Byla 2-555-913/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, sekretoriaujant Erikai Misiūnaitei, dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės atstovams Astai Apanavičienei ir Edmundui Cimbalistui, atsakovei I. A., jos atstovui advokatui Vidmantui Žiemeliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Anykščių rajono savivaldybės ieškinį atsakovei I. A. dėl žalos atlyginimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas Anykščių rajono savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei I. A., kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 3111,63 Lt Anykščių rajono savivaldybės biudžetui padarytos materialinės žalos atlyginimui. Nurodė, kad Anykščių rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 8 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-30-786/2012 pagal ieškovo E. Š. ieškinį Anykščių Antano Vienuolio gimnazijai dėl drausminių nuobaudų panaikinimo ir atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu bei grąžinimo į darbą, kuriuo ieškinį patenkino iš dalies. 2012-02-15 Antano Vienuolio gimnazija įvykdė teismo sprendimą tik dalyje dėl vieno mėnesio darbo užmokesčio 4047,96 Lt (neatskaičius mokesčių) priteisimo, 2012-05-15 sumokėjo žyminį mokestį 963,57 Lt, atlygino neturtinę žalą 1000 Lt ir E. Š. teismo išlaidas 3750 Lt sumai. Tačiau pagrindinės teismo priteistos darbo užmokesčio sumos už priverstinės pravaikštos laiką neatlygino. E. Š. net keletą kartų kreipėsi į atsakovę dėl priteistos sumos sumokėjimo, tačiau atsakovė teismo sprendimą geruoju įvykdyti atsisakė. 2012-05-17 E. Š. pateikė antstoliui vykdyti Anykščių rajono apylinkės teismo 2012-05-08 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-30-786 dėl 27 450,54 Lt darbo užmokesčio skolos (neatskaičius mokesčių) išieškojimo iš Antano Vienuolio gimnazijos. Tą pačią dieną antstolė Anykščių Antano Vienuolio gimnazijai išsiuntė raštą Nr. S-3519 kartu su patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti bei raginimu per 10 dienų nuo raginimo gavimo dienos įvykdyti teismo sprendimą ir sumokėti 27 450,54 Lt darbo užmokesčio skolos ir 350,24 Lt vykdymo išlaidų į antstolės depozitinę sąskaitą. Raginime buvo nurodyta, kad vykdymo išlaidų dydis 350,24 Lt nesikeis, jeigu sprendimas bus įvykdytas iki nurodyto termino. Tačiau atsakovė antstolio raginimui nepakluso ir geruoju teismo sprendimo nevykdė. Ieškovas nurodo, kad nebuvo jokių objektyvių kliūčių ar kitų svarbių priežasčių, kurios trukdė atsakovei nedelsiant įvykdyti teismo sprendimą. Gimnazijos sąskaitoje tuo metu buvo pakankamas mokinio krepšelio lėšų kiekis ir be antstolio priverstinio įvykdymo sumokėti darbo užmokesčio skolai. Net jeigu jų būtų nepakakę, buvo galima kreiptis į Anykščių rajono savivaldybės Finansų ir biudžeto skyrių su paraiška dėl lėšų darbo užmokesčiui skyrimo. Tačiau atsakovė dėl šių lėšų į Anykščių rajono savivaldybės administraciją nesikreipė, apie susidariusią situaciją neinformavo. Antstolė pradėjo priverstinio vykdymo procesą. 2012-06-04 ji pateikė patvarkymą areštuoti lėšas bei patvarkymą dėl vykdymo lėšų išieškojimo su pridedamu vykdymo išlaidų apskaičiavimu. Atsakovė antstolio veiksmų neskundė. 2012-06-12 antstolė priverstinai nurašė nuo Antano Vienuolio gimnazijai priklausančios sąskaitos 30 562,17 Lt sumą, t.y. 27 450,54 Lt sumą atlyginimo E. Š. bei 3111,63 Lt sumą už vykdymo išlaidas bei atlygį antstoliui už sprendimo įvykdymą. Atsakovė siekė nuslėpti nuo savivaldybės administracijos direktoriaus informaciją apie antstolio priverstinį teismo sprendimo įvykdymą. Atsakovė antstolės nurašytas darbo užmokesčio lėšas priskyrė biudžetinių lėšų programos sąmatai ne pagal išlaidų straipsnį „Darbo užmokestis ir socialinis draudimas“, kaip turėjo būti pagal 2010-03-26 Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-085 patvirtintą valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikaciją, tačiau pagal kitą išlaidų straipsnį. Antstolės nurašytas teismo sprendimo vykdymo išlaidas ir atlygį antstoliui už sprendimo įvykdymą priskyrė specialiųjų lėšų programos sąmatai pagal išlaidų straipsnius „kitos prekės“ ir „kitos paslaugos“. Tai buvo nustatyta Anykščių rajono savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriui atlikus tyrimą Anykščių Antano Vienuolio gimnazijoje ir pateikus 2012-11-28 ataskaitą. Tyrimo metu buvo pateiktos išvados, kad asignavimų apskaita yra neteisinga, nes biudžetinių ir specialiųjų lėšų programų lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, todėl savivaldybės biudžetinių ir specialiųjų lėšų programoms padaryta žala. Dėl atsakovės tyčinio teismo sprendimo nevykdymo geruoju Anykščių Antano Vienuolio gimnazija sumokėjo antstoliui vykdymo išlaidas bei atlygį antstoliui už sprendimo įvykdymą ir taip patyrė papildomą 3111,63 Lt dydžio materialinę žalą. Kadangi Anykščių Antano Vienuolio gimnazija yra Anykščių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri yra išlaikoma iš Anykščių rajono savivaldybės biudžeto ir lėšos jai skirstomos iš biudžeto pagal sudarytas programų sąmatas, todėl materialinė žala padaryta tuo pačiu ir Anykščių rajono savivaldybės biudžetui.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė Asta Apanavičienė papildomai paaiškino, kad atsakovė savo 2013-04-16 rašte Nr. S-139 savivaldybei teigia, kad sudarant biudžetinės įstaigos metines biudžeto programų sąmatas tokios išlaidos, kurios gali atsirasti dėl teisinių procesų pasekmių nėra numatomos, todėl „gautinų lėšų paraiškos“ teismo proceso metu atsiradusioms sumoms teikti Anykščių rajono savivaldybės Finansų ir biudžetų skyriui teikti negalėjo, nes tai prieštarautų rajono tarybos sprendimui. Tokia atsakovės pozicija nesuprantama, kaip nesuprantama ir tai, kad ji teigia, jog neturėjo teisinio pagrindo teismo sprendimo įvykdymui panaudoti ir mokinio krepšelio lėšų, nes toks veiksmas prieštarautų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-27 nutarimu Nr.785 patvirtintai Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikai, nustatančiai, kad šios lėšos naudojamos tik ugdymo reikmėms. Atstovė pažymėjo, kad Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 13.1p. nurodyta, kad mokinio krepšelio lėšos naudojamos darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą apmokėti. Taigi, visiems pedagogams darbo užmokestis yra mokamas iš mokinio krepšelio lėšų, ir ne tik kai pedagogas dirba, bet ir už jo priverstinės pravaikštos laiką. E. Š. atlyginimas priverstinės pravaikštos metu buvo taupomas, todėl E. Š. skirti pinigai niekur nedingo, jie ir liko mokinio krepšelyje.

