Byla A-556-2108-13
Dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Audriaus Bakavecko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Simas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos administracinio teismo

32013 m. balandžio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Simas“ skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybei dėl žalos atlyginimo ir kitų reikalavimų.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas UAB „Simas“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą su skundu (1 t., b. l. 2-6), prašydamas priteisti pareiškėjui UAB „Simas“ iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės 9 369 Lt turtinės žalos atlyginimą, 2 420 Lt patirtos žalos įvertinimo išlaidų ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti jam iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Pareiškėjas nurodė, kad ant UAB „Simas“ priklausančio nekilnojamo turto - pastato garažo, unikalus Nr. ( - ), 2011 m. birželio mėnesį užvirto puvinio pažeistas medis,

82012 m. balandžio mėnesį kritęs medis lėmė papildomų sugadinimų, dėl ko pareiškėjui buvo padaryta turtinės žalos. Dėl padarytos žalos nustatymo ir jos atlyginimo buvo kreiptasi į Šiaulių rajono savivaldybę su 2011 m. liepos 4 d. ir 2011 m. liepos 7 d. prašymais, o

92012 m. lapkričio 26 d. buvo pateikta pretenzija, kuria reikalauta atlyginti padarytą turtinę žalą bei su jos nustatymu susijusias išlaidas. 2012 m. gruodžio 13 d. atsakymu į pretenziją

10Nr. S-2758 (8.43) pareiškėjas buvo informuotas, kad ji yra netenkinama. Pareiškėjas nurodė, kad jam priklausantis turtas - garažas, buvo sugadintas dėl netinkamų atsakovo veiksmų, dėl ko buvo patirta turtinė žala, kurią sudaro 9 369 Lt bei 2 420 Lt padarytos žalos dydžio nustatymo išlaidos bei 400 Lt pretenzijos parengimo išlaidos. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybė, būdama atsakinga už savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdydama jų būklės stebėseną, organizuodama valstybinėje žemėje esančių želdinių ir želdynų priežiūrą, privalėjo užtikrinti, kad teritorijoje, t. y. adresu: ( - ), augantys medžiai ir kiti želdiniai nekeltų grėsmės žmonėms ir jų turtui, šiuo atveju pareiškėjo turtui. Kadangi atsakovas nesiėmė atitinkamų organizacinių priemonių, jog valstybinėje žemėje būtų vykdoma tinkama želdinių priežiūra, stebima jų būklė bei savalaikiai būtų sprendžiama dėl supuvusių senų medžių pašalinimo, minėtos aplinkybės leido daryti išvadą, kad atsakovas neveikė taip, kaip pagal įstatymus privalėjo veikti. Netinkamas teisės aktų nustatytų atsakovo pareigų vykdymas pagrįstas ir paties atsakovo raštuose nurodytais duomenimis, kad tik 2011 m. liepos 4 d. pareiškėjo rašto pagrindu buvo apžiūrėti Kuršėnų buvusio dvaro parko, prie UAB „Simas“ teritorijos augantys želdiniai, ir buvo nustatyta, kad medžiai yra blogos būklės, pažeisti šaknų ir kamieno puvinio, kelia pavojų šalia esantiems pastatams ir žmonėms (Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

112011 m. liepos 15 d. raštas S-1840/8.31), tokia išvada buvo patvirtinta bei konkretizuota Šiaulių rajono želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos 2011 m. liepos 27 d. priimtu želdinių apžiūros aktu Nr. AAL-34 (22.11). Nurodė, jog žalos faktas yra nustatytas, matavimai nepaneigti. Galimi atsakovo atstovų matavimai nebuvo atlikti patikimai. Reikalavimas dėl žalos atlyginimo minimalus, atitinka teisingumo, protingumo principus. Dėl atsakovo kaltų veiksmų buvo užkirstas kelias objektyvios tiesos nustatymui ir pagrindimui. Mėginimas neigti pareiškėjo atstovų nustatytus faktus, praėjus daugiau negu metams, abejotinas.

12Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybė (1 t., b. l. 83-85) prašė skundą atmesti, priteisti tik tas sumas, kurias atsakovas sutinka sumokėti.

