Byla AS-620-261/2019
Dėl įsakymų dalių panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų

2Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Gintaro Kryževičiaus (kolegijos pirmininkas),

3teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. J. R. ir R. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. J. R. ir R. Š. skundą atsakovui Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus teritorinei muitinei dėl įsakymų dalių panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjai V. J. R. ir R. Š. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydami:

71) panaikinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir Muitinės departamentas) generalinio direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1P-3535 „Dėl pareiginio laipsnio pervardijimo, pareiginės algos koeficiento ir priedo už laipsnį nustatymo V. J. R.“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 1P-3535) 2.1 punktą;

82) panaikinti Muitinės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1P-2524 „Dėl pareiginio laipsnio pervardijimo, pareiginės algos koeficiento ir priedo už laipsnį nustatymo R. Š.“ (toliau – ir Įsakymas Nr. 1P-2524) 2.1 punktą;

93) įpareigoti atsakovą Muitinės departamentą įgyvendinti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymą Nr. 1B-95 (toliau – ir Įsakymas 1B-95) pareiškėjos V.J. R., Vilniaus teritorinės muitinės (toliau – ir Vilniaus TM) posto viršininkės, atliekančios pareigas Vilniaus teritorinės muitinės krovinių poste, atžvilgiu, nustatant nuo 2017 m. vasario 13 d. 15 pareigybės kategoriją ir nuo 2019 m. sausio 1 d. – 9,36 pareiginės algos koeficientą; įgyvendinti Įsakymą Nr. 1B-95 pareiškėjo R. Š., Vilniau teritorinės muitinės posto viršininko, atliekančio pareigas Vilniaus teritorinės muitinės krovinių poste (duomenys neskelbtini), atžvilgiu, nustatant 15 pareigybės kategoriją nuo 2017 m. vasario 13 d. ir 9,36 pareiginės algos koeficientą nuo 2019 m. sausio 1 d.;

104) priteisti iš Muitinės departamento pareiškėjai V. J. R. 4 910,88 Eur darbo užmokesčio nepriemoką, 0,07 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo priteistos 4 910,88 Eur darbo užmokesčio nepriemokos už laikotarpį nuo šios administracinės bylos pradėjimo iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo bei 0,07 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo priteistos darbo užmokesčio nepriemokos sumos;

115) priteisti iš atsako Muitinės departamento pareiškėjui R. Š.: 4 948,42 Eur darbo užmokesčio nepriemoką, 0,07 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo priteistos 4 948,42 Eur darbo užmokesčio nepriemokos; darbo užmokesčio nepriemoką už laikotarpį nuo šios administracinės bylos pradėjimo iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo bei 0,07 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną nuo priteistos darbo užmokesčio nepriemokos sumos.

12Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. liepos 8 d. nutartimi pareiškėjams nustatė terminą iki 2019 m. liepos 22 dienos skundo trūkumams pašalinti – nurodyti, kada pareiškėjams įteikti Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. priimti įsakymai Nr. 1P-2524 ir Nr. 1P-3535, ir patikslinti skundo reikalavimus dėl delspinigių priteisimo.

13Šalindami teismo 2019 m. liepos 8 d. nutartyje nustatytus skundo trūkumus, pareiškėjai padavė patikslintą skundą, kuriuo pakartojo pirminio skundo reikalavimus ir prašė atnaujinti skundo padavimo terminą, jei teismas nustatys, kad jis praleistas. Pareiškėjų teigimu apie savo teisių pažeidimą sužinojo ne tada, kai buvo išleisti ginčijami atsakovo 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymai, o tuomet, kai pareiškėjų atstovė Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga gavo atsakovo atsakymą su Vilniaus teritorinės muitinės postų viršininkų pareigybių aprašymais, t. y. 2019 m. birželio 11 d. Pareiškėjai teigė, jog nuo 2017 m. vasario 13 d. nežinoję, kad muitinės posto viršininko pareigybės aprašymas buvo pakeistas, o jis yra svarbiausias teisės aktas ir tik apie jį sužinoję pareiškėjai suvokė, kad jų teisės buvo pažeistos.