5Atsakovė I. A. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su pareikštu ieškiniu nesutinka, nes ji kaip gimnazijos vadovė, laikydamasi galiojančių teisės aktų ir juos vykdydama, sąžiningai atliko savo pareigas, jos veiksmuose nėra kaltės. Nurodė, kad sumokėti visą darbo užmokesčio sumą E. Š. už priverstinės pravaikštos laiką neturėjo realių galimybių, nes 2012 metų biudžete nebuvo numatyta lėšų, skirtų kompensacijoms už priverstines pravaikštas, todėl tik iš sutaupytų lėšų pavyko priteistos išmokos sumą išlyginti iki 2012-12-31. Tuo tarpu kreiptis į savivaldybę dėl papildomų lėšų skyrimo neturėjo teisinio pagrindo, kadangi toks prašymas prieštarautų Anykščių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo 1.8, 2.9, 3.10 ir 4.11 punktų reikalavimams. Panaudoti tam tikslui Mokinio krepšelio lėšas taip pat neturėjo teisinio pagrindo, nes toks veiksmas prieštarautų LRV 2001-06-27 nutarimo Nr. 785 patvirtintai Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikai, nustatančiai, kad šios lėšos naudojamos tik ugdymo reikmėms. E. Š. priverstinės pravaikštos metu ugdymo procese nedalyvavo.

