Byla T-266-2012

1Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, susidedanti iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Sigitos Rudėnaitės (kolegijos pirmininkė), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko pavaduotojo Irmanto Jarukaičio, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo Česlovo Jokūbausko ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo Virgilijaus Valančiaus,

2išnagrinėjusi Vilniaus apygardos teismo prašymą išspręsti klausimą dėl rūšinio teismingumo byloje pagal bankrutuojančios akcinės bendrovės (toliau – BAB) „Vievio paukštynas“ skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (toliau – VSDFV Vilniaus skyrius) dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, dalyvaujant tretiesiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VSDFV), B. T., P. K., O. V., P. S., J. K., P. L.,

Nustatė

3BAB „Vievio paukštynas“ 2012 m. balandžio 10 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl 2011 m. gruodžio 9 d. VSDFV Trakų skyriaus rašto Nr. 3R-10101 „Dėl žalos atlyginimo mokėjimo perėmimo“ panaikinimo, dėl 2012 m. sausio 31 d. VSDFV rašto Nr. (11.1)I-628 „Dėl žalos atlyginimo“ panaikinimo ir įpareigojimo VSDFV Trakų skyriui perimti žalos dėl profesinio susirgimo atlyginimo mokėjimo prievolę P. S., B. T., P. K., J. K., O. V. ir P. L. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 11 d. nutartimi bylą pagal teismingumą perdavė nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Vilniaus apygardos administracinis teismas nurodė, kad BAB „Vievio paukštynas“ siekia, kad VSDFV Trakų skyrius pagal 1997 m. liepos 1 d. LR Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinojo įstatymo 18¹ straipsnio 1 dalies 1 punktą perimtų iš jų žalos dėl profesinio susirgimo atlyginimo mokėjimo prievolę P. S., B. T., P. K., J. K., O. V. ir P. L.. VSDFV Trakų skyrius atsisakė tai padaryti (tokį pat sprendimą priėmė VSDFV), nes pagal Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 997 patvirtintą žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo 6.2.1. punktą, besikreipianti įmonė turi pateikti teismo paskirto įmonės administratoriaus pažymą, patvirtinančią, kad įmonės veikla sustojusi ir jokių pajamų ji negauna. BAB „Vievio paukštynas“ tokios pažymos pateikti negali, nes veiklą vykdo ir iš jos gauna pajamų, kurias naudoja tik griežtai Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte nustatyta tvarka. Taigi Vilniaus apygardos administracinis teismas konstatavo, kad nors ginčas atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimus (kilęs dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų veiksmų teisėtumo), tačiau pareiškėjui iškėlus bankroto bylą bankroto instituto paskirtis, ir bankroto proceso specifika nulemia nagrinėjamo ginčo teismingumą bendrosios kompetencijos teismui. Tą patvirtina ir Specialiosios teisėjų kolegijos praktika (pavyzdžiui, 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta byloje L. J. bankrutuojanti individuali įmonė v. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija). Vilniaus apygardos administracinis teismas atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas byloje yra BAB „Vievio paukštynas“, o ne tretieji asmenys P. S., B. T., P. K., J. K., O. V. ir P. L., vadovaujasi Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. balandžio 1 d. nutartimi, priimta byloje BUAB „Andovos statyba“ v. Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

4Vilniaus apygardos teismas, gavęs perduodamą bylą, 2012 m. lapkričio 28 d. nutartimi kreipėsi į Specialiąją teismingumo kolegiją dėl bylos rūšinio teismingumo. Vilniaus apygardos teismas nurodė, kad įsigaliojus Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 2 dalies redakcijai (nuo 2011 m. spalio 1 d.) ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 15 straipsnio 2 dalį kai proceso įstatymo nustatytais atvejais byla nėra perduodama bankroto bylą nagrinėjančiam teismui (teismas pažymi, kad šis atvejis ir yra toks), apie šioje byloje priimtą ir įsiteisėjusį sprendimą teismas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas informuoja bankroto bylą nagrinėjantį teismą.

5Specialioji teisėjų kolegija konstatuoja:

6Byla teisminga administraciniam teismui.

7VSDFV pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalį yra viešojo administravimo įstaiga. Todėl nagrinėjamoje byloje reiškiami reikalavimai panaikinti valstybinio administravimo subjekto sprendimus ir įpareigoti atlikti veiksmus viešojo administravimo srityje. Tai atitinka ginčo, numatyto Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte, nagrinėtino administraciniame teisme, sampratą ir požymius. Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2011 m. spalio 1 d. galiojusi Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio nuostata numatė, kad „ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme“. Dėl to Specialiosios teisėjų kolegijos praktikoje buvo laikomasi pozicijos, kad iškėlus bankroto bylą bankroto instituto paskirtis ir bankroto proceso specifika nulemia nagrinėjamo ginčo teismingumą bendrosios kompetencijos teismui (žr. pvz. 2010 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta byloje L. J. bankrutuojanti individuali įmonė v. Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija; 2010 m. balandžio 1 d. nutartis, priimta byloje BUAB „Andovos statyba“ v. Garantinio ir vaikų išlaikymo fondų administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kt.). Nuo 2011 m. spalio 1 d. pasikeitus teisiniam reguliavimui, galiojanti Įmonių bankroto įstatymo 14 straipsnio 3 dalis nustato, kad „ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą“. Tai reiškia, kad buvo pakeistas teritorinis bylos teismingumas. Iš to darytina išvada, kad reikalavimai, tiek pareikšti bankrutuojančiai įmonei, tiek reikalavimai, kuriuos reiškia bankrutuojančios įmonės administratorius, neprivalo būti sprendžiami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme. Be to, kaip pagrįstai nurodo Vilniaus apygardos teismas, remiantis galiojančiu teisiniu reguliavimu, nei ABTĮ, nei CPK, nei Įmonių bankroto įstatyme nėra tiesiogiai įtvirtintos nuostatos, kad ginčas dėl viešojo administravimo subjekto sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus viešojo administravimo srityje, kai viena iš šalių yra bankrutuojanti įmonė, nagrinėjami bendrosios kompetencijos teismuose. Tokiu būdu konstatuotina, kad nėra įstatyminio ribojimo, kad bankrutuojančios įmonės ginčas būtų išnagrinėtas administraciniame teisme, o į bankroto bylą būtų perduodamas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas. Tokios praktikos Specialioji teisėjų kolegija laikosi nuosekliai (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 17 d. nutartis, priimta bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė „Gertauta“ v. Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija).

8Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 36 straipsniu, Administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu,

Nutarė

9Byla teisminga administraciniam teismui.

10Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartį bylą pagal teismingumą perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos teismui panaikinti.

11Bylą pagal bankrutuojančios akcinės bendrovės „Vievio paukštynas“ skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, dalyvaujant tretiesiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, B. T., P. K., O. V., P. S., J. K., P. L., perduoti Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti įstatymų nustatyta tvarka.

12Nutartis dėl teismingumo neskundžiama. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Sigita Rudėnaitė Irmantas Jarukaitis

Proceso dalyviai