Byla AS-525-170-13
Dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo J. O. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo J. O. skundą atsakovui Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl sprendimo dalies panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas J. O. atskiruoju skundu (b. l. 143) per Vilniaus apygardos administracinį teismą kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydamas panaikinti 2012 m. spalio 25 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį ir priimti pareiškėjo patikslintą skundą.

6Nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 25 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo patikslintą skundą, kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti atsakovo sprendimą. Teismas nutartyje nurodė, kad pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme (toliau ? ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalyje numatytą vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Pareiškėjas teigė, jog nutartis nepagrįsta ir neteisėta, nes teismas neatsižvelgė į tai, kad pareiškėjas jau antrą kartą buvo priverstas tikslinti skundą, nes atsakovas du kartus keitė sprendimą, dėl kurio buvo paduotas pirmasis skundas. Be to, skundo patikslinimas negali būti tapatinamas su naujo skundo padavimu, nes juo pareiškėjas tik tikslina savo reikalavimus, susijusius su tais pačiais, o ne naujais, atsakovo veiksmais. Pažymėjo, kad jei patikslintas skundas nebūtų priimtas, bylos nagrinėjimas netektų prasmės, nes būtų nagrinėjamas skundas, kuriame prašoma panaikinti atsakovo sprendimą, kuris jau panaikintas paties atsakovo. Tai prieštarautų pareiškėjo teisei kreiptis į teismą, koncentruotumo bei protingumo principams. Kartu nurodė, kad jei bus pripažinta, kad pareiškėjas praleido terminą patikslintam skundui paduoti, terminas turėtų būti atnaujintinas, kaip praleistas dėl svarbios priežasties – pareiškėjo patirtos rimtos akies traumos, dėl kurios jis nuo 2012 m. spalio 4 d. buvo nedarbingas ir dėl sveikatos būklės negalėjo laiku paduoti patikslinto skundo.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi (b. l. 149) atsisakė priimti J. O. atskirąjį skundą, paduotą praleidus atskirojo skundo padavimo terminą.

9Teismas pažymėjo, kad pagal ABTĮ 149 straipsnio 3 dalį, jei skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Nagrinėjamu atveju, remiantis byloje esančiais duomenimis, konstatuota, jog nutartis, kurią skundžia pareiškėjas, rašytinio proceso tvarka šalims nedalyvaujant priimta 2012 m. spalio 25 d. Pareiškėjui susipažinti ji išsiųsta 2012 m. spalio 26 d., pašto įstaigoje siunta priimta 2012 m. spalio 29 d., o pareiškėjui įteikta 2012 m. lapkričio 16 d. Atskirasis skundas teisme gautas 2012 m. lapkričio 28 d., t. y. praėjus daugiau nei septyniom dienom nuo skundžiamos nutarties įteikimo pareiškėjui dienos. Atsižvelgdamas į tai, kad atskirasis skundas paduotas praėjus daugiau nei septynioms dienoms nuo nutarties nuorašo pareiškėjui įteikimo dienos, o atnaujinti terminą skundui paduoti pareiškėjas neprašo, teismas vadovaudamasis ABTĮ 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, paduotą praleidus įstatyme nustatytą terminą ir pareiškėjui neprašius šio termino atnaujinti.

10III.

11Pareiškėjas J. O. pateikė atskirąjį skundą (b. l. 151), kuriuo prašo panaikinti 2012 m. gruodžio 4 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartį ir priimti pareiškėjo atskirąjį skundą.

12Paaiškina, kad iš tikrųjų 2012 m. spalio 25 d. nutartis pareiškėjui buvo įteikta tik 2012 m. lapkričio 22 d. 2012 m. lapkričio 16 d. paštas per klaidą nutartį įteikė kitam adresatui. Vėliau laiškas buvo grąžintas atgal į paštą ir pareiškėjui įteiktas tik 2012 m. lapkričio 22 d. Be to, 2012 m. lapkričio 16 d. pareiškėjo buvo išvykęs į Norvegiją ir Lietuvoje nebuvo. Pareiškėjo atskirasis skundas teisme gautas nepraleidus septynių dienų apskundimo termino – 2012 m. lapkričio 28 d.

13Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir Agentūra) pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą (b. l. 157), kuriuo prašo pirmosios instancijos nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

14Remiasi ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi bei pažymi, kad Agentūros nuomone, atskirojo skundo priedai neįrodo pareiškėjo išvykimo į užsienį fakto – juose nėra duomenų apie pareiškėjo kelionės faktą ir jos trukmę. Atkreipia dėmesį, kad pateiktuose dokumentuose minimas net ne pareiškėjas, o kitas asmuo – N. O.. Atsakovas taip pat abejoja ar pareiškėjo pateiktą paaiškinimą rašė paštininkė, ar tikrai būtent tas laiškas, kuriame buvo 2012 m. spalio 25 d. nutartis, buvo įteiktas ne tam adresatui, o vėliau grąžintas ir įteiktas iš naujo.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija (toliau – ir Ministerija) pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą (b. l. 159?160), kuriuo prašo atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą, o apskųstą teismo nutartį palikti nepakeistą.

