Byla eAS-605-502/2020

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Ramutės Ruškytės ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ atskirąjį skundą dėl Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugpjūčio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo akcinės bendrovės „Smiltynės perkėla“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritoriniam skyriui, tretieji suinteresuoti asmenys – Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga, V. L., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Smiltynės perkėla“ kreipėsi į teismą su skundu, kuriame prašė panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus (toliau – ir VDI Klaipėdos teritorinis skyrius) 2020 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. SD-03-6476 „Dėl nesutikimo nutraukti darbo santykius su V. L.“ (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti atsakovą VDI Klaipėdos teritorinį skyrių įstatymų nustatyta tvarka ir terminais iš naujo išnagrinėti pareiškėjo AB „Smiltynės perkėla“ 2019 m. rugsėjo 12 d. prašymą Nr. 2R(1.12)-586 ir 2020 m. kovo 16 d. prašymą Nr. 2R(1.12.)-20/176.

6Pareiškėjas skunde nurodė, kad, nesutikdamas su VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. SD-03-6476, 2020 m. birželio 18 d. su skundu kreipėsi į Lietuvos Respublikos vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių, kuris 2020 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. SD-125-8737 „Dėl M. Č. skundo“ konstatavo, jog VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. SD-03-6476 panaikinimo klausimas sprendžiamas kreipiantis tiesiogiai į teismą Lietuvos Respublikos administracinių bylų įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatyta tvarka, todėl AB „Smiltynės perkėla“ 2020 m. birželio 18 d. skundą paliko nenagrinėtu. Pareiškėjas teigė, kad atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, laikytina, jog terminas skundui dėl VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. SD-03-6476 panaikinimo paduoti skaičiuojamas nuo Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimo priėmimo dienos (2020 m. liepos 14 d.), todėl terminas skundui dėl Sprendimo paduoti nėra praleistas.

7Pareiškėjas paaiškino, kad siekdamas pasinaudoti atsakovo Sprendime nurodyta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, 2020 m. birželio 18 d. padavė skundą Lietuvos Respublikos vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui, kuris 2020 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. SD-125-8737 „Dėl M. Č. skundo“ skundą paliko nenagrinėtu, konstatavus, jog Sprendimo panaikinimo klausimas spręstinas kreipiantis tiesiogiai į teismą ABTĮ nustatyta tvarka, laikė, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

8II.

9Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2020 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi nutarė netenkinti pareiškėjo prašymo atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir atsisakė priimti pareiškėjo AB ,,Smiltynės perkėla“ skundą.

10Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas yra atstovaujamas profesionalaus atstovo – teisininko, todėl preziumuojama, jog yra žinomas teisinis reglamentavimas, numatantis akto apskundimo tvarką ir terminus. Be to, teismas pažymėjo, kad nors Sprendime nurodyta alternatyvi apskundimo galimybė, tačiau šis sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – ir DK) 168 straipsnio nuostatomis, kurio 3 dalis nustato, kad Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo sprendimas gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka, o 4 dalis nustato, kad Valstybinės darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vadovo sprendimą atsisakyti duoti sutikimą nutraukti darbo sutartį darbdavys gali ginčyti ABTĮ nustatyta tvarka per trisdešimt dienų. Sprendime atsakovas aiškiai nurodo, kad, vadovaujantis DK 168 straipsnio 3 dalimi, sprendimas ABTĮ nustatyta tvarka gali būti skundžiamas administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo dienos. Teismas, įvertinęs tai, kad pareiškėjas su skundu į teismą dėl VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus sprendimo panaikinimo jau buvo kreipęsis anksčiau, bei tai, kad pareiškėjas yra atstovaujamas profesionalaus atstovo – teisininko, priėjo išvadą, kad pareiškėjo nurodyta skundo padavimo teismui praleidimo priežastis negali būti pripažinta svarbia, esktraordinaria, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusia aplinkybe, sutrukdžiusia laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, todėl terminas skunde nurodytam atsakovo VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus sprendimui ginčyti neatnaujintas.

11III.

12Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo pirmosios instancijos teismui, sutinkant su atskiruoju skundu, panaikinti skundžiamą nutartį, atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti ir priimti pareiškėjo skundą dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. SD-03-6476 ,,Dėl nesutikimo nutraukti darbo santykius su V. L.” panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus nagrinėti teisme. Pirmosios instancijos teismui nesutinkant su atskiruoju skundu, prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti. AB ,,Smiltynės perkėla” skundo dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinio skyriaus 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. SD-03-6476 ,,Dėl nesutikimo nutraukti darbo santykiu su V. L.“ panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus priėmimo klausimą perduoti pagal kompetenciją spręsti Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams.

