Byla e2-572-1009/2018
Dėl skolos už parduotą elektros energiją, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė, sekretoriaujant Rasai Budreckienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ pareikštą ieškinį atsakovei R. K. dėl skolos už parduotą elektros energiją, bylinėjimosi išlaidų ir procesinių palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašo priteisti iš atsakovės R. K. 193,99 Eur skolą už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius", tiekė elektros energiją į atsakovės valdomą nekilnojamojo turto objektą, esantį adresu ( - ). Už į minėtą objektą tiektą elektros energiją atsakovei laikotarpiu nuo 2016-11-01 iki 2017-09-30 buvo išrašytos sąskaitos Nr. SEM 672251;SEM 768782; SEN 076421; SEN 291897; SEN 430322; TEN 049911; SEN 527322; SEN 738137; SEN 854886; SEN 999182; TEN 202654; TEN 257782, tačiau pagal išrašytas sąskaitas atsakovė tinkamai neatsiskaitė, todėl liko skolinga ieškovui 193,99 EUR už tiektą elektros energiją.

6Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jai pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis adresu ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklauso atsakovei. Laikotarpiu nuo 2016-11-01 iki 2017-09-30 ieškovas tiekė į atsakovės butą elektros energiją, atsakovė naudojosi ieškovo teikiama elektros energija, tačiau už suteiktą elektros energiją pilnai su ieškovu neatsiskaitė ir liko skolinga 193,99 Eur sumą. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad tarp bylos šalių būtų sudaryta rašytinė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis.

9Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.384 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Tokiu atveju, vadovaujantis CK 1.71 straipsnio 2 dalimi, laikytina, kad vartotojas konkliudentiniais veiksmais patvirtino elektros pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita. Abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.388 straipsnio 1 dalis).

10Nagrinėjamu atveju atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto elektros vartojimo įrenginiai laikotarpiu nuo 2016-11-01 iki 2017-09-30 buvo prijungti prie ieškovo elektros tinklų, todėl darytina išvada, kad bylos šalis nurodytu laikotarpiu siejo faktiniai elektros energijos pirkimo‑pardavimo teisiniai santykiai (CK 1.71 straipsnio 2 dalis, 6.384 straipsnio 1 dalis) (žr. taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-02-29 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2015-06-12 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-374-378/2015).

11Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-19 įsakymu Nr. 1-43 patvirtintų Standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo (toliau – Standartinės sąlygos) 2 punkte nustatyta, kad tais atvejais, kai vartotojas nėra sudaręs rašytinės elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties su tiekėju, tačiau jam tiekiama elektros energija (CK 6.384 straipsnio 1 dalies), jų tarpusavio santykiams taikomos šiame Apraše nustatytos standartinės sutarties sąlygos, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38, ir kitų teisės aktų nuostatos. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos Energetikos ministro 2010-02-11 įsakymu Nr. 1-38 patvirtintų Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6, 17 punktų nuostatas būtent vartotojui nustatyta pareiga prieš pradedant vartoti elektros energiją sudaryti atitinkamas sutartis.

12Pirmiau aptartų teisės aktų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad tais atvejais, kai konkretus vartotojas ir elektros energijos tiekėjas nėra sudarę rašytinės elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarties, tačiau elektros energija į tam tikrą vartotojo objektą faktiškai yra tiekiama ir vartotojo naudojama, šalių santykiai reguliuojami Standartinių elektros energijos pirkimo - pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių, kitų teisės aktų nuostatų.

13CK 4.76 straipsnyje bei 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad savininko pareiga proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti bei atsakyti tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru turtu. Skolą sudaro elektros kiekis, suvartotas buto bendroms reikmėms. CK 6.388 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad abonentas moka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsiskaitymo tvarką nustato šalių susitarimas, jeigu teisės aktai nenumato ko kita (CK 6.388 straipsnio 2 dalis).

14Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 132.17 punktu, jeigu elektros energija tiekiama daugiabučio gyvenamojo namo bendroms reikmėms arba daugiabučiam gyvenamajam namui, kai kiekvienam daugiabučio gyvenamojo namo butui nėra įrengti atskiri teisės aktų reikalavimus atitinkantys operatoriui priklausantys elektros apskaitos prietaisai, už atsiskaitymą su tiekėju už patiektą elektros energiją pagal įvadinių elektros apskaitos prietaisų rodmenis yra atsakingi daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai ir (ar) teisės aktų nustatytais atvejais – nuomininkai, panaudos gavėjai, laikinieji gyventojai, ir kiti teisėti objekto naudotojai.

15Išanalizavus ir įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina išvada, kad ieškovas pagrindė į atsakovės butą patiektos elektros energijos kiekį, už kurį susidarė 193,99 Eur skola, todėl ieškinys tenkintinas. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškovu AB „Energijos skirstymo operatorius“ neįvykdė, todėl ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 193,99 Eur skolos.

16CK 6.37 ir 6.210 straipsniai nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 15,00 Eur žyminis mokestis, 0,29 Eur komisinis mokestis ir 1,78 Eur už teisines paslaugas (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 93 straipsnio 1 dalis).

18Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės nepriteistinos, kadangi neviršija 3,00 Eur dydžio (Teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ , CPK 92 straipsnis).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 – 287 straipsniais,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) 193,99 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt tris eurus 99 ct) skolos už suvartotą elektros energiją, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-01-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 17,07 Eur (septyniolika eurų 07 ct) bylinėjimosi išlaidų, ieškovo akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“, įmonės kodas 304151376, naudai.

22Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 4 dalies nuostatomis jeigu šalys taikos sutartį dėl ginčo esmės sudaro ir pateikia ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui, pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma.

23Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas prašo priteisti iš atsakovės R. K. 193,99 Eur skolą už... 5. Ieškinyje nurodo, kad ieškovas AB „Energijos skirstymo operatorius", tiekė... 6. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, į teismo posėdį... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad butas, esantis adresu... 9. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.384 straipsnio 1... 10. Nagrinėjamu atveju atsakovei nuosavybės teise priklausančio buto elektros... 11. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010-02-19 įsakymu Nr. 1-43... 12. Pirmiau aptartų teisės aktų analizė teikia pagrindą daryti išvadą, kad... 13. CK 4.76 straipsnyje bei 4.82 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad savininko... 14. Vadovaujantis Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 132.17 punktu,... 15. Išanalizavus ir įvertinus byloje esančių duomenų visumą, darytina... 16. CK 6.37 ir 6.210 straipsniai nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto... 17. Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovės priteistinos... 18. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovės... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 –... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovės R. K., asmens kodas ( - ) 193,99 Eur (vieną šimtą... 22. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 4 dalies... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...