Byla Ik-242-414/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Rimanto Giedraičio, kolegijos teisėjų Janinos Vitunskienės ir Kęstučio Gudyno, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant UAB“Miesto planas“ atstovui adv. Jonui Skalskui ir N. S., Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovei Laurai EL Osta ir Nerijui Valatkevičiui, UAB“Kauno verslo rūmai“ atstovui G. K., UAB“Kauno arka“, UAB“Fugetė“ atstovei J. G., Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio atstovui Liutaurui Tarbūnui, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno apskrities VPK atstovams ir Š. U., D. U., A. F., A. F., O. V. A., A. J. A., V. B., S. B., T. K., J. V., A. D., S. D. nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal UAB“Miesto planas“ skundą atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo ištaisyti techninę klaidą, tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės ūkio tarnyba prie ŽŪM, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis padalinys, UAB“Kauno verslo rūmai“, UAB“Kauno arka“, UAB“Fugetė“ , Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Kauno apskrities VPK, Š. U., D. U., A. F., A. F., O. V. A., A. J. A., V. B., S. B., T. K., J. V., A. D., S. D.,

Nustatė

2Pareiškėjo atstovai prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 3 d. atsisakymą ištaisyti technines klaidas žemės sklypų ( - ) ir ( - ), detaliajame plane ir įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją ištaisyti technines klaidas žemės sklypų ( - ) ir ( - ), detaliojo plano egzemplioriuje, esančiame Kauno miesto savivaldybės administracijoje, pagal pridedamą priedą dėl techninių klaidų ištaisymo. Jie paaiškino, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007-03-21 įsakymu Nr. A-972 patvirtino žemės sklypų ( - ) ir ( - ), detalųjį planą. Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 27, 34, 35 str. str., valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdė Kauno apskrities viršininko administracija, kuri patikrino, ar minėto detaliojo plano sprendimai atitinka planavimo sąlygas, ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros, taip pat, ar detaliojo plano sprendimai atitinka LR teritorijų planavimo įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus. Jokių pažeidimų nebuvo rasta, todėl KAVA pateikė motyvuotą išvadą dėl plano tvirtinimo tikslingumo. Toliau vykdant projektavimo darbus, paaiškėjo, kad įsivėlė techninė klaida, planuojamuose sklypuose skaičiuojant užstatymo tankį. Dėl pareiškėjo darbuotojų kaltės, nebuvo pridėtas esamų ir planuojamų statyti pastatų konsolinių dalių virš praėjimų, pravažiavimų, aikštelių bromų plotai, todėl detaliajame plane užstatymo tankis visuose sklypuose įrašytas neteisingai. Pabrėžė, kad techninės klaidos, susijusios su užstatymo tankiu yra ištaisytos ir suderintos su detaliojo plano organizatoriais, kurie jokių pastabų dėl techninės klaidos ištaisymo neturi. 2010 m. gegužės 10 d. su prašymu pareiškėjas kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl klaidų ištaisymo detaliajame plane žemės sklypų ( - ) ir ( - ), tačiau 2010-06-03 raštu Nr. 40-2-769 Kauno miesto savivaldybės Miesto plėtros departamento urbanistikos skyrius atsisakė tai padaryti, nurodydamas, kad tai yra detaliojo plano sprendimų pakeitimas, kuris privalo būti pakeistas tik kitu detaliuoju planu. Atstovas mano, kad toks Kauno miesto savivaldybės atstovo priimtas sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes Kauno miesto savivaldybės darbuotojai, atsisakydami ištaisyti techninę klaidą, neargumentuoja, dėl kokių priežasčių jos negalima ištaisyti. Jie taip pat neargumentuoja, kodėl, jų nuomone, tai yra ne techninės klaidos ištaisymas, o detaliojo plano pakeitimas, nes konkrečiu atveju nekeičiamas nei leistinas sklypo užstatymo tankumas, nei leistinas sklypo užstatymo intensyvumas, o tik ištaisoma skaičiavimo klaida, kuri susijusi su užstatymo tankio paskaičiavimu.

3Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovai prašė sprendimą priimti teismo nuožiūra. Jie paaiškino, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. 972 patvirtino detalųjį planą, kuriuo, kaip reikalauja LR teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalis bei Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. Dl-239, 43 p., buvo nustatytas privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: žemės sklypų naudojimo būdas ir pobūdis, leistinas pastatų aukštis, leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, leistinas žemės sklypo intensyvumas ir kt. LR teritorijų planavimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog rengiant detaliuosius planus nustatomas privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: (1) konkretus teritorijos naudojimo tipas; (2) leistinas pastatų aukštis; (3) leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas; (4) leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas; (5) statinių statybos zona; (6) užstatymo tipas (išreikštas tekstiniu apibūdinimu ir grafiškai - statinių statybos zona, statybos riba ar linija); (7) servitutai; (8) susisiekimo sistemų organizavimas. Taigi, detaliuoju planu nustatytas leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas - vienas esminių detaliojo plano sprendinių. Tai patvirtina ir LR teritorijų planavimo 22 str. 1 d. 4 p. nuostatos. Pažymėjo, jog šis detalusis planas buvo parengtas ir patvirtintas laikantis teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų: viešai apsvarstytas, suderintas Nuolatinėje statybos komisijoje, patikrintas Kauno apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriuje. Visose detaliojo planavimo procedūrose - tiek svarstant Detalųjį planą su visuomene, tiek derinant su institucijomis, išdavusiomis detaliojo planavimo sąlygas, tiek tikrinant teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioje institucijoje - buvo aptariami ir derinami ir tikrinami būtent tokie detaliojo plano sprendiniai, kurie nurodyti detaliajame plane ir buvo patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Atstovai pažymėjo, kad užstatymo tankumas brėžinyje grafiškai yra pažymėtas teisingai, o klaidingai nurodyta tik užstatymo tankumo skaitinė reikšmė, todėl sprendimą jie prašė priimti teismo nuožiūra.

4UAB“Kauno verslo rūmai“, UAB“Kauno arka“, UAB“Fugetė“, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinio padalinio atstovai prašė skundą tenkinti, nes pateiktame skunde išdėstyta faktinė medžiaga yra teisinga, pateikti motyvai bei įrodymai pagrįsti.

5Skundas atmestinas.

6Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007-03-21 įsakymu Nr. A-972 patvirtino žemės sklypų ( - ) ir ( - ), detalųjį planą, pagal kurį 14992 kv. m. žemės sklypas ( - ) padalijamas į keturis žemės sklypus ir nustatomas 2992 kv. m. žemės sklypo ( - ) teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas (pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos, pobūdis – prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos) (bl. 14, 50-51).

7Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 27, 34, 35 str., valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdė Kauno apskrities viršininko administracija, kuri patikrino, ar minėto detaliojo plano sprendimai atitinka planavimo sąlygas, ar atliktos visos teritorijų planavimo dokumentų rengimo, svarstymo, derinimo procedūros, taip pat, ar detaliojo plano sprendimai atitinka LR teritorijų planavimo įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimus. Jokių pažeidimų nebuvo rasta, todėl KAVA pateikė motyvuotą išvadą dėl detalaus plano tvirtinimo tikslingumo (bl. 38).

8Teismo posėdžio metu nustatyta, kad skaičiuojant planuojamuose sklypuose užstatymo tankį, nebuvo pridėtas esamų ir planuojamų statyti pastatų konsolinių dalių virš praėjimų, pravažiavimų, aikštelių, bromų plotas, todėl detalaus plano užstatymo tankis visuose sklypuose yra įrašytas neteisingai (bl. 11, 32, 154). Taip pat nustatyta, kad patvirtinto detaliojo plano brėžinyje nurodytas sklypų užstatymo tankis nesutampa su detaliajame plane skaičiais nurodytu sklypų užstatymo tankiu (bl. 53).

9Iš pareiškėjo skundo matyti, kad jo teisiniu pagrindu nurodomas Viešojo administravimo įstatymo 35 str. Minėto straipsnio 1 d. sakoma, jog administracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas, gavęs asmens, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra, ar kito suinteresuoto asmens motyvuotą pranešimą apie skaičiavimo, spausdinimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, imasi reikalingų priemonių klaidoms ištaisyti, o 2 d. sakoma, jeigu klaida gali turėti esminės įtakos sprendimo vykdymui, viešojo administravimo subjektas, priėmęs administracinės procedūros sprendimą, sustabdo sprendimo vykdymą iki klaidų ištaisymo. Pagal paminėto straipsnio 3 d. klaidos turi būti ištaisytos administracinės procedūros sprendimo egzemplioriuje, kurį saugo administracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas. Asmeniui per 3 darbo dienas įteikiamas naujas arba pataisytas dokumentas (administracinės procedūros sprendimas).

10Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog Viešojo administravimo įstatymo 35 str. numatyta klaidų ištaisymo procedūra pagal savo prasmę negali būti taikoma toms teisinėms klaidoms, kurių ištaisymas reikštų piliečiui ar kitiems asmenims suteiktos ir pagal nustatytą tvarką įsigaliojusios teisės atėmimą ar suvaržymą, o tokios klaidos gali būti taisomos tik gavus piliečio sutikimą ir vykdant atitinkamą administracinę procedūrą arba teismo sprendimu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 23 d. nutartis Nr. A756-794/2008, 2008 m. birželio 2 d. nutartis Nr. A63-870/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis Nr. A756-422/2009, 2009 m. vasario 12 d. nutartis Nr. A502-713/2009, 2010 m. sausio 25 d. nutartis Nr. A-444-1324/2010). Iš to darytina išvada, jog būtina sąlyga nustatytų techninio pobūdžio klaidų taisymo procedūrai atlikti yra fakto, kad toks ištaisymas nepažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtų interesų, konstatavimas ir kad klaidų ištaisymas taikomas tik tais išimtinais atvejais, kai visiškai nekyla abejonių dėl grynai techninio pobūdžio klaidos buvimo.

11Lietuvos Respublikos teismo eksperto G. Tiškaus ekspertizės akte nurodyta, jog nagrinėjamo detaliojo plano brėžinyje reikalavimai, nusakantys leistiną žemės sklypo užstatymo tankumą pažymėti indeksu (skaičius) ir grafiškai (sutartiniai ženklai žymintys statybos zoną su statinių aukščiais (bl. 117). Pareiškėjai tokios techninio pobūdžio klaidos buvimą sieja su tuo, jog detaliojo plano brėžinio grafinėje dalyje sklypų statybos zona (užštrichuotas plotas) yra pažymėta didesnė nei nurodytas užstatymo tankumas skaitine reikšme ir ištaisius užstatymo tankumo skaitinę reikšmę pagal techninių klaidų ištaisymo priedą (bl. 154), nereikės keisti detaliojo plano brėžinio grafinėje dalyje nurodyto sklypų statybos zonų (užštrichuoto ploto). Tačiau su tokia aplinkybe teismas nesutinka, nes ištaisius užstatymo tankumo skaitinę reikšmę pagal techninių klaidų ištaisymo priedą (bl. 154), reikės keisti detaliojo plano brėžinio grafinėje dalyje nurodytą sklypų statybos zoną (užštrichuotą plotą), o tokią išvadą patvirtina tai, kad pvz. sklypo Nr. 2-1 užstatymo tankumas pagal patvirtintą detalųjį planą yra 25% ir pagal šio sklypo statybos zoną (užštrichuotą plotą) užstatymas nenumatytas sklypo Nr. 2-1 viršutinėje dalyje (bl. 14), o tuo tarpu ištaisius sklypo Nr. 2-1 užstatymo tankumo skaitinę reikšmę į 85%, sklypo Nr. 2-1 viršutinė dalis jau yra numatyta užstatyti (bl. 32, 53).

12Pažymėtina ir tai, jog pagal architekto A. K. atliktą ekspertizę sklype Nr. 2-1 nurodytas 25% užstatymo tankis turėtų būti pakeistas į 85% (bl. 12, 32, 53), tačiau pagal techninių klaidų ištaisymo priedą sklype Nr. 2-1 nurodytas 25% užstatymo tankis turėtų būti pakeistas į 95% (bl. 154).

13Tokiu būdu, darytina išvada, kad ištaisius užstatymo tankumo skaitinę reikšmę pagal techninių klaidų ištaisymo priedą (bl. 154), reikės keisti ir detaliojo plano brėžinio grafinėje dalyje nurodytą sklypų statybos zoną (užštrichuotą plotą), o tokia situacija sukelia pagrįstas abejones dėl grynai techninio pobūdžio klaidos buvimo, kuri galėtų būti ištaisyta pagal Viešojo administravimo įstatymo 35 str. numatytą klaidų ištaisymo procedūrą.

14Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau - Įstatymas) 2 str. 3 d. nustatyta, jog detalusis planas - teritorijų dokumentas, kuriame yra nustatytos žemės sklypų ribos, teritorijos tvarkymo ir naudojimo (statybos ir kitos veiklos privalomosios sąlygos). Pagal Įstatymo 22 str. 1 d. 4 p. detalieji planai rengiami, kai keičiamas bent vienas iš šių privalomų teritorijų tvarkymo ir naudojimo rėžimo reikalavimų: teritorijos naudojimo tipas ir leistinas pastatų aukštis, leistinas sklypo užstatymo tankumas, leistinas sklypo užstatymo intensyvumas. Šio Įstatymo 2 str. 36 d. išaiškinta, jog teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas - tai detaliųjų planų sprendiniuose nustatyto konkretaus teritorijos naudojimo tipo ir jo plėtojimo reikalavimų ir apribojimų visuma, privaloma rengiant statinių statytos kitos veiklos projektus. Įstatymo 19 str. 3 d. 3 p. nurodyta, jog vienas iš detaliojo teritorijų planavimo uždavinių yra nustatyti ar pakeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą statybos projektams rengti ir žemės sklypui naudoti. Įstatymo 23 str. 1 d. nurodyta, jog rengiant detaliuosius planus nustatomas privalomas teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimas: konkretus teritorijos naudojimo tipas; leistinas pastatų aukštis; leistinas žemės sklypo užstatyme tankumas; leistinas žemės sklypo užstatymo intensyvumas; statinių statybos zona; užstatymo tipas (išreikštas tekstiniu apibūdinimu ir grafiškai - statinių statybos zona, statybos riba ar linija); servitutai; susisiekimo sistemų organizavimas.

15Tokiu būdu, atsižvelgiant į nurodytų teisės normų nuostatas, detaliuoju planu nustatytas leistinas žemės sklypo užstatymo tankumas, kuris įvardijamas kaip pastatais užstatomo ploto, nustatomo pagal sienų išorines ribas, santykis su visu žemės sklypu, yra vienas esminių detaliojo plano sprendinių, kuris gali būti keičiamas tik taip kaip numatyta Įstatymo 26 str. 7 dalyje, t.y. rengiant naują teritorijos detalųjį planą.

16Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro 2004-05-03 įsakymu Nr. D1-239 54 p. numatyta, jog detalieji planai keičiami planavimo organizatoriaus iniciatyva. Dokumento pakeitimai turi būti suderinti, viešai apsvarstyti ir patvirtinti. Detalieji planai keičiami bendrąja šiose taisyklėse nustatyta detaliojo plano rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas teisės normas darytina išvada, jog sklypų užstatymo tankumas detaliajame plane gali būti keičiamas tik jį suderinus, viešai apsvarsčius ir patvirtinus, o patenkinus pareiškėjų skundą, būtų pažeista visuomenės teisė dalyvauti detaliojo planavimo procese, kaip tą reglamentuoja Įstatymo 30-33 str. Dėl šios priežasties teismas nesivadovauja eksperto G.Tiškaus išvada, jog techninė klaida gali būti ištaisyta nerengiant detaliojo plano (bl. 121).

17Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos 2010-06-03 atsisakymas ištaisyti detaliajame plane numatytą žemės sklypo užstatymo tankumą yra pagrįstas, o nesant pagrindo panaikinti atsakovo 2010-06-03 atsisakymą, nėra pagrindo įpareigoti Kauno miesto savivaldybės administraciją ištaisyti technines klaidas žemės sklypų ( - ) ir ( - ), detaliojo plano egzemplioriuje, esančiame Kauno miesto savivaldybės administracijoje, pagal pridedamą priedą dėl techninių klaidų ištaisymo.

18Vadovaujantis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1d. 1p.,

Nutarė

19Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėjo atstovai prašė panaikinti Kauno miesto savivaldybės... 3. Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovai prašė sprendimą priimti... 4. UAB“Kauno verslo rūmai“, UAB“Kauno arka“, UAB“Fugetė“, Kultūros... 5. Skundas atmestinas.... 6. Byloje esančia medžiaga nustatyta, jog Kauno miesto savivaldybės... 7. Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 27, 34, 35 str., valstybinę... 8. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad skaičiuojant planuojamuose sklypuose... 9. Iš pareiškėjo skundo matyti, kad jo teisiniu pagrindu nurodomas Viešojo... 10. Teismų praktikoje ne kartą pažymėta, jog Viešojo administravimo įstatymo... 11. Lietuvos Respublikos teismo eksperto G. Tiškaus ekspertizės akte nurodyta,... 12. Pažymėtina ir tai, jog pagal architekto A. K. atliktą... 13. Tokiu būdu, darytina išvada, kad ištaisius užstatymo tankumo skaitinę... 14. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau - Įstatymas) 2... 15. Tokiu būdu, atsižvelgiant į nurodytų teisės normų nuostatas, detaliuoju... 16. Detaliųjų planų rengimo taisyklių, patvirtintų LR aplinkos ministro... 17. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą darytina išvada, kad Kauno miesto... 18. Vadovaujantis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1d. 1p.,... 19. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 20. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...