6Teismo posėdžio metu atsakovė papildomai paaiškino, kad gimnazija iš tam tikros veiklos užsidirba spec. lėšas, kurias perveda į savivaldybės sąskaitą, nepasilikdama nei vieno lito ir nenuslėpdama tų lėšų. Ką gimnazija uždirba (papildomas pajamas), gimnazija perveda į savivaldybės sąskaitą ir po to gauna tas lėšas atgal. Iš šitų lėšų gimnazija gali apmokėti paslaugas, įsigyti tam tikras prekes. Vienas iš tokių mokėjimų ir buvo 3 111,63 litų. Spec. lėšos, kurios grįžta kaip spec. programa, buvo panaudotos antstolio nusirašytų lėšų jo darbo užmokesčiui 3 111,63 Lt atstatymui. Spec. lėšos yra uždirbamos įstaigos iniciatyva. Niekur nėra nurodyta, kiek lėšų turi mokykla užsidirbti. Tai yra pačios įstaigos veiklos rezultatas. Iki finansinių metų pabaigos tos lėšos, kurios buvo nusirašytos antstolio, buvo padengtos, išlygintos. Mokykla finansinius metus baigė be jokio kreditorinio įsiskolinimo. Tai yra buhalterinis veiksmas. Jeigu būtų imamos mokinio krepšelio lėšos atlikti tiems mokėjimams, tada jų pritrūktų gruodžio mėnesio pabaigoje. Einamiesiems to mėnesio mokėjimams mokinio krepšelio lėšų buvo pakankamai.

7Atsakovės atstovas advokatas Vidmantas Žiemelis nurodė, kad šiai bylai yra svarbūs du aspektai, t.y. ar spec.lėšos, kurias mokykla, t.y. juridinis asmuo, uždirbo subnuomodama patalpas, yra mokyklos, ar šios lėšos yra biudžetinės. Tai turi pagrįsti ieškovas, kad lėšos yra biudžetinės, kurias uždirbo mokykla. Ieškovas neįrodė, kad tai buvo biudžetinės lėšos. Kitas svarbus dalykas – ar galima buvo apmokėti antstolės vykdymo išlaidas iš mokinio krepšelio. Švietimo ir finansų ministerijos pateikė savo nuomonę šiuo klausimu, tačiau jos negali to aiškinti. Ieškinys yra be jokio teisinio pagrindo, nes 3111,63 Lt buvo išieškoti iš įstaigos papildomu darbu uždirbtų lėšų.

8Ieškinys tenkintinas visiškai.

9Bylos medžiaga nustatyta, kad Anykščių rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 8 d. sprendimu priteisė E. Š. iš Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos vidutinį darbo užmokestį po 189,75 Lt (neatskaičius mokesčių) už kiekvieną darbo dieną, esant penkių darbo dienų savaitei, už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2011 m. birželio 17 d. iki teismo sprendimo priėmimo – 2011 m. vasario 8 dienos – 31 119 litų (neatskaičius mokesčių) ir nuo 2012 m. vasario 9 d. iki sprendimo įvykdymo dienos, skaičiuojant vienos darbo dienos vidutinį darbo užmokestį po 189,75 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt devynis litus 75 ct), priteisė E. Š. iš Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos 1000 (vieną tūkstantį) litų neturtinei žalai atlyginti ir 2750 (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt) litų teisinės pagalbos išlaidų (tomas 1, b.l. 6-10).

10Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi Anykščių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. sprendimą paliko nepakeistą (tomas 1, b.l. 11-17).

112012 m. gegužės 17 d. raštu Nr. S-3519 antstolė Nijolė Jutkienė informavo Anykščių Antano Vienuolio gimnaziją apie tai, jog yra priimtas vykdymui vykdomasis dokumentas – 2012 m. gegužės 8 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-30-786, kurį išdavė Anykščių rajono apylinkės teismas dėl 27 450,54 Lt darbo užmokesčio skolos išieškojimo E. Š. naudai (tomas 1, b.l. 18).

122012 m. birželio 4 d. antstolė Nijolė Jutkienė vykdomojoje byloje Nr. 0092/12/00538 priėmė patvarkymą areštuoti skolininko Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos lėšas – 27 450,54 Lt skolos ir 3111,63 Lt vykdymo išlaidų (tomas 1, b.l. 22).

13Anykščių rajono savivaldybės taryba 2013 m. sausio 31 d. priėmė sprendimą Nr. 1-TS-3 dėl žalos atlyginimo, kuriuo nusprendė pateikti pasiūlymą Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktorei I. A. gera valia atlyginti dalį padarytos žalos, atsiradusios išnagrinėjus civilinę bylą Nr. 2-30-786/2012 3111,63 Lt sumai (tomas 1, b.l. 27).

14Atsakovė I. A., Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktorė, Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimo dėl žalos atlyginimo, nevykdė, todėl Anykščių rajono savivaldybės taryba 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-157 dėl žalos išieškojimo nusprendė įpareigoti Anykščių rajono savivaldybės merą kreiptis į teismą dėl žalos išieškojimo iš Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktorės I. A. (tomas 1, b.l. 32, 41-44).

15Ieškovas nurodo, jog dėl atsakovės I. A., kuri yra Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktorė teismo sprendimo nevykdymo geruoju gimnazija turėjo sumokėti antstoliui vykdymo išlaidas bei atlygį antstoliui už sprendimo įvykdymą ir taip patyrė papildomą 3111,63 Lt materialinę žalą.

16Atsakovė, grįsdama savo nesutikimą su ieškovo reikalavimu teigė, jog nebuvo realių galimybių sumokėti visą darbo užmokestį E. Š., nes 2012 metų biudžete nebuvo numatyta lėšų, skirtų kompensacijoms už priverstinės pravaikštos laiką, o panaudoti tam tikslui Mokinio krepšelio lėšas taip pat neturėjo teisinio pagrindo, nes toks veiksmas prieštarautų LRV 2001-06-27 nutarimu Nr. 785 patvirtintai Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikai, nustatančiai, kad šios lėšos naudojamos tik ugdymo reikmėms.

17Anykščių Antano Vienuolio gimnazija yra savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą, kurios savininkas – Anykščių rajono savivaldybė, savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Anykščių rajono savivaldybės taryba (tomas 1, b.l. 36-40).

18Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktorė yra I. A.. Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašyme nustatyta, kad Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktorius vadovauja gimnazijos veiklai; savo veikloje direktorius vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Anykščių rajono savivaldybės Tarybos ir savivaldybės administracijos norminiais dokumentais, Anykščių rajono savivaldybės Tarybos patvirtintais Mokyklos nuostatais ir pareigybės aprašymu; mokyklos direktorius atsako už racionalų ir ekonomišką lėšų panaudojimą.

19Anykščių Antano Vienuolio gimnazija privalėjo vykdyti įsiteisėjusį teismo sprendimą kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai, kadangi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 18 straipsnyje yra įtvirtintas teismo sprendimo visuotinio privalomumo principas, pagal kurį įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tačiau įsiteisėjus Anykščių rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 8 d. sprendimui, kuriuo buvo priteistos išmokos E. Š., atsakovė I. A., būdama Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktore, šio teismo sprendimo nevykdė. Antstoliui priverstinai įvykdžius teismo sprendimą, iš Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos sąskaitos papildomai buvo nuskaičiuota 3111,63 Lt suma, kurią sudarė priverstinio vykdymo išlaidos ir atlygis antstoliui.

20Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, jog ji neturėjo teisės panaudoti Mokinio krepšelio lėšų teismo sprendimui vykdyti, kadangi Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos LRV 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 13.1 punkte nustatyta, kad mokinio krepšelio lėšos naudojamos darbo užmokesčiui pagal ugdymo planą apmokėti, o šios metodikos 19 punkte nustatyta, kad iš mokinio krepšelio lėšų gali būti mokamos teisės aktų nustatytos privalomos su pedagoginių ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių darbuotojų darbo santykiais susijusios valstybinio socialinio draudimo, sveikatos draudimo įmokos ir išmokos šiems darbuotojams. Teismo sprendimu E. Š. buvo priteistos išmokos, susijusios su darbo teisiniais santykiais, todėl šios lėšos turėjo būti mokamos iš Mokinio krepšelio lėšų. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktorė I. A. 2012 m. gegužės 29 d. kreipėsi į antstolę Nijolę Jutkienę prašydama atidėti skolos vykdymo išlaidų išieškojimą, nes Panevėžio apygardos teismo 2012 m. gegužės 3 d. nutartis yra kasacine tvarka skundžiama Lietuvos Aukščiausiajam Teismui prašant sustabdyti minėtos nutarties vykdymą (tomas 2, b.l. 2). Antstolė Nijolė Jutkienė 2012 m. birželio 1 d. raštu informavo Anykščių Antano Vienuolio gimnaziją apie tai, jog CPK nenumato teisinio pagrindo atidėti skolos mokėjimą, nebent jo vykdymą sustabdo skundą nagrinėti priėmęs teismas (tomas 2, b.l. 3). Iš pateikto kasacinio skundo kopijos matyti, kad kasatorius, Anykščių Antano Vienuolio gimnazija, formuluodama kasacinio skundo reikalavimus neprašė sustabdyti skundžiamo teismo sprendimo vykdymo tol, kol byla bus išnagrinėta kasacine tvarka (tomas 2, b.l. 4-8). Atsakovė antstolės veiksmų neskundė, į gimnazijos savininką dėl susidariusios situacijos taip pat nesikreipė, todėl tai sudaro pagrindą išvadai, jog atsakovė iš esmės nesiėmė jokių veiksmų, leidžiančių išvengti priverstinio įsiteisėjusio teismo sprendimo įvykdymo.

21Atsakovės argumentai dėl to, jog žalos savivaldybės biudžetui ji nepadarė, nes tos lėšos, kurios buvo sumokėtos antstoliui už priverstinį teismo sprendimo įvykdymą bei atlygį antstoliui, buvo išmokėtos iš gimnazijos sukauptų spec.lėšų, atmestini kaip nepagrįsti. Kaip nustatyta, Anykščių Antano Vienuolio gimnazija yra savivaldybės biudžetinė švietimo įstaiga, turinti viešojo juridinio asmens statusą (tomas 1, b.l. 36-40). Anykščių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų administravimo, biudžeto vykdymo ir atskaitomybės tvarkos aprašo, kuris buvo patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. TS-246, 21 punkte nustatyta, kad biudžetinių įstaigų pajamos, gautos atliekant funkcijas, numatytas jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, vadovaujantis įstatymais arba Lietuvos Respublikos nutarimais, įmokamos į rajono savivaldybės biudžetą, o 32 punktas nustato, kad rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius perveda lėšas specialiosioms programoms vykdyti remdamasis asignavimų valdytojų paraiškomis. Tokiu būdu, gimnazija, kuri nėra privatus ar pelno siekiantis viešasis juridinis asmuo, net ir tomis lėšomis, kurias surenka gaudamas pajamų iš įstaigos veiklos, privalo jas pervesti į savivaldybės biudžetą. Ta aplinkybė, jog šias lėšas įstaiga turi teisę, pateikusi paraišką, gauti specialiosioms programoms vykdyti, neleidžia įstaigai šių lėšų naudoti tokiu būdu, kuris nėra racionalus ir ekonomiškas, bei vertinti šių lėšų kaip įstaigos nuosavų („uždirbtų“) lėšų, nes bet kokios pajamos, kurias gauna biudžetinė įstaiga yra savivaldybės biudžeto pajamos, kadangi įstaigos savininkas yra savivaldybė.

