB „( - )“ ir Ko patikrinime taip pat kaip ir Utenos rajono agentūros ir Utenos RAAD pareigūnai neturėdami tam jokio teisinio pagrindo dalyvavo kiti pašaliniai asmenys (vienam iš jų, t.y. LR aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų valdymo skyriaus vyr. specialistui A. N. net nėra suteiktos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno galios) ir pasirašė patikrinimą įforminančius dokumentus, patikrinimas laikytinas neteisėtu, o visa situacija visiška valstybės tarnautojų savivale, todėl Nutarimas pagal ATP protokolą yra naikintinas.

5Kad prasidėjęs patikrinimas yra neteisėtas taip pat patvirtino jo tęsinys, bandytas vykdyti 2012 m. kovo 7 d. UAB „( - )“ ir Ko buveinėje „( - ), pagal 2012 m. Kovo 5 d. Utenos rajono agentūros raštą „dėl tolesnio įmonės patikrinimo“ Nr. (11-s)-111 (nors 2012 m. kovo 5 d. planas ir toliau nebuvo skelbiamas priežiūrą atliekančio subjekto (šiuo atveju Utenos RAAD) interneto svetainėje šiame rašte jau buvo nurodyta, kad planas atseit yra patvirtintas Utenos RAAD direktoriaus 2012 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-18). 2012 m. kovo 7 d. Utenos rajono agentūros inspektoriams tęsiant patikrinimą, tačiau ir toliau neskelbiant priežiūrą atliekančio subjekto (šiuo atveju Utenos RAAD) interneto svetainėje tariamai patvirtinto patikrinimo plano (Utenos rajono agentūros kontroliuojamų objektų patikrinimo plano 2012 metams) ir apie tai, kad UAB „( - )“ ir Ko yra įtrauktas į šį planą, neinformuojant jo (UAB „( - )“ ir Ko) individualiai, iš Utenos rajono agentūros inspektorių buvo paprašyta pateikti pavedimą, įsakymą ar pan., suteikianti teisę atlikti tokį patikrinimą. Inspektoriai žodžiu paaiškino, kad jie pavedimo atlikti patikrinimą neturi. Nepateikus pavedimo inspektorių buvo paprašyta užpildyti ir pasirašyti UAB „( - )“ ir Ko, Valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų registracijos žurnalą. Šį žurnalą inspektoriai užpildyti ir pasirašyti taip pat atsisakė, nors jiems tokia pareiga numatyta 18998-09-24 LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1150 3 p. Kadangi buvo atsisakyta bet kokia įforminti patikrinimą, dalyvaujant inspektoriams, jis pradėjo pildyti patikrinimo aktą, tačiau inspektoriai jį (patikrinimo aktą) pasirašyti atsisakė ir iš UAB „( - )“ ir Ko patalpų išvyko. Kadangi 2012 m. kovo 7 d. nebuvo patikti jokie dokumentai įteisinantys Utenos rajono agentūros pareigūnų bandytą atlikti patikrinimą UAB „( - )“ ir Ko buveinėje ( - ), jo metu duoti reikalavimai: 1) patikti atliekų apskaitos žurnalą už 2011 ir 2012 m., 2) pateikti pavojingų atliekų lydraščius, laikytini neteisėtais ir iš tokio patikrinimo jokios teisinės pasekmės negali kilti.

6Šioje dalyje taip pat pažymėtina, kad aukščiau aprašyti neteisėti Utenos rajono agentūros pareigūnų veiksmai taip pat buvo fiksuoti mano 2012 m. kovo 7 d. Patikrinimo akte bei apie juos tos pačios dienos (2012 m. kovo 7 d.) raštu „Dėl Utenos RAAD Utenos rajono agentūros pareigūnų patikrinimo“ Nr. 94 buvo pranešta aukštesnėms Utenos rajono agentūros žinybinėms įstaigoms: LR aplinkos apsaugos agentūrai ir Utenos RAAD. Iš šių institucijų šio skundo pateikimo dieną joks atsakymas nėra gautas ir tuo yra pažeidžiami administracinės procedūros baigimo ir sprendimo priėmimo terminai (nuo 2012 m. kovo 7 d. 20 darbo dienų terminas suėjo 2012 m. balandžio 4 d.), nurodyti LR viešojo administravimo įstatymo 31 str. kas tik dar kartą patvirtina kontrolės Utenos rajono agentūroje nebuvimą ir eilinį nesiskaitymo su verslu atvejį.

