Byla I-3289-643/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės, Ernesto Spruogio ir Margaritos Stambrauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Raivydui Rukštelei, atsakovo atstovei V. B., trečiojo suinteresuoto asmens Generalinės miškų urėdijos atstovui A. V. ir trečiojo suinteresuoto asmens Žemės ūkio ministerijos atstovei J. O.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo VĮ Varėnos miškų urėdijos skundą atsakovams Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio misterijos, tretieji suinteresuoti asmenys Žemės ūkio misterija, Viešųjų pirkimų tarnyba, Generalinė miškų urėdija, dėl sprendimo panaikinimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5pareiškėjas VĮ Varėnos miškų urėdija (toliau – ir pareiškėjai) skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – ir NMA) prie Žemės ūkio misterijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Projektų administravimo skyriaus 2015-03-27 sprendimą Nr. SKP-120 ir NMA 2015-04-13 raštą Nr. BRK-3598(3.144).

6Pareiškėjas nurodo, kad su NMA yra sudaręs 2009-10-21 paramos sutartį Nr. 2MP-KA-09-1-000492-PR001 pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ veiklos sritį „Bendrosios valstybinės miško priešgaisrinės apsaugos sistemos gerinimas“ (toliau – Paramos sutartis). Pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą „Miško gaisrų stebėjimo sistemų įsigijimas ir įrengimas Valstybės įmonėje Varėnos miškų urėdijoje“ Nr. 2MP-KA-09-1-000492-PR001. Jam buvo skirta 289 418,91 EUR parama kompensuoti miško gaisrų stebėjimo sistemos (toliau – Sistema) įrenginių įsigijimo išlaidoms.

7Atsakovas 2015-03-27 sprendimu Nr. SKP-120 Žemės ūkio ministerijos pritarimu už viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimą pareiškėjui taikė 25 proc. dydžio sankciją, sankcijos dydį skaičiuojant nuo apskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai, t. y. pareiškėjui nekompensuojama (susigrąžinama) pripažinta 72 354,73 EUR dydžio paramos suma. Skundžiamame sprendime konstatuota, kad įrengta Sistema neatitinka Generalinės miškų urėdijos ir UAB „Telekonta“ 2010-03-09 sudarytos preliminarios sutarties Nr. 9F-6 pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sudarytų sutarčių techninės specifikacijos „Reikalavimai sistemai ir jos komponentams“ 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8.1, 7.8.2, 8.2, 8.5, 8.7, 8.9, 9.3, 9.5.1, 9.5.2, 10.2, 11.5.1, 11.5.3, 11.5.4, 12.5.3, 12.6.2, 12.6.7, 12.6.8 ir 13.2 papunkčiuose numatytų sąlygų. Atsakovas remiasi 2014-11-17 ekspertinio konsultavimo ataskaitoje Nr. C-28 pateikta ekspertų išvada, kad Sistema, neatitinka 22 ir 98 šiai įrangai keltų techninių, funkcinių ir kitų reikalavimų. Tačiau pareiškėjas su šia ekspertų išvada nebuvo supažindintas.

8Pareiškėjas nesutinka su skundžiamu sprendimu. Nurodo, kad Sistemos viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu vykdė Generalinė miškų urėdija. Su viešojo pirkimo konkurso laimėtoju UAB „Telekonta“ Generalinė miškų urėdija 2010-03-09 sudarė preliminarią sutartį Nr. 9F-6 (toliau -Preliminari sutartis), kuria remdamasis pareiškėjas su UAB „Telekonta“ 2010-04-08 sudarė pirkimo sutartį Nr. F-10-15 (toliau – Pirkimo sutartis). Pirkimo sutarties 3 priede 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8.1. 7.8.2. 8.2. 8.5, 8.7. 8.9. 9.3. 9.5.1. 9.5.2. 10.2. 11.5.1. 11.5.3. 11.5A 12.5.3. 12.6.2, 12.6.7. 12.6.8 ir 13.2 punktuose išdėstytos techninės specifikacijos sąlygos yra analogiškos Preliminarios sutarties sąlygoms. Pirkimo sutartis yra įvykdyta, Sistema perduota pareiškėjui, pasirašytas 2010-10-13 darbų perdavimo priėmimo aktas Nr. F-10-15/1, patvirtinantis įdiegtos Sistemos atitikimą Pirkimo sutarties reikalavimams.

9Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjas atsakovo argumentą, kad Pirkimo sutartimi buvo pakeistos Preliminarios sutarties sąlygos ir tuo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies, 63 straipsnio 4 dalies, reikalavimai, draudžiantys keisti preliminarios sutarties sąlygas, laiko nepagrįstu.

10Pareiškėjas nurodo, kad jis nevykdė perkančiosios organizacijos funkcijų Sistemos viešojo pirkimo atveju ir nevertino tiekėjų pasiūlymų, todėl taip pat negalėjo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto reikalavimų, pagal kurį perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

11Pareiškėjo nuomone tai, kad Sistemos viešasis pirkimas buvo atliktas tinkamai patvirtina atsakovo 2010-09-13 išvada Nr. BRK-(15.10)-2760), kurioje nurodyta, kad Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, turėjusių įtakos pirkimų rezultatams, nenustatyta. Šiai dienai ši išvada yra galiojanti ir nenuginčyta, todėl net jei ir būtų vėliau konstatuoti Sistemos neatitikimai sutartyse numatytai techninei specifikacijai, tai nesudaro pagrindo tvirtinti, kad buvo padaryti viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos pažeidimai bei pakeista Pirkimo sutartis.