14Muitinės departamentas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė nuomonę dėl pareiškėjų prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti, kurioje nurodė, kad pareiškėjų skundas pateiktas praleidus įstatymu nustatytą terminą, o nurodoma skundo padavimo termino praleidimo priežastis, kad apie savo pažeistas teises nustatant pareigybės lygį ir darbo užmokestį jie suprato tik nuo 2019 m. birželio 11 d., yra subjektyvi ir nuo pačių pareiškėjų valios priklausiusi aplinkybė, kuri negali būti laikoma svarbia termino skundui paduoti praleidimo priežastimi. Muitinės departamentas pažymėjo, kad pareiškėjams atstovaujančiai Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai dar 2017 m. kovo 16 d. buvo pateikta informacija apie tikslų Vilniaus teritorinės muitinės postų viršininkų etatų skaičių ir faktišką darbuotojų skaičių, apie Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojams suteiktas kategorijas, todėl laikytina, kad apie Įsakymo Nr. 1B-95 3 punktą pareiškėjai turėjo žinoti jau nuo 2017 m. kovo 16 d.

15II.

16Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi netenkino pareiškėjų prašymo atnaujinti terminą skundui dėl Muitinės departamento direktoriaus Įsakymų Nr. 1P-2524 ir Nr. 1P-3535 paduoti ir atsisakė priimti pareiškėjų skundą Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 2 dalies 1 ir 9 punktų pagrindu.

17Vertindamas pareiškėjų argumentus dėl praleisto termino atnaujinimo, teismas nurodė, kad terminas skundui paduoti gali būti atnaujintas, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 30 straipsnio 1 dalis), t. y. dėl objektyvių kliūčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo valios aplinkybių, trukdžiusių pareiškėjui laiku įgyvendinti procesinę teisę dėl skundo padavimo.

18Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai ginčija atsakovo priimtų Įsakymų Nr. 1P-3535 ir Nr. 1P-2524 dalis, kuriomis pareiškėjams buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas 8,4, teigdami, jog šios įsakymų dalys neteisėtos ir nepagrįstos, nes atsakovo 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr.1-95 „Dėl Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pareigybės aprašymo patvirtinimo“, kuris įsigaliojo 2017 m. vasario 13 d., visiems Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininkams buvo nustatyta A15 pareiginė kategorija su algos koeficientu 7,8. Pareiškėjai skunde tvirtino, kad darbdadvys, vadovaudamasis Įsakymu Nr. 1B-95 bei patvirtintu nauju pareigybės aprašymu, Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pareigybei turėjo nustatyti 15 pareigybės kategoriją, atitinkamai perskaičiuodamas ir išmokėdamas didesnį darbo užmokestį, tačiau pareiškėjų pareigybėms ir toliau buvo taikoma 14 kategorija bei mokamas 14 pareigybės kategoriją atitinkantis darbo užmokestis. Nuo 2019 m. sausio 1 d. pasikeitus darbo apmokėjimo sistemai, pareiškėjams atsakovo Įsakymais Nr. 1P-3535 ir Nr. 1P-2524 buvo klaidingai nustatytas pareiginės algos koeficientas, kadangi atskaitos tašku nepagrįstai buvo imamas A14 pareiginei kategorijai priskirtinas pareiginės algos koeficientas 7,0, jį dauginant iš kvalifikacinės klasės koeficiento, o ne Vilniaus teritorinės muitų postų viršininkams taikytinas A15 pareiginei kategorijai priskirtinas pareiginės algos koeficientas 7,8, jį dauginant iš pareigūnui priskirtos kvalifikacinės klasės koeficiento.

19Teismas nustatė, kad jog pareiškėja V. J. R. su Įsakymu Nr. 1P-3535 pasirašytinai buvo supažindinta 2019 m. vasario 12 d., o pareiškėjas R. Š. su Įsakymu Nr. 1P-2524 pasirašytinai supažindintas 2019 m. vasario 14 d., pareiškėjai skundą padavė tik 2019 m. liepos 5 d., t. y. praleidę vieno mėnesio terminą skundui dėl įsakymų panaikinimo paduoti.

20Teismo vertinimu, prašydami atnaujinti praleistą terminą, pareiškėjai nenurodė jokių svarbių, objektyvių priežasčių dėl termino praleidimo ir jų nepagrindė rašytiniais įrodymais, o vien aplinkybė, kad jie apie galimai pažeistas teises suprato tik nuo 2019 m. birželio 11 d., jų atstovui gavus iš atsakovo informaciją apie Vilniaus teritorinės muitinės posto viršininko pareigybių aprašymus, nepaneigė pareiškėjų pareigos būti rūpestingiems ir atidiems ir aktyviai siekti ginti savo galimai pažeistas teises. Iš Muitinės departamento pateiktų rašytinių įrodymų teismas nustatė, kad atsakovas 2017 m. kovo 16 d. raštu pateikė pareiškėjų atstovui Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai informaciją apie pareigybių ir darbuotojų skaičių Lietuvos Respublikos muitinėje bei apie kategorijas, suteiktas Lietuvos Respublikos muitinės darbuotojams. Atsižvelgęs į tai, teismas darė išvadą, jog pareiškėjų atstovui buvo žinomos pareiškėjų nurodomos aplinkybės dėl pareigybės kategorijų žymiai anksčiau, negu buvo priimti atsakovo Įsakymai Nr. 1P-3535 ir Nr. 1P-2524, todėl pareiškėjų nurodyta priežastis, kad jie apie savo pažeistas teises nustatant pareigybės lygį ir darbo užmokestį suprato tik nuo 2019 m. birželio 11 d., yra subjektyvi ir nuo pačių pareiškėjų valios priklausanti aplinkybė, kuri negali būti laikoma svarbia termino skundui paduoti praleidimo priežastimi.

21Teismas sprendė, kad nėra pagrindo pareiškėjams atnaujinti terminą skundui dėl Įsakymų Nr. 1P-3535 ir Nr. 1P-2524 paduoti, šio termino neatnaujino ir atsisakė dėl šių reikalavimų priimti pareiškėjų skundą ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 9 punkto pagrindu.

22Dėl pareiškėjų reikalavimų įpareigoti Muitinės departamentą atlikti pareiškėjų prašomus veiksmus teismas pažymėjo, kad pareiškėjai skunde nenurodė įrodymais pagrįstų aplinkybių, jog iki ginčo iniciavimo teisme kreipėsi į Muitinės departamentą su reikalavimais dėl Įsakymo Nr. 1B-95 įgyvendinimo, pareiškėjams nuo 2017 m. vasario 13 d. nustatant 15 pareigybės kategoriją ir nuo 2019 m. sausio 1 d. – 9,36 pareiginės algos koeficientą ir su tuo susijusiais išvestiniais reikalavimas dėl darbo užmokesčio ir susijusių sumų nepriemokos išmokėjimo. Teismo vertinimu, kad minėti reikalavimai būtų priimti nagrinėti teisme, turi būti nustatyta, jog tarp šalių yra kilęs ginčas viešojo administravimo srityje, t. y. atsakovas atsisakė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus arba vilkina tokių veiksmų atlikimą. Teismas pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje konstatuota, kad savarankiškas reikalavimas dėl įpareigojimo atlikti veiksmus paprastai reiškiamas tada, kai atitinkama institucija neatlieka savo veiksmų pagal kompetenciją, vilkina arba atsisako juos atlikti.

23Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas nenustatė, kad tarp šalių yra kilęs ginčas dėl pareiškėjų skunde pareikštų reikalavimų įpareigoti atsakovą įgyvendinti Įsakymą Nr. 1B-95 ir su tuo susijusių išvestinių reikalavimų dėl darbo užmokesčio nepriemokos ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, išmokėjimo, todėl nėra pagrindo pradėti administracinės bylos nagrinėjimo procedūrą.

24Remiantis išdėstytu, pareiškėjų skundo dalį dėl įpareigojimo atlikti veiksmus ir išvestinius reikalavimus dėl neišmokėto darbo užmokesčio bei kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais teismas atsisakė priimti pagal ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punktą, kaip nenagrinėtinus teisme administracinio proceso nustatyta tvarka.

25III.

26Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartį ir priimti jų skundą.

27Pareiškėjai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, pakartoja skundo argumentus, susijusius su ginčijamų įsakymų priėmimu ir sužinojimu apie neteisingai juose nurodytą pareiginės algos koeficientą.

28Teisėjų kolegija

konstatuoja:

29IV.

30Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjų V. J. R. ir R. Š. atskirąjį skundą dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti pareiškėjų skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

31Pareiškėjai skunde kėlė kelis reikalavimus: panaikinti administracinius aktus, t. y. Įsakymus Nr. 1P-3535 ir Nr. 1P-2524, įpareigoti Muitinės departamentą vykdyti Įsakymą Nr. 1B-95, pareiškėjams nuo 2017 m. vasario 13 d. nustatant 15 pareigybės kategoriją, o nuo 2019 metų – 9,36 pareiginės algos koeficientą, priteisti pareiškėjams neišmokėtą darbo užmokesčio skirtumą ir delspinigius. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, jog teismas pareiškėjų skundą dėl reikalavimo panaikinti Įsakymų Nr. 1P-3535 ir Nr. 1P-2524 2.1 punktą atsisakė priimti nustatęs, kad pareiškėjai praleido terminą skundui dėl šių administracinių aktų paduoti ir šis terminas neatnaujintinas. Teismas ABTĮ 33 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu atsisakė priimti pareiškėjų skundą dėl reikalavimų įpareigoti veiksmus ir nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo, nes sprendė, kad dar tarp Muitinės departamento ir pareiškėjų nekilo ginčas, t. y. pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad jie kreipėsi tiesiogiai į darbdavį dėl Įsakymo Nr. 1B-95 įgyvendinimo ir, jų teigimu, nesumokėtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimo.

32ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, jog administracinio teismo pirmininkas ar teisėjas motyvuota nutartimi atsisako priimti skundą (prašymą, pareiškimą), jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) nenagrinėtinas teismų šio įstatymo nustatyta tvarka (1 punktas); skundas paduotas praleidus nustatytą skundo padavimo terminą ir šis terminas neatnaujinamas (9 punktas). Taigi apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė minėtas ABTĮ nuostatas.

33Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, jog teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra fundamentali asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 4 str. 1 d., Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 5 str. 1 d.), tiek tarptautinių teisės aktų (Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 2 str. 3 d., Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 str. 1 d., 13 str.), tačiau ji nėra absoliuti. Teisė kreiptis į teismą yra neatsiejama nuo asmens pareigos padaryti tai pagal įstatymų nustatytas taisykles, be kita ko, laikantis įstatymo numatytų skundų padavimo teismui terminų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1381-525/2015, 2016 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA-17-492/2016).

34ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialusis įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo teisės akto paskelbimo arba individualaus teisės akto ar pranešimo apie veiksmą (atsisakymą atlikti veiksmus) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį, administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti pareiškėjo prašymu. Pagal ABTĮ 30 straipsnio 2 dalį, prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami jas patvirtinantys įrodymai. Kartu su prašymu atnaujinti terminą teismui turi būti paduotas skundas.

35Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad ABTĮ 30 straipsnio 1 dalis nustato galimybę teismui pareiškėjo prašymu atnaujinti skundo padavimo terminus, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties. Kadangi įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo ekstraordinarios (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006, 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-605/2012, 2015 m. vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-628-520/2015). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA492-6/2012, 2015 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA-9-143/2015).

36Pareiškėjai prašė panaikinti 2019 m. gruodžio 31 d. Įsakymų Nr. 1P-3535 ir Nr. 1P-2524 2.1 punktą, kuriuo kiekvienam pareiškėjui nustatytas 8,4 pareiginės algos koeficientas, taip pat teismui nustačius, kad praleistas terminas skundui dėl šių įsakymų dalių panaikinimo paduoti, prašė jį atnaujinti. Pareiškėjai prašymą atnaujinti terminą grindė tuo, kad tik 2019 m. birželio 11 d. sužinojo, jog Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2017 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 1B-95 buvo patvirtintas Vilniaus TM posto viršininko pareigybės aprašymas, taikytinas visiems muitinės postų viršininkams, t. y. ir pareiškėjams, kuriuo šiai pareigybei nustatyta 15 pareigybės kategorija, kas, pareiškėjų teigimu reiškia, kad ginčijamuose įsakymuose turėjo būti nustatytas pareiginės algos koeficientas 9,36 (atitinkantis 15 pareigybės kategoriją), o ne 8,4.

37Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjai su ginčijamais įsakymais buvo supažindinti 2019 m. vasario 12 d. ir 14 d., todėl konstatavo, kad ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas skundui paduoti praleistas. Įvertinęs Muitinės departamento pateiktus duomenis, kad pareiškėjams atstovaujanti profesinė sąjunga 2017 m. kovo 16 d. gavo informaciją apie pareigybių ir darbuotojų skaičių muitinėje bei apie muitinės darbuotojams suteiktas kategorijas, teismas pareiškėjų nurodytų termino praleidimo priežasčių nelaikė svarbiomis, objektyviomis. Teismo vertinimu, vien aplinkybė, kad pareiškėjai apie galimai pažeistas teises suprato tik nuo 2019 m. birželio 11 d., jų atstovui gavus iš atsakovo informaciją apie Vilniaus TM posto viršininko pareigybių aprašymus, nepaneigė pareiškėjų pareigos būti rūpestingiems ir atidiems ir aktyviai siekti ginti savo galimai pažeistas teises.

38Iš bylos medžiagos matyti, kad Muitinės departamento generalinio direktoriaus Įsakymu Nr. 1B-95 buvo patvirtintas Vilniaus TM posto viršininko pareigybės aprašymas, jo 3 punkte nustatyta pareigybės kategorija – 15, šis įsakymas įsigaliojo nuo 2017 m. vasario 13 d. Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai Muitinės departamentas 2017 m. kovo 16 d. raštu pateikė 2017 m. kovo 1 d. muitinės patvirtintą pareigybių ir darbuotojų faktišką skaičių; šioje informacijoje nurodyta, kad Vilniaus TM yra įsteigtos A15 kategorijos 4 pareigybės, A14 kategorijos – 8 pareigybės, A13 kategorijos – 1 pareigybė. Duomenų, kad nuo 2017 m. vasario 13 d. įsigaliojo Įsakymu Nr. 1B-95 patvirtintas Vilniaus TM posto viršininko pareigybės aprašymas ar kad šiuo įsakymu minėtai pareigybei nustatyta 15 kategorija, Muitinės departamento 2017 m. kovo 16 d. rašte ir kartu su juo teiktuose dokumentuose nėra.

39Pareiškėjai skunde tvirtino, kad apie Įsakymą Nr. 1B-95 sužinojo tik 2019 m. birželio 11 d., o Muitinės departamentas, teisėjų kolegijos vertinimu, šią aplinkybę paneigiančių duomenų pirmosios instancijos teismui nepateikė. Nors teisingai skundžiamoje nutartyje konstatuota, kad terminas dėl Įsakymų Nr. 1P-3535 ir Nr. 1P-2524 dalių panaikinimo skundui paduoti yra praleistas, tačiau bylos duomenys nepatvirtina, kad pareiškėjai, susipažindami su šiais įsakymais, buvo informuoti (žinojo) apie Įsakymo Nr. 1B-95 galiojimą. Iš į bylą pateiktų rašytinių rodymų nėra pagrindo spręsti, kad pareiškėjai buvo supažinti su Įsakymu Nr. 1B-95, kuriuo patvirtintas jiems taikomas pareigybės aprašymas, taip pat nėra duomenų, kad Muitinės departamentas apie šio įsakymo priėmimą ir jo turinį pareiškėjus ar jiems atstovaujančią profesinę sąjungą informavo anksčiau nei nurodyta skunde. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad terminą skundui paduoti lėmė subjektyvios priežastys – pareiškėjai buvo nepakankamai atidūs ir rūpestingi, nesiekė aktyviai ginti savo galbūt pažeistų teisių. Aplinkybės, kad institucija, galimai neinformavo pareiškėjų (statutinių valstybės tarnautojų) apie priimtus sprendimus, kurie tiesiogiai lėmė jų teises, pareigas, atsakomybę einant tarnybą muitinės sistemoje, kad Vilniaus TM posto viršininko pareigybei buvo priskirta konkreti, vienintelė kategorija, negali būti vertinamos kaip subjektyvios ir priklausiusios nuo pareiškėjų valios, o termino praleidimo priežastys pripažintos nesvarbiomis. Todėl pirmosios instancijos teismas, netinkamai išsprendęs termino skundui paduoti klausimą, nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjų skundą dėl 2019 m. gruodžio 31 d. Įsakymų Nr. 1P-3535 ir Nr. 1P-2524 2.1 punkto panaikinimo kaip paduotą praleidus nustatytą terminą. Teisėjų kolegijos nuomone, jei nagrinėjant bylą iš esmės paaiškės kitokios aplinkybės, susijusios su pareiškėjų informavimu apie Įsakymą Nr. 1B-95, teismas dėl šios skundo dalies turi teisę priimti atitinkamą procesinį sprendimą (ABTĮ 103 str. 9 p.).

40Teisėjų kolegijos vertinimu, teismas skundžiamoje nutartyje neteisingai išsprendė skundo priėmimo klausimą ir dėl kitų pareiškėjų reikalavimų. Pareiškėjai atskirais reikalavimais prašė priteisti iš Muitinės departamento faktiškai mokėto ir, jų teigimu, mokėtino darbo užmokesčio skirtumą, susidariusį dėl to, kad Muitinės departamentas jiems pareiginės algos neskaičiavo pagal 15 kategorijai taikytą, o nuo 2019 metų – atitinkamai nustatytiną didesnį pareiginės algos koeficientą. Pareiškėjai taip pat prašė įpareigoti Muitinės departamentą vykdyti Įsakymą Nr. 1B-95. Skundžiama nutartimi teismas atsisakė priimti šią skundo dalį, konstatavęs, jog tarp pareiškėjų ir Muitinės departamento dar nėra kilęs ginčas viešojo administravimo srityje, nes pareiškėjai kartu su skundu nepateikė įrodymų kad jie kreipėsi į darbdavį dėl minėto įsakymo vykdymo, didesnio pareiginės algos koeficiento nustatymo, darbo užmokesčio nepriemokos ir susijusių išmokų išmokėjimo.

41Teisėjų kolegija pažymi, kad administraciniai teismai sprendžia viešojo administravimo srities ginčus (ABTĮ 3 straipsnio 1 dalis). ABTĮ 2 straipsnio 1 dalyje administracinis ginčas apibrėžiamas kaip asmens ir viešojo administravimo subjekto konfliktas arba vienas kitam nepavaldžių viešojo administravimo subjektų konfliktas; prie administracinių ginčų priskiriami ir tarnybiniai ginčai, taip pat rinkimų ginčai.

42Pagal ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą, administraciniai teismai sprendžia bylas dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės tarnautojas ar pareigūnas. Tarnybiniai ginčai ir bylos dėl valstybės tarnautojams neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo pagal bendrą taisyklę yra teismingi administraciniam teismui (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 2014 m. balandžio 10 d. nutartį teismingumo byloje Nr. T-26/2014).

43Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teisė gauti teisingą apmokėjimą už darbą yra neatsiejama nuo konstitucinių lygiateisiškumo, teisingumo, teisinės valstybės principų (Konstitucinio Teismo 2009 m. gruodžio 11 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas, aiškindamas Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalį, yra pažymėjęs ir tai, kad asmeniui, kuris atliko pavestą darbą, pagal Konstituciją atsiranda teisė reikalauti, kad jam būtų sumokėtas visas pagal teisės aktus priklausantis darbo užmokestis (atlyginimas), taip pat kad jis būtų sumokėtas nustatytu laiku; pagal Konstituciją negali būti tokios teisinės situacijos, kad valstybės tarnautojui, kuris atliko pavestą darbą, už šį darbą nebūtų mokama, būtų mokama ne nustatytu laiku arba mokama mažiau negu priklauso pagal įstatymus ir jais remiantis išleistus kitus teisės aktus. (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. gruodžio 11 d., 2011 m. vasario 14 d., 2013 m. balandžio 30 d., 2014 m. gruodžio 22 d. nutarimai).