13Pareiškėjas pažymi, kad 2020 m. gegužės 28 d. VDI Klaipėdos teritorinio skyrius sprendime Nr. SD-03-6476 „Dėl nesutikimo nutraukti darbo santykius su V. L.“, kurio apskundimo terminą pareiškėjas prašo atnaujinti, nurodyta, jog „Vadovaujantis valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsniu bei Lietuvos Respublikos darbo kodekso 168 straipsnio 3 dalimi, šis sprendimas gali būti skundžiamas vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos“. Nurodo, kad pareiškėjas per nustatytą terminą (2020 m. birželio 18 d.) kreipėsi į Vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių dėl Sprendimo panaikinimo, siekdamas ginčo išnagrinėjimo ikiteismine tvarka ir vadovaudamasis Sprendime nurodyta individualaus administracinio akto apskundimo tvarka. Akcentuoja, kad vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, tuo atveju, kai Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius nagrinėja asmenų prašymus ar skundus dėl Valstybinės darbo inspekcijos inspektorių veiksmų ir jų priimtų sprendimų teisėtumo, jis veikia kaip ikiteisminė ginčo nagrinėjimo institucija (2014 m. vasario 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-756-296-14, 2010 m. balandžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-227/2010 ir kt.).

14Teismas nurodė, kad pareiškėjas yra atstovaujamas profesionalaus atstovo – teisininko, todėl jam turi būti žinomas teisinis reglamentavimas, numatantis apskundimo tvarką ir terminus. Tačiau pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Sprendimo apskundimo tvarka nėra aiški pačiam tokius sprendimus priimančiam viešojo administravimo subjektui – VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjui V. R., kuris nurodo, jog sprendimas gali būti skundžiamas vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba Administracinių bylų teisenos įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka administraciniam teismui. Pareiškėjo manymu, jis neturi patirti neigiamų pasekmių ir jam negali būti užkertamas kelias ginti savo galimai pažeistas teises dėl to, kad viešojo administravimo subjektas, kuriam tiesiogiai įstatymu pavesta priimti Darbo kodekso 168 straipsnio 3 dalyje nurodytus sprendimus, neteisingai nurodo apskundimo tvarką Sprendime ir šia tvarka pareiškėjas siekia pasinaudoti siekdamas operatyviai ir kuo ekonomiškiau išspręsti ginčą nesikreipdama į teismą.

15Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius J. G. pareiškėjo AB „Smiltynės perkėla“ skundo dėl 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo priėmimo klausimą sprendė nuo 2020 m. birželio 18 d. iki 2020 m. liepos 14 d., kuomet VDI Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyrius 2020 m. liepos 14 d. išvadoje Nr. B12.02-64 po beveik mėnesio laiko po pareiškėjo skundo padavimo konstatavo, jog pareiškėjo prašymas dėl VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjo 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo panaikinimo nenagrinėjamas, nes tokio pobūdžio skundus nagrinėja administraciniai teismai ABTĮ nustatyta tvarka. Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. EV-13, 22 punktas nustato, kad „VDI skyriaus vadovui ar įgaliotam asmeniui priėmus sprendimą nenagrinėti prašymo ar skundo, VDI skyriaus vadovas ar įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša jį pateikusiam asmeniui paaiškindamas prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis“. Tų pačių taisyklių 26 punktas nustato, kad „Tais atvejais, kai VDI nėra kompetentinga nagrinėti prašymą ar skundą asmeniui rūpimu klausimu, prašymas ar skundas VDI nenagrinėjamas. Sprendimą šiuo pagrindu nenagrinėti prašymo ar skundo priėmęs VDI skyriaus vadovas ar kitas įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingai institucijai ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kompetentingos institucijos, kuriai VDI galėtų perduoti prašymą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, sprendimą tokio prašymo ar skundo nenagrinėti priėmęs VDI skyriaus vadovas ar kitas įgaliotas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša jį pateikusiam asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis“.

16Pareiškėjas pažymi, kad jei Lietuvos Respublikos valstybinis darbo inspektorius būtų laikęsis nurodyto 5 darbo dienų termino pranešimui apie skundo nenagrinėjimą pateikti, AB „Smiltynės perkėla“ būtų informuota apie atsisakymą nagrinėti 2020 m. birželio 18 d. skundą vėliausiai iki 2020 m. birželio 26 d. ir pareiškėjas būtų spėjęs iki 2020 m. birželio 29 d., t. y. nepraleisdamas termino skundui paduoti, pateikti teismui skundą dėl 2020 m. gegužės 28 d. VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimo. Aplinkybė, jog Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sprendimas palikti skundą nenagrinėtu pareiškėjui buvo pateiktas tik 2020 m. liepos 14 d., yra objektyvios nuo pareiškėjo nepriklausančios aplinkybės. Be to, atkreipia dėmesį, kad Vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius pareiškėjo skundo priėmimo klausimą išspręsti perdavė kolegialiam organui (Vidaus tyrimų ir veiklos procesų kontrolės skyriui), kuris pareiškėjo skundo priėmimo klausimą nagrinėjo beveik mėnesį, todėl teismo teiginys, jog pareiškėjui turėjo būti aišku, jog jo pateiktas skundas gali būti teismingas tik teismui, yra nepagrįstas, nes pareiga tinkamai nurodyti apskundimo tvarką tenka viešojo administravimo subjektui, o šiam netinkamai vykdant savo pareigą, teisė į teisminę gynybą negali būti apribota.

17Netinkamas apskundimo tvarkos nurodymas individualiame administraciniame akte (2020 m. gegužės 28 d. VDI Klaipėdos teritorinio skyriaus vedėjo sprendime) suklaidino pareiškėją ir vertintinas kaip prieštaraujantis gero viešojo administravimo principui. Kreipdamasis į Vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių, kaip numato Valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 10 straipsnio nuostatos ir nurodoma skundžiamo sprendimo apskundimo tvarkoje, pareiškėjas veikė sąžiningai, rūpestingai, aktyviai siekė savo pažeistų teisių gynimo. Be to, pareiškėjui negali būti užkertamas kelias apskųsti individualų administracinį aktą dėl to, kad sprendžiant pareiškėjo skundo priėmimo klausimą ikiteisminio nagrinėjimo institucijoje buvo pažeisti Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklėse įtvirtinti terminai.

18Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos teritorinis skyrius pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

19Teigia, kad pareiškėjas nenurodė jokių svarbių priežasčių, kurias pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką teismas galėtų pripažinti svarbiomis.

20Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinių ir privačių įmonių profesinė sąjunga pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriame prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti.

21Nurodo, kad pareiškėjas byloje atstovaujamas profesionalaus teisininko, atsakovo sprendimą teismui skundžia ne pirmą kartą. Objektyvių priežasčių, kurios būtų kliudžiusios pareiškėjui laiku ir tinkamai apskųsti Skundžiamą sprendimą, nebuvo.

22Teisėjų kolegija

konstatuoja:

23IV.

24Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugpjūčio 4 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo AB ,,Smiltynės perkėla“ skundą ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu, teisėtumas ir pagrįstumas.

25Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta remiantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 9 punktu, kuriame nustatyta, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas praleidus nustatytą skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas.

26Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo skundo argumentus, pirmiausia pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 straipsnio 1 dalis, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 straipsnio 3 dalis, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio 1 dalis, 13 straipsnis). Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuotas iš konstitucinio teisinės valstybės principo bei kitų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatų kylantis imperatyvas, kad asmuo (tiek fizinis, tiek juridinis), manantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir nešališką teismą, kuris išspręstų ginčą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1140-502/2019).

27Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, jog būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, visais atvejais turi būti įgyvendinama, laikantis ABTĮ nustatytų reikalavimų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-224/2012). Teisėjų kolegija akcentuoja, kad įstatymų nustatyta tvarka apriboti skundų padavimo terminai yra susiję ir su teisinio saugumo principo įgyvendinimu, jais siekiama užtikrinti, kad asmenys, manantys, jog jų teisės buvo pažeistos, turėtų ne tik teisę jas ginti, bet ir pareigą tai daryti per protingą ir pagrįstą laiko tarpą. Asmenims negali būti suteikta galimybė neapibrėžtą laiko tarpą bet kada ginčyti priimtus administracinius aktus, nes taip atsirastų neapibrėžtumas jų pagrindu atsiradusiuose teisiniuose santykiuose, o atitinkamas teises įgiję kiti asmenys negalėtų būti tikri dėl savo teisinės padėties (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-669/2011; 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-615-502/2019).

28Pagal ABTĮ 29 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas, pareiškimas) administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkte nustatyta, kad administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) paduotas praleidus nustatytą skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas 30 straipsnio 1 dalies pagrindu.