16Remiasi ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, 149 straipsnio 3 dalimi, pastebi, kad termino atnaujinimas yra teismo teisė, o ne pareiga, todėl spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias ne – teismo diskrecija. Atkreipia dėmesį, kad atskirojo skundo priedai nepatvirtina, kad paaiškinimą tikrai rašė paštininkė, kad laiškas tikrai buvo įteiktas ne tam adresatui, vėliau grąžintas į paštą ir pakartotinai teikiamas ir įteikiamas pareiškėjui. Pažymi, kad tuo atveju, jei laiškas būtų pakartotinai įteiktas tinkamam adresatui, paštas apie tai turėtų informuoti teismą pranešimu, kuris turėtų būti byloje. Be to, pareiškėjo atskirojo skundo priedai neįrodo, kad jo nurodytu metu jis buvo Norvegijoje. Patvirtinti tokią aplinkybę galėtų kelionės dokumentai, bet ne schemos, kuriose, beje, nurodytas ne J. O., o N. O..

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį, kuri, kaip nurodo pats pareiškėjas ir patvirtina pašto viršininkės spaudas su parašu, pareiškėjui buvo įteikta 2012 m. gruodžio 17 d. Atskirasis skundas Vilniaus apygardos administraciniame teisme gautas 2012 m. gruodžio 27 d. Atsižvelgiant į tai, jog atskirasis skundas teismui gali būti paduotas per septynias dienas nuo nutarties įteikimo dienos (ABTĮ 149 str. 3 d.), nagrinėjamu atveju paskutinė diena atskirajam skundui dėl 2012 m. gruodžio 4 d. nutarties paduoti pareiškėjui buvo 2012 m. gruodžio 24 d. t. y. ne darbo diena, kaip ir 2012 m. gruodžio 25 ir 26 dienos. Tad, remiantis ABTĮ 66 straipsnio 4 dalimi, laikytina, jog atskirasis skundas dėl 2012 m. gruodžio 4 d. paduotas nepaleidus įstatyme nustatyto termino.

21Pareiškėjas nesutinka su 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi, kuria buvo atsisakyta priimti jo atskirąjį skundą, nes pareiškėjas praleido jo padavimo terminą. Teismas nurodė, kad skundžiama 2012 m. spalio 25 d. nutartis pareiškėjui įteikta 2012 m. lapkričio 16 d., o atskirasis skundas teisme gautas 2012 m. lapkričio 28 d., t. y. praėjus daugiau nei 7 dienoms nuo skundžiamos nutarties įteikimo pareiškėjui dienos.

22Pareiškėjo teigimu, 2012 m. spalio 25 d. nutartį jis gavo tik 2012 m. lapkričio 22 d., o ne 2012 m. lapkričio 16 d., kaip nurodyta skundžiamoje nutartyje. Taip pat teigia, kad 2012 m. lapkričio 16 d. buvo išvykęs į Norvegiją ir Lietuvoje nebuvo. Kaip šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus pareiškėjas pateikė paštininkės paaiškinimą ir, kaip nurodyta atskirajame skunde, pareiškėjo išvykimą patvirtinančio dokumento kopiją.

23Teisėjų kolegija pažymi, jog remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, pareiškėjas visus teiginius dėl termino praleidimo privalo pagrįsti objektyviais duomenimis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog teismui neturint objektyvių duomenų apie tai, kokiu pagrindu buvo praleistas apeliacinio skundo padavimo terminas, proceso dalyvis galėtų nurodyti abstrakčias jokiais duomenimis nepagrįstas aplinkybes. Taip būtų pažeidžiamas teisinio saugumo principas bei teisės stabilumas, kurį inter alia suponuoja procesinių terminų reglamentavimas (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-44/2011). Analogiškai vertintina ir pareiškėjo pareiga įrodyti, kad terminas atskirajam skundui paduotas ne praleidus įstatyme nustatytą terminą, o laiku, t. y. turi būti pateikti objektyvūs duomenys, kad terminas atskirajam skundui paduoti nebuvo praleistas.

24Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo atskirajame skunde nurodytą aplinkybę apie išvykimą į Norvegiją galėtų patvirtinti, pavyzdžiui, lėktuvo ar autobuso bilietai su konkrečiomis išvykimo ir grįžimo datomis bei pareiškėjo vardu, pavarde, kiti konkrečią kelionės datą, trukmę ir tikslą (miestą ar valstybę, į kurią vykstama) patvirtinantys dokumentai. Tačiau kartu su atskiruoju skundu pateiktos ištraukos iš galimai sporto varžybų/turnyro eigos schemos, galimai vykusio Norvegijoje, pareiškėjo pažymėtos šio turnyro datos nuo 2012 m. lapkričio 17 d. iki 2012 m. lapkričio 18 d. ir nuo 2012 m. lapkričio 19 d. iki 2012 m. lapkričio 25 d., tai, kad schemoje nurodytas N. O., o ne J. O. (b. l. 153?154), negali būti laikoma tinkamais įrodymais, patvirtinančiais, jog 2012 m. lapkričio 16 d., iki pat 2012 m. lapkričio 22 d., kai, pasak pareiškėjo, jam buvo įteikta 2012 m. spalio 25 d. nutartis, jis buvo išvykęs į Norvegiją. Be to, pažymėtina, jog pagal ABTĮ 9 straipsnio 2 dalį, dokumentai, surašyti kitomis kalbomis, teikiami ir skelbiami išversti į lietuvių kalbą ir nustatyta tvarka patvirtinti.

25Kartu su atskiruoju skundu pateiktas paštininkės paaiškinimas (b. l. 152), taip pat nelaikytinas tinkamu įrodymu, kad 2012 m. spalio 25 d. nutartis pareiškėjui buvo įteikta tik 2012 m. lapkričio 22 d. Tokią išvadą leidžia daryti aplinkybių visuma: paaiškinimas rašytas ne ant oficialaus akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ blanko, nėra aišku, ar paaiškinimą parašęs asmuo tikrai dirba laiškininke ir, ar būtent pareiškėjo gyvenamojoje vietovėje, be to, paaiškinimas surašytas 2012 m. gruodžio 18 d., todėl abejotina, ar laiškininkė, praėjus beveik mėnesiui nuo siuntos įteikimo, galėjo tiksliai atsiminti kokio siuntėjo, kam adresuotą ir kokią dieną įteikė pašto siuntą.

26Tuo tarpu byloje esantis akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ raštas (b. l. 148), patvirtina, kad registruota siunta su aptariama nutartimi, adresuota J. O., 2012 m. lapkričio 16 d. įteikta gavėjui J. O..

27Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjas nepateikė objektyvių duomenų apie įvykius (paštu siųstos nutarties atidavimą ne tam adresatui ir pavėluotą jos gavimą bei nurodytu terminu buvimą ne Lietuvoje) dėl kurių, jo nuomone, atskirasis skundas paduotas laiku, o ne praleidus įstatyme nustatytą terminą. Laikyta, kad pareiškėjas nepagrindė šių aplinkybių.

28Nurodytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia konstatuoti, jog terminas atskirajam skundui dėl 2012 m. spalio 25 d. nutarties paduoti buvo praleistas, jo atnaujinti pareiškėjas neprašė, todėl 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinis teismas pagrįstai atsisakė jį priimti. Atsižvelgiant į tai, 2012 m. gruodžio 4 d. nutartis laikytina teisėta, pagrįsta ir paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas.

29Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

30pareiškėjo J. O. atskirąjį skundą atmesti.

31Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

32Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas J. O. atskiruoju skundu (b. l. 143) per... 6. Nurodė, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 25 d.... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi 9. Teismas pažymėjo, kad pagal ABTĮ 149 straipsnio 3 dalį, jei skundžiama... 10. III.... 11. Pareiškėjas J. O. pateikė atskirąjį skundą (b. l.... 12. Paaiškina, kad iš tikrųjų 2012 m. spalio 25 d. nutartis pareiškėjui buvo... 13. Atsakovas Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos... 14. Remiasi ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi bei pažymi, kad Agentūros nuomone,... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija... 16. Remiasi ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, 149 straipsnio 3 dalimi, pastebi, kad... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį,... 21. Pareiškėjas nesutinka su 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi, kuria buvo... 22. Pareiškėjo teigimu, 2012 m. spalio 25 d. nutartį jis gavo tik 2012 m.... 23. Teisėjų kolegija pažymi, jog remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio... 24. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo atskirajame skunde nurodytą... 25. Kartu su atskiruoju skundu pateiktas paštininkės paaiškinimas (b. l. 152),... 26. Tuo tarpu byloje esantis akcinės bendrovės „Lietuvos paštas“ raštas (b.... 27. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, darytina išvada, jog pareiškėjas... 28. Nurodytų aplinkybių visuma teisėjų kolegijai leidžia konstatuoti, jog... 29. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 30. pareiškėjo J. O. atskirąjį skundą atmesti.... 31. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartį... 32. Nutartis neskundžiama....