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad administracijos vadovas privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kad įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus; administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

23Nagrinėjamu atveju atsakovei I. A. yra pareikštas reikalavimas atlyginti žalą, padarytą netinkamai atliekant vadovės pareigas, todėl jos kaip gimnazijos direktorės veiksmai vertintini pagal darbo teisės normas.

24Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę suprantama kaip darbuotojo pareiga atlyginti darbdaviui žalą, padarytą neatlikus ar netinkamai atlikus nustatytas darbo pareigas. Materialinei atsakomybei taikyti turi būti nustatytos tokios sąlygos: 1) padaryta žala; 2) žala padaryta neteisėta veika (veiksmais, neveikimu); 3) yra priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir žalos atsiradimo; 4) yra pažeidėjo kaltė; 5) pažeidėjas ir nukentėjusi šalis teisės pažeidimo metu buvo susiję darbo teisiniais santykiais; 6) žalos atsiradimas susijęs su darbo veikla (DK 246 straipsnis). Materialinė atsakomybė atsiranda tik tada, kai yra visos DK 246 straipsnyje nurodytos pažeidėjo materialinės atsakomybės sąlygos. Nustačius pirmiau nurodytas materialinės atsakomybės sąlygas, ši atsakomybė darbuotojui taikoma nepriklausomai nuo to, ar už veiksmus (neveikimą), dėl kurių padaryta žala, darbuotojui buvo taikyta drausminė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė, nes materialinė atsakomybė pagal darbo teisę yra savarankiška turtinės atsakomybės rūšis.

25Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad darbuotojų materialinė atsakomybė paprastai atsiranda dėl tikrosios tiesioginės žalos padarymo, t.y. turto netekimo, sužalojimo ir pan., tačiau galimi atvejai, kai dėl darbuotojo veiksmų, be padarytos tiesioginės žalos, darbdavys praranda tam tikras pajamas, kurias darbuotojas taip pat turėtų atlyginti darbdaviui. Kita būtina materialinės atsakomybės sąlyga – neteisėta veika – suprantama kaip darbo pareigų, nustatytų įstatymų, kitų norminių teisės aktų, tarp jų – lokalių, nevykdymas ar netinkamas vykdymas. Darbuotojo teisinė pareiga yra tinkamai atlikti savo pareigas; jo neveikimas gali būti pripažintas neteisėtu, kai esant tam tikroms aplinkybėms jis įpareigotas atlikti reikiamus veiksmus. Trečioji materialinės atsakomybės sąlyga – priežastinis ryšys tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos. Analizuojant priežastinį ryšį nustatoma, dėl kieno veikos atsirado ir kokio dydžio žala. Pasisakydamas dėl kaltės materialinės darbuotojo atsakomybės atveju kasacinis teismas yra nurodęs, kad kiekviena darbuotojo kaltės forma (tyčia, neatsargumas) ir rūšis (tiesioginė ar netiesioginė tyčia, neatsargumas dėl per didelio pasitikėjimo ar nerūpestingumo) yra pakankama materialinei atsakomybei atsirasti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2009).

26Materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kuriuo vienas darbo santykio subjektas padaro žalą kitam subjektui, neatlikdamas savo darbo pareigų arba netinkamai jas atlikdamas (DK 245 str.). Teismas, įvertinęs nustatytas materialinės atsakomybės sąlygas, sprendžia, kad atsakovės I. A. veiksmuose yra visos materialinei atsakomybei taikyti būtinos sąlygos, t.y. žala, kuri atsirado papildomai sumokant iš gimnazijai skirtų biudžeto lėšų įsiteisėjusio teismo sprendimo priverstinio vykdymo išlaidas ir atlyginimą antstoliui, kuris sudarė 3111,63 Lt; neteisėta veika – dėl atsakovės I. A. neveikimo nebuvo vykdomas įsiteisėjęs teismo sprendimas; priežastinis ryšys – dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo nevykdymo buvo sumokėtos papildomos išlaidos ir tokiu būdu padaryta žala savivaldybės biudžetui; atsakovę ir savivaldybę sieja darbo teisiniai santykiai, o atsiradusi žala yra susijusi su atsakovės tiesioginių darbo funkcijų atlikimu, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 3111,63 Lt dydžio žala (DK 246 str.).

27Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistinas žyminis mokestis, kurio dydis šioje byloje sudaro 93 Lt, ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurių byloje susidarė 18,25 Lt (tomas 1, b.l. 2) (CPK 96 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

28Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263-265, 269 str. teismas,

Nutarė

29Ieškinį tenkinti visiškai.

30Priteisti iš atsakovės I. A. ieškovo Anykščių rajono savivaldybės naudai 3111,63 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą vienuolika litų ir 63 centus) žalos atlyginimo.

31Priteisti iš atsakovės I. A. į valstybės biudžetą 93 Lt (devyniasdešimt tris litus) žyminio mokesčio ir 18,25 Lt (aštuoniolika litų ir 25 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą: Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“ AB, arba Nr. LT32 7180 0000 0014 1038, esančią AB „Šiaulių bankas“, arba Nr. LT42 7230 0000 0012 0025, esančią UAB „Medicinos bankas“, įmokos kodas 5660).

32Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas Anykščių rajono savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė Asta Apanavičienė papildomai... 5. Atsakovė I. A. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su... 6. Teismo posėdžio metu atsakovė papildomai paaiškino, kad gimnazija iš tam... 7. Atsakovės atstovas advokatas Vidmantas Žiemelis nurodė, kad šiai bylai yra... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 9. Bylos medžiaga nustatyta, kad Anykščių rajono apylinkės teismas 2012 m.... 10. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. gegužės 3 d. nutartimi Anykščių... 11. 2012 m. gegužės 17 d. raštu Nr. S-3519 antstolė Nijolė Jutkienė informavo... 12. 2012 m. birželio 4 d. antstolė Nijolė Jutkienė vykdomojoje byloje Nr.... 13. Anykščių rajono savivaldybės taryba 2013 m. sausio 31 d. priėmė... 14. Atsakovė I. A., Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktorė,... 15. Ieškovas nurodo, jog dėl atsakovės I. A., kuri yra Anykščių Antano... 16. Atsakovė, grįsdama savo nesutikimą su ieškovo reikalavimu teigė, jog... 17. Anykščių Antano Vienuolio gimnazija yra savivaldybės biudžetinė švietimo... 18. Anykščių Antano Vienuolio gimnazijos direktorė yra I. A.. Anykščių... 19. Anykščių Antano Vienuolio gimnazija privalėjo vykdyti įsiteisėjusį... 20. Teismas atmeta kaip nepagrįstus atsakovės argumentus, jog ji neturėjo... 21. Atsakovės argumentai dėl to, jog žalos savivaldybės biudžetui ji... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad administracijos vadovas... 23. Nagrinėjamu atveju atsakovei I. A. yra pareikštas reikalavimas atlyginti... 24. Materialinė atsakomybė pagal darbo teisę suprantama kaip darbuotojo pareiga... 25. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad... 26. Materialinė atsakomybė atsiranda dėl teisės pažeidimo, kuriuo vienas darbo... 27. Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovės į valstybės biudžetą... 28. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso... 29. Ieškinį tenkinti visiškai.... 30. Priteisti iš atsakovės I. A. ieškovo Anykščių rajono savivaldybės naudai... 31. Priteisti iš atsakovės I. A. į valstybės biudžetą 93 Lt (devyniasdešimt... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...