Byla I-5923-561/2014
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Margaritos Stambrauskaitės ir Halinos Zaikauskaitės, dalyvaujant atsakovo atstovei Dovilei Terepaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Klas“ skundą atsakovei Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Klas“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013-10-02 įsakymą Nr. 4-871 (toliau – ir Įsakymas).

3Skunde pareiškėja nurodė, kad pateikė paraišką Nr. VP3-3.4-ŪM-02-K-03-015 dėl projekto „Naujos biokuru kūrenamos katilinės statyba Šiaulių mieste“ finansavimo (toliau – ir Paraiška), tačiau VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – ir LVPA, Agentūra) priėmė sprendimą atmesti Paraišką kaip neatitinkančią nustatytų reikalavimų. Atkreipė dėmesį, kad minėtą LVPA sprendimą apskundė Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – ir Finansų ministerija), tačiau skundas dar nėra išnagrinėtas. Nurodė, kad ūkio ministras, neatsižvelgęs į tai, kad nėra pasibaigęs terminas skundams dėl LVPA sprendimų išnagrinėjimo, 2013-10-02 priėmė įsakymą Nr. 4-871, kuriuo išdalino Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teikiamą finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.

4Pabrėžė, kad pareiškėja yra tiesiogiai suinteresuota ES finansavimu, kuris nagrinėjamu atveju siekia iki 6 000 000 Lt. Pareiškėjos manymu, skundžiamas įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas neatsižvelgus į suinteresuotų asmenų teisėtus lūkesčius, t. y. nesulaukus galutinių išvadų dėl ES lėšų paskirstymo.

5Pareiškėjos nuomone, pripažinus, kad Paraiška buvo pateikta teisėtai, UAB „Klas“ netektų realios galimybės gauti ginčijamu įsakymu jau paskirstytą ES finansavimą, todėl ginčijamas įsakymas pažeidžia teisėtumo ir teisėtų lūkesčių principus. Pažymėjo, kad mechaniškas ir nesavalaikis ginčijamo įsakymo priėmimas yra neteisėtas UAB „Klas“ atžvilgiu, nes priimtas pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 2 punkte įtvirtintą viešojo administravimo objektyvumo principą, t. y. kadangi Paraiškos vertinimas nėra baigtas (dėl jo vyksta ginčas), atsakovė privalėjo sulaukti Paraiškos vertinimo užbaigimo ir tik tada priimti sprendimą. Pareiškėjos teigimu, ji turi teisėtą lūkestį gauti ES paramą vykdomam projektui, kuris buvo pažeistas ginčijamu įsakymu paskirsčius lėšas kitiems projektams.

6Pažymėjo, kad, panaikinus LVPA priimtą sprendimą dėl pareiškėjos Paraiškos vertinimo ir palikus galioti skundžiamą įsakymą, valstybei būtų padaryta itin didelė žala, kadangi negautas ES lėšas UAB „Klas“ siektų prisiteisti iš valstybės. Mano, kad skundžiamas įsakymas buvo priimtas nepagrįstai ir prieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nurodytam teisėtumo principui.

7Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nedalyvavo.

8Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjos skundą su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė pareiškėjos skundą atmesti.

9Atsiliepime rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 str. 1 dalimi ir 22 str. 1 dalimi bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) praktika, kurioje nustatyta, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. Teisme gali būti ginama tik objektyviai egzistuojanti subjektinė teisė, įgyta teisės akto pagrindu, o ne tariama teisė, pagrįsta vien asmens subjektyviu suvokimu.

10Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju tiesioginiai viešojo administravimo teisiniai santykiai susiklostė tik tarp Ūkio ministerijos ir projektų vykdytojų, kurių projektams skundžiamu įsakymu buvo skirtas finansavimas, o pareiškėja nebuvo šių santykių dalyvė. Darė išvada, kad pareiškėja, nebūdama nurodytų teisinių santykių dalyve, skundžiamo įsakymo taikymo požiūriu nepatyrė jokių tiesioginių pasekmių. Pabrėžė, kad ginčijamas įsakymas pareiškėjos atžvilgiu jokių subjektinių teisių ir juridinių pareigų nenustatė, t. y. juridinių pasekmių nesukėlė. Vien skundžiamo įsakymo, kuriuo kitiems subjektams skirtas finansavimas, priėmimo faktas pats savaime nedaro žalos pareiškėjos interesams.