12Skunde pažymima, kad skundžiamas sprendimas yra grindžiamas prielaidomis, kadangi pareiškėjo įdiegta Sistema nebuvo vertinta ekspertų, kurių išvadomis atsakovas rėmėsi ginčijamame sprendime. Pareiškėjas nurodo, kad 2013-04-22 UAB „ARTechnika“ Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktos sisteminių tyrimų ir lauko bandymų rezultatų vertinimo išvados, kuriomis rėmėsi atsakovas, yra parengtos atlikus atsitiktine tvarka pasirinktų dviejų urėdijų (VĮ Ignalinos mišku urėdijos ir VĮ Zarasu miškų urėdijos) teritorijoje įrengtų antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų atitiktį pirkimo laimėtojo UAB „Telekonta“ pasiūlymo techninės dalies sprendimams ir sutarties pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sudarytoje sutartyje nurodytoms techninėms sąlygoms taip pat 2014-11-17 ekspertinio konsultavimo ataskaita Nr. C-28, su kuria pareiškėjas nebuvo supažindintas. Tuo tarpu 2010-10-12 Atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas Nr. PPA-EP-100618-02, Automatinės antžeminės miškų gaisrų stebėjimo sistemos atitikimo techninėms specifikacijoms reikalavimams įvertinimo išvados, pateiktos 2013-06-03 ekspertinių paslaugų pirkimo Sutarties Nr. F 13-41 pagrindu, patvirtina, kad skundžiamame sprendime nurodyti Sistemos neatitikimai pareiškėjo administruojamoje teritorijoje įrengtoje Sistemoje niekada nebuvo nustatyti. Minėtose išvadose konstatuota, kad Sistema atitinka techninę specifikaciją ir veikia tinkamai.

13Pareiškėjo nuomone, skundžiamas sprendimas yra neobjektyvus, kadangi atsakovas rėmėsi Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktais dokumentais, t. y. UAB „ARTechnika“ parengtomis „Pagal Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimo rezultatų ekspertinio vertinimo paslaugų sutarties Nr. IIF-2 užduoties atliktų sisteminių tyrimų ir lauko bandymų rezultatų vertinimo išvadomis“. Be to, Valstybinė tarnybinės etikos komisija yra konstatavusi, kad priimdamas sprendimą įvertinti Generalinės miškų urėdijos vykdytus viešuosius pirkimus bei atlikti tyrimą dėl sudarytų sutarčių vykdymo, Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas veikė interesų konflikto įtakoje ir supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Tai konstatuota ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-10-22 nutartimi.

14Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė skundo reikalavimus, prašė skundą tenkinti. Papildomai nurodė, kad ginčijamas sprendimas priimtas neįvertinus pareiškėjo Sistemos ir neatsižvelgus į pareiškėjo pateiktus įrodymus, jog sudaryta Pirkimo sutartis atitiko Preliminarią sutartį, o įdiegta Sistema – nustatytus reikalavimus.

15Atsiliepime į skundą atsakovas NMA skundą prašo atmesti (t. 3, b. l. 1-8). Atsakovas nurodo, kad Generalinė miškų urėdija Sistemos įrengimo ir įdiegimo darbų pirkimą atviro konkurso būdu, kurio sąlygos buvo patvirtintos Generalinės miškų urėdijos generalinio miškų urėdo 2009-12-23 įsakymu Nr. 1B-370. Perkamos sistemos savybės buvo nustatytos Konkurso sąlygų 1 priede. Su atviro konkurso laimėtoju pripažinta UAB „Telekonta“ Generalinė miškų urėdija sudarė Preliminarią pirkimo sutartį, iš esmės atitikusią Konkurso sąlygų 1 priede nustatytą specifikaciją, išskyrus Preliminarios sutarties specifikacijos 16 punktą, kuriame nurodyta, kad Sistema turi būti įdiegta keliais etapais.

16Pagal pareiškėjo 2009-04-09 pateiktą paraišką paramai gauti, žemės ūkio ministro 2009-08-28 įsakymu Nr. 3D-635 jam buvo skirta 289 418,91 EUR parama, skirta Sistemos įrenginių įsigijimo išlaidoms.

17NMA 2009-10-21 su pareiškėju pasirašė Paramos sutartį, pagal kurią pareiškėjas įsipareigojo įgyvendinti projektą, nepažeidžiant Paramos sutarties sąlygų, Europos Bendrijos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kiek jie susiję su projekto įgyvendinimu, nustatytų reikalavimų.

18Pareiškėjas su UAB „Telekonta“ 2010-04-08 sudarė pirkimo sutartį Nr. F-10-15.

19Patikrinimo metu NMA nustatė pareiškėjo įgyvendinamo projekto pažeidimus ir juos nurodė Žemės ūkio ministerijai 2015-02-05 raštu Nr. BRK-1084, siūlydama pritarti NMA sprendimui taikyti sankciją – 25 proc. paramos susigražinimą. ŽŪM 2015-02-25 raštu Nr. 2D-843(3.23) pritarė NMA siūlymui.

20Atsakovas pažymėjo, kad pagal UAB „ARTechnika“ 2013-04-22 Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktas išvadas, parengtas atlikus atsitiktine tvarka pasirinktų dviejų urėdijų teritorijoje įrengtų antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų atitiktį UAB „Telekonta“ pasiūlymo techninės dalies sprendimams ir sutarties pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sutartyje nurodytoms techninės sąlygoms, Viešųjų pirkimų tarnyba nustatė, kad Generalinės miškų urėdijos sutartis ir jos pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sudarytos sutartys įvykdytos pakeitus sutarties sąlygas. Kad Sistema, neatitinka 22 iš 98 šiai įrangai keltų techninių, funkcinių ir kitų reikalavimų, buvo nustatyta ir 2014-11-17 ekspertinio konsultavimo ataskaitoje Nr. C-28.

21Atsakovas atliko įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustatė, kad pareiškėjas neįsigijo reikalingų prekių ir paslaugų, racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas, todėl pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą, Įgyvendinimo taisykles, Administravimo taisykles ir Paramos sutartį. Už teisės aktų pažeidimus NMA, Žemės ūkio ministerijos pritarimu, pareiškėjui buvo skirta 25 proc. sankcija.

22NMA laiko, kad skundžiamas sprendimas atitinka Viešojo administravimo 8 straipsnio nuostatas, todėl vien ta aplinkybė, kad pareiškėjui nebuvo pateiktos 2014-11-17 ekspertinio vertinimo ataskaitos C-28 išvados, negali būti laikoma skundžiamo sprendimo trūkumu. Ši aplinkybė nesutrukdė pareiškėjui suprasti sprendimo esmę ir turinį, realizuoti teisę į gynybą. Atsakovo nuomone, nustatytų pažeidimų nepaneigia 2012-04-23 ataskaitos išvados, kad Sistema atitinka techninį ir darbo projektą bei techninę užduotį, kadangi pažeidimai buvo konstatuoti 2013-03-15 ir 2013-04-16, o pareiškėjo nurodomas tikrinimas atliktas 2013 m. birželio mėn.

23Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė skundą atmesti. Papildomai paaiškino, kad vadovavosi Viešųjų pirkimų tarnybos kaip kompetentingo subjekto aiškinti Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas išvadomis. Atsakovas priešingas Generalinės urėdijos užsakymu atliktas ekspertinio vertinimo išvadas buvo pateikęs Viešųjų pirkimų tarnybai, tačiau Viešųjų pirkimų tarnyba atsakyme paaiškino, kad išvada, kuria ji vadovavosi, yra galiojanti nenuginčyta. Atsižvelgiant į tai, atsakovas negalėjo nesiremti kompetentingos institucijos išvadomis ir pervertino pareiškėjo paraišką bei, gavęs Žemės ūkio ministerijos sutikimą, pritaikė sankciją.

24Atsiliepime į skundą trečiasis suinteresuotas asmuo Generalinė miškų urėdija su pareiškėjo skundu sutiko ir prašė jį tenkinti (t. 1, b. l. 56-59). Atsiliepime teigiama, kad Generalinė miškų urėdija su atviro konkurso Antžeminės automatinės miškų gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimas laimėtoju UAB „Telekonta“ 2010-03-09 pasirašė Preliminarią pirkimo sutartį Nr. 9F-6. Pagal Viešųjų pirkimų tarnybos 2010-05-27 prašymą pateikė visą pirkimo dokumentaciją. Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-07-09 raštu dėl viešojo pirkimo Nr. 79643 įvertinimo informavo, kad Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, galėjusių turėti įtakos Pirkimo rezultatams, nenustatė. Nacionalinės mokėjimo agentūros 2010-09-13 išvadoje taip pat konstatuota, kad Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, turėjusių įtakos pirkimų rezultatams, nenustatyta, pirkimai laikyti atliktais tinkamai. Viešųjų pirkimų tarnyba, atlikusi 2010-03-09 preliminarios sutarties Nr. 9F-6 ir jos pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sudarytų sutarčių vertinimą, 2013-04-24 vertinimo išvadoje Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų sudarant pirkimo sutartis taip pat nekonstatavo.

25Dėl nurodytų aplinkybių Generalinė miškų urėdija laiko, kad skundžiamame sprendime nepagrįstai konstatuotas Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pažeidimas bei Viešųjų pirkimų įstatymo 63 straipsnio 4 dalies pažeidimas. Ginčijamame sprendime nurodomi neatitikimai techninėje specifikacijoje įrangai keltiems reikalavimams susiję su pirkimo sutarties vykdymu, bet ne su pirkimo sutarties keitimu, todėl atsakovas be jokio pagrindo remiamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies pažeidimu.

26Viešųjų pirkimų tarnybos 2013-04-24 vertinimo išvada Nr. 4S-1889, kuria grindžiamas Ginčijamas sprendimas dėl sankcijos taikymo, buvo surašyta praėjus trims metams po pirkimo ir Viešųjų pirkimų tarnybos atlikto pirkimo įvertinimo, išdėstyto 2010-07-09 rašte dėl viešojo pirkimo Nr. 79643. Be to, šios išvados rengimas organizuotas ir ji pasirašyta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus Ž. P., veikusio interesų konflikto įtakoje. Patikrinimas buvo atliktas netinkamai, tikrinimai atlikti netinkamu paros metu, nepasidomėta, ar yra įjungtas naktinis sistemos darbo režimas, lauko bandymų metu nedalyvavo sistemos techninę priežiūra atliekančios UAB „Telekonta“ specialistai, nesudaryta galimybė pateikti paaiškinimus. Be to, Viešųjų pirkimų tarnybos samdytų ekspertų išvados ne visais atvejais sutampa su Viešųjų pirkimų tarnybos išvadomis. Šiuos trūkumus Generalinė miškų urėdija yra nurodžiusi NMA, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta.

27Atsiliepime pažymima, kad atsakovas vadovavosi 2013-04-24 vertinimo išvada Nr. 4S-1889, kuri surašyta patikrinus ne pareiškėjo urėdiją, o kitas atsitiktine tvarka parinktas urėdijas. Dėl nurodytų priežasčių NMA negalėjo remtis minėta išvada skiriant sankcijas.

28Gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos 2013-04-24 d. vertinimo išvadas, Generalinė miškų urėdija organizavo miškų urėdijose įdiegtų automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų veikimo ir jų atitikimo techninėse specifikacijose nustatytiems reikalavimams patikrinimą ir jokių pažeidimų nenustatė. Patikrinimo išvados buvo pateiktos NMA, tačiau šie įrodymai nebuvo vertinti.

29Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė skundo reikalavimus, prašė skundą tenkinti.

30Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą (t. 2, b. l. 127-133). Atsiliepime teigiama, kad Pirkimo sutartis buvo pakeista defacto. NMA 2015-03-27 sprendime išsamiai nurodyta, kokių Pirkimo sutarties techninėse specifikacijose įtvirtintų funkcionalumo bei techninių reikalavimų neatitiko pareiškėjui įdiegta Sistema. Pareiškėjas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos išvadą įsigijo Sistemą, kuri neatitiko pirkimo dokumentuose, Preliminarioje sutartyje (jos priede) bei Pirkimo sutartyje (jos priede) nustatytų reikalavimų, tai neatitiko VPĮ 3 straipsnyje įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo. Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad pirkimų objekto techninių charakteristikų pakeitimas laikomas esminių pirkimo sutarties sąlygų pakeitimu.

31Atsiliepime į skundą nesutinkama, kad skundžiamas sprendimas grindžiamas prielaidomis ir neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų. Nurodoma, kad Generalinės miškų urėdijos sudarytos Preliminarios sutarties pagrindu visos miškų urėdijos sudarė su UAB „Telekonta“ analogiškas pirkimo sutartis, pagal kurias UAB „Telekonta“ įsipareigojo visų miškų urėdijų teritorijose įdiegti tokias pat technines charakteristikas turinčias Sistemas. NMA, atlikusi miškų urėdijų įsigytos Sistemos priėmimo-pardavimo aktuose esančios informacijos palyginimą, nustatė, kad visose miškų urėdijose įdiegta identiška gaisrų stebėjimo sistema. NMA, remdamasi UAB „ARTechnika“ ir UAB „Civitta“ išvadomis, nustatė, kad pareiškėjo teritorijoje įrengtos Sistemos techninės sąlygos skiriasi nuo tų, kurios nurodytos pirkimų dokumentuose, Preliminarioje sutartyje ir Pareiškėjos sudarytoje Pirkimo sutartyje, todėl NMA sprendimas pagrįstas objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis ir teisės aktų nuostatomis bei atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus reikalavimus.

32Atsiliepime pažymima, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2013-04-24 rašto teisėtumas ir pagrįstumas nebuvo ginčijamas ir nėra panaikintas. Be to, šiame rašte esanti informacija buvo iš esmės patvirtina Viešųjų pirkimų tarnybos 2013-09-25 ir 2014-06-09 raštais.

33Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė palaikė atsiliepimo į skundą argumentus, prašė skundą atmesti.

34Atsiliepime į skundą Trečiasis suinteresuotas asmuo Viešųjų pirkimų tarnyba skundą prašė atmesti kaip nepagrįstą (t. 6, b. l. 1-4). Atsiliepime į skundą teigiama, kad Viešųjų pirkimų tarnyba nėra oficialiai įgaliota aiškinti nei Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių diegimas“ įgyvendinimo taisyklių“, patvirtintų Lietuvos žemės ūkio ministro 2008-01-14 įsakymu Nr. 3D-19, nei Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153, todėl nepasisako dėl ginčijamo NMA sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo.

35Viešųjų pirkimų tarnyba nurodo, kad atliko Generalinės miškų urėdijos ir UAB „Telekonta“ 2010-03-09 sudarytos preliminarios sutarties Nr. 9F-6 bei jos pagrindu atskirų miškų urėdijų sudarytų bei įvykdytų sutarčių vertinimą. Ekspertai atliko sisteminius įdiegtų antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų tyrimus atsitiktine tvarka pasirinktose dviejose miškų urėdijų teritorijose, t. y. VĮ Ignalinos miškų urėdijoje ir VĮ Zarasų miškų urėdijoje. Atlikę tyrimus ekspertai Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė 2013-04-19 „Pagal antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimo rezultatų ekspertinio vertinimo paslaugų sutarties Nr. IIF-2 užduotis atliktų sisteminių tyrimų ir lauko bandymų rezultatų vertinimo išvadas“. Ekspertinio vertinimo išvados parengtos dėl minėtose urėdijose įrengtų Sistemų atitikimo Pirkimo laimėtojo UAB „Telekonta“ pasiūlymo techninės dalies sprendimams ir su minėtomis miškų urėdijomis atskirai sudarytose sutartyse nurodytomis techninėmis sąlygomis. Remiantis Ekspertinio vertinimo išvadomis bei atsižvelgdama į tai, kad tokia pati sistema pagal tas pačias Pirkimo sąlygas (pagal tą pačią techninę specifikaciją) to paties tiekėjo buvo diegiama ir kitose miškų urėdijose, Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-04-24 rašte Nr. 4S-1889 nurodė, kad Sutarties ir jos pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sudarytų sutarčių sąlygos jų vykdymo metu buvo pakeistos, dėl ko perkančioji organizacija Generalinė miškų urėdija nepasiekė viešojo pirkimo tikslo, nes neįsigijo reikalingų prekių ar paslaugų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies ir 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.

36Viešųjų pirkimų tarnyba pažymi, kad tyrimą dėl Sutarties įvykdymo inicijavo Finansinių susikaltimų tyrimo tarnyba, o ne Viešųjų pirkimų tarnyba. Be to, pareiškėjas neturi pagrindo teigti, kad skundžiamo sprendimo priėmimui buvo daromas spaudimas iš Viešųjų pirkimų tarnybos buvusio vadovo pusės, ar kad atsakovas, būdamas savarankišku ūkio subjektu, pasiduotojo kitos institucijos vadovo spaudimui veikti peržengiant įstatymų nustatytas veiklos ribas.

37Skundas tenkintinas.

38Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas ginčija NMA 2015-03-27 sprendimo Nr. SKP-120 dėl išmokėtos paramos dalies susigrąžinimo teisėtumą bei NMA 2015-04-13 raštą Nr. BRK-3598(3.144), kuriuo pareiškėjui nurodyta sumokėti susidariusį įsiskolinimą.

39Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas 2009-04-15 pateikė NMA paraišką Nr. 2NP-KA-09-1-00 0492PR001 gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ (t.5, b. l. 127-135). Su pareiškėju 2009-10-21 buvo sudaryta paramos sutartis Nr. 2MP-KA-09-1-000492-PR001, kuriuo įsipareigojo įgyvendinti projektą „Miško gaisrų aptikimo-stebėjimo sistemų įsigijimas ir įrengimas VĮ Varėnos miškų urėdijoje“ (t. 4, b. l. 108-122).

40Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo 2009-09-22 įsakymu Nr. 1B-268, pakeistu 2009-12-23 įsakymu Nr. 1B-370, buvo patvirtintos Atvirojo konkurso sąlygos „Antžeminės automatinės miškų gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimas“ (t. 1, b. l. 60-123, t4, b. l. 32-98), kurių 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatyta, kad antžeminė automatinė miškų gaisrų stebėjimo sistema diegiama siekiant pagerinti miškų gaisringumo situaciją Lietuvoje ir sumažinti kasmet sudegančio miško plotus ir efektyviau išnaudoti turimus žmonių išteklius ir technikos priemones, įdiegti vieningą Sistemą visoje Lietuvoje (1 punktas). Specifikacijos II skyriuje nustatyti reikalavimai Sistemos patikimumui, architektūrai, garso aptikimo įrangai, duomenų perdavimo įrangos parametrams, tinklo komutavimo ir maršrutizavimo parametrams, sistemos diegimui ir montavimui, centriniam pultui, techninei priežiūrai, bokštų apsaugai (6-14 punktai), Sistemos aptarnavimui ir priežiūrai (III skyrius).

41Konkurso laimėtoja buvo pripažinta UAB „Telekonta“ (t. 1, b. l. 134-139, t. 5, b. l. 89). Su šia įmone Generalinė miškų urėdija 2010-03-09 sudarė Preliminariąją sutartį Nr. 9F-6 (t. 4, b. l. 99-106) dėl Sistemos įdiegimo 24 miškų urėdijose ir Kuršių nerijos nacionaliniame parke ir šios Sistemos priežiūros garantiniu laikotarpiu, kurioje šalys susitarė nustatyti sąlygas, taikomas šios sutarties pagrindu ateityje sudaromoms miškų urėdijų pirkimo sutartims, kurios bus sudarytos tarp šių miškų urėdijų, Kuršių nerijos nacionalinio parko ir UAB „Telekonta“ (2 punktas). Preliminariosios sutarties 3 priede „Techninė specifikacija“ atkartotos Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ nuostatos.

42Pareiškėjas pagal Preliminarios sutarties nuostatas su konkurso laimėtoja UAB „Telekonta“ 2010-04-08 sudarė pirkimo sutartį Nr. F-10-15 dėl Sistemos įdiegimo VĮ Varėnos miškų urėdijoje ir jos techninės priežiūros garantiniu laikotarpiu (t. 1, b. l. 19-26). Šios sutarties sudėtine dalimi esančiame 3 priede „Techninės specifikacijos“ sutarties šalys numatė Preliminarios sutarties „Techninės specifikacijos“ nuostatas atitinkančias sąlygas. VĮ Varėnos miškų urėdija sudarė 2010-06-18 ekspertinių paslaugų pirkimo sutartį su UAB „ATKC“ (b. l. 39-42), kuri atlikusi VĮ Varėnos miškų urėdijoje įrengtos Sistemos ekspertinį vertinimą, 2010-10-12 atliktų darbų perdavimo akte konstatavo, kad Sistema esminių trūkumų neturi (t. 1, b. l. 43). VĮ Varėnos miškų urėdo 2010-09-03 įsakymu Nr. V-70 sudaryta komisija įvertino Sistemos atitiktį techniniam projektui ir Pirkimo sutarties sąlygoms ir pretenzijų neturėjo (t. 1, b. l. 37-38).

43Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-07-09 raštu Nr. 4S-2458 „Dėl viešojo pirkimo Nr. 79643 įvertinimo“ informavo Generalinę miškų urėdiją, kad VPT nenustatė pažeidimų, galėjusių turėti įtakos pirkimo rezultatams (t. 1, b. l. 143-144).

44VĮ Varėnos miškų urėdijos miškų urėdo 2010-09-03 įsakymu Nr. V-70 sudaryta komisija 2010-10-13 įvertino Sistemos atitikimą techniniam projektui ir sąlygoms, nustatytoms Pirkimo sutartyje ir konstatavo, kad Sistemos įranga atitinka techninę užduotį, techninį bei darbo projektus, taip pat ir techninę specifikaciją (t. 3, b. l. 64-65). NMA Generalinei miškų urėdijai 2010-09-13 pateikė išvadą Nr. BRK-(15.10)-2760, kurioje nurodė, kad, įvertinusi 2010-08-19 gautą Generalinės miškų urėdijos viešųjų pirkimų konkursinę medžiagą (Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos 24 miškų urėdijose ir Kuršių nerijos nacionaliniame parke įdiegimo paslaugoms atviro konkurso būdu pirkti), nenustatė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, turėjusių įtakos pirkimų rezultatams, todėl pirkimai laikytini atliktais tinkamai (t. 1, b. l. 18). UAB „ATKC“ 2010-10-12 atlikto Sistemos ekspertinio vertinimo metu konstatuota, kad Sistema atitinka techninę užduotį, sumontuota įranga atitinka atviro konkurso metu pateiktus kokybės sertifikatus ir specifikaciją, esminių trūkumų neturi ir yra tinkama naudoti (t. 3, b. l. 66).

45UAB „Telekonta“ 2010-10-13 priėmimo perdavimo aktu Nr. F-10-15/1 pareiškėjui perdavė įrengtą Sistemą (t. 1, b. l. 35-36).

46Pareiškėjas 2010-12-06 pateikė atsakovui mokėjimo prašymą (t. 3, b. l. 33-39).

47NMA parengė 2010-12-06 pareiškėjo pirminio mokėjimo prašymo tinkamumo ataskaitą ir 2010-12-07 pareiškėjo mokėjimo prašymo administracinės atitikties tikrinimo ataskaitą, kuriose konstatavo, kad pirminis ir administracinis tikrinimas yra teigiami (t. 3, b. l. 28-30, 31-32). NMA atliko 2010-12-14 pareiškėjo patikrą vietoje ir Patikros vietoje ataskaitoje Nr. V-VA-0124369 pažeidimų nenustatė, išskyrus kad neatitiko spausdintuvo modelis (t. 3, b. l. 10-13).

48Pareiškėjas ir Kauno technologijos universitetas 2013-06-03 ekspertinio vertinimo sutartimi Nr. I 13-41 susitarė dėl pareiškėjo įdiegtos Sistemos ekspertinio vertinimo (t. 1, b. l. 44). Kauno technologijos universiteto 2013-06-11 atlikto ekspertinio vertinimo metu nustatyta, kad Sistema funkcionuoja pagal specifikacijoje numatytas technines sąlygas (t. 1, b. l. 45-52).

49Viešųjų pirkimų tarnybos užsakymu buvo atliktas „Pagal Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimo rezultatų ekspertinio vertinimo paslaugų sutarties Nr. IIF-2 užduoties atliktų sisteminių tyrimų ir lauko bandymų rezultatų vertinimo išvadas Zarasų ir Ignalinos miškų urėdijų patikrinimas, 2013-04-19 patikrinimo išvadoje (t. 3, b. l. 122-183) ekspertai A. K., D. J. nurodė, kad: a) dienos metu sistemos veikimas tenkina pagrindinius gaisro židinio aptikimo reikalavimus, nors dažnai reaguoja į kitus su realiais gaisro židiniais nesusijusius aplinkos faktorius; b) į Ignalinos stebėjimo bokšto detektoriaus stebėjimo lauką patenka bokšte sumontuoti ryšio antenų stiebai; c) patikrintų bokštų įrangos montavimo spintose nerasta įrengtų mikroklimato palaikymo įrenginių su kondicionieriais; d) sistemos neaptiko gaisro židinio, atliekant lauko bandymus nakties metu, nors tokia sąlyga nurodyta techninėse specifikacijose; e) pagal miškų urėdijose nustatytą tvarką sistemos nakties metu išjungiamos, t. y. jos neveikia, nors pagal technines specifikacijas turėtų veikti 24/7 režimu; f) sistemų priežiūros-aptarnavimo procedūros miškų urėdijose nėra tinkamai sutvarkytos. Šią išvadą Viešųjų pirkimų tarnyba 2013-04-25 perdavė NMA (t. 3, b. l. 119).

50Generalinio miškų urėdo 2013-05-10 įsakymu Nr. 1B-146 sudaryta komisija 2013-07-12 posėdžio protokole Nr. 7B-126 konstatavo, kad VĮ miškų urėdijose įdiegtos Sistemos atitinka joms keliamus reikalavimus ir Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies ir 18 straipsnio 3 dalies nuostatos nebuvo pažeistos. (t. 3, b. l. 188-190).

51Atsakovui pateiktoje 2014-11-17

52ekspertinio vertinimo ataskaitoje Nr. C-28, vadovaujantis NMA pateiktais duomenimis buvo nustatyta, kad VĮ Ignalinos miškų urėdijos Sistema neatitinka Techninės specifikacijos 22 ir 98 punktų reikalavimų, techninių reikalavimų 9.5.1, 9.5.2, 10.2, 11.5.1, 11.5.3 punktų nuostatų, funkcinių reikalavimų 7.4, 7.5, 7.6, 7.77.8.1, 7.8.2, 8.2, 87.5, 8.7, 9.3, 11.5.4, 12.6.2, 12.6.7, 13.2 punktų nuostatų ir kt. (t. 5, b. l. 159-175).

53Žemės ūkio ministerija 2015-02-24 ir 2015-03-09 posėdžių protokoluose nutarė pritarti pareiškėjui skirti 25 proc. paramos grąžinimo sankciją (t. 3, b. l. 102-104, 115-118) ir apie tai atsakovui pranešė 2015-02-25 raštu Nr. 2D-843 (3.23) (t. 3, b. l. 115).

54Atsakovas 2015-03-27 sprendimu Nr. SKP-120, nustatęs, kad pareiškėjo įrengta sistema neatitinka Preliminarios sutarties pagrindu atskirai su kiekviena miškų urėdija sudarytų sutarčių techninės specifikacijos reikalavimų, pažeista Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalis, 18 straipsnio 8 dalis, 39 straipsnio 2 dalis 2 punktas ir 63 straipsnio 4 dalis, pareiškėjui skyrė 25 proc. sankciją – nekompensuojama (susigrąžinama) pripažino 72 354,73 EUR dydžio paramos sumą (t. 1, b. l. 9-15); 2015-04-13 raštu Nr. BRK-3598(3.144) nurodė susidariusią skolą grąžinti per 30 dienų nuo rašto išsiuntimo (t. 1, b. l. 16-17).

55Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – Administravimo taisyklės), 5.9 punkte nustatyta, kad NMA atlieka projektų, kuriems buvo skirta parama, priežiūrą, atlieka patikras vietoje, priima ir registruoja pateiktus mokėjimo prašymus ir kasmetinius prašymus, tikrina paramos gavėjų mokėjimo prašymuose, kasmetiniuose prašymuose arba paramos paraiškose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų arba prašomos paramos tinkamumą finansuoti, tiria pažeidimus, vertina projektų įgyvendinimo eigą bei galutinę projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto metinę ataskaitas. NMA turi teisę ankstesniais ir (arba) einamaisiais metais pateiktas paramos paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Remiantis Administravimo taisyklių 5.14 punktu, NMA priima sprendimą dėl išmokėtų paramos lėšų ar jų dalies susigrąžinimo iš paramos gavėjo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus įmanomus veiksmus susigrąžinti šias lėšas, tvarko grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis Europos Komisijai teikia informaciją apie susigrąžintas ir grąžintinas paramos lėšas.

56Pagal Administravimo taisyklių 255 punktą, nustačiusi pažeidimus NMA atitinkamam paramos gavėjui taiko šių taisyklių VIII skyriaus trečiame skirsnyje nustatytas sankcijas. Viena iš nurodytame skirsnyje numatytų sankcijų rūšių yra paramos ar jos dalies susigrąžinimas. Administravimo taisyklių 197.3.1 ir 197.3.14 punktuose nustatyta, kad paramos ar jos dalies susigrąžinimas taikomas, kai paramos gavėjas, vykdydamas projektą, pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su projekto įgyvendinimu; pažeidė pirkimų vykdymo tvarką ir kitas paramos sutarties sąlygas ir (arba) paramos paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus.

57Pažymėtina, kad NMA sprendimas dėl atitinkamos sankcijos taikymo turi atitikti ne tik Administravimo taisyklių bet ir individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus. vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi, individualus administracinis teisės aktas be kita ko turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Individualus administracinis aktas paprastai turėtų būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, būtų aiškus tų visuomeninių santykių teisinis kvalifikavimas. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, teisėtumo principas reikalauja, kad akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-08-24 sprendimas administracinėje byloje Nr. A-756-450/2010, 2010-11-15 sprendimas administracinėje byloje Nr. A-556-15/2010).

58Šiuo atveju, atsakovas Skundžiamame sprendime nurodydamas, kad pareiškėjas neįsigijo reikalingų prekių ir paslaugų, racionaliai panaudodamas tam skirtas lėšas, tokių argumentų visiškai nepagrindė.

59Nagrinėjamoje byloje ginčijamu sprendimu paramos susigrąžinimo sankcija pritaikyta dėl to, kad pareiškėjas neįsigijo reikalingų prekių ar paslaugų, racionaliai naudodamas tam skirtas lėšas, ir tuo pažeidė Viešojo pirkimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį (pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas), 18 straipsnio 8 dalį (pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Tarnybos sutikimas), 39 straipsnio 2 dalies 2 punktą (perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) ir 63 straipsnio 4 dalį (kai pirkimo sutartys sudaromos preliminariosios sutarties pagrindu, šalys negali daryti esminių preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimų). Taip pat buvo nustatyta, kad nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos buvo pažeisti Programos priemonės įgyvendinimo taisyklių 27.2, 29.2, 64 punktų reikalavimai, Administravimo taisyklių 153.1 p. ir Paramos sutarties 26.3 punkto reikalavimai.

60Pareiškėjui parama pagal Programos priemonę skirta ir įgyvendinama vadovaujantis žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintomis Administravimo taisyklėmis, taip pat žemės ūkio ministro 2008-01-14 įsakymu Nr. 3D-19 patvirtintomis įgyvendinimo taisyklėmis. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 64 punktą, pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, kurie pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančiosios organizacijos, privalo prekių, paslaugų ar darbų pirkimą organizuoti vadovaudamiesi šio įstatymo nuostatomis; išlaidos, kurias pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai padarys pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis, sudarytas nesilaikant XVI skyriuje „Pirkimo procedūros“ nurodytų reikalavimų, bus laikomos netinkamomis finansuoti (67 punktas); paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir pažeidžiant įsipareigojimus, nustatytus šiose taisyklėse ir paramos paraiškoje, taikomos sankcijos, nustatytos Administravimo taisyklėse (87 punktas). Administravimo taisyklėse nustatyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, siekdami, kad patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu yra perkančiosios organizacijos, prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis (153.1 punktas); paramos ar jos dalies susigrąžinimas taikomas, kai paramos gavėjas pažeidžia pirkimų vykdymo tvarką ir kitas paramos sutarties sąlygas ir (arba) paramos paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus (197.3.14 punktas); paramos gavėjui pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, šiame punkte nurodytos sankcijos taikomos pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą metodiką (197.4 punktas); jeigu nustatytas pažeidimas yra susijęs su paramos gavėjui išmokėtomis paramos lėšomis ir Agentūra priima sprendimą susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas (256 punktas). Metodikoje nustatyta, kad jei pirkimo sutartis finansuojama ir iš kitų finansavimo šaltinių (pvz., paramos gavėjo, kitų paramos fondų lėšos), sankcijos dydis skaičiuojamas nuo priskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai (7.2 punktas). Metodikos 1 priedo lentelės 11 eilutėje nustatyta, kad už pažeidimą, kai pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų, tuo atveju, jei buvo pakeistos esminės pirkimo pardavimo sutarties sąlygos (pvz. objektas, kiekis), taikoma 25 proc. sankcija.

61Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad 25 proc. dydžio sankcija pareiškėjui galėjo būti taikoma tik nustačius, kad pareiškėjas, įsigydamas prekes, neracionaliai panaudojo tam skirtas lėšas, taip pat pakeitė esmines 2010-04-08 sudarytos sutarties su UAB „Telekonta“ sąlygas.

62Šiuo atveju iš skundžiamo sprendimo turinio matyti, kad NMA, spręsdama dėl pareiškėjo galimai padarytų pažeidimų, atsižvelgė į 2013-04-19 Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimo rezultatų ekspertinio vertinimo paslaugų sutarties Nr. IIF-2 užduoties atliktų sisteminių tyrimų ir lauko bandymų rezultatų vertinimo išvadas, kurios yra parengtos atlikus atsitiktine tvarka pasirinktų dviejų urėdijų (VĮ Ignalinos miškų urėdijos ir VĮ Zarasų miškų urėdijos) teritorijoje įrengtų antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų atitiktį pirkimo laimėtojo UAB „Telekonta“ pasiūlymo techninės dalies sprendimams ir sutarties pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sudarytoje sutartyje nurodytoms techninėms sąlygoms. Atsakovas taip pat atsižvelgė į 2014-11-17 ekspertinio konsultavimo ataskaitos Nr. C-28 išvadas, tačiau jos parengtos, vadovaujantis ekspertams pateiktais Viešųjų pirkimų tarnybos raštais, bei VĮ Ignalinos miškų urėdijos ir UAB „Telekonta“ sudaryta sutartimi, t. y. neįvertinus pareiškėjo Pirkimo sutarties sąlygų. Taigi, iš skundžiamo NMA 2015-03-27 sprendimo turinio nematyti, kad atsakovas būtų vertinęs konkrečiai pareiškėjo – VĮ Varėnos miškų urėdijos įsigytą Sistemą. Skundžiamame sprendime taip pat nedetalizuota, kaip konkrečiai pasireiškė pareiškėjo galimai padaryti pažeidimai, kokias konkrečiai esmines preliminarios sutarties nuostatas pareiškėjas pakeitė, kokių prekių įsigijimas ar lėšų panaudojimas buvo neracionalus, ar kuo pareiškėjo įsigytos Sistemos techninės sąlygos skiriasi nuo nurodytų Konkurso dokumentuose, Preliminarioje ir Pirkimo sutartyje.

63Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjui pateikus mokėjimo prašymą, NMA atliko patikras vietoje bei patikrino pirkimo ir projekto įgyvendinimo dokumentus, patirtas pareiškėjo išlaidas ir jas pripažino tinkamomis finansuoti. Pareiškėjo sistemą po jos įdiegimo įvertinęs UAB „AKTKC“ specialistas, taip pat Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto ekspertai nustatė, kad ji funkcionuoja tinkamai, o joje sumontuota įranga atitinka viešo pirkimo konkurso metu pateiktus kokybės sertifikatus ir specifikaciją. Tuo tarpu atsakovas skundžiamo sprendimo priėmimo metu tiesiogiai pareiškėjo įdiegtos sistemos nevertino, atsižvelgė tik į Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktus raštus ir ekspertų išvadas, pateiktas dėl kitų urėdijų teritorijose įrengtų Sistemų, į pareiškėją dėl duomenų patikslinimo ar paaiškinimų pateikimo nesikreipė.

64Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ginčijamas NMA 2015-03-27 sprendimas Nr. SKP-120 neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų, todėl yra naikintinas kaip nepagrįstas ir neteisėtas (ABTĮ 88 straipsnio 2 punktas).

65Konstatavus, kad sprendimas taikyti sankciją priimtas nepagrįstai, atitinkamai naikintinas ir NMA 2015-04-13 raštas Nr. BRK-3598(3.144), kuriuo pareiškėjui nurodyta per 30 dienų nuo rašto gavimo dienos sumokėti susidariusią skolą (ABTĮ 88 straipsnio 2 punktas).

66Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2 punktu, 127, 129 straipsniais, teismas

Nutarė

67Pareiškėjo skundą tenkinti.

68Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Projektų administravimo skyriaus 2015-03-27 sprendimą Nr. SKP-120 „Dėl VĮ Varėnos miškų urėdijai išmokėtos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ dalies susigrąžinimo“.

69Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015-04-13 raštą Nr. BRK-3598(3.144).

70Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Raivydui Rukštelei, atsakovo... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. pareiškėjas VĮ Varėnos miškų urėdija (toliau – ir pareiškėjai)... 6. Pareiškėjas nurodo, kad su NMA yra sudaręs 2009-10-21 paramos sutartį Nr.... 7. Atsakovas 2015-03-27 sprendimu Nr. SKP-120 Žemės ūkio ministerijos pritarimu... 8. Pareiškėjas nesutinka su skundžiamu sprendimu. Nurodo, kad Sistemos... 9. Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjas atsakovo argumentą, kad Pirkimo... 10. Pareiškėjas nurodo, kad jis nevykdė perkančiosios organizacijos funkcijų... 11. Pareiškėjo nuomone tai, kad Sistemos viešasis pirkimas buvo atliktas... 12. Skunde pažymima, kad skundžiamas sprendimas yra grindžiamas prielaidomis,... 13. Pareiškėjo nuomone, skundžiamas sprendimas yra neobjektyvus, kadangi... 14. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovas palaikė skundo reikalavimus,... 15. Atsiliepime į skundą atsakovas NMA skundą prašo atmesti (t. 3, b. l. 1-8).... 16. Pagal pareiškėjo 2009-04-09 pateiktą paraišką paramai gauti, žemės ūkio... 17. NMA 2009-10-21 su pareiškėju pasirašė Paramos sutartį, pagal kurią... 18. Pareiškėjas su UAB „Telekonta“ 2010-04-08 sudarė pirkimo sutartį Nr.... 19. Patikrinimo metu NMA nustatė pareiškėjo įgyvendinamo projekto pažeidimus... 20. Atsakovas pažymėjo, kad pagal UAB „ARTechnika“ 2013-04-22 Viešųjų... 21. Atsakovas atliko įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustatė, kad pareiškėjas... 22. NMA laiko, kad skundžiamas sprendimas atitinka Viešojo administravimo 8... 23. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė skundą atmesti. Papildomai... 24. Atsiliepime į skundą trečiasis suinteresuotas asmuo Generalinė miškų... 25. Dėl nurodytų aplinkybių Generalinė miškų urėdija laiko, kad... 26. Viešųjų pirkimų tarnybos 2013-04-24 vertinimo išvada Nr. 4S-1889, kuria... 27. Atsiliepime pažymima, kad atsakovas vadovavosi 2013-04-24 vertinimo išvada... 28. Gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos 2013-04-24 d. vertinimo išvadas,... 29. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovas palaikė skundo... 30. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija skundą prašė... 31. Atsiliepime į skundą nesutinkama, kad skundžiamas sprendimas grindžiamas... 32. Atsiliepime pažymima, kad Viešųjų pirkimų tarnybos 2013-04-24 rašto... 33. Teismo posėdžio metu trečiojo suinteresuoto asmens atstovė palaikė... 34. Atsiliepime į skundą Trečiasis suinteresuotas asmuo Viešųjų pirkimų... 35. Viešųjų pirkimų tarnyba nurodo, kad atliko Generalinės miškų urėdijos... 36. Viešųjų pirkimų tarnyba pažymi, kad tyrimą dėl Sutarties įvykdymo... 37. Skundas tenkintinas.... 38. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas ginčija NMA 2015-03-27 sprendimo Nr.... 39. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjas... 40. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų... 41. Konkurso laimėtoja buvo pripažinta UAB „Telekonta“ (t. 1, b. l. 134-139,... 42. Pareiškėjas pagal Preliminarios sutarties nuostatas su konkurso laimėtoja... 43. Viešųjų pirkimų tarnyba 2010-07-09 raštu Nr. 4S-2458 „Dėl viešojo... 44. VĮ Varėnos miškų urėdijos miškų urėdo 2010-09-03 įsakymu Nr. V-70... 45. UAB „Telekonta“ 2010-10-13 priėmimo perdavimo aktu Nr. F-10-15/1... 46. Pareiškėjas 2010-12-06 pateikė atsakovui mokėjimo prašymą (t. 3, b. l.... 47. NMA parengė 2010-12-06 pareiškėjo pirminio mokėjimo prašymo tinkamumo... 48. Pareiškėjas ir Kauno technologijos universitetas 2013-06-03 ekspertinio... 49. Viešųjų pirkimų tarnybos užsakymu buvo atliktas „Pagal Antžeminės... 50. Generalinio miškų urėdo 2013-05-10 įsakymu Nr. 1B-146 sudaryta komisija... 51. Atsakovui pateiktoje 2014-11-17... 52. ekspertinio vertinimo ataskaitoje Nr. C-28, vadovaujantis NMA pateiktais... 53. Žemės ūkio ministerija 2015-02-24 ir 2015-03-09 posėdžių protokoluose... 54. Atsakovas 2015-03-27 sprendimu Nr. SKP-120, nustatęs, kad pareiškėjo... 55. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių,... 56. Pagal Administravimo taisyklių 255 punktą, nustačiusi pažeidimus NMA... 57. Pažymėtina, kad NMA sprendimas dėl atitinkamos sankcijos taikymo turi... 58. Šiuo atveju, atsakovas Skundžiamame sprendime nurodydamas, kad pareiškėjas... 59. Nagrinėjamoje byloje ginčijamu sprendimu paramos susigrąžinimo sankcija... 60. Pareiškėjui parama pagal Programos priemonę skirta ir įgyvendinama... 61. Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad 25... 62. Šiuo atveju iš skundžiamo sprendimo turinio matyti, kad NMA, spręsdama dėl... 63. Iš bylos duomenų matyti, kad pareiškėjui pateikus mokėjimo prašymą, NMA... 64. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad ginčijamas NMA... 65. Konstatavus, kad sprendimas taikyti sankciją priimtas... 66. Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsnio 2... 67. Pareiškėjo skundą tenkinti.... 68. Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 69. Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 70. Sprendimas per keturiolika dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...