Byla N-62-5335-10

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (pranešėjas), Romos Sabinos Alimienės ir Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas),

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjo I. M. atstovui advokatui E. D.,

4viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo I. M. (kuris buvo pasivadinęs I. D.) advokato E. D. apeliacinį skundą dėl Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimo I. M. administracinio teisės pažeidimo byloje.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I.

7

8I. M., kuris pasivadino I. D., remdamasis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 118 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 3 punktu, 2010 m. kovo 12 d. kreipėsi į Švenčionių rajono apylinkės teismą, prašydamas panaikinti Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 25 d. sprendimą dėl jo sulaikymo pratęsimo.

9Prašyme nurodė, kad Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas) 2009 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. (15/6-15) 15PR-158 jam suteikė laikiną teritorinį prieglobstį ir išdavė jam užsieniečio registracijos pažymėjimą. 2009 m. lapkričio

106 d. priimtas priešingas savo turiniu Migracijos departamento sprendimas Nr. (15/6-15) 12PR-121, kuriuo atsisakyta pareiškėjui suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, tačiau šis sprendimas yra šiuo metu neįsiteisėjęs, todėl pareiškėjas tebeturi prieglobsčio prašytojo statusą. Dėl išdėstytų argumentų, o taip pat dėl ilgo sulaikymo termino sprendimas sulaikyti turi būti panaikintas.

11II.

12Švenčionių rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu prašymo netenkino.

13Teismas nustatė, kad Migracijos departamento 2009 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. ( 5/6-15)PR – 158 buvo nuspręsta išsiųsti I. M. į ( - ), nes pasibaigė prieglobsčio suteikimo svarstymo procedūra ir jam nustojo galioti anksčiau suteikto laikino teritorinio prieglobsčio teisinės pasekmės. Buvo pabrėžta, kad jis neturi nei galiojančio kelionės dokumento, nei dokumentų, patvirtinančių asmens tapatybę ar jo teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje. Švenčionių rajono apylinkės teismo 2009 m. gruodžio 2 d. sprendimu I. M. buvo sulaikytas ir patalpintas Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre (toliau - ir Užsieniečių registracijos centras). To pačio teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu sulaikymo terminas buvo pratęstas iki 2010 m. kovo 31 d., o 2010 m. kovo 31 d. sprendimu – terminas pratęstas iki 2010 m. birželio 30 d. Nagrinėdamas asmens prašymą dėl sulaikymo panaikinimo, teismas konstatavo, kad nustatyti sulaikymo pagrindai, numatyti Įstatymo 113 straipsnio 2 ir 5 punktuose, nėra išnykę. Be to, buvo pabrėžta, kad pareiškėjas iš kilmės valstybės (( - )) išvyko dėl kitų tikslų, o ne siekdamas tarptautinės apsaugos nuo kilmės šalyje gresiančio persekiojimo, smurto arba žmogaus teisių pažeidimo, t. y. jis siekė patekti į Vokietiją ir gauti ten darbą. Teismas nustatė, kad nėra pagrindo manyti, jog užsieniečiui papildoma apsauga šiuo metu nesuteikiama nepagrįstai, todėl pagrįstai nuspręsta jį išsiųsti iš šalies. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus dėl užsitęsusio sulaikymo, nes pats užsienietis iniciuoja apeliacinius procesus, todėl negali būti operatyviau sprendžiami jo išsiuntimo iš šalies klausimai, o galimybių taikyti alternatyvias sulaikymui priemones, kaip paaiškino užsieniečio atstovas, šiuo metu nėra. Teismas vadovavosi Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties” 113 straipsnio 2 ir 5 punktu, 116 ir 117 straipsniais.

14III.

15Apeliaciniu skundu I. M. advokatas E. D. prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – I. M. prašymą dėl jo sulaikymo panaikinimo tenkinti ir sulaikymą panaikinti.

16Nurodo, kad teismo sprendimas nepagrįstas, nes remiantis 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse, kuri turi būti perkelta į Lietuvos Respublikos teisę iki 2010 m. gruodžio 24 d., 15 straipsnio 5 dalimi, sulaikymas trunka tol, kol tenkinamos 1 dalyje nustatytos sąlygos ir jis yra būtinas siekiant užtikrinti sėkmingą išsiuntimą, o kiekviena valstybė narė nustato sulaikymo laikotarpio ribą, kuri negali viršyti šešių mėnesių. Pažymi, kad I. M. Lietuvoje yra sulaikytas ilgiau nei septynis mėnesius. Nurodo, kad jis Migracijos departamentui yra pateikęs prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, todėl remiantis Įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 2 punkte nebėra pagrindo jį sulaikyti. Pabrėžė, kad remiantis Įstatymo 115 straipsniu, teismas turi teisę priimti sprendimą dėl alternatyvių sulaikymui priemonių parinkimo ir paskyrimo, o jei šios priemonės ateityje nebūtų vykdomos, galima vėl spręsti jis iš kilmės valstybės išvyko dėl kitų tikslų, o ne siekdamas tarptautinės apsaugos, yra nepagrįstas. Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. vasario 12 d. sprendimas, kuriuo nutarta atmesti I. M. skundą dėl prieglobsčio suteikimo, dar nėra įsiteisėjęs (apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui), todėl remtis šiame sprendime nustatytomis aplinkybėmis nėra teisinio pagrindo.

17Migracijos departamentas prašo teismo priimti sprendimą savo nuožiūra. Atsiliepime informavo, kad ( - ) I. M., kuris pasivadino I. D., 2010 m. gegužės 11 d. Migracijos departamentui pateikė raštišką prašymą išsiųsti jį kilmės valstybę. 2010 m. gegužės

1814 d. Migracijos departamentas priėmė sprendimą Nr. 915/6-15) 1U-56 išsiųsti ( - ) pilietį I. M. į ( - ). 2010 m. gegužės 17 d. minėtas užsienietis buvo išsiųstas į ( - ).

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV.

21Byloje nustatyta, jog Švenčionių rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi

22I. D. sulaikė Užsieniečių registracijos centre iki bus nustatyta jo teisinės padėtis Lietuvos Respublikoje. To paties teismo 2009 m. gruodžio 23 d. sprendimu, sulaikymo terminas buvo pratęstas iki 2010 m. kovo 31 d., o 2010 m. kovo 31 d. sprendimu – pratęstas iki 2010 m. birželio 30 d. Švenčionių rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 22 d. sprendimu atmetė I. M. prašymą panaikinti jo sulaikymą.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad iš Migracijos departamento pateikto 2010 m. gegužės 24 d. rašto Nr. (15/6-4) 10K-16579 ir Migracijos departamento 2010 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 915/6-15)1U-56 matyti, kad Gruzijos pilietis I. M., kuris buvo pasivadinęs I. D., jo paties prašymu, 2010 m. gegužės 17 d. buvo išsiųstas į ( - ). Konstatuotina, kad Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. kovo 31 d. sprendimu skirtas sulaikymo pratęsimas yra pasibaigęs, o asmuo jau išsiųstas į savo kilmės valstybę – ( - ).

24Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio praktika, asmeniui nebesant sulaikytam Lietuvos Respublikoje, išnyksta ginčo dalykas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartos administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. N62−4551/2010). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad I. M. teisė į laisvę Lietuvos Respublikoje šiuo metu nėra pažeidžiama, todėl apeliacinis skundas atmestinas.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija:

Nutarė

26

27I. M. (kuris buvo pasivadinęs I. D.) advokato E. D. apeliacinį skundą atmesti.

28Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai