Byla 2-1139-356/2008

1Procesinio sprendimo kategorija 30.10; 113.1; 116.1

2 Utena

3(S)

4Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant E. M. , ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos atstovui, atsakovui A. Č. , trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, UAB „Alauša“, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento ir Utenos rajono savivaldybės administracijos atstovams nedalyvaujant, apie posėdį pranešta, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Utenos apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovui A. Č. , tretiesiems asmenims, nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų, UAB „Alauša“, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui ir Utenos rajono savivaldybės administracijai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

5Ieškovas Utenos apskrities viršininko administracija prašė įpareigoti atsakovą A. Č. per vieną mėnesį nuo priimto teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti statinį – namelį su terasa, pastatytą žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), bei sutvarkyti statybvietę, o atsakovui nustatytu terminu neįvykdžius įpareigojimo, nustatyti, kad šiuos veiksmus, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo, atliks ieškovas.

6Nurodė ieškinyje, o atstovas paaiškino, kad atsakovas savavališkai, t.y. neturėdamas teisės aktų nustatyta tvarka suderinto projekto, pastatė laikiną medinį namelį vandens telkinio (Rašio ežero) apsaugos zonoje, kurio terasa yra netgi vandens telkinio apsaugos juostoje, be to, šis pastatas yra miškų ūkio paskirties žemės sklype. Dėl šio pažeidimo 2007-04-19 buvo surašytas savavališkos statybos aktas, o 2007-04-25 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje atsakovui paskirta administracinė nuobauda. Ieškovas 2007-05-09 įsakymu įpareigojo atsakovą iki 2007-05-25 nugriauti pastatą, tačiau atsakovas iki nurodytos datos neįvykdė šio reikalavimo, o civilinė byla, pagal atsakovo ieškinį dėl šio įsakymo panaikinimo, buvo nutraukta, atsakovui ieškinio atsisakius. Mano, kad atsakovo nurodytos priežastys, kurios, jo nuomone, kliudo šiuo metų laiku pradėti šalinti savavališkos statybos padarinius, nėra svarbios, kad galima rasti kitų galimybių. Be to, atsakovas iki šiol neatliko jokių veiksmų, pvz., net nenuardė terasos, kad tuo parodytų, jog pradėjo vykdyti ieškovo dar 2007 m. priimtą įsakymą.

7Atsakovas A. Č. pateikė atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė bei paaiškino, kad ieškinio nepripažįsta, prašo nustatyti protingą teismo sprendimui įvykdyti terminą, nes namelis yra sumontuotas iš statybinio metalinio vagonėlio, kurio neįmanoma taip paprastai pašalinti iš dabartinės jo buvimo vietos. Tam reikėtų technikos - krano, kuris galėtų visą namelį iškelti iš tos vietos, o kad ši technika galėtų privažiuoti, būtina, kad užšaltų ežero pakrantė. Šiuo metu, jau esant pastatytam namui, kranui pravažiuoti pro jį iki namelio neužtektų vietos. Jei statybinį vagonėlį reikėtų pjaustyti, galėtų kilti gaisras, todėl tokius darbus saugiai galima būtų atlikti tik žiemos metu. Jei namelį išvežti kitu keliu, papildomai reikėtų iškirsti keletą medžių.

8Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB „Alauša“ atsiliepimo nepateikė, atstovė paaiškino, kad tretysis asmuo laikosi nuomonės, jog ieškovo prašomas nustatyti terminas nameliui nugriauti yra nepakankamas, nes tuo metu dar gali nebūti sąlygų (ledo ant ežero) nameliui, kuris yra statybinis vagonėlis, saugiai pašalinti.

9Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas ir Utenos rajono savivaldybės administracija nurodė atsiliepimuose, o atstovai paaiškino, kad ieškinio reikalavimai yra pagrįsti, kad atsakovas privalo savavališkai pastatytą namelį nugriauti, o jo prašomas nustatyti terminas, apibrėžtas sąlygos – ežero užšalimo, kurios gali ir nebūti, negalėtų būti nustatytas, nes tai galėtų reikšti negalimumą įvykdyti teismo sprendimą, todėl mano, kad atsakovas privalėjo savo galimybes saugiai pašalinti namelį įvertinti anksčiau, t.y., kol ežero pakrantėje dar nebuvo pastatytas namas, nors tai šiuo metu, trečiųjų asmenų nuomone, taip pat nėra kliūtis pašalinti savavališkos statybos padarinius, nes technikos pravažiavimui kelio pločio užtenka, o su atitinkama įranga statybinį vagonėlį galima saugiai supjaustyti bet kuriuo metų laiku.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Pagal 1996-03-19 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr.I-1240 ( su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) (toliau tekste – Statybos įstatymas) 27 straipsnį, apskrities viršininko administracija atlieka statybos valstybinę priežiūrą apskrities lygiu. Šiame straipsnyje nustatyta, kad statybos valstybinę priežiūrą atliekančios viešojo administravimo institucijos, vadovaudamosios Civiliniu kodeksu ir Administracinių teisių pažeidimo kodeksu, nustačiusios, kad statyba vykdoma pažeidžiant įstatymus ir kitus teisės aktus, surašo savavališkos statybos aktus ir imasi priemonių teisės pažeidimams pašalinti, jei statytojas per nustatytą terminą neįvykdo šių institucijų reikalavimų, jos turi teisę kreiptis į teismą dėl įpareigojimų vykdymo, įskaitant reikalavimą, kad statytojas savo lėšomis nugriautų savavališkai pastatytą statinį.

12Ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais – Utenos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2007-04-19 savavališkos statybos aktu Nr. 115-2 (8 b.l.), 2007-04-25 administracinio teisės pažeidimo protokolu Nr. 8.18-3 (3 b.l.), 2007-04-25 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 8.18-4 (10 b.l.) – laikytina nustatyta, kad atsakovas ( - ), Utenos rajone, už sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ribų savavališkai pastatė (6,95 x 3,25) m. dydžio namelį su (6,95 x 3,50) m. dydžio terasa, vandens telkinio (Rašio ežero) apsaugos zonoje ir dalinai vandens telkinio apsaugos juostoje, pažeisdamas LR Statybos įstatymo 12 str. 1d. 3p. ir 4p. reikalavimus, LR Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 3d. 5p. ir 5 d. reikalavimus, atsakovas buvo įpareigotas statinį nugriauti iki 2007-05-25, jam paskirta 1500,00 Lt bauda, kuri sumokėta (14 b.l.).

132007-05-09 ieškovas priėmė įsakymą Nr.3-204 (11 b.l.) dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo, juo įpareigojo atsakovą iki 2007-05-25 nugriauti namelį su terasa ir sutvarkyti statybvietę, įspėjo atsakovą, kad jam neįvykdžius įpareigojimų iki nustatyto termino, dėl įpareigojimų bus kreipiamasi į teismą.

14Dėl šio įsakymo teisėtumo buvo iškelta civilinė byla Nr.2-82-82/2008, tačiau A. Č. ieškinio atsisakius, byla buvo nutraukta (18 b.l.).

15Iš ieškovo pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (12-13 b.l.) matyti, kad 0,7777 ha žemės sklypas, esantis ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), nuo 2007-07-27 pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos tarp A. Č. ir UAB „Alauša“, pagrindu nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui UAB „Alauša“, kad šis miškų ūkio paskirties žemės sklypas yra vandens telkinio apsaugos juostoje ir zonoje.

16Šie įrodymai patvirtina ieškovo nurodytą faktą, kad atsakovas nėra žemės sklypo, kuriame yra jo pastatytas namelis su terasa, savininkas, šio žemės sklypo nevaldo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais pagrindais, o šio žemės sklypo paskirtis yra miškų ūkio, pastatytas namelis su terasa yra vandens telkinio apsaugos zonoje, o dalis - ir apsaugos juostoje.

