Byla e2-340-1009/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei, dalyvaujant ieškovo bankrutavusio Miško savininkų kooperatyvo „Raseinių šilas“ atstovei advokato padėjėjai A. G.,

2žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutavusio Miško savininkų kooperatyvo „Raseinių šilas“ ieškinį atsakovams K. Ž., A. K. ir M. Ž. dėl žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 11401,94 Eur žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje nurodo, kad 2017-12-21 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1063-856/2017 buvo iškelta bankroto byla Miško savininkų kooperatyvui „Raseinių šilas" (toliau tekste - Bendrovė), bankroto administratore paskirta L. L.. 2018-07-17 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-461 -896/2018 buvo patvirtinti bendrovės kreditorių finansiniai reikalavimai viso 29438,91 Eur sumai: pirmosios eilės kreditorių (darbuotojų) - 601,61 Eur; antrosios eilės kreditorių (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir Valstybės įmonės Turto banko, perėmusio reikalavimą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) - 25163,10 Eur; trečiosios eilės kreditorių - 3674,20 Eur.

5Per laikotarpį nuo 2011-07-11 iki bankroto bylos iškėlimo Bendrovės vadovu (direktoriumi) buvo atsakovas K. Ž., kuris taip pat buvo ir Bendrovės valdybos narys (nuo 2015-07‑11 iki bankroto bylos iškėlimo), o atsakovai A. K. ir M. Ž. - per laikotarpį nuo 2015-07-11 iki bankroto bylos iškėlimo buvo Bendrovės valdybos nariais. Kaip nustatė Šiaulių apygardos teismas 2017-12-21 nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo, iš pateikto 2016 metų balanso duomenų matyti, kad Miško savininkų kooperatyvas „Raseinių šilas" 2016-12-31 disponavo 42195,00 Eur vertės turtu (trumpalaikis turtas), mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 32.638,00 Eur (per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai). Atitinkamai šie duomenys atsispindi ir kartu su šiuo ieškiniu teikiamoje Bendrovės 2016 m. finansinėje atskaitomybėje. Bankroto administratoriaus vertinimu, ieškovas 2016-12-31 buvo nemokumo būsenoje, todėl buvusiam bendrovės vadovui K. Ž. bei kitiems valdybos nariams A. K. ir M. Ž. buvo kilusi pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau pastarieji šios pareigos nevykdė.

6Išanalizavus bankroto byloje patvirtintus kreditorių pateiktus finansinius reikalavimus su priedais, matyti, jog dalis kreditorių finansinių reikalavimų susidarė bendrovei esant nemokiai (tai yra po 201612-31) ir bendrovę valdant vadovui K. Ž. bei valdybos nariams A. K. ir M. Ž.. Dėl savalaikio nesikreipimo į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovui bei jo kreditoriams buvo padaryta 11401,94 Eur turtinė žala, kuri lygi kreditorių patvirtintiems ir nepatenkintiems finansiniams reikalavimams, atsiradusiems bendrovei jau esant nemokiai, t. y. nuo 2016‑12-31.

7Tesimo posėdžio metu ieškovo atstovė pilnai palaikė ieškinį.

8Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2011-08-26 iki 2018-01-16 K. Ž. buvo Miško savininkų kooperatyvo „Raseinių šilas“ direktorius. Bendrovės valdybą laikotarpiu nuo 2014-05-20 iki 2018-01-16 sudarė atsakovai K. Ž., A. K. ir M. Ž.. 2017-12-21 Šiaulių apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-1063-856/2017 bendrovei buvo iškelta bankroto byla. Bankroto administratoriumi paskirta L. L.. Nutartyje nurodyta, kad bendrovė buvo nemoki jau 2016-12-31, nes bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, tai patvirtina ir metinės finansinės ataskaitos, balansas už laikotarpį nuo 2016-01-01 iki 2016‑12-31. 2018-07-17 Šiaulių apygardos teismo nutartimi teismas patvirtino kreditorinių reikalavimų bendrai 29438,91 Eur sumai.

11Pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei yra numatyta Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – Įmonių bankroto įstatymas) 8 straipsnio 1 dalyje, kurioje nurodoma, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 17 straipsnio 10 dalyje, numatyta atsakomybė valdybos nariams ir valdybos pirmininkui, administracijos vadovui, kurie privalo atlyginti kooperatinei bendrovei nuostolius, padarytus dėl valdybos arba administracijos vadovo sprendimų, priimtų pažeidžiant kooperatinės bendrovės įstatus ar su kooperatinių bendrovių veikla susijusius įstatymus. Valdybos nario ir valdybos pirmininko arba administracijos vadovo atsistatydinimas ar pašalinimas iš pareigų neatleidžia jo nuo nuostolių, kurie susidarė dėl jo kaltės, atlyginimo.", o to paties straipsnio 11 d. numatyta, kad kooperatinės bendrovės valdybos nariai kooperatyvui padarytą žalą atlygina solidariai.

12Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės administracijos vadovo ir valdybos narių pareigų, yra pažymėjęs, kad įmonės administracijos vadovas atsako už įmonės komercinės veiklos organizavimą. Jis privalo dirbti rūpestingai ir kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Įmonės vadovas taip pat privalo rūpintis, kad įmonė laikytųsi įstatymų, nustatytų jos veiklos apribojimų. Administracijos vadovą ir jo vadovaujamą įmonę sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, nuo pat tapimo įmonės administracijos vadovu momento vadovas turi elgtis rūpestingai, atidžiai ir apdairiai. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šią pareigą įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą. Įmonės valdyba – kolegialus vykdomasis įmonės valdymo organas – atsako už įmonės valdymą, jos tikslų įgyvendinimą, tinkamą komercinę–ūkinę veiklą, taip pat už įmonės valdymo praktiką ir įmonės kontrolę. Valdybos narys, kaip ir bet kuris kitas įmonės vadovas, privalo būti maksimaliai atidus bei rūpestingas ir daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad būtų užtikrinti įmonės ir jos akcininkų interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006).

13Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

14Ieškovas prašydamas priteisti žalą iš atsakovo K. Ž. kaip bendrovės vadovo ir atsakovų A. K. ir M. Ž. kaip bendrovės valdybos narių, nurodė, kad bendrovė jau 2016 metais buvo nemoki ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Šią aplinkybę patvirtina Šiaulių apygardos teismo 2017-12-21 nutartis, kuria bendrovei iškelta bankroto byla. Ieškovas nurodo, kad atsakovams, kaip bendrovės valdytojams, pareiga kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo atsirado nedelsiant po 2016-12-31 įmonės balanso sudarymo. Įvertinus byloje pateiktus įrodymus, teismas sutinka su ieškovo nurodytomis aplinkybėmis, nes įmonės 2016 metų balansas patvirtina, kad bendrovės turimo turto vertė 2016 metų pabaigai sudarė 42195 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 32638 Eur, t. y. viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

15Pagal bankroto administratoriaus ieškinyje pateiktus duomenis, bendrovei atsiradusi žala sudaro teismo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai, kurie atsirado jau įmonei esant nemokiai: 3957,41 Eur Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir 7444,53 Eur Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kurios dalį reikalavimo perėmė VĮ „Turto bankas“). Tai patvirtina teismui pateikti duomenys: buhalterinė pažyma, kurioje nurodoma, kad bendrovei už 2017 metus buvo priskaičiuota 8424,14 Eur įmokų, 2017 metais sumokėta 4466,73 Eur įmokų, taigi bendrovė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai už 2017 metus liko skolinga 3957,41 Eur. Taip pat iš pateiktų ataskaitos duomenų matyti, kad bendrovei laikotarpiu nuo 2017‑01‑02 iki 2017-10-25 buvo priskaičiuota 6655,00 Eur PVM, taip pat kiti su tuo susiję mokėjimai. Taigi byloje esantys duomenys patvirtina, kad ieškovo prašoma priteisti suma susidarė jau bendrovei esant nemokiai ir atsakovams tinkamai vykdant įstatyme jiems numatytas pareigas, šių įsiskolinimų buvo galima išvengti, tiek bendrovės tiek kreditorių nuostoliai vykdant bankroto procedūrą būtų ženkliai mažesni.

16Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovams apie negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais tapo žinoma po 2016 m. įmonės balanso sudarymo. Atsakovai turėjo suprasti, jog bendrovė faktiškai nemoki ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, o ne leisti didėti įsiskolinimams, tačiau šios pareigos nevykdė (ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalis). Įvertinus visus byloje pateiktus duomenis, teismas laiko, kad ieškovas įrodė atsakovų, kaip įmonės valdytojų, neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos kreditoriams atsiradimą (CK 6.246, 6.247, 6.249 straipsniai). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti solidariai iš atsakovų 11401,94 Eur žalos atlyginimą yra pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

17Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidę atsakovai privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis ir 6.210 straipsnio 1 dalis).

18Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 257,00 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio ieškovas įstatyto nustatyta tvarka yra atleistas, ir 17,09 Eur pašto išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, t. y. po 91,36 Eur iš kiekvieno atsakovo (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu ir 279 straipsniu,

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti solidariai iš atsakovų K. Ž., asmens kodas ( - ) A. K., asmens kodas ( - ) ir M. Ž., asmens kodas ( - ) ieškovo bankrutavusio Miško savininkų kooperatyvo „Raseinių šilas“, įmonės kodas 172776519, naudai 11401,94 Eur (vienuolika tūkstančių keturis šimtus vieną eurą 94 ct) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018-09-27 – iki teismo sprendimo įvykdymo visiško.

22Priteisti iš atsakovų K. Ž., asmens kodas ( - ) A. K., asmens kodas ( - ) ir M. Ž., asmens kodas ( - ) valstybės naudai po 91,36 Eur (devyniasdešimt vieną eurą 36 ct) bylinėjimosi išlaidų, sumokant į vieną iš pasirinktų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitų, įmokos kodas 5660, mokėjimo paskirtis: bylinėjimosi išlaidos.

23Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

24Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 4 dalies nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita... 2. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 3. Teismas... 4. ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 11401,94 Eur žalos... 5. Per laikotarpį nuo 2011-07-11 iki bankroto bylos iškėlimo Bendrovės vadovu... 6. Išanalizavus bankroto byloje patvirtintus kreditorių pateiktus finansinius... 7. Tesimo posėdžio metu ieškovo atstovė pilnai palaikė ieškinį.... 8. Atsakovai atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Įvertinus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatyta, kad laikotarpiu... 11. Pareiga kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei yra numatyta Lietuvos... 12. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl bendrovės... 13. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip... 14. Ieškovas prašydamas priteisti žalą iš atsakovo K. Ž. kaip bendrovės... 15. Pagal bankroto administratoriaus ieškinyje pateiktus duomenis, bendrovei... 16. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad atsakovams... 17. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidę atsakovai privalo mokėti 5... 18. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinos... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti solidariai iš atsakovų K. Ž., asmens kodas ( - ) A. K., asmens... 22. Priteisti iš atsakovų K. Ž., asmens kodas ( - ) A. K., asmens kodas ( - ) ir... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas... 24. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 4 dalies...