Byla II-1608-580/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,

2sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,

3dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui T. K.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens T. K. skundą dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros nutarimo panaikinimo,

Nustatė

6T. K. prašo panaikinti Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros (toliau – Vilniaus miesto agentūros) 2009-01-24 nutarimą „Dėl administracinės nuobaudos skyrimo termino pratęsimo“ ir 2009-03-05 nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-15.

7Minėtu nutarimu Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas išnagrinėjęs administracinio teisės pažeidimo bylą, T. K. už pažeidimo, numatyto Administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau - ATPK) 84-3 straipsnio 5 dalyje padarymą paskyrė 500 Lt baudą, už ATPK 84-4 straipsnio 9 dalies pažeidimo padarymą paskyrė 750 Lt baudą, už ATPK 51-2 straipsnio 2 dalies pažeidimą paskyrė 2250 Lt baudą. Galutinai subendrinus nuobaudas T. K. paskirta 2250 Lt bauda. Nutarime nurodoma, kad 2008-09-23 nustatyta, jog AB „Lietuvos radijo ir televizijos centre“, (duomenys neskelbtini), Vilnius, eksploatuojama oro kondicionavimo įranga ir vėdinimo sistema užpildyta daugiau kaip trimis kilogramais ozono sluoksnį ardančios medžiagos (toliau – OAM), įranga užpildyta freonu R22 (kiekis 4,1 kg), pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus dėl šios įrangos ženklinimo ir žurnalo tvarkymo bei nepateikta informacija apie OAM naudojimą teisės aktų nustatyta tvarka, t.y. pažeisti aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtinti LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“: 30.1 punktas, kadangi minėta įranga iki 2008-07-24 nutarimo priėmimo neturėjo pritvirtintos lentelės, kurioje įskaitomai lietuvių kalba būtų nurodyta šaldymo skysčių (dujų) rūšis ir kiekis; 30.4 punktas, kadangi minėtos įrangos, užpildytas kontroliuojamomis medžiagomis, žurnale (pase) iki 2008-09-01 buvo pildoma ne visa būtina informacija - šaldymo skysčių (dujų) rūšis ir kiekis; 36 punktas, kadangi įmonės nurodyta informacija apie kontroliuojamų medžiagų sunaudojimą per 2007 m. privalėjo būti pateikta iki 2008-03-01 Aplinkos ministerijai (pateikta 2008-03-26), o kopijų Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nepateikė. Be to, įmonė iki 2008-10-10 vykdė ūkinę veiklą, t.y. pavojingų atliekų (140601 chlorfluorangliavandenilių) (freono R22), kiekis - 97 kg (pavojingų atliekų lydraštyje Nr.5-163 kg), saugojimą ilgiau kaip tris mėnesius neturėdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ir neperduodama jų atliekų tvarkytojams, kaip tai numatyta teisės aktuose, t.y. pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies ir Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 (toliau – Atliekų tvarkymo taisyklės), 48 punkto reikalavimus.

8T. K. nurodė, kad ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatytas 6 mėnesių terminas, per kurį gali būtų paskirta administracinė nuobauda, yra naikinamasis, pasibaigus terminui išnyksta teisė skirti administracinę nuobaudą. Terminas turėjo būti pradedamas skaičiuoti nuo 2008-07-23, kai buvo surašytas patikrinimo aktas, ir pasibaigti 2009-01-23. Galimybė atnaujinti pasibaigusio nuobaudos skyrimo termino nenumatyta.

9Paaiškino, kad Vilniaus miesto agentūros 2009-03-05 nutarimas administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-15 yra neteisėtas, nepagrįstas, priimtas pažeidžiant administracinio proceso reikalavimus, administracinių nuobaudų skyrimo terminą, nuobauda paskirta nesilaikant nuobaudų skyrimo taisyklių, nevertinta, kad protokolo surašymo ir nuobaudos skyrimo metu pažeidimai buvo visiškai pašalinti. Vilniaus miesto agentūros 2008-12-01 patikrinimo akte Nr. VR-14-7-868 konstatuota, kad privalomas nurodymas Nr. VR-14.2-327 įvykdytas. Patikrinimo metu aplinkosauginių pažeidimų nenustatyta. Visi buvę patikrinimo aktuose nustatyti trūkumai buvo pašalinti. Taigi, administracinio teisės pažeidimo protokolas surašytas nesant administracinio teisės pažeidimo sudėties.

10Teismo posėdyje T. K. prašė skundą tenkinti.

11Skundas tenkintinas iš dalies.

12Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas 2008-02-25 (klaidingai nurodyti metai, turi būti - 2009 m.) surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ atsakingam už aplinkosauginių reikalavimų vykdymą asmeniui - ūkio skyriaus viršininkui T. K., už tai, kad 2008-09-23 buvo nustatyta, jog AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, ( - ), Vilnius, eksploatuoja oro kondicionavimo įrangą ir vėdinimo sistemas, užpildytas freonu R22 (kiekis 4,1 kg), pažeisdama teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl šios įrangos ženklinimo ir žurnalo tvarkymo, nepateikė informacijos apie OAM naudojimą Aplinkos ministerijai ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui teisės aktų nustatyta tvarka, t.y. pažeidė Aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintus LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimus“: 30.1 punktą, kadangi minėta įranga iki 2008-07-24 neturėjo pritvirtintos lentelės, kurioje įskaitomai lietuvių kalba būtų nurodyta šaldymo skysčių (dujų) rūšis ir kiekis; 30.4 punktą, kadangi minėtos įrangos, užpildytos kontroliuojamomis medžiagomis, žurnale (pase) iki 2008-09-01 buvo pildoma ne visa būtina informacija - šaldymo skysčių (dujų) rūšis ir kiekis; 36 punktą, kadangi įmonė nurodytą informaciją apie kontroliuojamų medžiagų sunaudojimą per 2007 m. privalėjo pateikti iki 2008-03-01 Aplinkos ministerijai, tačiau pateikė 2008-03-26, o kopijų Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nepateikė. Be to, įmonė iki 2008-10-10 vykdė ūkinę veiklą, t.y. pavojingų atliekų (140601 chlorfluorangliavandenilių) (freono R22), kiekis - 163 kg, saugojimą ilgiau kaip tris mėnesius neturėdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ir neperduodama jų atliekų tvarkytojams, kaip tai numatyta teisės aktuose, t.y. pažeidė Atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies ir Atliekų tvarkymo taisyklių 48 punkto reikalavimus, už ką atsakomybė numatyta ATPK 84-3 straipsnio 5 dalyje, 84-4 straipsnio 9 dalyje, 51-2 straipsnio 2 dalyje.

13Šio protokolo pagrindu 2009-03-05 Vilniaus miesto agentūros vyresnysis specialistas A. U. priėmė nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. VR-14.1-15, kuriuo galutinai paskyrė 2250 Lt administracinę baudą T. K., už pažeidimų, numatytų ATPK 84-3 straipsnio 5 dalyje, 84-4 straipsnio 9 dalyje ir 51-2 straipsnio 2 dalyje padarymą. Nutarime nurodoma, kad 2008-09-23 nustatyta, jog AB „Lietuvos radijo ir televizijos centre“, ( - ), Vilnius, eksploatuojama oro kondicionavimo įranga ir vėdinimo sistema užpildyta daugiau kaip trimis kilogramais OAM, įranga užpildyta freonu R22 (kiekis 4,1 kg), pažeidžiant teisės aktuose nustatytus reikalavimus dėl šios įrangos ženklinimo ir žurnalo tvarkymo bei nepateikė informacijos apie OAM naudojimą Aplinkos ministerijai ir Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui teisės aktų nustatyta tvarka, t.y. pažeisti Aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtinti LAND 50-2004 „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“: 30.1 punktas, kadangi minėta įranga iki 2008-07-24 nutarimo neturėjo pritvirtintos lentelės, kurioje įskaitomai lietuvių kalba būtų nurodyta šaldymo skysčių (dujų) rūšis ir kiekis; 30.4 punktas, kadangi minėtos įrangos, užpildytas kontroliuojamomis medžiagomis, žurnale (pase) iki 2008-09-01 buvo pildoma ne visa būtina informacija - šaldymo skysčių (dujų) rūšis ir kiekis; 36 punktas, kadangi įmonė nurodytą informaciją apie kontroliuojamų medžiagų sunaudojimą per 2007 .m privalėjo pateikti iki 2008-03-01 Aplinkos ministerijai (pateikė 2008-03-26), o kopijų Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nepateikė. Be to, įmonė iki 2008-10-10 vykdė ūkinę veiklą, t.y. pavojingų atliekų (140601 chlorfluorangliavandenilių) (freono R22), kiekis - 97 kg (pavojingų atliekų lydraštyje Nr.5 - 163 kg), saugojimą ilgiau kaip tris mėnesius neturėdama Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ir neperduodama jų atliekų tvarkytojams, kaip tai numatyta teisės aktuose, t.y. pažeidė Aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintų LAND50-2004 m „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimų“ 30.1, 30.4 ir 36 punktų, Atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies, Atliekų tvarkymo taisyklių 48 punkto reikalavimus.