11Tvirtino, kad teisėtų lūkesčių principo esmė – asmens teisėtai įgytų teisių apsauga. Pareiškėja teisėtų lūkesčių principo pažeidimą sieja su skundžiamo įsakymo priėmimu, tačiau Ūkio ministerija skundžiamą įsakymą skirti finansavimą tiems projektams, kurių vertinimo ataskaitas Ūkio ministerijai pateikė LVPA ir dėl kurių Energetikos projektų atrankos komitetas priėmė rekomendacijas Ūkio ministerijai skirti finansavimą projektams įgyvendinti, priėmė nepažeisdama teisės aktuose nustatytos procedūros ir terminų. Atkreipė dėmesį, kad teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos laukti, kol bus išnagrinėtas pareiškėjos skundas, t. y. pareiškėjos skundo padavimas Finansų ministerijai nėra pagrindas Ūkio ministerijai nepriimti sprendimų dėl projektų finansavimo.

12Atsakovės vertinimu, skundžiamas įsakymas atitinka tiek Viešojo administravimo įstatymo 8 str. 1 dalyje išdėstytus reikalavimus, tiek ir LVAT suformuotą praktiką – jame išdėstytas sprendimas skirti finansavimą projektams buvo priimtas atsižvelgus į LVPA 2013-09-20 pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitą Nr. 8-(13.2.3-32) ir Energetikos projektų atrankos komiteto 2013-09-30 posėdžio protokolo Nr. 19 nutariamąją dalį, taip pat vadovaujantis skundžiamame įsakyme nurodytų teisės aktų nuostatomis, t. y. tiek teisinis, tiek ir faktinis pagrindas buvo nurodyti. Atsakovės nuomone, Ūkio ministerijos priimtas skundžiamas įsakymas, kuriuo finansavimas buvo skirtas ne pareiškėjos projektui, niekaip nepažeidžia viešojo intereso UAB „Klas“ atžvilgiu.

13Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime į pareiškėjos skundą išdėstytus argumentus ir prašė pareiškėjos skundą atmesti.

14Byloje ginčas kilęs dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013-10-02 įsakymo Nr. 4-871 teisėtumo ir pagrįstumo.

15Byloje nustatyta, kad LVPA 2013-09-20 priėmė sprendimą Nr. R4-11228(13.2.3-4670) atmesti pareiškėjos pateiktą Paraišką kaip neatitinkančią keliamų reikalavimų (b. l. 8–11). Lietuvos Respublikos ūkio ministras 2013-10-02 priėmė ginčijamą įsakymą Nr. 4-871, kuriuo šešiolikai projektų skyrė finansavimą pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-23 nutarimu Nr. 787, 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-02-K priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projektams įgyvendinti iš Ūkio ministerijos reorganizavimo laikotarpio energetikos srities projektų įgyvendinimo programos, priemonės kodas 01 002 01 01 04, funkcinės klasifikacijos kodas 04.03.04.01, ekonominės klasifikacijos kodas 2.9.2.2.1.03, finansavimo šaltinio kodas 1.3.2.3.1 (2007–2013 metų ES struktūrinė parama) (b. l. 62–64).

16Pareiškėja, nesutikdama su LVPA 2013-09-20 sprendimu Nr. R4-11228(13.2.3-4670), 2013-10-07 pateikė skundą Finansų ministerijai, prašydama jį panaikinti (b. l. 12–16).

17Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-7184-244/2014 pagal pareiškėjos UAB „Klas“ skundą LVPA ir Finansų ministerijai dėl sprendimų panaikinimo ir 2014-06-26 sprendimu pareiškėjos skundą atmetė kaip nepagrįstą.

18Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 5 str. 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Šio įstatymo 5 str. 3 d. 1 punkte nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, skundą ar prašymą. Skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti (ABTĮ 22 str. 1 dalis). Šios ABTĮ nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau jos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu (LVAT 2014-02-06 nutartis administracinėje byloje Nr. A602-488/2014). Tik nustatęs paminėtas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 str. 2–4 punktuose nustatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą (prašymą) ABTĮ 88 str. 1 punkto pagrindu (LVAT 2013-11-20 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1915/2013).

