Byla A-662-656-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (pranešėjas), Laimės Baltrūnaitės ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant pareiškėjo atstovėms advokatei Agnei Bilotaitei ir V. K., trečiojo suinteresuoto asmens atstovei D. N.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Draugystės sanatorija“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Draugystės sanatorija“ skundą atsakovui VĮ Registrų centrui dėl sprendimo panaikinimo (tretieji suinteresuoti asmenys – UAB „Litesko“, VĮ Registrų centro Alytaus filialas).

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Draugystės sanatorija“ skundu (b. l. 3-13, I t.) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti VĮ Registrų centro 2009 m. sausio 16 d. sprendimą Nr. 11 (toliau – ir Sprendimas).

6Paaiškino, kad VĮ Registrų centras nepagrįstai 2008 m. lapkričio 24 d. įpareigojo VĮ Registrų centro Alytaus filialą (toliau – ir Teritorinis registratorius) priimti sprendimą Nr. 245, kuriuo būtų išspręstas UAB „Litesko“ prašymas. Tokiais savo veiksmais VĮ Registrų centras peržengė savo kompetencijos ribas, kadangi UAB „Litesko“ turėjo teisę atitinkamą Teritorinio registratoriaus sprendimą skųsti, tačiau šia galimybe nepasinaudojo. Nurodė, kad VĮ Registrų centras neturėjo teisės Teritorinį registratorių įpareigoti spręsti UAB „Litesko“ prašymą pakeisti pareiškėjui nuosavybės teise priklausančių pastatų, esančių ( - ), Druskininkai; ( - ), Druskininkai; ( - ), Druskininkai; ( - ), Druskininkai, (toliau - ir Pastatai) kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, kadangi UAB „Litesko“ nepasinaudojo įstatymuose nustatyta galimybe pačiai ginti savo teises. Nesutiko su skundžiamo sprendimo išvada, kad UAB „Litesko“ Teritoriniam registratoriui pateiktuose prašymuose prašė ištaisyti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą. Pažymėjo, kad UAB „Litesko“ tiek 2008 m. birželio 19 d., tiek 2008 m. rugsėjo 4 d. prašymuose Teritoriniam registratoriui atlikti tam tikrus veiksmus nenurodė nė vienos teisės normos, kuria remiantis būtų galima nustatyti, ar jis Teritorinio registratoriaus prašo ištaisyti, ar pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą. Pareiškėjo manymu, UAB „Litesko“ Teritorinio registratoriaus prašė būtent pakeisti šiuo metu nekilnojamojo turto registre ir kadastre įrašytus Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, nes minėti duomenys iki jų nuginčijimo arba pakeitimo įstatymų nustatyta tvarka yra laikytini teisingais ir išsamiais. Nurodė, kad UAB „Litesko“ nėra suinteresuotas asmuo, galintis prašyti pakeisti, tikslinti ir panašiai ne jam, o pareiškėjui priklausančių Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, o Komisijos sprendime Nr. 11 išdėstyti argumentai, pagrindžiantys aplinkybę, kad UAB „Litesko“ turi pagrįstą suinteresuotumą reikalauti pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis, turėtų būti vertinami kaip nepagrįsti.

7Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu į skundą (b. l. 63-66, I t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Nurodė, kad pareiškėjo motyvai dėl trečiojo suinteresuoto asmens nesąžiningumo neįrodo, jog VĮ Registrų centro 2009 m. sausio 16 d. sprendimas Nr. 11 yra neteisėtas ir nepagrįstas. Paaiškino, kad buvo tirta, kokiu pagrindu 2008 m. balandžio 23 d. buvo pakeisti duomenys nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke. Nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad pateikdamas prašymą Nr. SD-156 jis turėjo teisę pagrįstai manyti, jog bus sprendžiamas tik jo motyvuoto prašymo Nr. SD-156 klausimas, o prašymas Nr. SD-155 net nebus nagrinėjamas. Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 25 straipsnyje yra įtvirtinta asmens teisė atsiimti prašymą, todėl pareiškėjas, norėdamas, kad 2008 m. balandžio 16 d. prašymas Nr. SD-155 nebūtų nagrinėjamas, turėjo išreikšti tokią savo valią. Paaiškino, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 7 straipsnyje centriniam registratoriui suteikta teisė kontroliuoti teritorinių registratorių veiklą ir jiems vadovauti, todėl atsakovas, sužinojęs, kad Teritorinis registratorius UAB „Litesko“ prašymų nenagrinėja, 2008 m. lapkričio 24 d. įpareigojo Teritorinį registratorių išnagrinėti UAB „Litesko“ prašymus ir dėl jų įstatymų nustatyta tvarka priimti sprendimą. VĮ Registrų centras vertino ne tik UAB „Litesko“ reikalavimą, bet ir visus jos prašymą pagrindžiančius motyvus, nurodytas faktines aplinkybes, pateiktus dokumentus, kurie leido daryti išvadą, jog UAB „Litesko“ prašo ištaisyti klaidą kaip suinteresuotas asmuo.

9Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Litesko“ atsiliepimu į skundą (b. l. 116-121, I t.) prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą ir Sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad iki 2008 m. balandžio 23 d. nekilnojamo turto kadastre įregistruoti Pastatų kadastro duomenys apie šildymo būdą atitiko visus pateiktus dokumentus, kurių pagrindu ir buvo įregistruoti minėti kadastro duomenys. Tiek 2008 m. balandžio 16 d. prašyme Nr. 155, tiek prašyme Nr. 156 pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad pagal dokumentus, kurių pagrindu buvo įregistruoti kadastro duomenys apie šildymo būdą, kadastro tvarkytojas šiuos duomenis būtų įrašęs netiksliai, klaidingai ar neišsamiai. Priėjo prie išvados, kad Teritorinis registratorius pagal pareiškėjo prašymus Nr. 155 ir Nr. 156 neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo pakeisti Pastatų kadastro duomenis apie jų šildymo būdą nekilnojamo turto kadastre. Paaiškino, kad vykdo centralizuotos šilumos energijos tiekimo veiklą įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat ir Druskininkuose, todėl turi pagrįstą interesą bei reikalavimą teisės aktų nustatyta tvarka siekti, kad prijungti prie Druskininkų miesto centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų pastatai būtų atjungiami nuo šios sistemos ir šių pastatų šildymo būdas būtų keičiamas tik teisės aktų nustatyta tvarka.

10Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Alytaus filialas atsiliepimu į skundą (b. l. 196, I t.) ginčą prašė spręsti teismo nuožiūra.

11II.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė.

13Iš byloje pateiktų įrodymų nustatė, kad UAB „Litesko“ vykdo centralizuotos šilumos energijos tiekimo veiklą pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-27 (b. l. 79, 169, I t.). UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ šiuo metu yra centralizuotai tiekiamos šilumos gamintoja ir tiekėja Druskininkų mieste (b. l. 81–88, 169, I t.). Kadangi ginčas yra kilęs dėl nekilnojamojo turto registre įrašytų duomenų apie Pastatų šildymo būdą, priėjo prie išvados, kad VĮ Registrų centras pagrįstai konstatavo, jog Pastatų vidaus įrangos charakteristikos (šildymo) nustatymas yra susijęs su UAB „Litesko“ teisėmis ir pareigomis. Pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta netikslių ir klaidingų nekilnojamojo turto registro duomenų taisymo tvarka. Konstatavo, kad UAB „Litesko“, kaip suinteresuotas asmuo, turėjo teisę kreiptis į teritorinį registratorių dėl duomenų patikslinimo ar ištaisymo.

14Nurodė, kad nekilnojamojo turto registravimą reglamentuojančiuose teisės aktuose yra įtvirtinti du institutai, skirti kadastriniams duomenims pakeisti: kadastrinių duomenų ištaisymas (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnis, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalis) ir kadastrinių duomenų pakeitimas (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 3 dalis, 13 straipsnio 2 dalis). Teismas, išnagrinėjęs UAB „Litesko“ 2008 m. birželio 19 d. prašymo Nr. 01T-97/1-2008 (b. l. 36, I t.) ir 2008 m. rugpjūčio 4 d. pakartotinio prašymo Nr. 01T-141-2008 (b. l. 41, I t.) turinį, priėjo prie išvados, kad atsakovas pagrįstai konstatavo, jog minėtuose prašymuose buvo prašoma patikslinti kadastro duomenis apie Pastatų šildymą, todėl šie prašymai turėjo būti nagrinėjami Nekilnojamojo turto kadastro 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, kurioje nustatyta, kad suinteresuotas asmuo pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnį yra bet kuris asmuo, su kurio teisėmis ir pareigomis yra susiję nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys. Tai, kad UAB „Litesko“ prašymuose tiksliai neįvardijo, jog prašo ištaisyti kadastrinius duomenis, neturėjo daryti įtakos tinkamai juos išnagrinėti. Priėjo prie išvados, kad Teritorinis registratorius neteisingai taikė įstatymo normas pagal susiklosčiusias faktines aplinkybes prašymo padavimo dieną. UAB „Litesko“ turėjo teisėtą interesą reikalauti, kad UAB „Draugystės sanatorija“ prašymu įrašyti duomenys apie šildymą nekilnojamojo turto kadastre atitiktų pateiktus dokumentus, kurių, kaip paaiškėjo nagrinėjant skundus, pareiškėjas Teritoriniam registratoriui nepateikė, kaip to reikalauja Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnis. Nurodė, kad VĮ Registrų centras kontroliuoja teritorinių registratorių darbą, o kaip vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra atsakinga už duomenų, kaupiamų nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą, todėl pagrįstai vertino Teritorinio registratoriaus 2008 m. balandžio 23 d. sprendimą, t. y. ar jis teisėtai pakeitė Pastatų kadastrinius duomenis dėl jų šildymo būdo ir pagrįstai konstatavo, kad esant galiojančiam 2008 m. balandžio 21 d. sprendimui, 2008 m. balandžio 23 d. priimdamas tuo pačiu klausimu tų pačių dokumentų pagrindu kitą sprendimą, Teritorinis registratorius viršijo savo kompetenciją (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnis).

15Nurodė, kad iš 2008 m. balandžio 16 d. pareiškėjo prašymo turinio (b. l. 17, I t.) matyti, jog prie jo nėra pateikti Nekilnojamojo turto kadastro 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys Pastatų šildymo būdo pasikeitimą, kuris yra kadastrinis duomuo ir pagal byloje esančius įrodymus galėjo būti tik pakeistas, esant pateiktiems įstatymo reikalaujamiems dokumentams, o ne ištaisytas kaip klaida. Pažymėjo, kad 2008 m. balandžio 16 d., paduodant prašymą, ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 4-258 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 173–182 punktuose buvo nustatyta pastatų atjungimo nuo šilumos perdavimo tinklų tvarka. Pagal teisės normas, pagrindas pripažinti kadastrinius duomenis būtų šiose taisyklėse nurodytas Valstybinės energetikos inspekcijos išduotas pastato šilumos ar karšto vandens vartojimo įrenginių jungčių su šilumos perdavimo tinklais išardymo ir (ar) kitų atjungimo įrenginių pripažinimo tinkamais naudoti aktas. Nurodė, kad byloje nėra duomenų, jog pareiškėjas tokį dokumentą Teritoriniam registratoriui būtų pateikęs, todėl priėjo prie išvados, kad jis nepagrįstai ir neteisėtai patenkino pareiškėjo prašymą ir pakeitė duomenis apie Pastatų šildymo būdą. Atkreipė dėmesį, kad pareiškėjas taip pat nepateikė įrodymų, jog nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie Pastatų šildymą neatitiko dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

16III.

17Pareiškėjas UAB „Draugystės sanatorija“ apeliaciniu skundu (b. l. 2-12, II t.) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

18Pažymi, kad teismas sprendime nurodė faktines aplinkybes, leidžiančias daryti išvadą, jog pareiškėjas Pastatų kadastrinius duomenis prašė ištaisyti neteisėtai. Tuo buvo išeita už nagrinėtino ginčo ribų, nes ginčas buvo kilęs tik tarp Teritorinio registratoriaus ir UAB „Litesko“ dėl to, ar UAB „Litesko“ turėjo teisę jo prašyti pakeisti pareiškėjui priklausančių Pastatų kadastrinius duomenis. Tvirtina, kad pareiškėjo prašymas ištaisyti Pastatų kadastrinius duomenis su nagrinėjamu ginču nėra susijęs, kadangi UAB „Litesko“ jo neskundė.

19Pažymi, kad teismas nevertino aplinkybės, jog pareiškėjas nežinojo apie Teritorinio registratoriaus 2008 m. balandžio 21 d. sprendimą, todėl nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas turėjo teisę apskųsti šį sprendimą.

20Mano, kad prašymai Teritoriniam registratoriui Nr. DS-155 ir Nr. DS-156 nėra analogiški, nes prašymas Nr. DS-156 buvo papildytas motyvais, kuriais remiantis buvo prašoma ištaisyti kadastrinius duomenis, o prašyme Nr. DS-155 tokių motyvų nebuvo nurodyta. Atkreipia dėmesį, kad Teritorinio registratoriaus sprendimas, kuriuo buvo netenkintas prašymas Nr. DS-155, buvo priimtas 2008 m. balandžio 21 d., o prašymai Nr. SD-155 ir Nr. SD-156 Teritoriniam registratoriui buvo pateikti dar 2008 m. balandžio 16 d. Prieina prie išvados, kad prašymas Nr. DS-156 Teritoriniam registratoriui buvo paduotas ne siekiant apeiti Teritorinio registratoriaus 2008 m. balandžio 21 d. sprendimo skundimo procedūrą, o siekiant veikti pagal Teritorinio registratoriaus nurodymą pateikti motyvuotą prašymą ištaisyti Pastatų kadastrinius duomenis.

21Pažymi, kad teismas nurodė, jog pareiškėjas Teritoriniam registratoriui pateikė prašymą pakeisti jam priklausančių Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, nors buvo pateiktas prašymas ne pakeisti, o ištaisyti pareiškėjui priklausančių Pastatų kadastrinius duomenis apie jų šildymo būdą, kadangi jie nebeatitinka faktinės situacijos. Atkreipia dėmesį, kad teismas, žinodamas, jog pareiškėjas prašė ne pakeisti, o ištaisyti Pastatų kadastrinius duomenis, nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjas privalo laikytis Nekilnojamojo turto kadastro 12 straipsnio reikalavimų. Tvirtina, kad išvadą, jog pareiškėjas prašė ištaisyti, o ne pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis, leidžia daryti Teritoriniam registratoriui pateikto prašymo turinys. Pabrėžia, kad Pastatai jau seniai nebėra šildomi iš centralizuotų sistemų, o kadastriniai duomenys apie Pastatų šildymo būdą nekilnojamojo turto registre ir kadastre buvo įregistruoti dar tuomet kai Pastatai buvo šildomi iš centralizuotų sistemų, todėl šie duomenys nebeatitiko tikrovės ir pareiškėjo iniciatyva buvo teisėtai ištaisyti. Mano, kad siekiant ištaisyti, o ne pakeisti Pastatų kadastrinius duomenis, pareiškėjas neprivalėjo pateikti teritoriniam registratoriui jokių Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje numatytų dokumentų. Pažymi, kad Pastatai nuo centralizuotų sistemų buvo atjungti dar 1996-1997 metais, todėl jokių leidimų atjungti Pastatus nuo centralizuotų sistemų pareiškėjas negalėjo turėti.

22Atkreipia dėmesį, kad teismas sprendime nenurodė priežasčių, kodėl nusprendė, jog UAB „Litesko“ prašymuose Teritoriniam registratoriui prašė ne pakeisti, o ištaisyti Pastatų kadastrinius duomenis, todėl tokia teismo išvada yra nemotyvuota. Tvirtina, kad UAB „Litesko“ prašymuose Teritoriniam registratoriui prašė pakeisti, o ne ištaisyti Pastatų kadastrinius duomenis. Pažymi, kad teismas neišsprendė klausimo, kodėl UAB „Litesko“ vietoj to, kad Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 straipsnio nustatyta tvarka skųstų jam nepalankius Teritorinio registratoriaus veiksmus, pakartotinai kreipdavosi į Teritorinį registratorių, pateikdama analogiškus prašymus. Mano, kad VĮ Registrų centras įpareigodamas Teritorinį registratorių išspręsti UAB „Litesko“ prašymus, peržengė savo kompetencijos ribas, nes UAB „Litesko“ galėjo be VĮ Registrų centras įsikišimo skųsti jo manymu neteisėtus Teritorinio registratoriaus sprendimus. Mano, kad UAB „Litesko“ neturėjo teisės Teritoriniam registratoriui teikti prašymų pakeisti ne jam, o pareiškėjui priklausančių Pastatų kadastrinius duomenis (Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 str. 2 d.). Pabrėžia, kad teismas nevertino, jog UAB „Litesko“, norėdama įrodyti, kad turi pagrįstą suinteresuotumą prašyti ištaisyti ar keisti ne jai, o pareiškėjui priklausančių pastatų kadastrinius duomenis, turėjo įrodyti ne tik tai, kad ji yra vienintelė šilumos tiekėja Druskininkų mieste, bet ir tai, kad ji iki šiol pastatams tiekia šilumą iš centralizuotų sistemų. Teigia, kad UAB „Litesko“ pateikti nekilnojamojo turto registro išrašai, 2008 m. lapkričio 30 d. sąskaitos kopija įrodo tik tai, kad iki kadastrinių duomenų ištaisymo procedūros atlikimo registre buvo nurodytas kitoks Pastatų šildymo būdas. Šie dokumentai neįrodo, kad pareiškėjo iniciatyva ištaisyti duomenys neatitinka tikrovės. UAB „Litesko“ pateikti šildymo parengties šildymo sezonui aktai Nr. 254 ir Nr. 255 tik rodo, kad pastatas ( - ), Druskininkai, vis dar yra šildomas iš centralizuotos sistemos. Pažymi, kad šio pastato kadastriniai duomenys nebuvo taisyti ir dėl jo kadastrinių duomenų teisėtumo ginčas nevyksta. Nurodo, kad UAB „Litesko“ pateikta 1991 m. birželio 6 d. šilumos tiekimo termofikaciniu vandeniu sutartis Nr. 70100 yra pasenusi ir neatitinka faktiškai susiklosčiusios situacijos. Prieina prie išvados, kad nors UAB „Litesko“ yra vienintelis šilumos gamintojas ir tiekėjas Druskininkų mieste, šiame mieste tiekia šilumą iš centralizuotų sistemų, jis neturėjo jokios teisės prašyti keisti ar taisyti Pastatų kadastrinių duomenų, nes į Pastatus šiluma iš centralizuotų sistemų nėra tiekiama. Konstatuoja, kad UAB „Litesko“ neturi suinteresuotumo Pastatų kadastrinių duomenų taisymu ar keitimu, o pareiškėjo ištaisyti Pastatų kadastriniai duomenys atitinka tikrovę. Pažymi, kad įsiteisėjus teismo sprendimui, Teritorinis registratorius būtų įpareigotas atkurti anksčiau buvusius Pastatų kadastrinius duomenis. Tai reikštų, kad registre būtų nurodyta, jog Pastatai šildomi iš centralizuotų sistemų, nors tai neatitinka tikrovės.

23Atsakovas Valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 16, II t.) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Palaiko atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui pateiktus argumentus.

24Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Litesko“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (b. l. 17-24, II t.) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

25Nurodo Taisyklių 79, 81, 82, 86, 87, 90 punktus, Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 punktą ir prieina prie išvados, kad teisėtas pastato atjungimas nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų, t. y. pastato šildymo būdo pakeitimas, gali ir turi būti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas tik tam įgaliotų valstybės institucijų ir tik šių institucijų išduoti dokumentai gali įrodyti teisėtą pastato šildymo būdo pakeitimą ir būti pagrindu pakeisti nekilnojamojo turto kadastre ir registre įrašytus kadastrinius duomenis apie pastato šildymo būdą. Pabrėžia, kad pareiškėjas niekada nesikreipė į šilumos tiekėją dėl Pastatų atjungimo/šildymo būdo pakeitimo techninių sąlygų išdavimo, savo argumentus, jog Pastatai yra atjungti nuo centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų, grindė tik faktu, jog pareiškėjas nevartoja centralizuotai teikiamos šilumos. Todėl mano, kad Teritorinis registratorius nepagrįstai 2008 m. balandžio 23 d. pakeitė nekilnojamojo turto kadastre ir registre įregistruotus Pastatų kadastro duomenis.

26Nurodo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalį, 9 straipsnio 1 dalį, Statybos įstatymo 2 straipsnio 18 punktą ir konstatuoja, kad nei pareiškėjas, nei Teritorinis registratorius neturėjo jokio pagrindo remtis įstatyme numatytų netikslių, neišsamių kadastrinių duomenų taisymo institutu.