13Atsakovas nurodė, kad du kartus buvo nuvažiavęs prie minėtų garažų. Pareiškėjo skaičiavimai nėra objektyvūs, kelia pagrįstų abejonių. Pats ekspertas yra nurodęs, kad vadovavosi užsakovo matavimais. Dėl to prašo likusias skundo dalis atmesti. Sutinka padengti 3 804 Lt žalą, vietoje reikalaujamos 9 369 Lt. Vietoje 2 420 Lt įvertinimo išlaidų sutinka su 1 210 Lt suma, su

14400 Lt suma dėl advokato surašytos pretenzijos. Advokato surašyta pretenzija turėjo būti išnagrinėta tinkamai, bet buvo padaryta klaidų dėl plotų nustatymo tiek atliekant ekspertizę, tiek dėl atsakovo kaltės. Iš viso sutinka padengti 5 414 Lt bei trečdalį žyminio mokesčio. Atsakomybės niekada neneigė, ginčas kyla dėl žalos dydžio. Dalis žalos yra atsiradusi dėl savivaldybės administracijos atitinkamo neveikimo. Atsakovas elgėsi sąžiningai siūlydamas sudaryti taikos sutartį. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prašo žalos atlyginti 12 189 Lt, o atsakovo atstovai sutinka atlyginti 5 414 Lt žalą, proporcingai žyminio mokesčio sutinka sumokėti 44,417 procento dalies. Atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės atstovas T. A. P. teismo posėdžio metu nurodė, jog yra baigęs Kauno politechnikos institutą, yra inžinierius statybininkas. Turi teisę atlikti ypatingų statinių techninę priežiūrą, yra darbų vadovas. Vertinamos trys pozicijos: darbo užmokestis, mechanizmai ir medžiagų vertė. Darbo užmokestis ir mechanizmai įvertinti 100 procentų, o medžiagų vertė – 30 procentų todėl, kad nusidėvėjimas 70 procentų. Ekspertas taip pat nusidėvėjimą skaičiavo 70 procentų.

15II.

16Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu (1 t., b. l. 170-176) pareiškėjo UAB „Simas“ skundą patenkino iš dalies. Pareiškėjui UAB „Simas“ iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės priteisė 3 544 Lt turtinės žalos atlyginimui bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 2013 m. sausio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Teismas konstatavo, kad nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl turtinės žalos, atsiradusios dėl savivaldybės institucijų neteisėtų aktų, atlyginimo. Pareiškėjas prašo atlyginti turtinę žalą iš Šiaulių rajono savivaldybės, atsiradusią teritorijoje ( - ), ant pareiškėjui UAB „Simas“ priklausančių garažo ir tvoros užvirtus medžiams. Patirtą turtinę žalą pareiškėjas vertina 9 369 Lt, žalos nustatymo išlaidas – 2 420 Lt. Teismas, spręsdamas ginčą, vadovavosi Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.271 straipsniu, 6.263 straipsnio 1 dalimi, 6.246, 6.247, 6.248, 6.249 straipsniais, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2009 m. gruodžio 21 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A556-1485/2009,

182005 m. rugsėjo 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A5-665/2005, 2010 m. lapkričio 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A556-1355/2010, Aplinkos apsaugos įstatymo (galiojusio nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2011 m. spalio 1 ir nuo 2011 m. spalio 1 d. galiojanti aktuali įstatymo redakcija) 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 6 straipsnio 7 dalies 7 punktu, Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi ir 32 straipsnio 2 dalies 17 punktu, Želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktais, 18 straipsnio 1, 2 dalimis, LVAT 2011 m. gruodžio 8 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A492-3550/2011 ir 2011 m. birželio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A62-932/2011. Teismas konstatavo, kad minėti teisės aktai patvirtina, jog atsakovas, būdamas atsakingas už savivaldybės teritorijoje esančių želdynų ir želdinių inventorizavimą ir apskaitą, vykdydamas jų būklės stebėseną, organizuodamas valstybinėje žemėje esančių želdinių ir želdynų priežiūrą, privalėjo užtikrinti, jog teritorijoje, adresu: ( - ), augantys medžiai ir kiti želdiniai nekeltų grėsmės žmonėms ir jų turtui. Pagal teismų praktiką pareiškėjas, kuris reiškia reikalavimą atlyginti žalą, pirmiausia turi įrodyti patirtą žalą ir, antra – ją sudarančius elementus bei jos dydį (LVAT 2010 m. lapkričio 2 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje

19Nr. A442-548/2010, kurioje konstatuota, kad „nors nukentėjusio asmens patirti nuostoliai atlyginami, remiantis visiško (adekvataus) žalos atlyginimo principu, tai nereiškia, kad teismas, nagrinėjantis bylą, priteis bet kokio dydžio žalos atlyginimą. Turtinė žala turi būti tikra, konkreti, įrodyta ir kiekybiškai įvertinta“). Pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas, įvertinęs abiejų šalių pateiktus įrodymus. Ši nuostata negali būti aiškinama kaip įpareigojanti teismą visais atvejais savo iniciatyva rinkti įrodymus priteistinų nuostolių dydžiui nustatyti. Teismas, taikydamas CK 6.249 straipsnio 1 dalį, turi paisyti rungimosi civiliniame procese principo. Pateikti nuostolių dydį patvirtinančius ar paneigiančius įrodymus yra ginčo šalių pareiga. Šiuo atveju pareiškėjas teismui pateikė IĮ „Eksperts“ 2012 m. balandžio 20 d. atliktą nekilnojamajam turtui padarytos žalos nustatymo ataskaitą (toliau – ir Ataskaita), kurioje padaryta išvada, jog atkuriamosios vertės metodu apskaičiuota garažui (unikalus numeris ( - )), tvorai, esantiems ( - ), žala yra aštuoni tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt devyni litai. Po minėta žalos nustatymo pažyma pasirašė turto vertintojas A. L. Ataskaitoje nurodoma, jog buvo atsižvelgta į užsakovo pateiktame rašte užfiksuotus pastato sugadinimus, jo rekonstrukcijos metus. Rašte pateikiama, kad yra sugadinta 310 kv. m stogo ir

2016 kv. m sienos bei 16 bėginių metrų tvoros. Taip pat teismui pateikiamas 2012 m. rugpjūčio 7 d. priedas prie nekilnojamajam turtui padarytos žalos nustatymo ataskaitos (2012 m. balandžio 20 d.), kuriame nurodoma, jog ataskaitos priedas paruoštas užsakovo prašymu papildomai nustatyti

212012 m. liepos mėnesį nugriuvus medžiui ant pastato (unikalus numeris 9195-6012-2016) padarytą žalą. Minėtu priedu buvo tikslinamas Ataskaitos 6 punktas „Išvada dėl žalos dydžio“, jį papildant: atkuriamosios vertės metodu apskaičiuota garažui (unikalus numeris ( - )), esančiam ( - ), žala po įvykio (2012 m. liepos mėn.) yra 730 Lt. Po

222012 m. rugpjūčio 7 d. priedu pasirašo turto vertintojas A. L. Teismo posėdžio metu liudytojas