19Pažymėtina kad, vadovaujantis šiomis teisės normomis, galima daryti išvadą, jog administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių, negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (LVAT 2014-10-09 nutartis administracinėje byloje Nr. A822-699/2014). Taigi, ginčo objektu administraciniame teisme gali būti viešojo administravimo subjekto veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų teises ar įstatymų saugomus interesus).

20Atsakovės teigimu, ginčijamas ūkio ministro įsakymas yra individualus teisės aktas, kuris teisines pasekmes sukelia tik konkretiems jame nurodytiems subjektams, tarp kurių pareiškėjos nėra. Taigi, pirmiausia tikrintinas pareiškėjos materialinis teisinis suinteresuotumas. Individualus teisės aktas ABTĮ 2 str. 14 dalyje apibrėžiamas kaip vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei. Teisėjų kolegijos nuomone, administraciniuose teismuose nagrinėtini tik tokie teisės taikymo aktai, kuriuose išreikštas teisės normų taikymo rezultatas konkretaus subjekto atžvilgiu, turintys įtakos šio subjekto teisiniam statusui (teisėms ir pareigoms). Šiuo atveju pareiškėja teigia, kad ginčijamu įsakymu yra pažeidžiama jos teisė gauti finansavimą Paraiškoje nurodytam projektui įgyvendinti, nes priemonei skirtos ES lėšos yra paskirstytos kitiems projektams finansuoti anksčiau negu galutinai išspręstas klausimas dėl UAB „Klas“ Paraiškos tinkamumo finansuoti.

21Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-12-19 nutarimu Nr. 1443, 1 punktą, 64 punktą, įgyvendinančioji institucija turi užtikrinti, kad valstybės ir regionų projektų paraiškų vertinimas truktų ne ilgiau kaip 2 mėnesius, o konkurso būdu gautų paraiškų – ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo projektų sąraše arba kvietime teikti paraiškas nurodytos paraiškos (-ų) pateikimo paskutinės dienos. Paraiškų vertinimo pabaiga laikoma projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos arba projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos (tos ataskaitos, kuri yra vėlesnė) pasirašymo diena. Įgyvendinančioji institucija pagal Finansų ministerijos patvirtintas formas parengia visų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitas (Taisyklių 88 punktas). Įgyvendinančioji institucija visų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ir projektų, gautų konkurso būdu, naudos ir kokybės vertinimo ataskaitas teikia atsakingai ministerijai ir (ar) kitai valstybės institucijai (Taisyklių 89 punktas). Taisyklių 97 punkte nustatyta tvarka sudaromas projektų atrankos komitetas, sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas per 15 darbo dienų nuo vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas ministro ir (ar) kitos valstybės institucijos vadovo įsakymu, kuriame nurodomas: pagrindas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti; projektas arba sąrašas projektų, kurie finansuojami, ir lėšų, skiriamų kiekvienam projektui, dydis nurodant Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programų pavadinimus ir kodus; projektas arba sąrašas projektų, kurie nefinansuojami (Taisyklių 101 punktas).

22Iš minėtos projektų finansavimo procedūros matyti, kad viena iš būtinų sąlygų pareiškėjai įgyti teisėtą interesą gauti ginčijamą finansavimą yra jos Paraiškos pripažinimas tinkama finansuoti. Taigi, pareiškėja, kol jos Paraiška nėra pripažinta tinkama finansuoti, nėra įgijusi teisės gauti ginčijamą finansavimą. Atkreiptinas dėmesys, kad dėl Paraiškos tinkamumo jau pasisakė Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-7184-244/2014.

23Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos laukti, kol bus išnagrinėti kilę ginčai dėl paraiškų tinkamumo finansuoti, t. y. pareiškėjos skundo padavimas Finansų ministerijai, o vėliau ir teismui, nėra pagrindas Ūkio ministerijai nepriimti sprendimų dėl kitų ūkio subjektų projektų finansavimo. Todėl yra pagrįsta atsakovės pozicija, kad ginčijamas įsakymas tiesiogines teisines pasekmes sukelia būtent jame nurodytiems subjektams, kurių projektams skiriamas finansavimas. Iš byloje esančių dokumentų ir skundžiamo įsakymo turinio matyti, kad pareiškėjos projekto finansavimo/nefinansavimo klausimas ginčijamame įsakyme nebuvo sprendžiamas, nes LVPA 2013-09-20 sprendimu Paraiška buvo atmesta. Ginčijamu įsakymu buvo išspręstas tik dalies (šešiolikos) projektų finansavimo klausimas. Taigi, šiuo aspektu priimtas ūkio ministro įsakymas yra galutinis projektų vertinimo bei finansavimo etape tik dėl jame nurodytų projektų.

24Pareiškėjos nuomone, ji turi teisėtą lūkestį gauti ES paramą vykdomam projektui, kuris buvo pažeistas ginčijamu įsakymu paskirsčius lėšas kitiems projektams. Teismas, įvertinęs projektų finansavimo procedūrą ir faktines bylos aplinkybes, daro išvadą, kad ginčijamas įsakymas nepažeidžia UAB „Klas“ materialinių teisių ar įstatymo saugomų interesų. Pažymėtina, kad, panaikinus ginčijamą įsakymą, pareiškėjos teisinė padėtis (teisės ir pareigos) realiai nepasikeistų, o jos lūkestis gauti ginčijamą finansavimą pripažintinas teisėtu tik tokiu atveju, jeigu Paraiška atitinka nustatytus reikalavimus, ir jo gynimas iš esmės priklauso nuo administracinės bylos Nr. I-7184-244/2014 baigties (priimtas teismo sprendimas apskųstas apeliaciniu skundu).

25Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatytas pareiškėjos materialinis teisinis suinteresuotumas dėl ginčijamo įsakymo panaikinimo, todėl skundas atmestinas (ABTĮ 88 str. 1 punktas).

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ABTĮ 85–87 straipsniais, 88 str. 1 punktu, 127, 129 straipsniais, teismas

Nutarė

27Pareiškėjos UAB „Klas“ skundą atmesti.

28Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja UAB „Klas“ (toliau – ir pareiškėja) su skundu kreipėsi į... 3. Skunde pareiškėja nurodė, kad pateikė paraišką Nr.... 4. Pabrėžė, kad pareiškėja yra tiesiogiai suinteresuota ES finansavimu, kuris... 5. Pareiškėjos nuomone, pripažinus, kad Paraiška buvo pateikta teisėtai, UAB... 6. Pažymėjo, kad, panaikinus LVPA priimtą sprendimą dėl pareiškėjos... 7. Teismo posėdyje pareiškėjos atstovas nedalyvavo.... 8. Atsakovė Lietuvos Respublikos ūkio ministerija atsiliepime į pareiškėjos... 9. Atsiliepime rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 10. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju tiesioginiai viešojo administravimo... 11. Tvirtino, kad teisėtų lūkesčių principo esmė – asmens teisėtai įgytų... 12. Atsakovės vertinimu, skundžiamas įsakymas atitinka tiek Viešojo... 13. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė palaikė atsiliepime į... 14. Byloje ginčas kilęs dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013-10-02... 15. Byloje nustatyta, kad LVPA 2013-09-20 priėmė sprendimą Nr.... 16. Pareiškėja, nesutikdama su LVPA 2013-09-20 sprendimu Nr.... 17. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad... 18. Pažymėtina, kad pagal ABTĮ 5 str. 1 dalį kiekvienas suinteresuotas... 19. Pažymėtina kad, vadovaujantis šiomis teisės normomis, galima daryti... 20. Atsakovės teigimu, ginčijamas ūkio ministro įsakymas yra individualus... 21. Pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – ir... 22. Iš minėtos projektų finansavimo procedūros matyti, kad viena iš būtinų... 23. Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktai nenustato Ūkio ministerijos pareigos... 24. Pareiškėjos nuomone, ji turi teisėtą lūkestį gauti ES paramą vykdomam... 25. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nenustatytas... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis ABTĮ 85–87 straipsniais,... 27. Pareiškėjos UAB „Klas“ skundą atmesti.... 28. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...