27Nurodo Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnį, Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintų Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84 punktą ir pažymi, kad Teritorinis registratorius pagal pareiškėjo pateiktus prašymus Nr. 155 ir Nr. 156 neturėjo teisinio pagrindo atlikti nekilnojamojo turto kadastre įrašytų Pastatų kadastrinių duomenų keitimo. Konstatuoja, kad nepriklausomai nuo to, kaip yra traktuojami pareiškėjo prašymai Nr. 155 ir Nr. 156 (ar kaip prašymai dėl klaidų ištaisymo, ar kaip prašymai dėl duomenų pakeitimo), Teritorinis registratorius 2008 m. balandžio 23 d. priėmė neteisėtą sprendimą.

28Nurodo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 4 dalį ir pažymi, kad nėra teisinio pagrindo teigti, jog VĮ Registrų centras, priimdamas Sprendimą, peržengė ginčo ribas.

29Paaiškina, kad yra centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėja Druskininkų mieste, atsako už visą centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų sistemą, išduoda pastatų atjungimo/šildymo būdo pakeitimo technines sąlygas, todėl yra suinteresuotas asmuo, turintis teisę ištaisyti neteisėtai nekilnojamojo turto kadastre pakeistus/ištaisytus kadastrinius duomenis apie pastatų šildymo būdą. Teritoriniam registratoriui be teisinio pagrindo nekilnojamojo turto kadastre pakeičiant Pastatų kadastro duomenis apie jų šildymo būdą, yra pažeidžiamos UAB „Litesko“ teisės ir teisėti interesai. Nurodo, kad UAB „Litesko“, siekdama apginti pažeistas teises ir teisėtus interesus, pasinaudojo abejais teisės aktuose numatytais pažeistų teisių gynimo būdais, t. y. Nekilnojamojo turto kadastro 15 straipsnio 1 dalyje, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 30 ir 31 straipsniuose numatyta išankstine skundų nagrinėjimo ne teisme tvarka (2008 m. gegužės 23 d. apskundė VĮ Registrų centras: Teritorinio registratoriaus 2008 m. balandžio 23 d. sprendimą) ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnyje numatyta suinteresuoto asmens teise kreiptis į teritorinį registratorių dėl neteisingų kadastro duomenų ištaisymo. Priėjo prie išvados, kad nėra pagrindo teigti, jog Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje, Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio pagrindu pateiktas UAB „Litesko“ prašymas Teritoriniam registratoriui yra prašymas pakeisti kadastro duomenis. Taip pat tai nėra piktnaudžiavimas savo teisėmis ar nesąžiningas elgesys. Atkreipia dėmesį, kad Teritorinio registratoriaus 2008 m. liepos 14 d. raštu Nr. (2060/12)G-4173, 2008 m. rugsėjo 17 d. raštu Nr. (2060/12)G-4889 informavo UAB „Litesko“, kad jos prašymo nagrinėjimas atidedamas. Šiais raštais nebuvo priimti sprendimai atsisakyti ištaisyti kadastrinius duomenis, todėl jie negalėjo būti skundžiami Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka centriniam registratoriui.

30Teisėjų kolegija

konstatuoja:

31IV.

32Apeliacinis skundas netenkintinas.

33Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009-01-16 sprendimo Nr. 11 „Dėl teritorinio registratoriaus priimto sprendimo“ teisėtumo ir pagrįstumo.

34Byloje ginčas iš esmės kilo dėl UAB „Draugystės sanatorija“ nuosavybės teise priklausančių pastatų kadastrinių duomenų apie šildymo būdą pakeitimo. VĮ Registrų centro Alytaus filialas, tenkindamas jam pareiškėjo 2008-04-16 paduotą prašymą, 2008-04-23 sprendimu pakeitė UAB „Draugystės sanatorija“ nuosavybės teise priklausančių pastatų kadastrinius duomenis apie šių pastatų šildymo būdą. UAB „Litesko“ šį pakeitimą vertino kaip pažeidimą ir 2008-06-19 bei 2008-08-04 prašymais prašė pašalinti padarytus pažeidimus, nekilnojamojo turto kadastre ir registre grąžinant (atsatant) iki 2008-04-23 buvusius pastatų (( - ), Druskininkai, unikalus Nr. 1596–2006–3014; ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. 1593–0000–7016; ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. 1593–0000–6022; ( - ), Druskininkai, unikalus Nr. 1593–0000–2019) kadastrinius duomenis apie pastatų šildymo būdą. VĮ Registrų centro Alytaus filialas šių prašymų netenkino. Pastarąjį trečiojo suinteresuoto asmens sprendimą UAB „Litesko“ 2008-12-18 skundu apskundė VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijai, kuri išnagrinėjusi minėtą skundą jį tenkino – panaikino Teritorinio registratoriaus skundžiamą sprendimą ir atstatė nekilnojamojo turto kadastre įrašytus kadastrinius duomenis, buvusius iki 2008-04-23.

35Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (2003 m. gegužės 27 d. įstatymo Nr. IX–1582 redakcija) 15 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad nekilnojamojo turto kadastre įrašyti duomenys yra netikslūs, neteisingi ar neišsamūs, gali pareikalauti, kad kadastro tvarkytojas neatlygintinai ištaisytų netikslius ar neteisingus duomenis, o neišsamius papildytų. Kadastro tvarkytojas, gavęs tokį prašymą, per 5 darbo dienas turi jį išnagrinėti ir priimti sprendimą. Apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos kadastro tvarkytojas raštu praneša suinteresuotam asmeniui. Apeliacinės instancijos tesimo teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo ir atsakovo sprendimuose padaryta išvada, kad UAB „Litesko“ laikytinas suinteresuotu asmeniu Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 15 straipsnio 2 dalies prasme, nes ji vykdydama centralizuotos šilumos tiekimo veiklą turi teisėtą interesą, kad įrašyti duomenys apie šildymą nekilnojamojo turto kadastre atitiktų pateiktus dokumentus.

36Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (2001 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. IX–391 redakcija) 33 straipsnio 1 dalį, suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų arba neišsamius papildytų. Tuo tarpu atitinkamų pastatų (sanatorijos 1D3p, sanatorijos 1D2m, ŠEC administracinio pastato 1B1ž, viešbučio 1V2m) kadastro registro bylose fiksuota, kad šildymas yra centrinis. Atlikus viešbučio pastato rekonstrukciją taip pat užfiksuota, kad šildymas yra centrinis iš centralizuotų sistemų bei 2005-08-31 pripažinimo tinkamu naudoti aktu inžinerinė įranga pripažinta tinkama naudoti. Šie duomenys buvo įrašyti ir į nekilnojamojo turto kadastrą. Taigi įrašyti duomenys atitiko pateiktus dokumentus – kadastro duomenų bylose, pripažinimo tinkamu naudoti aktu fiksuotą pastatų šildymo būdą, o pareiškėjas prašydamas ištaisyti klaidą (2008-04-16 prašymas) neįrodė, kad pagal pateiktus dokumentus kadastro tvarkytojas duomenis buvo įrašęs netiksliai, neteisingai ar neišsamiai.

37Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo dokumentai yra: 1) valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; 2) teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; 3) rašytiniai sandoriai; 4) kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai; 5) kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai. Pagal šio straipsnio 2 dalį, kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų, kadastro tvarkytojas šiuos duomenis pakeičia pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

38Taigi atliekant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą pakeitimą turi būti pateikiami patvirtinantys dokumentai. Tuo tarpu kaip matyti iš bylos medžiagos UAB „Draugystės sanatorija“ jokių naujų dokumentų kartu su 2008-04-16 prašymu nepateikė. Tai reiškia, jog tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Alytaus filialas kadastro duomenis pakeitė pareiškėjui nepateikus anksčiau minėtame įstatyme numatytų dokumentų. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tiek atsakovas, tiek ir pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, jog netikslių ir klaidingų duomenų patikslinimas ir ištaisymas arba neišsamių papildymas bei duomenų nekilnojamojo turto kadastre pakeitimas nėra tapačios procedūros, nes grindžiamos skirtingais juridiniais pagrindais (teisės aktų normomis) ir pateikiamais dokumentais.

39Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai – dėl ginčo ribų, Teritorinio registratoriaus kompetencijos ribų – grindžiamas prielaida (pirmasis), nėra susiję su nagrinėjamo ginčo dalyko esme, todėl teismas jų išsamiau neanalizuoja. UAB „Draugystės sanatorija“ apeliaciniame skunde teigia, kad jai priklausantys pastatai jau seniai nebėra šildomi iš centralizuotų sistemų, tačiau pirmosios instancijos teismas nevertino pareiškėjo ir trečiojo suinteresuoto asmens pateiktų šias faktines aplinkybes patvirtinančių dokumentų bei UAB „Litesko“ nelaikytinas suinteresuotu asmeniu, turinčiu teisę prašyti, kad šis ištaisytų kitam asmeniui, šiuo atveju pareiškėjui, priklausančių pastatų kadastrinius matavimus. Dėl pastarųjų argumentų teismas taip pat nebepasisako, kadangi jie jau buvo aptarti anksčiau. Nepagrįstai nurodoma, kad pirmosios instancijos teismas nenurodė priežasčių (pagal prašymų turinį), kodėl nusprendė, jog UAB „Litesko“ prašymuose Teritoriniam registratoriui prašė ne pakeisti, o ištaisyti pastatų kadastrinius matavimus.

40Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas išsamiai išnagrinėjo faktines bylos aplinkybes, byloje esančių įrodymų visumą vertino pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnyje nustatytas taisykles, sprendimą motyvavo pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 87 straipsnio 4 dalies reikalavimus, ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus aiškino ir taikė teisingai, todėl iš esmės priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

42Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą palikti nepakeistą, o pareiškėjo UAB „Draugystės sanatorija“ apeliacinį skundą atmesti.

43Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Draugystės sanatorija“ skundu (b. l. 3-13, I t.)... 6. Paaiškino, kad VĮ Registrų centras nepagrįstai 2008 m. lapkričio 24 d.... 7. Atsakovas VĮ Registrų centras atsiliepimu į skundą (b. l. 63-66, I t.)... 8. Nurodė, kad pareiškėjo motyvai dėl trečiojo suinteresuoto asmens... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Litesko“ atsiliepimu į skundą (b. l.... 10. Tretysis suinteresuotas asmuo VĮ Registrų centro Alytaus filialas atsiliepimu... 11. II.... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 14 d. sprendimu... 13. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatė, kad UAB „Litesko“ vykdo... 14. Nurodė, kad nekilnojamojo turto registravimą reglamentuojančiuose teisės... 15. Nurodė, kad iš 2008 m. balandžio 16 d. pareiškėjo prašymo turinio (b. l.... 16. III.... 17. Pareiškėjas UAB „Draugystės sanatorija“ apeliaciniu skundu (b. l. 2-12,... 18. Pažymi, kad teismas sprendime nurodė faktines aplinkybes, leidžiančias... 19. Pažymi, kad teismas nevertino aplinkybės, jog pareiškėjas nežinojo apie... 20. Mano, kad prašymai Teritoriniam registratoriui Nr. DS-155 ir Nr. DS-156 nėra... 21. Pažymi, kad teismas nurodė, jog pareiškėjas Teritoriniam registratoriui... 22. Atkreipia dėmesį, kad teismas sprendime nenurodė priežasčių, kodėl... 23. Atsakovas Valstybės įmonė Registrų centras atsiliepimu į apeliacinį... 24. Tretysis suinteresuotas asmuo UAB „Litesko“ atsiliepimu į apeliacinį... 25. Nurodo Taisyklių 79, 81, 82, 86, 87, 90 punktus, Statybos įstatymo 2... 26. Nurodo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalį,... 27. Nurodo Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnį, Vyriausybės 2002... 28. Nurodo Nekilnojamojo turto registro įstatymo 32 straipsnio 4 dalį ir pažymi,... 29. Paaiškina, kad yra centralizuotai tiekiamos šilumos tiekėja Druskininkų... 30. Teisėjų kolegija... 31. IV.... 32. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 33. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl VĮ Registrų centro Centrinio... 34. Byloje ginčas iš esmės kilo dėl UAB „Draugystės sanatorija“... 35. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (2003 m. gegužės... 36. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo (2001 m.... 37. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto... 38. Taigi atliekant nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į... 39. Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai – dėl ginčo ribų, Teritorinio... 40. Remdamasi išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 42. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 14 d. sprendimą... 43. Nutartis neskundžiama....