23A. L. nurodė, jog užsakovas buvo informuotas, kad jis nenustatinės konkrečių kiekių, neturi tam nei laiko, nei specialios įrangos – matavimo prietaisų. Buvo vadovautasi užsakovo pateiktais kiekiais. Priimant užsakovo pateiktus kiekius kaip pagrindą buvo apskaičiuoti atstatymo kaštai. Taip pat nurodė, jog yra Ataskaitos ribojančiose sąlygose pastaba, kad vadovautasi užsakovo pateikta informacija ir dėl šios informacijos tikslumo atsakomybės neprisiima. Pažymėjo, jog sudėtinga buvo apskaičiuoti faktinius kiekius, kadangi dalis stogo buvo uždengta, kad nepatektų krituliai. Paprašė atsakovo pateikti kiekius, už kuriuos jis prisiima atsakomybę, ir pagal tuos kiekius apskaičiuoti atstatymo kaštai. Buvo vietoje, padarė fotofiksaciją. Vizualiai pasižiūrėjo, kad ką užsakovas raštu deklaravo yra, bet kiekių netikrino. Plotų neperskaičiavo. Nurodytas 310 m2 stogo plotas pasirodė didokas, bet kai paties įvykio metu nebuvo ir užsakovas pateikė duomenis, už kuriuos jis atsako, priėmė kaip pagrindą jo pateiktą informaciją. Ribojančiose sąlygose apie tai parašė, kad ne jo skaičiavimais paremti duomenys. Identifikavo, kad faktas yra įvykęs, yra pastatui padaryti sužalojimai, bet kiekio neperskaičiavo. Teismas, įvertinęs turimus pareiškėjo pateiktus rašytinius įrodymus bei Ataskaitos ir jos priedą parengusio liudytojo A. L. parodymus teismo posėdyje, konstatavo, kad 9 639 Lt turtinės žalos dydis vertintinas kritiškai. Teismas nurodė, kad turto vertinimas atliktas remiantis tik pareiškėjo atstovo pateiktais duomenimis, neatliekant plotų perskaičiavimų ir netikrinant kiekių, nėra turto vertės nustatymo pagrindimo. Minėtos aplinkybės leidžia abejoti atlikto turto vertinimo išsamumu bei pareiškėjo nekilnojamajam turtui padarytos žalos dydžio teisingumu. Šiuo atveju pareiškėjo pateiktuose rašytiniuose įrodymuose esantys duomenys negali būti laikomi leidžiančiais apskaičiuoti tikslų žalos dydį, t. y. ši ataskaita neturi šioje byloje įrodomosios reikšmės. Dėl aukščiau minėtų aplinkybių teisėjų kolegija padarė išvadą, kad nagrinėjamuoju atveju nėra pagrindo taikyti CK 6.249 straipsnio 4 dalies 2 punkto nuostatos dėl susijusių su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu protingų išlaidų įskaičiavimo, nes pareiškėjas iš esmės nepateikė jokių įrodymų, kuriems esant būtų galima spręsti šių nuostatų taikymo klausimą, dėl to atmetė pareiškėjo reikalavimą priteisti iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės 2 420 Lt patirtos žalos įvertinimo išlaidų. Kita vertus, nors bylose dėl valstybės institucijų ar pareigūnų neteisėtais veiksmais ar neveikimu padarytos žalos žalą (nuostolius) privalo įrodyti pareiškėjas, todėl būtent jis turi pareigą įrodyti konkretų patirtos žalos dydį, pateikiant patirtą žalą patvirtinančius konkrečius įrodymus ir įrodant, jog nurodyta žala kilo būtent dėl neteisėtais pripažintų viešojo administravimo subjekto veiksmų (2007 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-180/2007, 2011 m. lapkričio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-3063/2011), vis dėlto paminėta taisyklė nėra absoliuti, nes pagal CK 6.249 straipsnio 1 dalį, jeigu šalis nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Kitaip tariant, teismas yra įpareigojamas nustatyti žalos dydį, o ne atmesti pareiškėjo reikalavimą, kai nustatoma, kad žala yra padaryta, bet pareiškėjas negali įrodyti tikslaus jos dydžio (2010 m. gruodžio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-3420/2010). Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybė pateikė 2013 m. kovo 20 d. raštą Nr. 1-708(3.36), kuriame nurodo, jog Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Juridiniam skyriui 2013 m. kovo 15 d. buvo pateiktas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus Pastatų priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto T. A. P. 2013 m. kovo 15 d. tarnybinis pranešimas Nr. TV2-6 su lokaline sąmata, iš kurios matyti, kad apskaičiuota žala pastatui yra 3 804 Lt, todėl atsakovas sutinka ją padengti vietoje reikalaujamos

249 369 Lt sumos. Prie minėto rašto pridedamas Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus Pastatų priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto T. A. P. 2013 m. kovo 15 d. tarnybinis pranešimas Nr. TV2-6, kuriuo informuojama, jog pagal atliktus 2013 m. kovo 6 d. UAB „Simas“ priklausančių garažų matavimus, adresu: ( - ), padarytos žalos lokalinėje sąmatoje darbo užmokestis, mechanizmai, perskaičiuotas 100 procentų „Sistelos“ kainomis; medžiagų kainos paskaičiuotos 30 procentų normatyvine „Sistelos“ kaina. Iš byloje esančios Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus Pastatų priežiūros poskyrio vyriausiojo specialisto T. A. P. parengtos lokalinės sąmatos matyti, jog pareiškėjai UAB „Simas“ priklausančio garažo padarytos žalos atstatymo darbų ir kitų išlaidų galutinė kaina –

253 804 Lt. Atsižvelgiant į tai, jog teismo posėdžio metu buvo nurodyta, jog atsakovo atstovas

26T. A. P. yra įgijęs statybų inžinieriaus specialybę, turi ypatingų statinių statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatą bei tai, jog pareiškėjo atstovams nekilo abejonių dėl T. A. P. kvalifikacijos, teisėjų kolegija neturi pagrindo abejoti atsakovo pateikta lokaline sąmata. Kita vertus, teismui nėra pateikta įrodymų, kad garažo, esančio ( - ), stogo remontą atliks įmonė, kuri bus pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM) mokėtoja. Jei stogo remonto paslaugas teiks apmokestinamasis asmuo, neprivalantis apskaičiuoti PVM ir mokėti jį į biudžetą, minimalios išlaidos stogui suremontuoti bus prekių ir paslaugų vertė be PVM. Todėl priteistino žalos atlyginimo dydis mažintinas 660 Lt (ši suma lokalinėje sąmatoje nurodyta kaip PVM). Tokios pozicijos šios kategorijos bylose laikosi LVAT (2012 m. liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1578/2012) ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (2008 m. spalio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2008; 2006 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2006). Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teisingumo ir protingumo principus, CK 6.249 straipsnio 1 dalį, pareiškėjui priteisė 3 144 Lt turtinės žalos atlyginimui iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės. Pareiškėjas taip pat prašė priteisti neteismine tvarka patirtas išlaidas už pretenzijos parengimą. Teismas, įvertinęs byloje turimus įrodymus, nurodė, jog UAB „Simas“ vadybininkė advokatei D. O., kuri kreipėsi į Šiaulių rajono savivaldybę su 2012 m. lapkričio 26 d. pretenzija dėl žalos atlyginimo, sumokėjo 400 Lt. Teismui yra pateikta 2012 m. lapkričio 19 d. UAB „Simas“ atstovavimo sutartis, kurioje nurodyta, jog advokatei D. O. pavedama atstovauti UAB „Simas“ interesams parengiant pretenziją dėl UAB „Simas“ patirtos žalos atlyginimo, patvirtinti prie pretenzijos pridedamų dokumentų kopijas, suteikti teisinę konsultaciją, bei yra pateiktas 2012 m. lapkričio 19 d. pinigų priėmimo kvitas Nr. 630423. Teismas, atsižvelgdamas į LVAT praktiką (2009 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1269/2009), pareiškėjui UAB „Simas“ priteisė 400 Lt turtinės žalos atlyginimą dėl 2012 m. lapkričio 26 d. pretenzijos parengimo. Iš viso pareiškėjui iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės priteista 3 544 Lt turtinės žalos atlyginimui. Teismas, vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, nusprendė, kad pareiškėjui UAB „Simas“ priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos. Nagrinėjama byla teisme buvo iškelta 2013 m. sausio 9 d., todėl pareiškėjui priteista nurodyto dydžio palūkanos nuo 2013 m. sausio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27III.

28Pareiškėjas apeliaciniu skundu (1 t., b. l. 178-182) prašė pakeisti Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 30 d. sprendimą, patenkinant pareiškėjo skundą dėl žalos atlyginimo iš atsakovo Šiaulių rajono savivaldybės pilna apimtimi; priteisti iš atsakovo visas pareiškėjo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

29Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad atsakovas byloje nepaneigė, o teismas sprendimu iš esmės pripažino, jog pareiškėjui žala buvo padaryta, tačiau kilo žalos dydžio pagrindimo klausimas. Teismas nepagrįstai eliminavo pareiškėjo patirtas išlaidas turto vertinimui. Objektyviai žalos faktą patvirtina būtent nepriklausomo turto vertintojo IĮ „Eksperts“ parengta ataskaita. Teismas teisingai vertino, kad byloje kitų tokio pobūdžio rašytinių ir vizualinių duomenų, kuriuos būtų galima laikyti kaip tiesioginius įrodymus apie padarytą žalą, nėra. Tokiu būdu teigtina, kad teismui ataskaitą įvertinus kaip ydingą jis neturėjo pagrindo besąlygiškai jos atmesti kaip neturinčios įrodomosios reikšmės (ataskaitoje nepriklausomo eksperto nuotraukomis fiksuotas pastatas, jam padaryti sužalojimai, aprašytas jų pobūdis bei pateikta atkūrimo kaštų sąmata). Nepaisant tariamų ataskaitos trūkumų, ji savo įrodomosios galios nebuvo praradusi, todėl teismas negalėjo vadovaujantis CK 6.249 straipsnio 4 dalies 2 punktu reikalavimo priteisti žalą patirtą kaip įvertinimo išlaidas atmesti. Pažymi, kad net pats atsakovas buvo sutikęs iš dalies dengti šios įvertinimo ataskaitos išlaidas. Todėl teismas privalėjo pareiškėjo išlaidas, patirtas vertinimo ataskaitos sudarymui, pripažinti kaip jo patirtas objektyvias išlaidas žalos vertinimui. Teismui nustačius ataskaitos trūkumus, teismas turėjo būti aktyvus ir nustačius bylos nagrinėjimo metu faktus, kliudančius priimti objektyvų ir išsamų sprendimą, imtis priemonių prieštaravimų pašalinimui. Teismas tinkamai išskiria jam tenkančią pareigą nustatyti žalos dydį, o ne atmesti pareiškėjo (apelianto) reikalavimą kai nustatoma, kad žala yra padaryta, bet pareiškėjas (apeliantas) negali įrodyti tikslaus jos dydžio (2010 m. gruodžio 27 d. nutartis administracinėje byloje

30Nr. A438-3420/2010). Teismas nesiėmė priemonių įvertinti ataskaitos duomenų teisingumo, vien motyvas, kad turto vertintojas neatliko sužaloto turto matavimų, o juos atliko pareiškėjo įgaliotas asmuo, nepaneigia šių duomenų teisingumo, nes pats žalos faktas pareiškėjui yra nustatytas. Teismui vertinant, kad pateiktus duomenis būtina buvo patvirtinti papildomo nepriklausomo subjekto, tai galėjo atlikti įpareigodamas pareiškėją ar savo iniciatyva skirdamas nepriklausomą asmenį/instituciją pareiškėjo pateiktų duomenų teisingumo nustatymui ar paneigimui. Teismo išspręstoje administracinėje byloje neturi likti neatsakytų klausimų, palikta neaiškumų, dviprasmybių, darančių išnagrinėtą bylą iki galo neišspręsta arba esančių naujo teisinio ginčo tarp šalių šaltiniu ir todėl reikalaujančių papildomo teisminio įsikišimo (LVAT administracinė byla