7Tokiu būdu, jo veiksmuose nebuvo tyčios kliudyti gamtos apsaugos pareigūnams atlikti savo pareigas. Taip pat atliekos nebuvo pasvertos, kadangi nebuvo svarstyklių bei nebuvo apie tai pranešta iš anksto.

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūra pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašė skundžiamą nutarimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad R. R. padarytas pažeidimas susijęs priežastiniu ryšiu su Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo nuostatose įtvirtintu imperatyvu – fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos valstybės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti ir paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūra vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo, Aplinkos apsaugos valstybės kontrolės įstatymo nuostatomis bei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros direktoriaus parvirtintu Utenos rajono agentūros kontroliuojamų objektų patvirtinimo planu 2012 m. UAB „( - )“ ir Ko 2012 m. sausio 30 d. išsiuntė pranešimą, jog 2012 m. vasario 13 d. 10.00 val. bus atliekamas planinis kompleksinis aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi patikrinimas pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo aikštelėje, adresu ( - ), tačiau atsižvelgę į R. R. prašymą įmonės patikrinimas buvo atidėtas 2012 m. kovo 5 d., taigi faktiškai pasiruošti patikrinimui įmonei buvo duotas daugiau kaip mėnuo. Įmonės tikrinimo metu nebuvo pateikti dokumentai, įrodantys atliekų išvežimą, sutartys su pavojingų atliekas tvarkančiomis įmonėmis, pirminės atliekų apskaitos žurnalas už 2011 m., atliekų tvarkymo apskaitos žurnalas už 2012 m. du mėnesius, (patikrinimo metu pateikti tik 1, 4 ir 7 priedai), pavojingų atliekų lydraščiai už 2011 m. ir kt. dokumentai, nors tokie dokumentai turi būti aikštelėje ir tikrinimo metu privalo būti pateikiami. Vizualiai apžiūrėjus pavojingas atliekas, esančias sandėlyje ir įmonės teritorijoje, aplinkos apsaugos pareigūnams kilo įtarimų dėl esamų atliekų svorio, todėl buvo paprašyta pasverti pavojingas atliekas, R. R. ne tik atsisakė, bet neleido ir pareigūnams jų pasverti. Aplinkos apsaugos pareigūnai taip pat mėgino gauti reikiamus patikrinimui dokumentus ir nuvykę į UAB „( - )“ ir Ko, adresu ( - ), tačiau įmonės direktorius A. Š. kategoriškai atsisakė pateikti aukščiau minėtus dokumentus. 2012 m. kovo 22 d. R. R. buvo surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas pagal ATPK 5110 str. 1 d.

9Skundas tenkintinas iš dalies.

10R. R. savo skundą palaikė ir teismo posėdžio metu nurodė tokias pačias aplinkybes kaip skunde. Papildomai nurodė, kad visi įmonės dokumentai saugomi centrinėje įmonės būstinėje, nes aikštelėje buvo kilęs gaisras ir dalis dokumentų buvo sunaikinta. Todėl direktoriaus įsakymu visi dokumentai buvo saugomi centrinėje būstinėje.

11Institucijos atstovas prašė skundą atmesti ir nurodė tokias pačias aplinkybes kaip ir atsiliepime.