14T. K. administracinėn atsakomybėn patrauktas dėl pažeidimų, numatytų ATPK 84-3 straipsnio 5 dalyje, 84-4 straipsnio 9 dalyje ir 51-2 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų, Aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintų LAND50-2004 m. „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimų“ 30.1, 30.4 ir 36 punktų, Atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies, Atliekų tvarkymo taisyklių 48 punkto pažeidimą.

15ATPK 84-3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad daugiau kaip tris kilogramus ozono sluoksnį ardančių medžiagų turinčios stacionariosios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių eksploatavimas pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus dėl šios įrangos ženklinimo, žurnalo tvarkymo ir (arba) reikalavimą užtikrinti, kad prie tokios įrangos būtų saugaus eksploatavimo ir priežiūros instrukcija ir (arba) kad būtų laikomasi šios instrukcijos užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki aštuonių šimtų litų.

16Aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintų LAND 50-2004 m. „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimų“ 30.1 ir 30.4 punktai nustato, kad: šaldymo, oro kondicionavimo įrangos, šiluminių siurblių, kuriuose yra daugiau kaip 3 kg šaldymo skysčio (dujų), operatoriai užtikrina, kad visa tokia įranga turėtų pritvirtintą lentelę, kurioje įskaitomai lietuvių kalba būtų nurodyta šaldymo skysčio (dujų) rūšis ir kiekis (30.1 punktas), kiekviena įranga, užpildyta kontroliuojamomis medžiagomis, turėtų žurnalą (pasą), kuriame būtų užrašomas įrangos pavadinimas, modelis, šaldymo skysčio (dujų) rūšis ir kiekis, kada ir koks remontas ar patikrinimas buvo vykdomas, kas atliko darbus (įmonės pavadinimas, įmonės kodas, adresas, asmens, atlikusio remontą arba patikrinimą, pareigos, vardas, pavardė), taip pat duomenys apie įrangos papildymą šaldymo skysčiu (dujomis) (30.4 punktas).

17ATPK 84-4 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad informacijos apie ozono sluoksnį ardančių medžiagų importą, eksportą, įvežimą į Lietuvos Respublikos teritoriją, išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, naudojimą, utilizavimą, recirkuliaciją, regeneraciją, sunaikinimą nepateikimas Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka, šios informacijos nuslėpimas ir (arba) iškraipymas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.

18Pagal aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintų LAND50-2004 m. „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimų“ 36 punktą juridiniai asmenys privalo kiekvienais metais iki kovo 1 d. pateikti Aplinkos ministerijai (ir kopiją - atitinkamo pagal asmens registravimo vietą regiono aplinkos apsaugos departamentui) 37 punkte nurodytą informaciją apie kontroliuojamų medžiagų sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus. Šis punktas neteko galios nuo 2010-02-05 Aplinkos ministro 2010-01-25 įsakymu Nr. D1-61. Vietoje šios normos tų pačių taisyklių 34 punkte buvo nustatyta, kad juridiniai asmenys, kurie importuoja, eksportuoja, įveža į Lietuvos Respubliką, išveža iš Lietuvos Respublikos, naudoja, surenka iš produktų ir įrangos, recirkuliuoja, regeneruoja kontroliuojamas medžiagas, sunaikina šias medžiagas ir jas turinčią įrangą ir produktus, teikia ataskaitas aplinkos ministro 2010-01-07 įsakymu Nr. D1-12 „Dėl duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Paminėtų taisyklių 11 punktas nustato, kad Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytą informaciją apie F-dujų ar OAM sunaudojimą per praėjusius kalendorinius metus AAA (kopiją – atitinkamam pagal įmonės registravimo vietą RAAD) įmonės teikia kiekvienais metais iki kovo 1 d. Tai rodo, kad ir pasikeitus santykius reguliuojančioms teisės normoms reguliavimo nustatyta pareiga nepakito.

19ATPK 51-2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ūkinės ar kitokios veiklos vykdymas, objektų eksploatavimas neturint gamtos išteklių naudojimo leidimo, kai tai numatyta įstatymuose ar kituose teisės aktuose arba pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus, užtraukia baudą piliečiams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų litų, o pareigūnams - nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių litų.

20Atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad atliekas gaminančios įmonės be nustatyta tvarka išduoto leidimo pavojingas atliekas gali saugoti ne ilgiau kaip tris mėnesius, o nepavojingas – ne ilgiau kaip vienus metus nuo jų susidarymo, šių atliekų susidarymo vietoje. Atliekų tvarkymo taisyklių 48 punktas nurodo, jog atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai nepavojingos atliekos, jų papildomai neapdorojus, gali būti naudojamos žemės ūkyje, gyvūnams šerti, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai saugiu būdu.

21ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinė nuobauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo teisės pažeidimo padarymo dienos, o, esant trunkamam teisės pažeidimui, per šešis mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. ATPK 35 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jeigu administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo neturi nuolatinės gyvenamosios vietos, ilgam išvykęs ar gyvena užsienyje, ilgai serga arba kai dėl pažeidimo tyrimo ar kitų priežasčių negalima spręsti jo administracinės atsakomybės klausimo, terminas gali būti pratęsiamas.

22Teismas sutinka su T. K. skunde nurodytu argumentu, kad padarytas pažeidimas paaiškėjo surašius Vilniaus miesto agentūros 2008-07-23 patikrinimo aktą Nr. 523. Šiame patikrinimo akte buvo užfiksuota, jog įmonė kondensavimo ir vėdinimo sistemas yra užpildžiusi daugiau nei 3 kg freono, bet prie OAM užpildytos įrangos nėra išsamių ir suprantamų eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų lietuvių kalba, nevedamas žurnalas, kuriame nurodoma šaldymo skysčio rūšis bei kiekis.; iki kovo 1 d. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui nepateikta metinė ataskaita už 2007 metus. 2008-07-24 Priede prie patikrinimo akto (b. l. 14) esančiame klausimyne pažymėta, jog buvo tikrintas ir klausimas dėl leidimo pagal atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus turėjimo, tačiau buvo nuspręsta, kad toks leidimas nereikalingas. Taigi jau nuo 2008-09-23 Vilniaus miesto agentūrai buvo žinomi įmonėje padaryti ATPK 84-3 5 dalies ir 84-4 straipsnio 9 dalies pažeidimai. 2008-09-23 AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ buvo patikrintas pakartotinai (Patikrinimo aktas Nr. 718). Patikrinimo metu padaryta išvada, jog LAND 50-2004 m. „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimų“ 30.2 ir 30.4 punktų pažeidimai pašalinti. Priede prie patikrinimo akto, datuotame 2008-09-09, nurodyta, jog atliekų tvarkymo leidimai nereikalingi (b. l. 18-19). 2008-11-26 Patikrinimo akte Nr. VR-14.7-868 (b. l. 22) papildomai konstatuota, kad 2008-08-23 Patikrinimo akte Nr. 718 (718 numerio patikrinimo aktas datuojamas 2008-09-23, o ne 2008-08-23) nurodyti trūkumai pašalinti (b. l. 22-23), aplinkosauginių pažeidimų nenustatyta.

23Taigi, Vilniaus miesto agentūra nuo 2008-07-23 surašyto patikrinimo akto Nr. 523 (b. l. 13-15) turėjo per 6 mėnesius išnagrinėti pažeidimą ir priimti nutarimą dėl asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn arba priimti motyvuotą nutarimą pratęsti nuobaudos skyrimo terminą.

24Vilniaus miesto agentūra priėmė 2009-01-24 nutarimą „Dėl administracinės nuobaudos skyrimo termino pratęsimo“. Įvertinus skundžiamo nutarimo turinį, matyti, kad nustatytą 6 mėnesių administracinės nuobaudos skyrimo terminą Vilniaus miesto agentūra pratęsė iki 2009-07-24, nurodydama, kad dėl pažeidimo tyrimo sudėtingumo negalima spręsti administracinės atsakomybės klausimo. Nutarime neargumentuojama ir nedetalizuojama, kokie konkrečiai veiksmai neatlikti ir kodėl jie neatlikti per ATPK 35 straipsnyje nustatytą administracinės nuobaudos skyrimo terminą. Vien nutarime įvardinta abstrakti formuluotė, kad dėl bylos sudėtingumo reikalinga pratęsti terminą, negali būti laikoma motyvuotu ir argumentuotu sprendimu, atitinkančiu ATPK 35 straipsnio 3 dalyje nustatytas priežastis, kai terminas gali būti pratęsiamas.

25Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, termino pratęsimo priežastys administracinio teisės pažeidimo byloje turi būti objektyviai užkertančios kelią išnagrinėti administracinę bylą ir jos turi būti nustatytos bei motyvuotas sprendimas dėl termino pratęsimo turi būti priimtas dar nepasibaigus ATPK 35 straipsnyje nustatytiems terminams. Jei šie terminai yra pasibaigę, administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti priimtas tik vienintelis sprendimas – administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną nutraukti (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008-11-13 nutartis byloje N-556-594/2008, 2007-08-17 nutartis byloje N-756-1494/2007). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008-12-01 nutarimu panaikino Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2008-10-03 nutarimą, kuriuo bauda už 2008-09-23 patikrinimo metu nustatytus pažeidimus, tame tarpe LAND50-2004 m. „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimų“ 30.1, 30.4 ir 36 punktų šiame dokumente aprašytus pažeidimus, buvo paskirta įmonės direktoriui (b. l. 24-27). T. K. į Vilniaus miesto agentūrą protokolo surašymui buvo iškviestas 2009-02-05 raštu. Tuo pačiu raštu jis informuotas apie tai, kad priimtas 2009-01-24 nutarimas dėl administracinės nuobaudos skyrimo termino pratęsimo (b. l. 28). Šis nutarimas pareiškėjui išsiųstas tik kartu su 2009-02-05 raštu, t. y. 10 dienų po jo priėmimo.

26Administracinių bylų teisenos įstatymo 66 straipsnyje reglamentuojamas procesinių terminų skaičiavimas. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad mėnesiais skaičiuojamas terminas baigiasi atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną. Nagrinėjamu atveju 6 mėnesių terminas baigėsi 2009-01-23. Todėl darytina išvada, kad priimtas nutarimas pratęsti terminą priimtas pasibaigus šiam terminui. Termino skirti administracinę nuobaudą atnaujinimo institutas ATPK nėra numatytas (Administracinių teismų praktika Nr. 2, l. 122-125, 317; 2007-05-18 nutartis administracinėje byloje Nr. N-3-1004-07). Byloje nėra pateiktas joks dokumentas paaiškinantis, kodėl skiriasi 2008-07-23 Patikrinimo akto Nr. 523 ir priedo prie jo surašymo datos. Nei dėl vieno dokumento priėmimo datos nėra priimtas datą pataisantis dokumentas. Todėl teismas vadovaujasi data, kuri yra palankesnė administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui.

27Atsižvelgus į anksčiau išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad Vilniaus miesto agentūros priimtas 2009-01-24 nutarimas „Dėl administracinės nuobaudos skyrimo termino pratęsimo“ dėl pažeidimų, numatytų ATPK 84-3 straipsnio 5 dalyje ir 84-4 straipsnio 9 dalyje priimtas pasibaigus 6 mėnesių nuobaudos skyrimo terminui. Be to, 2009-01-24 nutarimas yra nemotyvuotas. Nurodymas, kad negalima išnagrinėti administracinio teisės pažeidimo bylos dėl pažeidimo tyrimo sudėtingumo nėra pagrįstas faktinėmis aplinkybėmis. Kai atsakomybė už tuos pačius pažeidimus buvo taikoma įmonės direktoriui, tam nebuvo reikalingos laiko sąnaudos. Bylos medžiaga rodo, jog jokie pažeidimo tyrimo veiksmai nuo 2010-12-01 iki 2010-01-24, t. y. beveik du mėnesius nebuvo atliekami. Nebuvo atlikti ir po nuobaudos skyrimo termino pratęsimo. Tai rodo, jog jokio papildomo tyrimo nereikėjo ir motyvas dėl termino pratęsimo pripažįstamas nepagrįstu.

28Administracinio teisės pažeidimo byla dėl ATPK 84-3 straipsnio 5 dalyje ir 84-4 straipsnio 9 dalyje numatytų pažeidimų nutraukiama ATPK 250 straipsnio 1 dalies 7 pagrindu.

29ATPK 51-2 straipsnio 2 dalies pažeidimas dėl veiklos vykdymo, objektų eksploatavimo, pažeidžiant aplinkos apsaugos reikalavimus bei normatyvus pirmą kartą paminėtas 2009-02-25 protokole. 2008-07-23, 2008-09-23 ir 2008-11-26 patikrinimo aktuose toks pažeidimas nenurodytas, o prieduose prie 2008-07-23 ir 2008-09-23 patikrinimo aktų nurodyta, kad leidimas nereikalingas, 2008-11-26 patikrinimo akte įrašyta, kad aplinkosauginių pažeidimų nenustatyta. Atsakomybė pagal ATPK 51-2 straipsnį pareiškėjui pritaikyta už tai, kad įmonė iki 2008-10-10 neturėjo Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo ir atliekų neperdavė tvarkytojams.

30AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras 2008-11-17 rašte Vilniaus miesto agentūrai Dėl privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-327 vykdymo nurodė, kad freonas R12 nebuvo pildytas nuo 1992 m. iki 2004 m., po 2004 m. spalio kondicionieriai nedirbo, o freonas R12 tik buvo saugomas kondicionierių resiveriuose (b. l. 76-77). 2008 m. spalio mėnesį buvo pasamdyta UAB „Laima“, kad išsiurbtų freoną R12 ir utilizuotų. Šio rašto gavimo diena yra pažeidimo paaiškėjimo diena. Tai, kad įmonėje yra freono R12 buvo nustatyta Vilniaus miesto agentūros 2008-09-23 patikrinimo aktu Nr. 718, tačiau buvo padaryta išvada, kad šis freonas skirtas naudojimui, o ne saugojimui. Iš jau minėto AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ 2008-11-17 rašto matyti, kad freonas buvo saugomas kondicionieriuose. Iš Atliekų deklaracijos Nr. (duomenys neskelbtini) ir Pavojingų atliekų lydraščio Nr. 5 (b. l. 42, 43) matyti, kad atliekų surinkėjui 2008-10-10 buvo perduota 0,097 t chlorfluorangliavandenilio. Nuobauda pareiškėjui buvo paskirta 2009-03-05. Todėl šiuo atveju negalima laikyti, kad nuobaudos skyrimo terminas buvo praleistas. Atliekų saugojimas yra trunkamasis pažeidimas. ATPK 35 straipsnis numato, kad esant trunkamam pažeidimui nuobauda gali būti paskirta per 6 mėnesius nuo jo paaiškėjimo dienos. Kaip nurodyta AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ 2008-11-17 rašte, freonas kaip atliekos buvo pradėtas saugoti 2004 metų spalio mėnesį. Teisę saugoti pavojingas atliekas įmonė turėjo 3 mėnesius, t. y. 2005 metų sausio mėnesį reikėjo perduoti freoną atliekas tvarkančiam subjektui. Nuo 2003-01-01 įsigaliojusioje Atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies redakcijoje buvo nustatyta taisyklė, kad atliekas gaminančios įmonės pavojingas atliekas gali saugoti ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo jų susidarymo. Jau pradėjus saugoti atliekas galiojo teisės norma numačiusi galimybę atliekas saugoti tik terminuotai. Ši taisyklė iš esmės nesikeitė iki šiol. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 27 punktas pavojingomis atliekomis pripažįsta atliekas, atliekų sąraše pažymėtas kaip pavojingas, pasižyminčias viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis, nurodytomis šio Įstatymo 4 priede, ir atitinkančios Aplinkos ministerijos nustatytus atliekų pavojingumo kriterijus, bei kitos atliekos, atliekų sąraše nepažymėtos kaip pavojingos, tačiau pasižyminčios viena ar keliomis pavojingumą lemiančiomis savybėmis ir atitinkančios atliekų pavojingumo kriterijus. Priede Nr. 4 kaip pavojingos aplinkai nurodytos medžiagos ir preparatai, kurie sukelia arba gali sukelti staigų ar uždelstą pavojų vienam ar daugiau aplinkos komponentų. Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis numato, kad atliekų gamintojas yra asmuo, kurio veiklos metu susidaro atliekų arba kuris atlieka atliekų rūšiavimo, maišymo ar kitokią operaciją, kurios metu pasikeičia atliekų pobūdis ar sudėtis. AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ veikloje atsirado atliekos - chlorfluorangliavandenilis, todėl įmonė laikytina atliekų gamintoju Atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalies prasme.

31Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedų patvirtintame sąraše AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ turėtos atliekos – chlorfluorangliavandeniliai, yra žymimos kodu 14 06 01 su žvaigždute. Tokiu būdu žymėtos tvarkymui perduotos atliekos 2007-10-10 Atliekų deklaracijoje Nr. ( - ). Žymėjimas žvaigždute reiškia, tai, kad šios atliekos laikomos pavojingomis atliekomis, jei jos pasižymi viena ar keliomis pavojingumą sąlygojančiomis savybėmis, išvardintomis Taisyklių 3 priede, ir atitinka Taisyklių 4 priede nurodytus kriterijus (Atliekų sąrašo įvadas). Taisyklių 3 priede numatyta ta pati atliekų savybė, kaip nurodoma Atliekų tvarkymo įstatymo 4 priede. Chlorfluoranglevandeniliai pripažįstami ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis (LAND 50-2004 m. „Ozono sluoksnį ardančių medžiagų tvarkymo reikalavimai“). AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ pats pripažino atliekų pavojingumą perdavimo atliekų tvarkytojui metu. Medžiagų cheminė sudėtis buvo nustatyta Vilniaus miesto agentūros 2008-09-23 patikrinimo akte.

32ATPK 51-2 straipsnio 2 dalis numato skirtingą atsakomybės dydį piliečiams ir pareigūnams. ATPK 14 straipsnis pareigūnais laiko asmenis, kurie nuolat ar laikinai vykdo valdžios atstovų funkcijas, taip pat kurie valstybinės ar kitų nuosavybės formų įmonėse, įstaigose, organizacijose nuolat ar laikinai eina tarnybą, susijusią su organizacinių-tvarkymo ar administracinių ūkinių pareigų vykdymu, arba kurie tokias pareigas eina minėtose įmonėse, įstaigose ar organizacijose pagal įgaliojimą. Pareiškėjas yra AB „Lietuvos radijo ir televizijos centro“ ūkio skyriaus viršininkas. Tokios pareigos prilyginamos pareigūno statusui pagal ATPK 14 straipsnį (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismo 2008-10-31 nutartis administracinėje byloje Nr. N-415/2008). AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“ generalinio direktoriaus 2005-12-01 įsakymu Nr. 680 ūkio skyriaus viršininko pareiginiai nuostatai buvo papildyti 18.1 punktu ir nustatyta ūkio skyriaus viršininko pareiga užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų vykdymą ūkio skyriuje (b. l. 96). Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008-12-01 nutarime buvo konstatuota, kad visi pažeidimai, tame tarpe ir freono R12, kuris vėliau buvo pripažintas saugomu, naudojimas, buvo atlikti ūkio skyriuje. Todėl pareiškėjas laikytinas tinkamu atsakyti už padarytą pažeidimą pareigūnu. Pažeidimas buvo padarytas, truko tuo metu, kai pareiškėjas ėjo ūkio skyriaus viršininko pareigas ir pagal pareigas buvo atsakingas už aplinkosauginių reikalavimų nevykdymą.

33ATPK 51-2 straipsnyje nustatyta pažeidimo sudėtis – pavojingų atliekų saugojimas ilgiau kaip tris mėnesius pripažįstama įrodyta AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras 2008-11-17 rašte Vilniaus miesto agentūrai Dėl privalomojo nurodymo Nr. VR-14.2-327, Vilniaus miesto agentūros 2008-09-23 patikrinimo aktu Nr. 718, Atliekų deklaracija Nr. ( - ), pavojingų atliekų lydraščiu Nr. 5. Šiais veiksmais buvo pažeista Atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis ir Atliekų tvarkymo taisyklių 48 punktas.

34ATPK 51-2 straipsnio sankcijoje numatyta bauda nuo 1500 Lt iki 3000 Lt. Pažeidimo pašalinimas iki protokolo surašymo pripažįstamas atsakomybę lengvinančia aplinkybe, leidžiančia skirti minimalią baudą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje priimtoje 2010-09-03 nutartyje yra išaiškinęs, kad skiriama bauda negali būti pernelyg maža, kad asmeniui nebūtų padarytas reikalingas poveikis. Teismas konstatavo, kad šioje administracinio teisės pažeidimo byloje ATPK 30-1 straipsnio nuostatų taikymas ir skyrimas mažesnės nei sankcijoje numatyta minimali bauda, nėra pagrįstas. Todėl pakartotinai šios aplinkybės nesvarstomos.

35T. K. skunde nurodo, kad jis negali būti laikomas pažeidusiu Atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies ir Atliekų tvarkymo taisyklių 48 punkto reikalavimus, nes pagal Atliekų tvarkymo įstatymo 1 straipsnio 2 dalį šis įstatymas nereglamentuoja išmetimų į orą, nuotekų į vandenį ir kt. tvarkymo. Šis motyvas yra nepagrįstas, nes atsakomybė yra pritaikyti ne už freono išmetimą į orą, o už pavojingų atliekų saugojimą ilgesniu laikotarpiu, nei numatytas įstatyme.

36T. K. skunde argumentuoja, kad atsakomybė jam negali būti taikoma dėl to, kad protokolo surašymo metu pažeidimai jau buvo pašalinti. Kaip šioje byloje priimtoje 2010-09-03 nutartyje išaiškino Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, institucijos nustatytų pažeidimų pašalinimą galima vertinti ne kaip atsakomybę šalinančią, bet kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę.

37Byloje buvo priimtas reikalavimas dėl Vilniaus miesto agentūros 2009-01-24 nutarimo, kuriuo buvo pratęstas nuobaudos skyrimo terminas, panaikinimo. Teismui gali būti skundžiamas tik vienas iš ATPK 287 straipsnyje numatytų nutarimų – skirti nuobaudą, nutraukti bylą ar perduoti bylą pagal teismingumą. Kiti bylos nagrinėjimo eigoje priimti procesiniai sprendimai atskirai neskundžiami, nesutikimai su jais nurodomi skundo dėl nutarimo, kuriuo baigiama byla, motyvuose. Todėl skundo dalis dėl Vilniaus miesto agentūros 2009-01-24 nutarimo panaikinimo pripažįstama nenagrinėtina teisme ir byla nutraukiama pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktą.

38Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsniu,

Nutarė

41T. K. skundą patenkinti iš dalies.

42Bylą dalyje dėl Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-01-24 nutarimo „Dėl administracinės nuobaudos skyrimo termino pratęsimo“ nutraukti.

43Panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-03-05 nutarimą Nr. AM 053368 dalyje, kurioje T. K. pripažintas pažeidusiu ATPK 84-3 straipsnio 5 dalį ir 84-4 straipsnio 9 dalį ir bylą šioje dalyje nutraukti.

44Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-03-05 nutarimą Nr. AM 053368 dalyje, kurioje T. K. pripažintas padariusiu ATPK 51-2 straipsnio 2 dalies pažeidimą pakeisti sumažinant dėl šio pažeidimo padarymo paskirtą baudą iki 1500 Lt (tūkstantis penki šimtai).

45Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą arba tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,... 2. sekretoriaujant Vaivai Matuizaitei,... 3. dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui T. K.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo... 6. T. K. prašo panaikinti Aplinkos ministerijos... 7. Minėtu nutarimu Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas... 8. T. K. nurodė, kad ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatytas 6 mėnesių terminas,... 9. Paaiškino, kad Vilniaus miesto agentūros 2009-03-05 nutarimas administracinio... 10. Teismo posėdyje T. K. prašė skundą tenkinti.... 11. Skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Vilniaus miesto agentūros įgaliotas pareigūnas 2008-02-25 (klaidingai... 13. Šio protokolo pagrindu 2009-03-05 Vilniaus miesto agentūros vyresnysis... 14. T. K. administracinėn atsakomybėn patrauktas dėl pažeidimų, numatytų ATPK... 15. ATPK 84-3 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad daugiau kaip tris... 16. Aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintų LAND 50-2004 m.... 17. ATPK 84-4 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad informacijos apie ozono sluoksnį... 18. Pagal aplinkos ministro 2004-04-26 įsakymu Nr. D1-206 patvirtintų LAND50-2004... 19. ATPK 51-2 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ūkinės ar kitokios veiklos... 20. Atliekų tvarkymo įstatymo 8 straipsnio 3 dalis nustato, kad atliekas... 21. ATPK 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinė nuobauda gali būti... 22. Teismas sutinka su T. K. skunde nurodytu argumentu, kad padarytas pažeidimas... 23. Taigi, Vilniaus miesto agentūra nuo 2008-07-23 surašyto patikrinimo akto Nr.... 24. Vilniaus miesto agentūra priėmė 2009-01-24 nutarimą „Dėl... 25. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką,... 26. Administracinių bylų teisenos įstatymo 66 straipsnyje reglamentuojamas... 27. Atsižvelgus į anksčiau išdėstytas... 28. Administracinio teisės pažeidimo byla dėl ATPK 84-3 straipsnio 5 dalyje ir... 29. ATPK 51-2 straipsnio 2 dalies pažeidimas dėl veiklos vykdymo, objektų... 30. AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras 2008-11-17 rašte Vilniaus miesto... 31. Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedų patvirtintame sąraše AB „Lietuvos... 32. ATPK 51-2 straipsnio 2 dalis numato skirtingą atsakomybės dydį piliečiams... 33. ATPK 51-2 straipsnyje nustatyta pažeidimo sudėtis – pavojingų atliekų... 34. ATPK 51-2 straipsnio sankcijoje numatyta bauda nuo 1500 Lt iki 3000 Lt.... 35. T. K. skunde nurodo, kad jis negali būti laikomas pažeidusiu Atliekų... 36. T. K. skunde argumentuoja, kad atsakomybė jam negali būti taikoma dėl to,... 37. Byloje buvo priimtas reikalavimas dėl Vilniaus miesto agentūros 2009-01-24... 38. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių... 41. T. K. skundą patenkinti iš dalies.... 42. Bylą dalyje dėl Vilniaus regiono aplinkos... 43. Panaikinti Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto... 44. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros... 45. Nutartis per 10 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos...