Byla I-7545-484/2007
Dėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą panaikinimo (tretysis suinteresuotas asmuo G. M.)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Aušrai Kartanienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovei Julijai Ožereljevai, atsakovės atstovei Leokadijai Daujotaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Vilniaus teritorinės muitinės skundą dėl Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atsisakymo duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą panaikinimo (tretysis suinteresuotas asmuo G. M.).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja Vilniaus teritorinė muitinė kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą inspektorei G. M.. Skunde nurodė, kad Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą G. M. motyvuoja tarnybinės nuobaudos skyrimo aplinkybių neteisėtumu ir neobjektyvumu parenkant nuobaudos rūšį. Pareiškėjos tvirtinimu, profesinės sąjungos renkamasis organas, spręsdamas ar duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą muitinės pareigūnui - profesinės sąjungos nariui, išrinktam į darbuotojų atstovaujamuosius organus, negali vertinti pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų. Šią poziciją grindžia Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. A8-245/2007. Pažymėjo, kad profesinės sąjungos vertinimas dėl tarnybinės nuobaudos pagrįstumo privalo būti nagrinėjamas tik tuo atžvilgiu ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės ir visuomeninės veiklos profesinėje sąjungoje. Pareiškėjos teigimu, inspektorei G. M. tarnybinė nuobauda skiriama nustačius jos pareigybės aprašyme nurodytų pareigų pažeidimus, vykdant tinkamos drausmės užtikrinimo funkciją, ir ji nėra susijusi su jos dalyvavimu Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos veikloje. Mano, kad atsakovė, atsisakydama duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą G. M., įgyja nepagrįstą pranašumą prieš Vilniaus teritorinę muitinę, trukdo įgyvendinti tinkamos drausmės užtikrinimo funkciją, pažeidžia viešąjį interesą (b. l. 2-6).

4Atsakovė Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga su pareiškėjos skundu nesutiko ir atsiliepime nurodė, kad Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą G. M. vadovaudamasi Vilniaus teritorinėje muitinėje 2005-06-30 pasirašytos kolektyvinės sutarties (toliau – Kolektyvinė sutartis) 35 punktu, kuris nustato, kad prieš skiriant tarnybinę (drausminą) nuobaudą, darbuotojui, išrinktam į darbuotojų atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis Profsąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį. Atsakovės teigimu, Kolektyvinė sutartis yra teisės aktas, kuriuo darbdavys privalo vadovautis. Atsakovės įsitikinimu, paminėtos Kolektyvinės sutarties 35 punkto nuostatos neprieštarauja nei Statutui, nei kitiems valstybės tarnybos teisinius santykius reglamentuojantiems įstatymams (b. l. 88-89).

5Teisme pareiškėjos atstovė skundą prašė tenkinti skunde nurodytais motyvais.

6Atsakovės atstovė teisme pareiškėjos skundą prašė atmesti atsiliepime nurodytais motyvais.

7Skundas tenkintinas.

8Nustatyta, kad inspektorė G. M. yra Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos Socialinių reikalų komiteto narė (b. l. 83).

9Vilniaus teritorinėje muitinėje 2007-03-19 pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl G. M., Vilniaus teritorinės muitinės inspektorės, atliekančios pareigas Vaidotų geležinkelio poste (iki 2007-03-21 atliko pareigas krovinių poste „Savanoriai“), veiksmų (b. l. 9-10, 11).

10Atlikus tarnybinį patikrinimą, 2007-04-16 surašyta tarnybinio patikrinimo išvada, kurioje konstatuota, kad inspektorė G. M. pažeidė Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2004-12-15 įsakymu Nr. 3B-303 patvirtinto Vilniaus teritorinės muitinės krovinių posto „Savanoriai“ inspektoriaus pareigybės aprašymo 8.1, 8.2 punktus ir už tai nuspręsta siūlyti skirti G. M. tarnybinę nuobaudą-pastabą (b. l. 56-66).

11Vilniaus teritorinės muitinės viršininko pavaduotojas 2007-04-19 raštu Nr. 2B-2.3-8950 kreipėsi į Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą su prašymu duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą inspektorei G. M. (b. l. 67).

12Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2007-05-03 raštu Nr. 1P-120 atsisakė duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą (b. l. 7-8, 90-91).

13Atsakovė, vadovaudamasi Vilniaus teritorinės muitinės ir Vilniaus teritorinės muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2005-06-30 sudarytos kolektyvinės sutarties 35 punktu, ginčijamą atsisakymą skirti tarnybinę nuobaudą grindžia tuo, kad tarnybinio patikrinimo išvada inspektorės G. M. atžvilgiu yra nepagrįsta ir neobjektyvi, surašyta neišlaikant nustatytos tvarkos, o pats tarnybinis patikrinimas neišsamus.

14Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio l ir 2 dalyse numatyta, kad darbuotojui, įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariui, skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą - atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas.

15Pažymėtina, kad Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje įtvirtintas papildomas profesinės sąjungos renkamo organo nario teisių skiriant tarnybines nuobaudas apsaugos mechanizmas, laikantis Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto visų asmenų lygybės principo, reiškiančio žmogaus prigimtinę teisę būti lygiam su kitais asmenimis, nesančiais kokios nors organizacijos ar susivienijimo nariais, reiškia garantijas profesinės sąjungos nariams išvengti diskriminavimo galimybės dėl jų veiklos profesinėje sąjungoje. Šios garantijos nurodytiems profesinės sąjungos nariams yra numatytos tik tam, kad jie dėl savo darbo renkamuosiuose profesinės sąjungos organuose nebūtų kaip nors diskriminuojami, t. y. kad su jais nebūtų susidorota už jų veiklą šiuose organuose (LVAT 2003-12-09 nutartis, adm.byla Nr. A-1240/2003 ir 2004-04-13 nutartis, adm.byla Nr. A-170/2004).

16Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad atsakovė, spręsdama, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą inspektorei G. M., privalėjo tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tikrinti tik tuo aspektu, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl šios pareigūnės narystės profesinėje sąjungoje. Tačiau, kaip matyti iš ginčijamo atsisakymo skirti tarnybinę nuobaudą turinio, atsakovė savo nesutikimą patraukti drausminėn atsakomybėn pareigūnę G. M. grindė ne šios muitinės inspektorės naryste muitinės darbuotojų profesinėje sąjungoje, o vertino tarnybinio pažeidimo aplinkybes.

17Pagal Lietuvos Respublikos muitinės statuto (toliau – Statutas) 16 straipsnio 3 dalį muitinės pareigūnų profesinėms sąjungoms suteikta teisė pasirašyti kolektyvines sutartis Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis, kiek tai neprieštarauja muitinės statutui ir kitiems muitinės pareigūnų teisinį statusą nustatantiems teisės aktams.

18Iš šios teisės normos matyti, kad muitinės pareigūnų profesinių sąjungų teisė pasirašyti kolektyvines sutartis nėra absoliuti bei kad ji yra ribojama šių sąlygų: 1. kolektyvinė sutartis turi būti pasirašyta Darbo kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis; 2. be to, tai turi neprieštarauti muitinės statutui ir kitiems muitinės pareigūnų statusą nustatantiems teisės aktams.

19Paminėtos Kolektyvinės sutarties 35 punktas nustato, kad prieš skiriant tarnybinę (drausminę) nuobaudą, darbuotojui, išrinktam į darbuotojų atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis Profsąjungos sutikimas dėl darbuotojui inkriminuojamos veikos pagrįstumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitų tarnybinės (drausminės) nuobaudos skyrimo aplinkybių teisėtumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos rūšį. Tai reiškia, kad šia Kolektyvinės sutarties nuostata atsakovei yra suteikiama teisė atlikti skiriamos nuobaudos faktinį ir teisinį vertinimus, pagrįstumo ir teisėtumo aspektais, ir priklausomai nuo atsakovo atlikto vertinimo, spręsti ar skiriama nuobauda yra teisėta bei pagrįsta.

20Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad teisė atlikti tokius veiksmus yra susijusi su individualaus darbo ginčo, kilusio tarp darbdavio ir tarnautojo (darbuotojo), nagrinėjimu, kuriuos nagrinėti yra suteikta teisė darbo ginčų komisijai ir teismui, arba tik teismui, tarnybinių nuobaudų skyrimo atvejais (Darbo kodekso 285; 286 straipsniai, Valstybės tarnybos įstatymo 30 straipsnio 6 dalis) (adm.byla Nr. A8-265/2007). Kolektyvinės sutarties 35 punktas, kuriuo atsakovė vadovaujasi, suteikia atsakovei teises, kurios prieštarauja imperatyvioms įstatyminėms nuostatoms ( Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007-03-09 nutartis byloje Nr. A8-265/2007 ).

21Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad atsakovė, spręsdama, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą inspektorei G. M., privalėjo tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tikrinti tik tuo aspektu, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl šios pareigūnės narystės profesinėje sąjungoje. Tačiau, kaip matyti iš ginčijamo atsisakymo skirti tarnybinę nuobaudą turinio, atsakovė savo nesutikimą patraukti drausminėn atsakomybėn pareigūnę G. M. grindė ne šios muitinės inspektorės naryste muitinės darbuotojų profesinėje sąjungoje, o vertino tarnybinio pažeidimo aplinkybes.

22Dėl nurodytų priežasčių, teismas daro išvadą, kad atsakovės atsisakymas duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą inspektorei G. M. yra neteisėtas, todėl naikintinas, o pareiškėjos Vilniaus teritorinės muitinės skundas tenkintinas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktas).

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

24Pareiškėjos Vilniaus teritorinės muitinės skundą tenkinti.

25Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2007-05-03 atsisakymą duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą inspektorei G. M. Nr.1P-120.

26Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja Vilniaus teritorinė muitinė kreipėsi į teismą su skundu,... 4. Atsakovė Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga su pareiškėjos skundu... 5. Teisme pareiškėjos atstovė skundą prašė tenkinti skunde nurodytais... 6. Atsakovės atstovė teisme pareiškėjos skundą prašė atmesti atsiliepime... 7. Skundas tenkintinas.... 8. Nustatyta, kad inspektorė G. M. yra Muitinės darbuotojų... 9. Vilniaus teritorinėje muitinėje 2007-03-19 pradėtas tarnybinis patikrinimas... 10. Atlikus tarnybinį patikrinimą, 2007-04-16 surašyta tarnybinio patikrinimo... 11. Vilniaus teritorinės muitinės viršininko pavaduotojas 2007-04-19 raštu Nr.... 12. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga 2007-05-03 raštu Nr. 1P-120... 13. Atsakovė, vadovaudamasi Vilniaus teritorinės muitinės ir Vilniaus... 14. Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnio l ir 2 dalyse numatyta, kad... 15. Pažymėtina, kad Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje įtvirtintas... 16. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad... 17. Pagal Lietuvos Respublikos muitinės statuto (toliau – Statutas) 16... 18. Iš šios teisės normos matyti, kad muitinės pareigūnų profesinių... 19. Paminėtos Kolektyvinės sutarties 35 punktas nustato, kad prieš skiriant... 20. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad teisė... 21. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad... 22. Dėl nurodytų priežasčių, teismas daro išvadą, kad atsakovės atsisakymas... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 24. Pareiškėjos Vilniaus teritorinės muitinės skundą tenkinti.... 25. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2007-05-03 atsisakymą... 26. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...