12L. K., M. L., S. T., A. N., parodė, kad jie buvo komisijos nariai, kurie kartu su Utenos RAAD Utenos agentūros atstovais 2012-03-05 tikrino UAB “( - )“ ir Ko: atliekų saugojimo aikštelę, esančią ( - ), Tikrinimo metu R. R. nepateikė visų reikalaujamų dokumentų, taip pat patikrinimo metu nebuvo sudarytos galimybės pasverti sandėliuojamų medžiagų svorius.

13Liudytojas R. M. parodė, kad 2011 m. buvo sudarytas planas, kuriame buvo numatytas 2012 m. patikrinimai, tame tarpe buvo numatyta patikrinti „( - )“ ir Ko, t.y. 2012 m. sausio 31 d. buvo išsiųstas pirmasis pranešimas „( - )“ ir Ko, kad įmonėje bus atliekamas patikrinimas. Po kiek laiko, atrodo vasario 13 d. iš šios įmonės gavome pranešimą, kad patikrinime negali dalyvauti, nes tą pačią dieną teisme bus nagrinėjama direktoriaus byla. Pranešime buvo nurodyta, kad įmonės vadovybė prašo atidėti patikrinimą. Atsižvelgdami į šitą prašymą patikrinimą atidėjome ir atskiru pranešimu informavome, jog kitas kompleksinis planinis patikrinimas bus kovo 5 d. Pranešimas buvo išsiųstas pagal nustatytus terminus. Kovo 5 d. patikrinime dalyvavo: jis, agentūros vedėjas, specialistė D. K., aplinkos apsaugos agentūros du asmenys: skyriaus vedėja, vyriausiasis specialistas, bei asmenys iš aplinkos ministerijos. Nuvykus į patikrinimo vietą, mus pasitiko meistras, vykdantysis direktorius, antstolis ir kažkokie žmonės. Nuvykus prisistatė ir paprašėm pateikti dokumentaciją: pirminės apskaitos žurnalus, atliekos tvarkymo žurnalus. Jie pranešė, kad tolių dokumentų neturi, nes dokumentacija yra centrinėje būstinėje, kuri yra Vilniuje. Pagal tvarką visi dokumentai, susiję su atliekų tvarkymu, turi būti ūkinę veiklą vykdančios institucijos vietoje. Atliekos buvo laikomos dalis laike, kita dalis viduje. Kadangi reikėjo nustatyti, ar tam tikrų atliekų likučiai, esančių aikštelėje, atitinka patikrų duomenis. Paprašius, kai kurias atliekas pasverti, pamatė, kad svarstyklės be meteorologinės patikros. Ant jų užlipus žmogui, kurio faktinis svoris apie 80 kg jis svėrė 120 kg. Jie mums aiškino, kad svarstyklės laikomos mašinoje ir lygioje vietoje, be to temperatūrų skirtumai, pradėjo išsisukinėti. Buvo pasiūlyta atsivežti savo svarstykles ir pasisverti. Buvo sutarta, kad patikrinimą galima bus tęsti Vilniuje jų centinėje būstinėje, bet kurią dieną. Kovo 7 d. jis ir specialistė D. K. nuvyko į Vilnių, į aplinkos apsaugos agentūrą, prie mūsų prisijungė jų keli atstovai: P. ir T. T., visi nuvykome į centrinę įmonės būstinę. Jie pareikalavo patikrinimo pavedimo atlikimo, pradėjo reikalauti visokių dokumentų, nors patys sutiko ir kvietė patikrinimą pratęsti jų būstinėje. Jie mums nepateikė žurnalų, atliekų kaupimo ir išvežimo iš ( - ) aikštelės dokumentų. Paaiškėjo, kad 2011 m. jie nuodingų atliekų neišvežė, o tik kaupė. Kadangi neleido pasverti, todėl negalėjo nustatyti, ar laikomi kiekiai neviršija leistinos normos. Kadangi dokumentai nebuvo pateikti, jis paskambino vedėjui ir pasakė apie esamą situaciją. Pamatę, kad nieko nieks nepateiks visi keturi pakilo išeiti, tačiau prieš išeinant davė pasirašyti patikrinimo žurnale. Kaip atkreipėm dėmesį žurnale, kuris buvo nuo 2008 m. jie nebuvo tikrinti, būtų buvęs pirmasis įrašas. Jie atsisakė pasirašyti ir išėjo iš ofiso.