31Nr. A556-31/2012). Pareiškėjas pats savo iniciatyva pakartotinai, t. y. 2013 m. balandžio 17 d. kreipėsi į teismo ekspertą A. L. dėl rengtos ir teismui teiktos ataskaitos duomenų patikrinimo ir patvirtinimo. 2013 m. balandžio 26 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu ekspertas išmatavo pastato (unikalus Nr. 9195-6012-2016) pažeistos stogo dangos plotą. Ekspertas nustatė, kad reikalingas šiferio kiekis atitinka šiferio kiekį, apskaičiuotą „nekilnojamam turtui padarytos žalos nustatymo ataskaitoje 2012 m. balandžio 20 d.“, tokiu būdu buvo pašalinti teismo minimi ataskaitos trūkumai bei tuo pačiu patvirtintas pareiškėjo atliktų matavimų teisingumas. Pareiškėjui nėra žinoma, kodėl bylos nagrinėjimo metu ekspertas nurodė, kad jis nevertina žalos statiniams, kas galėjo lemti tolesnį neobjektyvų jo rengtos ataskaitos teisminį įvertinimą. Pareiškėjui pakartotinai kreipusis į minėtą ekspertą buvo nustatytos šios reikšmingos aplinkybės - Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1R-307 A. L. yra įrašytas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą - verslo, nekilnojamojo, kilnojamojo turto vertintojo ekspertizė (kvalifikacijos pažymėjimai galioja neterminuotai), taip pat jis pateikė turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją, kuris jam suteiktas 2000 metais. Tokiu būdu pareiškėjui yra nežinoma, kodėl ekspertas nurodė teismo posėdžio metu duomenis, kurie iš esmės neatitinka tikrovės, kadangi, kaip tapo žinoma, jo kompetencija ir turimi leidimai leidžia atlikti pareiškėjui padarytos žalos vertinimus. Tuo pačiu ir teismui nebuvo teisinio pagrindo neigti ataskaitos įrodomąjį statusą. Tai, kad ataskaitos duomenys teisingi ir pareiškėjo teikti duomenys turto vertintojui taip pat teisingi, pagrindžia ir antstolio R. K. 2013 m. gegužės 13 d. parengtas faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Minimi duomenys teikiami apeliacinės instancijos teismui, kadangi jų objektyvus poreikis tapo žinomas tik po teisminio bylos nagrinėjimo teisme. Be to, šiais duomenimis grindžiami ne nauji įrodymai, bet patvirtinami teismui teikti, kurie teismo nepagrįstai buvo atmesti kaip neturintys įrodomosios galios. Teismas nemotyvavo, kodėl nesivadovavo pareiškėjo matavimais, kuriais buvo grindžiamas sužaloto turto plotas, bei buvo sudaryta ataskaita su lokaline sąmata, ir kodėl buvo besąlygiškai vadovautasi T. A. P. atliktais matavimais bei lokaline sąmata. Teismas neįvertino, kokiomis sąlygomis minėtas asmuo atliko matavimus bei ar jis galėjo objektyviai nustatyti tikrą sužaloto pastato plotą. T. A. P. matavimus atliko apsnigto stogo, todėl objektyviai negalėjo nustatyti viso sužalojimo mąsto, o tik nustatė dalį jų. Minėti trūkumai galėjo būti pašalinti teismo iniciatyva, tačiau jam to nepadarius pareiškėjas teikia apeliacinės instancijos teismui duomenis patvirtinančius jo teiktų pirminių duomenų teisingumą ir tuo pačiu paneigiančius atsakovo nurodytus dydžius ir atliktus matavimus. Nepaisant fakto, jog atsakovo teikti sužaloto statinio matavimai buvo netikslūs (neatspindėjo tikrojo sužaloto turto ploto), taikyta lokalinė sąmata iš esmės atitiko pareiškėjo teiktos ataskaitos sąmatos skaičiavimo principus ir dydžius. Teismui pripažinus atsakovo skaičiavimus ir taikytą sąmatą pagrįsta, apeliacinės instancijos teismui patvirtinus jo įrodytus realiai padarytų statiniui sužalojimų dydžius, žalos skaičiavimo pagrįstumas nustatytas turto vertintojo ataskaita taip pat turi būti pripažintas kaip pagrįstas.

32Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą (2 t., b. l. 1) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

33Atsakovas nurodo, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas argumentuotai ir teisiškai įvertino pateiktus tiek pareiškėjo, tiek atsakovo įrodymus. Sutinka su teismo atliktu įrodymų įvertinimu. Pareiškėjas apeliaciniame skunde ginčija teismo atlikto įrodymų vertinimą, pateikdamas tik savo samprotavimus kaip jis pats juos vertina. Nepagrindžia jokiais teisiniais argumentais, kad teismas netinkamai taikė materialinės ar procesinės teisės normas. Pateiktas prie apeliacinio skundo pakartotinis faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas yra perteklinis ir pavėluotas, nes gamtinės sąlygos pablogino pastato būklę, o tai turi tiesioginės įtakos turtinės žalos dydžio paskaičiavimui. Medis ant pastato užvirto ir jį sugadino 2011 m. liepos 7 d., o turtinę žalą bandoma grįsti

342013 m. balandžio 26 d. nustatyta pastato būkle.

35Teisėjų kolegija

konstatuoja:

36IV.

37Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

38Šiaulių apygardos administracinio teismo laikinai einančios teismo pirmininko pareigas Marytės Švažienės 2013 m. sausio 24 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Simas“ skundui nagrinėti 2013 m. vasario 28 d. viešame teismo posėdyje buvo paskirta trijų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Virginijaus Stankevičiaus, teisėjų Donato Daunio ir Laisvutės Kartanaitės (1 t., b. l. 81).

39Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta, kad sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas toks atvejis, kai pirmosios instancijos teismo sprendimas teisėjo nepasirašytas.

40Teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Virginijaus Stankevičiaus, kolegijos teisėjų Donato Daunio ir Laisvutės Kartanaitės, 2013 m. kovo 21 d. Šiaulių apygardos administraciniame teisme išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-238-289/2013 pagal pareiškėjo UAB „Simas“ skundą atsakovui Šiaulių rajono savivaldybei dėl žalos atlyginimo ir

412013 m. balandžio 30 d. priėmė bei paskelbė teismo sprendimą (1 t., b. l. 169). Tačiau byloje esantis skundžiamas teismo sprendimas pasirašytas tik dviejų bylą nagrinėjusių kolegijos narių, kai tuo metu vienas iš pirmosios instancijos teismo kolegijos narių teisėjas Donatas Daunys šio sprendimo nėra pasirašęs (1 t., b. l. 170-176). Kaip minėta, tokia aplinkybė lemia, kad toks teismo sprendimas negali būti pripažintas teisėtu bei turi būti panaikintas perduodant bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p.).

42Kadangi ginčijamas sprendimas teisėjo nepasirašytas, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenagrinės šio sprendimo motyvų, susijusių su ginčo esme.

43Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 141 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 142 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44Pareiškėjo UAB „Simas“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

45Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 30 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Audriaus Bakavecko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno... 3. 2013 m. balandžio 30 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas UAB „Simas“ (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į... 7. Pareiškėjas nurodė, kad ant UAB „Simas“ priklausančio nekilnojamo turto... 8. 2012 m. balandžio mėnesį kritęs medis lėmė papildomų sugadinimų, dėl... 9. 2012 m. lapkričio 26 d. buvo pateikta pretenzija, kuria reikalauta atlyginti... 10. Nr. S-2758 (8.43) pareiškėjas buvo informuotas, kad ji yra netenkinama.... 11. 2011 m. liepos 15 d. raštas S-1840/8.31), tokia išvada buvo patvirtinta bei... 12. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybė (1 t., b. l. 83-85) prašė skundą... 13. Atsakovas nurodė, kad du kartus buvo nuvažiavęs prie minėtų garažų.... 14. 400 Lt suma dėl advokato surašytos pretenzijos. Advokato surašyta pretenzija... 15. II.... 16. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 30 d. sprendimu... 17. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamas administracinis ginčas kilo dėl... 18. 2005 m. rugsėjo 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A5-665/2005, 2010... 19. Nr. A442-548/2010, kurioje konstatuota, kad „nors nukentėjusio asmens... 20. 16 kv. m sienos bei 16 bėginių metrų tvoros. Taip pat teismui pateikiamas... 21. 2012 m. liepos mėnesį nugriuvus medžiui ant pastato (unikalus numeris... 22. 2012 m. rugpjūčio 7 d. priedu pasirašo turto vertintojas A. L. Teismo... 23. A. L. nurodė, jog užsakovas buvo informuotas, kad jis nenustatinės... 24. 9 369 Lt sumos. Prie minėto rašto pridedamas Šiaulių rajono savivaldybės... 25. 3 804 Lt. Atsižvelgiant į tai, jog teismo posėdžio metu buvo nurodyta, jog... 26. T. A. P. yra įgijęs statybų inžinieriaus specialybę, turi ypatingų... 27. III.... 28. Pareiškėjas apeliaciniu skundu (1 t., b. l. 178-182) prašė pakeisti... 29. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia tuo, kad atsakovas byloje... 30. Nr. A438-3420/2010). Teismas nesiėmė priemonių įvertinti ataskaitos... 31. Nr. A556-31/2012). Pareiškėjas pats savo iniciatyva pakartotinai, t. y. 2013... 32. Atsakovas Šiaulių rajono savivaldybė atsiliepimu į apeliacinį skundą (2... 33. Atsakovas nurodo, kad Šiaulių apygardos administracinis teismas argumentuotai... 34. 2013 m. balandžio 26 d. nustatyta pastato būkle.... 35. Teisėjų kolegija... 36. IV.... 37. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 38. Šiaulių apygardos administracinio teismo laikinai einančios teismo... 39. Administracinių bylų teisenos įstatymo 142 straipsnio 2 dalies 3 punkte... 40. Teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo... 41. 2013 m. balandžio 30 d. priėmė bei paskelbė teismo sprendimą (1 t., b. l.... 42. Kadangi ginčijamas sprendimas teisėjo nepasirašytas, apeliacinės... 43. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies... 44. Pareiškėjo UAB „Simas“ apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 45. Šiaulių apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 30 d. sprendimą... 46. Nutartis neskundžiama....