44Atsižvelgiant į išdėstytą, pirmosios instancijos teismas pareiškėjų reikalavimus dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo ir Įsakymo Nr. 1B-95 vykdymo nepagrįstai siejo su būtinybe kreiptis į Muitinės departamentą ir neteisingai nustatė inicijuojamo ginčo pobūdį, nes valstybės tarnautojo teisė gauti teisės aktuose (įskaitant ir Muitinės departamento vidaus administravimo veikloje priimtuose teisės aktuose) nustatytą darbo užmokestį yra konstitucinė ir gintina tiesiogiai teisme.

45Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai išsprendė pareiškėjų skundo priėmimo klausimą, todėl skundžiama teismo nutartis naikintina, o skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

46Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

47Pareiškėjų V. J. R. ir R. Š. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

48Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjų skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

49Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko ir Gintaro Kryževičiaus... 3. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų V. J. R.... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjai V. J. R. ir R. Š. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į... 7. 1) panaikinti Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų... 8. 2) panaikinti Muitinės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d.... 9. 3) įpareigoti atsakovą Muitinės departamentą įgyvendinti Muitinės... 10. 4) priteisti iš Muitinės departamento pareiškėjai V. J. R. 4 910,88 Eur... 11. 5) priteisti iš atsako Muitinės departamento pareiškėjui R. Š.: 4 948,42... 12. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. liepos 8 d. nutartimi... 13. Šalindami teismo 2019 m. liepos 8 d. nutartyje nustatytus skundo trūkumus,... 14. Muitinės departamentas Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė... 15. II.... 16. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartimi... 17. Vertindamas pareiškėjų argumentus dėl praleisto termino atnaujinimo,... 18. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai ginčija atsakovo priimtų Įsakymų Nr.... 19. Teismas nustatė, kad jog pareiškėja V. J. R. su Įsakymu Nr. 1P-3535... 20. Teismo vertinimu, prašydami atnaujinti praleistą terminą, pareiškėjai... 21. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo pareiškėjams atnaujinti terminą skundui... 22. Dėl pareiškėjų reikalavimų įpareigoti Muitinės departamentą atlikti... 23. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas nenustatė, kad tarp šalių yra... 24. Remiantis išdėstytu, pareiškėjų skundo dalį dėl įpareigojimo atlikti... 25. III.... 26. Pareiškėjai atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 27. Pareiškėjai nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir... 28. Teisėjų kolegija... 29. IV.... 30. Nagrinėjamos administracinės bylos pagal pareiškėjų V. J. R. ir R. Š.... 31. Pareiškėjai skunde kėlė kelis reikalavimus: panaikinti administracinius... 32. ABTĮ 33 straipsnio 2 dalyje įtvirtina, jog administracinio teismo pirmininkas... 33. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, jog teisė kreiptis į teismą... 34. ABTĮ 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu specialusis įstatymas... 35. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 36. Pareiškėjai prašė panaikinti 2019 m. gruodžio 31 d. Įsakymų Nr. 1P-3535... 37. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjai su ginčijamais... 38. Iš bylos medžiagos matyti, kad Muitinės departamento generalinio... 39. Pareiškėjai skunde tvirtino, kad apie Įsakymą Nr. 1B-95 sužinojo tik 2019... 40. Teisėjų kolegijos vertinimu, teismas skundžiamoje nutartyje neteisingai... 41. Teisėjų kolegija pažymi, kad administraciniai teismai sprendžia viešojo... 42. Pagal ABTĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą, administraciniai teismai... 43. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Lietuvos... 44. Atsižvelgiant į išdėstytą, pirmosios instancijos teismas pareiškėjų... 45. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 46. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 47. Pareiškėjų V. J. R. ir R. Š. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 48. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutartį... 49. Nutartis neskundžiama....