14Liudytojai A. Š., D. J., I. Č., parodė, kad 2012-03-07 atvykus tikrintojams į UAB “ ( - ) ir Ko būstinę, jie nepateikė pavedimo patikrinimui atlikti bei nepasirašė žurnale, todėl jiems dokumentai nebuvo pateikti.

15Iš Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2012-01-30 pranešimo Nr. (11)-s)-38 matyti, kad Utenos agentūra informuoja UAB “ ( - )“ ir Ko administraciją, kad 2012-02-13, 10 val. bus atliekamas įmonės planinis patikrinimas ( b. l. 13 ).

16Iš Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2012-04-14 pranešimo Nr. (11-s)-47 matyti, kad Utenos rajono agentūra informuoja UAB “ ( - )“ ir Ko administraciją, kad 2012-03-05, 10 val. bus atliekamas įmonės planinis kompleksinis patikrinimas ir prašoma pateikti: TIPK leidimą, atliekų naudojimo ir šalinimo techninį reglamentą, dokumentus, įrodančius atliekų išvežimą, sutartis su įmonėmis, priimančiomis pavojingas atliekas, atliekų apskaitos metinę ataskaitą už 2011 m., pirminį atliekų apskaitos žurnalą už 2011 m., atliekų sutvarkymo ir apskaitos žurnalą už 2012 metų du mėnesius, pavojingų atliekų vežimo lydraščius už 2011 m. (b. l. 62), sutartis su įmonėmis, priimančiomis pavojingas atliekas, atliekų metinę ataskaitą už 2011 m., pirminį atliekų apskaitos žurnalą už 2011 m., atliekų sutvarkymo žurnalą už 2012 m. du mėnesius, pavojingų atliekų vežimo lydraščius už 2011 m. ( b. l. 14 ).

17Iš Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2011-03-05 pranešimo Nr. (11)-s)-111 matyti, kad Utenos rajono agentūra informuoja UAB “ ( - )“ ir Ko administraciją, kad 2012-03-07, 10 val. bus toliau atliekamas įmonės planinis patikrinimas ir prašoma pateikti sutartis su įmonėmis, priimančiomis pavojingas atliekas, atliekų metinę ataskaitą už 2011 m., pirminį atliekų apskaitos žurnalą už 2011 m., atliekų sutvarkymo žurnalą už 2012 m. du mėnesius, pavojingų atliekų vežimo lydraščius už 2011 m. ( b. l. 14 ).

18Iš pateikto patikrinimo akto bei valstybinių kontrolės institucijų atliekamų patikrinimų registracijos žurnalo nuorašų (b.l. 17,19) matyti, kad 2012-03-07 Utenos RAAD darbuotojai nepateikė pavedimo bei atsisakė užpildyti žurnalą.

19Iš UAB “ ( - )“ ir Ko 2011-05-30 įsakymo Nr. V-30 matyti, kad dėl gaisro ( - ) aikštelėje visi pirminės apskaitos dokumentai turi būti saugomi Vilniuje ( b. l. 61 ).

20Iš antstolio V. Č. 2012-03-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ( b. l. 63) matyti, kad 2012-03-05 atlikus patikrinimą ( - ) esančioje aikštelėje atliekant patikrinimą į Utenos RAAD vyresniojo inspektoriaus prašymą pateikti pavojingų atliekų išvežimo važtaraščius, lydraščius, bei kitus apskaitos žurnalus, R. R. nurodė, kad dabar šių dokumentų neturi, nes jie saugomi įmonės buveinėje, taip pat informavo, kad yra pasirengęs juos bet kada pristatyti. Dėl atliekų svėrimo R. R. paaiškino, kad nebuvo įspėtas dėl svėrimo ir neturi sertifikuotų svarstyklių.

21ATPK 5110 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tyčinis kliudymas aplinkos apsaugos pareigūnams tikrinti įmones, įstaigas, organizacijas ir objektus arba vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę užtraukia baudą piliečiams nuo 200 iki 400 Lt ir pareigūnams – nuo 300 iki 600 Lt.

22Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 straipsnio 3 dalis nustato, kad aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė – tai specialių valstybės įgaliotų institucijų ir pareigūnų veikla, kuria siekiama užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, pasireiškianti <...> pažeidimų nutraukimu bei šių pažeidimų padarymu kaltų asmenų nustatymu, jų patraukimu teisinėn atsakomybėn. Pagal šio įstatymo 14 straipsnio 5 punktą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi teisę tikrinti fizinių ir juridinių asmenų veiklą, kai yra pagrįstas įtarimas, kad jie rengiasi daryti, daro ar padarė teisės pažeidimą aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje. Įstatymo 54 straipsnio 2 dalis įtvirtina, jog fiziniai ir juridiniai asmenys privalo sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, ir paklusti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams.

23Iš byloje pateiktų duomenų ( b. l. 14 )matyti, kad Utenos RAAD Utenos rajono agentūros darbuotojai 2012-03-05 atliko planinį-kompleksinį UAB “ ( - )“ ir KO patikrinimą vadovaudamiesi 2012-02-15 Utenos RAAD direktoriaus įsakymu Nr. V-18 patvirtintu Utenos rajono agentūros kontroliuojamų objektų patikrinimo planu 2012 m. Apie numatomą patikrinimą įmonei buvo pranešta tinkamai, ką pripažino ir R. R.. Tai, kad š numatyta priemonė nebuvo paskelbta atitinkamame interneto puslapyje nėra administracinę atsakomybę šalinanti ar patikrinimą darantį neteisėtu, aplinkybė. Pranešime buvo tiksliai ir aiškiai nurodyti dokumentai, kuriuos reikia pateikti patikrinimą atliekantiems pareigūnams. Reikalaujami dokumentai nebuvo pateikti, ką užfiksavo antstolis ir patikrinimą atliekanti komisija. Tai įrodo, kad R. R. apie 2012 m. kovo 5 d. patikrinimą neabejotinai žinojo, tačiau Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 54 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos pareigos sudaryti visas sąlygas, būtinas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, neįvykdė. Taip pat R. R., pasinaudodamas teisiškai nereikšmingais argumentais, esą aplinkos apsaugos darbuotojai nepateikė pavedimo, esą internete nėra skelbta apie būsimą patikrinimą, kovo 7 d. vėl atsisakė pateikti reikalaujamus dokumentus, kuriuos pats pažadėjo pateikti vėliau. Tai įrodo, kad R. R. kliudė aplinkos apsaugos pareigūnams atlikti patikrinimą. Todėl jis pagrįstai buvo patrauktas administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 51/10 str. 1 d.

24R. R. ginčijamu nutarimu buvo patrauktas administracinė atsakomybėn ir už tai, kad jis atsisakė aikštelėje atlikti pavojingų atliekų svėrimą, visais kitais įmanomais būdais sąmoningai vykdantysis direktorius trukdė ( - ), aikštelėje vykdyti aplinkos apsaugos kontrolę. Šios aplinkybės iš nutarimo šalintinos. Rašte apie numatomą saugomų medžiagų svėrimą pranešta nebuvo, todėl teismo nuomone, nėra pagrindo daryti išvadą, kad R. R. atsisakydamas atlikti svėrimą dėl to, kad nėra tam pasirengęs, kliudė aplinkos apsaugos pareigūnams atlikti savo pareigas. Taip pat iš nutarimo šalintina aplinkybė, kad R. R. visais kitais įmanomais būdais sąmoningai trukdė vykdyti patikrinimą. Tai yra abstraktus deklaratyvus kaltinimas, kuris neatitinka ATPK 260 str. reikalavimų, ir kuris negali būti patikrintas ATPK 256,257 str. nustatyta tvarka.

25Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė tam įgaliotas pareigūnas (ATPK 2591 str.), prisilaikydamas ATPK 260 str. reikalavimų. Įrodymai dėl šio teisės pažeidimo surinkti prisilaikant ATPK 256 str. nuostatų. Priimant nutarimą šioje byloje ATPK 286, 287 str. reikalavimai pažeisti nebuvo. Paskirta administracinė nuobauda - bauda nėra didesnė nei ATPK 1242 str. 2 d. numatytas baudos vidurkis ir nėra aiškia per griežta, t.y. administracinė nuobauda paskirta prisilaikant ATPK 302 str. reikalavimų. Kadangi skundo nagrinėjimo metu, dalis pateiktų kaltinimų nepasitvirtino, todėl R. R. paskirta administracinė nuobauda mažintina (ATPK 302 str. 1 d. 5 p.).

26Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 302 straipsniu, teismas

Nutarė

27R. R. skundą patenkinti iš dalies.

28Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros vyresn. inspektorius 2012-04-06 nutarimą Nr. 11-AB-16 pakeisti ir R. R. pagal ATPK 51/10 str. 1 d. paskirti keturių šimtų litų baudą. Kitoje dalyje skundą atmesti.

29Nutartis per dvidešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gyčiui Stasevičiui, sekretoriaujant... 2. Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros... 3. R. R. Utenos rajono apylinkės teismui pateikė skundą, kuriame prašė... 4. Patikrinimas, atliktas 2012 m. kovo 5 d., laikytinas neteisėtu taip pat dėl... 5. Kad prasidėjęs patikrinimas yra neteisėtas taip pat patvirtino jo tęsinys,... 6. Šioje dalyje taip pat pažymėtina, kad aukščiau aprašyti neteisėti Utenos... 7. Tokiu būdu, jo veiksmuose nebuvo tyčios kliudyti gamtos apsaugos pareigūnams... 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos... 9. Skundas tenkintinas iš dalies.... 10. R. R. savo skundą palaikė ir teismo posėdžio metu nurodė tokias pačias... 11. Institucijos atstovas prašė skundą atmesti ir nurodė tokias pačias... 12. L. K., M. L., S. T., A. N., parodė, kad jie buvo komisijos nariai, kurie kartu... 13. Liudytojas R. M. parodė, kad 2011 m. buvo sudarytas planas, kuriame buvo... 14. Liudytojai A. Š., D. J., I. Č., parodė, kad 2012-03-07 atvykus tikrintojams... 15. Iš Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2012-01-30 pranešimo Nr. (11)-s)-38... 16. Iš Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2012-04-14 pranešimo Nr. (11-s)-47... 17. Iš Utenos RAAD Utenos rajono agentūros 2011-03-05 pranešimo Nr. (11)-s)-111... 18. Iš pateikto patikrinimo akto bei valstybinių kontrolės institucijų... 19. Iš UAB “ ( - )“ ir Ko 2011-05-30 įsakymo Nr. V-30 matyti, kad dėl gaisro... 20. Iš antstolio V. Č. 2012-03-05 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo (... 21. ATPK 5110 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tyčinis kliudymas aplinkos... 22. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 2 straipsnio 3 dalis... 23. Iš byloje pateiktų duomenų ( b. l. 14 )matyti, kad Utenos RAAD Utenos rajono... 24. R. R. ginčijamu nutarimu buvo patrauktas administracinė atsakomybėn ir už... 25. Administracinio teisės pažeidimo protokolą surašė tam įgaliotas... 26. Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis ATPK 302 straipsniu, teismas... 27. R. R. skundą patenkinti iš dalies.... 28. Utenos regiono Aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros vyresn.... 29. Nutartis per dvidešimt dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...