Byla AS-1040-1062/2017
Dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Ramutės Ruškytės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Baldma“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Baldma“ skundą dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5UAB „Baldma“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydama panaikinti Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. birželio 15 d. sprendimą ir Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 11 d. sprendimą.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausimą, 2017 m. spalio 9 d. nutartimi nustatė, jog paduotas skundas yra su trūkumais, t. y. nepridėti skundžiami Panevėžio apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimai, nenurodytas atsakovas ir trečiasis suinteresuotas asmuo, neišreikšta pozicija dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, UAB „Baldma“ nustatytas terminas iki 2017 m. spalio 23 d. minėtiems trūkumams pašalinti.

7Vilniaus apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, 2017 m. lapkričio 15 d. nutartimi UAB „Baldma“ skundą laikė nepaduotu, nes pareiškėjas iki 2017 m. spalio 23 d. nepašalino 2017 m. spalio 9 d. nutartimi nustatytų skundo trūkumų.

8II.

9UAB „Baldma“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutartį. Nurodo, jog UAB „Baldma“ ir jos atstovas advokato padėjėjas Gediminas Marcinkevičius skunde nurodytais adresais, elektroniniu paštu ar telefonu jokios informacijos apie 2017 m. spalio 9 d. nutartį negavo ir apie šį procesinį dokumentą nežinojo.

10Pažymi, jog skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktas registruotu paštu, o ne siunčiant per elektroninių paslaugų portalą, pareiškėja nėra prisijungusi prie elektroninių paslaugų portalo. Nurodo, jog pareiškėjo atstovas yra elektroninių paslaugų portalo vartotojas, tačiau minėtos teismo nutarties taip pat negavo, o apie ją tapo žinoma tik 2017 m. lapkričio 15 d. Mano, jog šis nesusipratimas galėjo įvykti dėl techninių gedimų ir problemų teismų informacinėje sistemoje LITEKO nuo 2017 m. spalio 4 d. iki 2017 m. lapkričio 14 d., kas buvo viešai skelbiama teismų elektroniniuose portaluose.

11Teisėjų kolegija konstatuoja:

12III.

13Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas - Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutarties, kuria UAB „Baldma“ skundas pirmosios instancijos teismui laikytas nepaduotu ir su sumokėtu žyminiu mokesčiu grąžintas pareiškėjui, teisėtumas ir pagrįstumas.

14Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog, priimdamas skundžiamą nutartį, Vilniaus apygardos administracinis teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) neatitinka šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, 24, 25 ir 35 straipsniuose nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas, pareiškimas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

15Pareiškėjui galimybė pašalinti skundo trūkumus iki 2017 m. spalio 23 d. suteikta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 9 d. nutartimi. UAB „Baldma“ nei pačių trūkumų, nei praleisto termino jiems ištaisyti neginčija, tačiau teigia, jog terminą trūkumams ištaisyti praleido dėl techninių Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau - LITEKO) darbo trikdžių, dėl ko 2017 m. spalio 9 d. teismo nutarties, siųstos per elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP), nei pareiškėjo atstovas, nei pats pareiškėjas apskritai negavo.

16Tikrinant UAB „Baldma“ atskirojo skundo teiginius, nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog skunde pirmosios instancijos teismui nurodyta, jog pareiškėjas bylą ves per atstovą – advokato padėjėją Gediminą Marcinkevičių, taip pat pridėta atstovavimo sutartis, kurioje nurodyta G. Marcinkevičiaus teisė gauti teismo nutarčių skaitmenines kopijas (b. l. 11, 31). Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 48 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog tais atvejais, kai proceso šalis veda bylą per atstovą, visi su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui. To paties įstatymo 109 straipsnyje nurodyta, jog šio įstatymo 74 straipsnio 7 dalyje nurodytais atvejais teismo nutartys siunčiamos elektroninių ryšių priemonėmis. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 74 straipsnio 7 dalyje tarp asmenų, kuriems taikomas įteikimas elektroninių ryšių priemonėmis, yra advokatų padėjėjai. Pareiškėjo UAB „Baldma“ advokato padėjėjas pripažįsta, jog jis yra EPP (LITEKO posistemė) vartotojas, LITEKO duomenys tai taip pat patvirtina, todėl, įvertinus minėtą aplinkybę pacituotų teisės aktų kontekste, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas teisėtai 2017 m. spalio 9 d. nutartį dėl trūkumų šalinimo siuntė pareiškėjo atstovui pastarajam per EPP (b. l. 34). Atsižvelgiant į tai, atskirojo skundo teiginiai, kad skundas pirmosios instancijos teismui buvo siųstas registruotu paštu, o pats pareiškėjas nėra EPP vartotojas – teisinės reikšmės vertinant Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 9 d. nutarties įteikimo aplinkybes neturi.

17Kita vertus, vertinant pareiškėjo teiginį dėl buvusių trukdžių, dėl ko advokato padėjėjas negavo teismo nutarties su nustatytais skundo trūkumais, teisėjų kolegija pažymi, jog bylos duomenys patvirtina, kad 2017 m. spalio 9 d. nutartis, kuria pareiškėjui suteikta galimybė pašalinti skundo trūkumus iki 2017 m. spalio 23 d., išsiųsta atstovui 2017 m. spalio 10 d. per EPP, tačiau Nacionalinė teismų administracija dar 2017 m. spalio 11 d. ryte elektroniniu laišku teismus visuotinai informavo apie vis dar esamus sisteminius sutrikimus, dėl kurių LITEKO neveikė tinkamai arba veikė labai lėtai, kas labai apsunkino darbą, taip pat pažymėjo, jog EPP vartotojai taip pat susiduria su panašiais sutrikimais. Įvertinus šiuos duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, jog UAB „Baldma“ tvirtinimas, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. spalio 9 d. nutarties ji negavo dėl EPP sutrikimo, nepaneigtas. Nagrinėjamu atveju bet kokios abejonės dėl nutarties įteikimo vertinamos pareiškėjo naudai, tad darytina išvada, jog minėtas sutrikimas objektyviai galėjo turėti įtakos advokato padėjėjui laiku pašalinti skundo trūkumus. Teisėjų kolegija pažymi, jog EPP sistemos sutrikimai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pripažinti kaip objektyvios priežastys, trukdžiusios atstovui tinkamai atlikti savo funkcijas (2017 m. vasario 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr.AS-215-143/2017).

18Kaip matyti iš bylos medžiagos, po skundžiamos nutarties gavimo sužinojęs apie 2017 m. spalio 9 d. nutartį, pareiškėjas nedelsdamas ėmėsi trūkumus šalinti (b. l. 43-74), kas tik patvirtina pareiškėjo poziciją dėl jo aktyvaus ir sąžiningo veikimo tiek ikiteisminiame, tiek administracinės bylos procese.

19Teisėjų kolegija pažymi, jog skundo trūkumų šalinimo instituto paskirtis - užtikrinti koncentruotą, ekonomišką ir tinkamą teismo procesą, o ne kliudyti asmens teisės kreiptis į teismą įgyvendinimui. Todėl atsižvelgiant į tai bei byloje nustatytas aplinkybes, į pareiškėjo siekį ginti savo teises, būtinybę užtikrinti teisminės gynybos prieinamumo ir teisės būti išklausytam principų įgyvendinimą, teisėjų kolegija sprendžia, jog yra pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutartį, o skundo priėmimo klausimą perduoti šiam teismui nagrinėti iš naujo.

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21UAB „Baldma“ atskirąjį skundą tenkinti.

22Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. UAB „Baldma“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo... 7. Vilniaus apygardos administracinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 8. II.... 9. UAB „Baldma“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 10. Pažymi, jog skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateiktas... 11. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 12. III.... 13. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas - Vilniaus apygardos administracinio... 14. Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog, priimdamas skundžiamą nutartį,... 15. Pareiškėjui galimybė pašalinti skundo trūkumus iki 2017 m. spalio 23 d.... 16. Tikrinant UAB „Baldma“ atskirojo skundo teiginius, nagrinėjamu atveju... 17. Kita vertus, vertinant pareiškėjo teiginį dėl buvusių trukdžių, dėl ko... 18. Kaip matyti iš bylos medžiagos, po skundžiamos nutarties gavimo sužinojęs... 19. Teisėjų kolegija pažymi, jog skundo trūkumų šalinimo instituto paskirtis... 20. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 21. UAB „Baldma“ atskirąjį skundą tenkinti.... 22. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. lapkričio 15 d. nutartį... 23. Nutartis neskundžiama....