17LR Statybos įstatymo 12 str. 1d. 3-4 punktuose yra numatyta, kad statytojas privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą; organizuoti statinio projekto ekspertizę, kai ji privaloma arba savo iniciatyva ir šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybos leidimą. LR Saugomų teritorijų įstatymo 1993 m. lapkričio 9 d. Nr. I-301 (Lietuvos Respublikos 2001 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr.IX-628 (nuo 2001 m. gruodžio 28 d.) 20 straipsnio 3d. 5p. ir 5 d. nustato, kad paviršinio vandens telkinių apsaugos zonose draudžiama: statyti vagonėlius paežerėse, paupiuose, miškuose, kitose vietos, kad pakrantės apsaugos juostoje leidžiama statyti tik hidrotechninius statinius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, tiltus, prieplaukas, rekreacinėse zonose - paplūdimių įrangą, jachtų ir valčių elingus, kitus rekreacinius įrenginius, draustiniuose - su draustinio steigimo tikslais susijusius statinius.

18Atsakovas neginčijo ieškinio dalyje ir neįrodinėjo buvus minėtuose įstatymų nustatytų sąlygų tam, kad jis būtų galėjęs įgyvendinti teisę būti statytoju (LR CPK 178 str.), todėl šioje byloje ieškovo pateiktais sprendime aptartais rašytiniais įrodymais laikytina nustatyta, kad atsakovo ( - ), Utenos rajone, už sklypo, kurio kadastrinis Nr. ( - ), ribų pastatytas (6,95 x 3,25) m. dydžio namelis su (6,95 x 3,50) m. dydžio terasa yra savavališka statyba.

19LR CK 4.103 straipsnyje nustatytos neteisėtos statybos civilinės teisinės pasekmės, diferencijuojant jas pagal neteisėtos statybos pobūdį, t.y., jei statinys statomas ar pastatytas savavališkai arba pažeidžiant esminius statinio projekto sprendimus, toks statinys turi būti nugriaunamas nepaliekant galimybės įteisinti savavališką statybą. Analogiška nuostata įtvirtinta ir LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Galiojančiose šių teisės aktų redakcijose atsisakyta ankstesnėje CK 4.103 straipsnio 3 dalies redakcijoje įtvirtintos galimybės visais atvejais leisti savavališkos statybos statytojui per nustatytą terminą padaryti reikiamus projekto pakeitimus ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su statybos dokumentų tinkamu įforminimu.

20Atsakovas atsisakė ieškinio dėl ieškovo 2007-05-09 įsakymo Nr.3-204 panaikinimo, neprašo jo atžvilgiu taikyti kitas savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes, tačiau akcentuoja, kad būtų protinga namelį, kurio viduje, kaip matyti iš jo ir ieškovo pateiktų nuotraukų (19, 62-67 b.l.), yra metalinis vagonėlis, perkelti su atitinkama technika, kad jį išsaugoti ir perkelti į kitą vietą, namelio neišardžius. Technikai patekti iki namelio esamas kelio ruožas, esantis tarp ežero pakrantės ir pastatyto namo, būtų nepakankamas pravažiuoti, todėl būtina laukti, kol ežeras užšals. Jei namelį išgabenti kitu keliu, o ne ežero pakrante, reikėtų iškirsti dalį medžių, o jei namelį ardyti, o vagonėlį pjaustyti dalimis, galėtų kilti gaisras, jei tai būtų daroma šiltuoju metų laiku.

21Nors LR CPK 3 straipsnyje ir LR CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, o teismų praktikoje, aiškinant teisingumo principo taikymą, suformuluota nuostata, kad teisingumas gali būti įgyvendinamas tik užtikrinant interesų pusiausvyrą, kad teisingumo negalima pasiekti pripažįstant tik vieno asmens interesus ir neigiant kito asmens teisėtus interesus, tačiau priimti sąlyginius sprendimus, t.y. tokius sprendimus, kurių įvykdymas priklausytų nuo tam tikros sąlygos (šiuo konkrečiu atveju – nuo meteorologinių sąlygų) atsiradimo arba neatsiradimo, teismui yra draudžiama (LR CPK 267 str.).

22Šioje byloje nustačius ieškovo nurodytus faktus dėl savavališkos statybos, atsakovo atžvilgiu taikytina LR CK 4.103 str. 3d. 2p. numatyta pažeistų teisių gynimo priemonė – įpareigojimas statinį nugriauti ir sutvarkyti statybvietę, šiam įpareigojimui įvykdyti nustatytinas vieno mėnesio terminas, o šio termino eigos pradžia skaičiuotina nuo teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1139-356/2008 įsiteisėjimo dienos.

23Kadangi šį teismo sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas nugriauti savavališkai pastatytą statinį ir sutvarkyti statybvietę, gali įvykdyti ne vien tik asmeniškai atsakovas, todėl nustatytina, kad atsakovui teismo sprendimo neįvykdžius iki nustatyto termino, sprendime nurodytus veiksmus turi teisę atlikti ieškovas atsakovo lėšomis ir kartu išieškant iš atsakovo reikiamas išlaidas (LR CPK 273 str. 1d.).

24Tenkinant ieškinį visiškai, iš atsakovo į valstybės biudžeto pajamas priteistinos bylinėjimosi išlaidos: žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas buvo atleistas, ir išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str.1d.3p., 96 str.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 263 – 270, 273 straipsniais,

Nutarė

26Ieškinį patenkinti visiškai.

27Per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1139-356/2008 įsiteisėjimo dienos atsakovą A. Č. , asmens kodas ( - ) įpareigoti nugriauti statinį – namelį su terasa, pastatytą žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), bei sutvarkyti statybvietę.

28Nustatyti, kad teismo sprendimo atsakovui A. Č. iki nustatyto termino neįvykdžius, sprendime nurodytus veiksmus turi teisę atlikti ieškovas Utenos apskrities viršininko administracija, kodas juridinių asmenų registre - 288625740, atsakovo A. Č. lėšomis ir kartu išieškant iš atsakovo A. Č. reikiamas išlaidas.

29Priteisti iš atsakovo A. Č. , asmens kodas ( - ) į valstybės biudžeto pajamas 123,00 Lt žyminio mokesčio ir 29,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Procesinio sprendimo kategorija 30.10; 113.1; 116.1 ... 2. Utena... 3. (S)... 4. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, sekretoriaujant E.... 5. Ieškovas Utenos apskrities viršininko administracija prašė... 6. Nurodė ieškinyje, o atstovas paaiškino, kad atsakovas savavališkai, t.y.... 7. Atsakovas A. Č. pateikė atsiliepimą į ieškinį, jame nurodė bei... 8. Tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB... 9. Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Utenos... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Pagal 1996-03-19 Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr.I-1240 ( su... 12. Ieškovo pateiktais rašytiniais įrodymais – Utenos apskrities viršininko... 13. 2007-05-09 ieškovas priėmė įsakymą Nr.3-204 (11 b.l.) dėl savavališkos... 14. Dėl šio įsakymo teisėtumo buvo iškelta civilinė byla Nr.2-82-82/2008,... 15. Iš ieškovo pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 16. Šie įrodymai patvirtina ieškovo nurodytą faktą, kad atsakovas nėra... 17. LR Statybos įstatymo 12 str. 1d. 3-4 punktuose yra numatyta, kad statytojas... 18. Atsakovas neginčijo ieškinio dalyje ir neįrodinėjo buvus minėtuose... 19. LR CK 4.103 straipsnyje nustatytos neteisėtos statybos civilinės teisinės... 20. Atsakovas atsisakė ieškinio dėl ieškovo 2007-05-09 įsakymo Nr.3-204... 21. Nors LR CPK 3 straipsnyje ir LR CK 1.5 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta, kad... 22. Šioje byloje nustačius ieškovo nurodytus faktus dėl savavališkos statybos,... 23. Kadangi šį teismo sprendimą, kuriuo atsakovas įpareigojamas nugriauti... 24. Tenkinant ieškinį visiškai, iš atsakovo į valstybės biudžeto pajamas... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259... 26. Ieškinį patenkinti visiškai.... 27. Per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2-1139-356/2008... 28. Nustatyti, kad teismo sprendimo atsakovui A. Č. iki nustatyto termino... 29. Priteisti iš atsakovo A. Č. , asmens kodas ( - ) į valstybės... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo apeliacine tvarka gali būti...