29Byloje nėra ginčo dėl to, kad pagal ABTĮ 29 straipsnio 1 dalies nuostatas pareiškėjas praleido terminą skundui paduoti – Sprendimas priimtas 2020 m. gegužės 28 d., pareiškėjas į teismą kreipėsi 2020 m. liepos 28 d., t. y. praleidęs ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

30ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, jog terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose. Pažymėtina, jog svarbi priežastis, dėl kurios praleistas skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas, turi būti išskirtinė, nuo asmens valios nepriklausanti aplinkybė. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje nuosekliai laikosi nuostatos, kad priežastimis, kurių pagrindu gali būti atnaujintas praleistas terminas skundui paduoti, laikytinos tik tos aplinkybės, kurios objektyviai trukdė asmeniui įstatymo nustatytu laikotarpiu kreiptis į teismą, t. y. nepriklausė nuo jo valios. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, jog, sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis (pvz., 2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-36/2012; 2013 m. rugsėjo 4 d. nutartis administracinėje byloje AS552-642/2013; 2019 m. kovo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-184-41582019 ir kt.).

31Nagrinėjamu atveju, nepaisant to, kad Sprendime nurodyta apskundimo tvarka yra klaidinanti, pažymėtina, kad pareiškėjas yra atstovaujamas profesionalaus teisininko, kuriam taikomi aukšti atidumo ir rūpestingumo reikalavimai (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2019 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-133-415/2019, 2020 m. balandžio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-278-502/2020), dėl to įstatymo nuostatos, nustatančios Sprendimo apskundimo tvarką, pareiškėjui turėjo būti suprantamos. Atsižvelgiant į tai, nėra jokio pagrindo nurodytas termino skundui paduoti praleidimo priežastis laikyti objektyviomis ir nepriklausiusiomis nuo pareiškėjo valios.

32Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis, įvertinusi pareiškėjo nurodytas termino skundui dėl Sprendimo paduoti praleidimo priežastis, teismų praktiką sprendžiant tokio pobūdžio klausimus, pritaria pirmosios instancijos teismo vertinimui, kad pareiškėjo nurodytos priežastys negali būti pripažįstamos objektyviomis priežastimis, sukliudžiusiomis pareiškėjui kreiptis į teismą, jog būtų apgintos galbūt pažeistos jo teisės.

33Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

35Pareiškėjo akcinės bendrovės „Smiltyne?s perke?la“ atskirąjį skundą atmesti.

36Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo akcinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas akcinė bendrovė (toliau – ir AB) „Smiltynės perkėla“... 6. Pareiškėjas skunde nurodė, kad, nesutikdamas su VDI Klaipėdos teritorinio... 7. Pareiškėjas paaiškino, kad siekdamas pasinaudoti atsakovo Sprendime nurodyta... 8. II.... 9. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmai 2020 m. rugpjūčio... 10. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas yra atstovaujamas... 11. III.... 12. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriame prašo pirmosios... 13. Pareiškėjas pažymi, kad 2020 m. gegužės 28 d. VDI Klaipėdos teritorinio... 14. Teismas nurodė, kad pareiškėjas yra atstovaujamas profesionalaus atstovo –... 15. Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius J. G.... 16. Pareiškėjas pažymi, kad jei Lietuvos Respublikos valstybinis darbo... 17. Netinkamas apskundimo tvarkos nurodymas individualiame administraciniame akte... 18. Atsakovas Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės... 19. Teigia, kad pareiškėjas nenurodė jokių svarbių priežasčių, kurias pagal... 20. Trečiasis suinteresuotas asmuo Valstybinių ir privačių įmonių profesinė... 21. Nurodo, kad pareiškėjas byloje atstovaujamas profesionalaus teisininko,... 22. Teisėjų kolegija... 23. IV.... 24. Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Regionų apygardos administracinio... 25. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis priimta remiantis Lietuvos... 26. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama atskirojo... 27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pasisakęs, kad... 28. Pagal ABTĮ 29 straipsnio 1 dalį, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip,... 29. Byloje nėra ginčo dėl to, kad pagal ABTĮ 29 straipsnio 1 dalies nuostatas... 30. ABTĮ 30 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškėjo prašymu... 31. Nagrinėjamu atveju, nepaisant to, kad Sprendime nurodyta apskundimo tvarka yra... 32. Teisėjų kolegija, sutikdama su pirmosios instancijos teismo padarytomis... 33. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus, teisėjų... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 35. Pareiškėjo akcinės bendrovės „Smiltyne?s perke?la“ atskirąjį skundą... 36. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų 2020 m. rugpjūčio... 37. Nutartis neskundžiama....